Ψυχική Οδύνη 380.000 ευρώ. Διαβάστε τη δικαστική απόφαση!

227

Σύγκρουση Καθέτως Κινουμένων ΙΧΕ και Μοτοσικλέτας
Παραβίαση ΣΤΟΠ – Είσοδος στο αντίθετο ρεύμα
Διενέργεια επικίνδυνων ελιγμών (Σούζες) (1)

Αποκλειστική Υπαιτιότητα του οδηγού ΙΧΕ αυτοκινήτου ο οποίος εισήλθε σε διασταύρωση – παραβιάζοντας πινακίδα Ρ2 ΣΤΟΠ εκτελώντας δεξιά στροφή, με μεγάλη ταχύτητα, γεγονός που προκάλεσε την εκτροπή της πορείας του προς τα αριστερά, λόγω φυγόκεντρης δύναμης, με αποτέλεσμα αφού υπερέβη τη μονή διαχωριστική διακεκομμένη γραμμή να εισέλθει κατά 0,50 εκατοστά τουλάχιστον εντός του αντιθέτου ρεύματος κυκλοφορίας, διανύοντας απόσταση 15,00 περίπου μέτρων και να συγκρουσθεί με την κανονικώς κινούμενη μοτοσυκλέτα (παράβαση των άρθρων 12 παρ.1, 19 παρ.1 και 3, 16 παρ.2 του ΚΟΚ).

Το γεγονός ότι ο οδηγός της μοτοσικλέτας ενεργούσε σούζες 200 μέτρα προ του σημείου του ατυχήματος δεν τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με την ένδικη σύγκρουση, πέραν του ότι δεν αποδείχθηκε ότι κατά την πραγματοποίηση της “σούζας”, η δίκυκλη μοτοσικλέτα εισήλθε έστω και κατ’ ελάχιστον, στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Μέθη Οδηγού
Δεν τελεί σε αιτιώδη σύνδεσμο με την πρόκληση του ατυχήματος

Στον θανόντα οδηγό της μοτοσυκλέτας ανιχνεύτηκε ποσότητα αλκοόλης στο αίμα σε ποσοστό 1,50 ‰ (gr/lt) και 1,54‰ (gr/lt) αντίστοιχα. Κατά την κρίση του δικαστηρίου όμως, το γεγονός αυτό δεν συνδέεται αιτιωδώς με το ένδικο ατύχημα, δεδομένου ότι ο ανωτέρω κατά τον χρόνο του ατυχήματος ήταν νηφάλιος και οδηγούσε με τεταμένη την προσοχή του εντός του ρεύματος πορείας του και με ταχύτητα που δεν υπερέβαινε το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των 50 χλμ/ω. Το γεγονός ότι 150 μέτρα πριν τη σύγκρουση πραγματοποίησε “σούζα” για πέντε περίπου μέτρα χωρίς να χάσει τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του ή να ανατραπεί επιβεβαιώνει το γεγονός ότι η ικανότητά του να αντιλαμβάνεται και να ενεργεί του αναγκαίους χειρισμούς κατά την οδήγηση, δεν είχε επηρεαστεί από την προηγούμενη κατανάλωση οινοπνεύματος εκ μέρους του.

Ψυχική Οδύνη 380.000 ευρώ – Δικαιούχοι

Στην έννοια της οικογένειας συμπεριλαμβάνονται και τα τέκνα του ενός συζύγου που γεννήθηκαν από άλλο γάμο. Επιδικάσθηκαν:

– Ανά 120.000 ευρώ σε καθένα από τους γονείς.
– 40.000 ευρώ στον ανήλικο αδελφό.
– Ανά 25.000 ευρώ σε καθένα από τους δύο παππούδες και δύο γιαγιάδες.

Έξοδα Κηδείας – Έννοια – Δικαιούχοι

Συμπεριλαμβάνονται έξοδα μεταφοράς του θανόντος σε τόπο διάφορο του θανάτου με το σύνηθες μεταφορικό μέσο, τα έξοδα ταφής, τα έξοδα αγγελιών, τα έξοδα τέλεσης νεκρώσιμης ακολουθίας, τα απαιτούμενα για την καθεαυτό ταφή έξοδα, οι δαπάνες πένθιμης δεξίωσης ή συνεστίασης σύμφωνα με τα τοπικά έθιμα, μετά την ταφή.

