«Μισθολογικές ρυθμίσεις ειδικών κατηγοριών λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου , Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., καθώς και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων

1139

Αρ. πρωτ.: οικ. 2/52259/ΔΕΠ/2017 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους ΣΤ’ του ν.4472/2017 (Α’ 74) «Μισθολογικές ρυθμίσεις ειδικών κατηγοριών λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου , Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., καθώς και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής


Αθήνα, 19/07/2017
Αρ.Πρωτ. οικ. 2/ 52259 /ΔΕΠ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΤαχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37
10165 – Αθήνα
Τηλέφωνα:
Δ’ Τμήμα 33 38 391, 3338 590
33 38 419
Α’ Τμήμα 33 38 402, 33 38 351
33 38 415, 33 38 477 33 38 8244ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους ΣΤ’ του ν.4472/2017 (Α’ 74) «Μισθολογικές ρυθμίσεις ειδικών κατηγοριών λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου , Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., καθώς και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής».

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του Μέρους ΣΤ’ του ν.4472 /2017 περί Μισθολογικών ρυθμίσεων ειδικών κατηγοριών λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., καθώς και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.», που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ .74 τ. Α’, προκειμένου να προβείτε στην ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή του.

Ειδικότερα :

ΜΕΡΟΣ ΣΤ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ., ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Επί του άρθρου 123


Πεδίο εφαρμογής
Με το παρόν άρθρο ορίζεται το πεδίο εφαρμογής του νόμου αυτού. Το πεδίο αυτό καλύπτει:

1.    Τα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Στα στελέχη των Ε.Δ. δεν συμπεριλαμβάνονται οι οπλίτες που εκπληρώνουν υποχρέωση στρατιωτικής θητείας.

2.    Τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Πανεπιστημίων, τα μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Τ.Ε.Ι.), τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), το εκπαιδευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), το Διδακτικό και Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) και Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), οι Καθηγητές και το λοιπό διδακτικό προσωπικό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.), το προσωπικό του πρώην Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.), τα μέλη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), το Ειδικό Εργαστηριακό και Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Δ.Ι.Π.) των Α.Σ.Ε.Ι., καθώς και τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Πανεπιστημίων και των Α.Τ.Ε.Ι..

3.    Τους Ερευνητές και τους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες που υπηρετούν σε Εθνικά Ερευνητικά Κέντρα και ανεξάρτητα Ερευνητικά Ινστιτούτα, που υπάγονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των κέντρων έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών και του Κ.Ε.Π.Ε..

4.    Τους Ιατρούς και Οδοντίατρους του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), τους Ιατρούς και Οδοντίατρους Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ., τους έμμισθους ειδικευόμενους ιατρούς, τους Επικουρικούς Ιατρούς, τους μόνιμους αγροτικούς ιατρούς και τους ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου, καθώς και τους Ιατρούς Γενικής Ιατρικής και Βιοπαθολογίας που υπηρετούν στη Διεύθυνση Κ.Ε.Δ.Υ. του Υπουργείου Υγείας ή στις Διευθύνσεις Υγείας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών.

5.    Τους Ιατροδικαστές του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

6.    Τους υπαλλήλους του Διπλωματικού κλάδου, το επιστημονικό προσωπικό της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας, τους υπαλλήλους του κλάδου Εμπειρογνωμόνων, καθώς και τους υπάλληλους του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών.

7.    Τους Αρχιερείς.

8.    Τους Μουσικούς, μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (Κ.Ο.Α.), της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (Κ.Ο.Θ.), της Ορχήστρας της Λυρικής Σκηνής (Ο.Λ.Σ.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

Επί του άρθρου 124


Κατηγορίες μισθολογικής κατάταξης
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού δημιουργούνται τέσσερις (4) κατηγορίες για τη μισθολογική κατάταξη των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας ανάλογα με την προέλευση αυτών. Ειδικότερα, οι κατηγορίες αυτές διακρίνονται ως εξής :

Α. Κατηγορία Α’ : για τα στελέχη που προέρχονται από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) ή αντίστοιχες παραγωγικές Σχολές Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος, τους απευθείας ή με διαγωνισμό κατατασσόμενους στο Σώμα των αξιωματικών και τα κοινά Σώματα από την ονομασία τους ως αξιωματικών, για αξιωματικούς ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας πτυχιούχους Α.Ε.Ι. και αξιωματικούς Ειδικών Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος. Επίσης, στην εν λόγω κατηγορία εντάσσονται και οι προερχόμενοι από Ανθυπασπιστές και μόνιμους υπαξιωματικούς που μετατάσσονται στα Σώματα των Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, δυνάμει ειδικών διατάξεων (π.χ. άρθρο 9 του ν.3833/2010).

