ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ (ΔΕΦΑΘ 1637/2017)

860

Κακή σύνθεση Επιτροπής Προσφυγών λόγω συμμετοχής αναπληρωματικού μέλους

Με την απόφαση 1637/2017 το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών ακύρωσε απόφαση Επιτροπής Προσφυγών λόγω κακής σύνθεσης.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση αντί του τακτικού προέδρου συμμετείχε πρόσωπο διάφορο του προβλεπόμενου από το άρθρο 26 παρ. 1 εδ. α΄ του Π.Δ. 114/2010 (δηλαδή υπάλληλος του ΥΠΕΣ πτυχιούχος νομικής), χωρίς παράλληλα να αναφέρεται ή να προκύπτει ότι η αναπλήρωση οφείλεται σε κώλυμα του τακτικού μέλους.

Η απόφαση επίσης κρίθηκε ακυρωτέα γιατί εκλήθη ο πέμπτος κατά σειρά αναπληρωτής αυτού χωρίς να προκύπτει κώλυμα των τεσσάρων προηγούμενων.

Όπως σημειώνει το Δικαστήριο όταν το τακτικό μέλος κωλύεται ή ελλείπει καλούνται προς συμμετοχή τα αναπληρωματικά μέλη όχι κατά το δοκούν αλλά κατά την αναγραφόμενη στην απόφαση συγκρότησης σειρά.

ΔΕφΑθ 1637/2017

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας, με την υπ’ αριθμ. 4892/1/37-0στ’ από 4-2-2014 ΚΥΑ Αν. Υπουργού Οικονομικών και Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (Φ. 55/7-2-2014), που συνιστά την πράξη συγκρότησης των προβλεπόμενων από το Π.Δ. 114/2010 Επιτροπών Προσφυγών καθόσον με αυτήν ορίστηκαν, κατά τα ήδη εκτεθέντα, τα μέλη αυτών (φυσικά και αναπληρωματικά), ο …  προερχόμενος από το Υπουργείο Εσωτερικών ορίστηκε ως τακτικός Πρόεδρος της Β΄ Επιτροπής. Κατά την πρώτη συνεδρίαση του ανωτέρω οργάνου, κατά την οποία συζητήθηκε η από 21-6-2013 ενδικοφανής προσφυγή του αιτούντος αλλοδαπού, η οποία έλαβε χώρα στις 3-9-2014, προήδρευσε ο προαναφερόμενος τακτικός Πρόεδρος αυτής. Όμως, κατά τη συνεδρίαση της 4-11-2014, την οποία ελήφθη η προσβαλλόμενη απόφαση της Β΄ Επιτροπής επί της προσφυγής του αιτούντος, ως Πρόεδρος και υπογράφων την εν λόγω απόφαση μετείχε ο …  υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και πέμπτος κατά την αναγραφόμενη στην ως άνω πράξη συγκρότησης του οργάνου σειρά αναπληρωτής του Τακτικού Προέδρου. Ούτε όμως στην προσβαλλόμενη απόφαση αναφέρεται ούτε από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι η αναπλήρωση αυτή οφείλεται σε κώλυμα του τακτικού Προέδρου.

Υπό τα ανωτέρω δεδομένα μη νομίμως παρέστη ως Πρόεδρος του προαναφερόμενου συλλογικού οργάνου κατά την επίμαχη συνεδρίαση κατά την οποία ελήφθη η προσβαλλόμενη απόφαση ο ορισθείς ως πέμπτος κατά σειρά αναπληρωτής του τακτικού Προέδρου …, υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού πτυχιούχος Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Και τούτο διότι δεν ήταν επιτρεπτή σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 και 14 παρ. 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας η βάσει της προαναφερόμενης πράξης συγκρότησης της Επιτροπής αναπλήρωση του τακτικού Προέδρου αυτής από πρόσωπο διάφορο του προβλεπόμενου από το άρθρο 26 παρ. 1 εδ. α΄ του Π.Δ. 114/2010 δηλαδή υπαλλήλου του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ή Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατηγορίας ΠΕ και πτυχιούχου Νομικής (ΣτΕ 3195/1995).

Εξάλλου η σύνθεση της Επιτροπής δεν ήταν νόμιμη και για το λόγο ότι ούτε στην προσβαλλόμενη απόφαση αναφέρεται ούτε από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι η αναπλήρωση του τακτικού Προέδρου αυτής οφείλεται σε κώλυμα, έλλειψη ή αντικατάσταση αυτού πριν από τη λήξη της θητείας του· και τούτο διότι η συμμετοχή του αναπληρωματικού Προέδρου ή μέλους χωρίς κώλυμα του τακτικού ή χωρίς αντικατάσταση αυτού για λόγο όμως που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων του σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας συνιστά κακή σύνθεση του συλλογικού οργάνου σε κάθε δε περίπτωση όταν το τακτικό μέλος κωλύεται ή ελλείπει καλούνται προς συμμετοχή τα αναπληρωματικά μέλη όχι κατά το δοκούν αλλά κατά την αναγραφόμενη στην απόφαση συγκρότησης σειρά προσηκόντως προσκαλούμενα προς τούτο σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3 της απόφασης αυτής (βλ. και ΣτΕ 3861/1980).

Συνεπώς, πρέπει για τους λόγους αυτούς που προβάλλονται βασίμως και λυσιτελώς εφόσον πρόκειται περί πράξεως διακριτικής ευχέρειας (πρβλ. ΣτΕ 195/2011, 3831/2009) η προσβαλλόμενη απόφαση να ακυρωθεί και να αναπεμφθεί η υπόθεση στη Διοίκηση προκειμένου να καταστεί εκκρεμής ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής νομίμως συγκροτημένης (πρβλ. ΣτΕ4647/2013, 195/2011) αποβαίνει δε περιττή η εξέταση των λοιπών λόγων ακυρώσεως.

[…] Δέχεται την κρινόμενη αίτηση

 

ΠΗΓΗlawspot.gr