Δεκτή η αίτηση δανειολήπτη σε ελβετικό φράγκο

269

Με απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, που εκδόθηκε χθες, έγινε δεκτό το αίτημα δύο κατοίκων της Ρόδου για προστασία τους από αθέμιτη αποπληρωμή δανείων σε Ελβετικά φράγκα, που είχαν λάβει.
Το δικαστήριο έκανε δεκτή εν μέρει την αγωγή τους κρίνοντας ότι ο όρος στις δανειακές τους συμβάσεις, σύμφωνα με τον οποίο κάθε πληρωμή τους θα γίνεται απ’ ευθείας σε ελβετικά φράγκα είτε σε ευρώ ισάξιο αντίτιμο των ελβετικών φράγκων με βάση την τρέχουσα τιμή πωλήσεων από την τράπεζα του οικείου συναλλάγματος, που θα καταβάλλεται, τυγχάνει καταχρηστικός.
Το δικαστήριο μάλιστα εντέλλεται να γίνονται οι καταβολές των δόσεων των δανείων τους στην τιμή του ελβετικού φράγκου, που ίσχυε κατά την εκταμίευση των δανείων.
Οι δύο Ροδίτες προσέφυγαν κατά της Alpha Bank, εκθέτοντας ότι η πρώτη εξ αυτών το έτος 2001, προκειμένου να καλύψει στεγαστικές της ανάγκες απευθύνθηκε στην τράπεζα για δάνειο ώστε να μπορέσει να αγοράσει ένα σπίτι.
Δυνάμει σύμβασης συμφωνήθηκε η παροχή στεγαστικού δανείου ύψους 83.659,03 ευρώ για το σκοπό αγοράς πρώτης κατοικίας. Ο δεύτερος συμβλήθηκε ως εγγυητής του δανείου.
Αγόρασε ένα διαμέρισμα δεύτερου ορόφου σε κεντρική οδό του νησιού, επιφάνειας 97,59 τμ και η τράπεζα ενέγραψε προσημείωση υποθήκης για το ποσό των 146.735,14 ευρώ.
Επί της σύμβασης υπεγράφη στις 11-05-2006 πρόσθετη πράξη με την οποία το επιτόκιο του δανείου μετατράπηκε σε κυμαινόμενο υπολογιζόμενο βάσει του δείκτη eurorate και κατά την ημερομηνία της μετατροπής οριζόταν σε 4,75%.
Περαιτέρω, συμφωνήθηκε μεταξύ της πρώτης ως δανειολήπτριας και της τράπεζας η παροχή στεγαστικού δανείου 39.618,49 ευρώ για το σκοπό επισκευής πρώτης κατοικίας. Ο δεύτερος συμβλήθηκε ομοίως ως εγγυητής του δανείου.
Επί της ανωτέρω σύμβασης υπεγράφη στις 11-05-2006 πρόσθετη πράξη με την οποία το επιτόκιο του δανείου μετατράπηκε σε κυμαινόμενο υπολογιζόμενο βάσει του δείκτη eurorate και κατά την ημερομηνία της μετατροπής οριζόταν σε 4,75%.
Περί το έτος 2007, η πρώτη είχε ανάγκη νέου δανείου οπότε απευθύνθηκε και πάλι στο υποκατάστημα της τράπεζας στη Ρόδο.
Τότε η υπάλληλος του υποκαταστήματος που την εξυπηρετούσε της ανέφερε για πρώτη φορά την επιλογή της λήψης δανείου σε ελβετικά φράγκα. Της τόνισε χαρακτηριστικά ότι είναι το καλύτερο προϊόν και το πλέον ευνοϊκό για τους δανειολήπτες δεδομένου ότι, κατά τα λεγόμενά της, παρέχει την μικρότερη δυνατή επιβάρυνση.
Η λήψη δανείου σε ελβετικά φράγκα παρεχόταν με επιτόκιο του δείκτη libor, το οποίο ήταν αρκετά χαμηλό κατά το διάστημα εκείνο, γεγονός που θα απέτρεπε μια υπερχρέωσή της.
Έτσι πρότεινε στην πρώτη να συνάψει νέο δάνειο σε ελβετικά φράγκα και αφετέρου να μετατρέψει τα υφιστάμενα δάνειά από ευρώ σε ελβετικά φράγκα.
Η ιδιαιτερότητα των δανείων αυτών ήταν ότι, ενώ οι καταβολές των δόσεων γίνονταν στο νόμισμα του ευρώ, τα ποσά των εκάστοτε τοκοχρεωλυτικών δόσεων, των χρεούμενων τόκων αλλά και των ίδιων των καταβολών καταχωρούνταν και υπολογίζονταν σε ελβετικά φράγκα.
Ενώ όμως κατά την σύναψη και μετατροπή αντίστοιχα των ανωτέρω δανειακών συμβάσεων η ισοτιμία ευρώ και ελβετικού φράγκου ήταν 1,61 σταδιακά μεταβλήθηκε. Συγκεκριμένα
η ισοτιμία ευρώ και φράγκου μειώθηκε καθώς λόγω της επερχόμενης κρίσης της ευρωζώνης το φράγκο ισχυροποιήθηκε έναντι του ευρώ.
Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι με την πάροδο των χρόνων και λόγω της αποδυνάμωσης του ευρώ έναντι του ελβετικού φράγκου η πρώτη αναγκάζεται να πληρώνει ολοένα μεγαλύτερα ποσά για να εξοφλήσει τα δάνεια.
Υποστήριξαν ότι η τράπεζα όφειλε να τους καταστήσει σαφές ότι θα είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν τις δόσεις ανάλογα με την εκάστοτε ισχύουσα ισοτιμία μεταξύ των δύο νομισμάτων καθώς και ότι το υπόλοιπο κεφάλαιο θα υπολογίζεται και θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα με την εκάστοτε ισχύουσα ισοτιμία μεταξύ ευρώ και ελβετικού φράγκου, σε περίπτωση δε ισχυροποίησης του ελβετικού φράγκου έναντι του ευρώ, το ποσό των δόσεων μπορεί και να αυξάνεται.
Το ποσό των δόσεων τους ανέρχεται συνολικά για τα τρία δάνεια σε 1.241,13 ευρώ βάσει της σημερινής ισοτιμίας του 1,02 και το ποσό του κεφαλαίου και για τα τρία δάνεια είναι 208.636,17 ευρώ. Την υπόθεση χειρίστηκε ο δικηγόρος κ. Δήμος Μουτάφης.