Αντιθέτως, δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα πένθους, όπως οι δαπάνες διακοσμήσεως του ναού με άνθη, στεφάνων από άνθη, αμοιβή στεφανοφορέων, αγοράς κουφέτων, αμοιβής χορωδίας, φιλοδωρημάτων στο νεκροταφείο, την τέλεση μνημοσύνων και την κατάθεση σταυρών από άνθη. Για το ορισμένο της αγωγής, δεν είναι απαραίτητο να γίνεται αναλυτική εξειδίκευση τους.

Κατά τη έννοια της διατάξεως του ΑΚ 928 σε συνδυασμό αι με αυτή του ΑΚ 1831 τα έξοδα κηδείας του θανατωθέντος δικαιούνται ν’ αξιώσουν από τον υπεύθυνο του θανάτου οι κληρονόμοι του ή οι, προς διατροφή του, υπόχρεοι, ή ένας εξ αυτών, εφόσον πράγματι κατέβαλε αυτά, δεδομένου ότι η αξίωση αυτή έχει τον χαρακτήρα της αποζημιώσεως και δεν επιδιώκεται με κληρονομικό δικαίωμα, ως στοιχείο της κληρονομιάς, ώστε να χωρήσει επιμερισμός της με βάση την κληρονομική μερίδα.

Τόκοι Επιδικίας

Το αίτημα των εναγομένων περί εξαίρεσης των απαιτήσεων των εναγόντων από το τόκο επιδικίας πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμο από ουσιαστική άποψη, διότι η επιδίκαση απαιτήσεων με τόκο υπερημερίας και όχι επιδικίας γίνεται κατ’ εξαίρεση και εφόσον προκύψουν ιδιαίτερες περιστάσεις (άρθρο 346 του Α.Κ ως ισχύει), πλην όμως στην προκειμένη περίπτωση, κατά την κρίση του δικαστηρίου δεν προέκυψαν.

Σχόλια – Παρατηρήσεις

1. Είσοδος στο Αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας – Κίνηση οχήματος πλησίον της διαχωριστικής γραμμής του οδοστρώματος

Η δικαιολογημένη κίνηση του θανόντος οδηγού της μοτοσικλέτας που έβαινε σε 0,50 μέτρων από τη νοητή διαχωριστική γραμμή του οδοστρώματος και η σύγκρουση της μοτοσικλέτας του με το αντίθετα κινούμενο αυτοκίνητο, το οποίο ενεργώντας δεξιά στροφή με μεγάλη ταχύτητα – εκτρεπόμενο λόγω φυγόκεντρης δύναμης – εισήλθε 0,50 μέτρα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, δεν του καταλογίζει καμία συνυπαιτιότητά του για την πρόκληση του ατυχήματος.

Άλλωστε η διάταξη του άρθρ. 16 παρ.1 του ΚΟΚ που επιβάλλει οδήγηση στο άκρο δεξιό θεσπίσθηκε για να μην παρακωλύεται η κυκλοφορία των κινουμένων στην ίδια λωρίδα κυκλοφορίας οχημάτων. Η οδήγηση πλησίον της διαχωριστικής γραμμής δεν μπορεί να συνδεθεί με την επέλευση της ένδικης σύγκρουσης, η οποία οφείλεται στην αιφνίδια είσοδο οχήματος στο αντίθετο ρεύμα, γεγονός που δεν επέτρεψε και στον κανονικώς έγκαιρης αντίδρασης, (διενέργεια αποφευκτικού ελιγμού, τροχοπέδηση), βλ σχετικώς ΑΠ 959/2015, ΕΣυγκΔ 2015/499, ΑΠ 192/2004, ΣΕΣυγκΔ 2004/259

Ομοίως αναιρείται κατ΄ άρθρ. 559 αρ.19 ΚΠολΔ Εφετειακή απόφαση που έκρινε ότι στην επέλευση της ένδικης σύγκρουσης συνέβαλε η συγκλίνουσα υπαιτιότητα (σε ποσοστό 30%) του αναιρεσείοντος οδηγού μοτοσικλέτας, συνισταμένη στο ότι αυτός δεν έβαινε στο άκρο δεξιό της μοναδικής λωρίδας κυκλοφορίας του ρεύματος πορείας του, όπως ορίζει το άρθρο 16 § 1 εδάφ. β’ του ΚΟΚ, αλλά στο μέσον αυτού. ΑΠ 409/2015, ΕΣυγκΔ 2015/384