ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)

859

Ως βασική προϋπόθεση για την κτήση από αλλοδαπό μαθητή της ελληνικής ιθαγένειας αναγνωρίζεται και η φοίτηση σε σχολείο στην Ελλάδα που ακολουθεί το υποχρεωτικό ελληνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και διδασκαλίας

Με εγκύκλιό του το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει διευκρινίσεις αναφορικά με τη φοίτηση αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα ή σε σχολείο στην Ελλάδα που ακολουθεί το υποχρεωτικό ελληνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και διδασκαλίας (Άρθρο 1Β παρ. 1 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας).

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθ. 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ΚΕΙ – ν. 3284/2004), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθ. 1A του ν. 4332/2015, ο αλλοδαπός που κατοικεί μόνιμα και νόμιμα την Ελλάδα θεμελιώνει δικαίωμα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης σε ελληνικό σχολείο, εφόσον έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση είτε εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α΄/15-2-2017) η παρ. 1 του άρθρου 1Β του ΚΕΙ τροποποιήθηκε και πλέον ως βασική προϋπόθεση προς κτήση από αλλοδαπό μαθητή της ελληνικής ιθαγένειας αναγνωρίζεται η φοίτηση αυτού τόσο σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα όσο και σε σχολείο στην Ελλάδα που ακολουθεί το υποχρεωτικό ελληνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και διδασκαλίας.

Συνεπεία της ανωτέρω νομοθετικής ρύθμισης, σας γνωρίζουμε ότι την ελληνική ιθαγένεια δύνανται να αποκτήσουν, συντρεχουσών των απαιτούμενων προϋποθέσεων, και αλλοδαποί μαθητές που έχουν φοιτήσει επιτυχώς στην Ελλάδα σε αναγνωρισμένα ξένα σχολεία που, όμως, ακολουθούν το ελληνικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο εδώ.

ΠΗΓΗlawspot.gr