Β. Κατηγορία Β’ : για υπαξιωματικούς, ανθυπασπιστές και αξιωματικούς που προέρχονται από τις παραγωγικές σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων (Α.Σ.Σ.Υ.), για τους αξιωματικούς του ν.δ. 649/1970 (Α’176), για τους υπαξιωματικούς, ανθυπαστυνόμους και αντίστοιχους και αξιωματικούς που προέρχονται από παραγωγικές ή μη σχολές των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και για τους αστυφύλακες, πυροσβέστες και λιμενοφύλακες των ίδιων Σωμάτων.

Γ. Κατηγορία Γ’ : για τα στελέχη με προέλευση από ΕΠ.ΟΠ. – Ο.Π.Υ.- Ε.Μ.Θ. – Ε.Π.Υ., καθώς και το προερχόμενο από την κατηγορία Δ’ αστυνομικό προσωπικό.

Δ. Κατηγορία Δ’ : για τους Ειδικούς Φρουρούς – Συνοριακούς Φύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας.

Επί του άρθρου 125
Βασικός μισθός

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού διαμορφώνονται οι μηνιαίοι βασικοί μισθοί όλων των ως άνω στελεχών ανά κατηγορία προέλευσης, ως εξής:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Επί του άρθρου 126
Μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη

Με τις διατάξεις της παρ.1 ορίζεται η μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των στελεχών της Κατηγορίας Α’, ως εξής:
Α. Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α.) στο 1ο Κλιμάκιο.
Β. Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας (Α/Γ.Ε.Σ., Γ.Ε.Ν., Γ.Ε.Α.),
Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος στο 2ο Κλιμάκιο.
Γ. Γενικός Επιθεωρητής Στρατού, Διοικητής 1ης Στρατιάς, Αρχηγός Στόλου, Αρχηγός Τακτικής
Αεροπορίας και Υπαρχηγοί Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού Σώματος και Λιμενικού Σώματος στο 3ο Κλιμάκιο.
Τα στελέχη των περιπτώσεων Α έως Γ κατατάσσονται στα προβλεπόμενα Κλιμάκια ανεξαρτήτως των συνολικών ετών υπηρεσίας τους και παραμένουν σε αυτά μέχρι την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους.
Δ. Αντιστράτηγος και αντίστοιχοι μέχρι τριάντα (30) έτη υπηρεσίας στο 5ο Κλιμάκιο και με τριάντα (30) έτη και άνω στο 4ο Κλιμάκιο.
Ε. Υποστράτηγος και αντίστοιχοι. Μέχρι είκοσι έξι έτη (26) έτη υπηρεσίας στο 9ο Κλιμάκιο, από είκοσι έξι (26) έτη και μέχρι είκοσι οκτώ (28) στο 8ο Κλιμάκιο, από είκοσι οκτώ (28) και μέχρι τριάντα (30) έτη υπηρεσίας στο 7ο Κλιμάκιο, από τριάντα (30) και μέχρι τριάντα δύο (32) έτη στο 6ο Κλιμάκιο και με τριάντα δύο (32) και άνω στο 5ο Κλιμάκιο.
Στ. Ταξίαρχος και αντίστοιχοι. Μέχρι είκοσι τέσσερα έτη (24) έτη υπηρεσίας στο 13ο Κλιμάκιο, από είκοσι τέσσερα (24) έτη μέχρι είκοσι πέντε (25) στο 12ο Κλιμάκιο, από είκοσι πέντε (25) μέχρι είκοσι έξι (26) στο 11ο Κλιμάκιο, από είκοσι έξι (26) μέχρι είκοσι επτά (27) στο 10ο Κλιμάκιο, από είκοσι επτά (27) μέχρι είκοσι οκτώ (28) στο 9ο Κλιμάκιο, από είκοσι οκτώ (28) μέχρι τριάντα (30) έτη υπηρεσίας στο 8ο Κλιμάκιο, από τριάντα (30) και μέχρι τριάντα δύο (32) έτη στο 7ο Κλιμάκιο και με τριάντα δύο (32) και άνω στο 6ο Κλιμάκιο.
Ζ. Συνταγματάρχης και αντίστοιχοι. Μέχρι δεκαεννέα έτη (19) έτη υπηρεσίας στο 19ο Κλιμάκιο, από δεκαεννέα (19) μέχρι είκοσι (20) στο 18ο Κλιμάκιο, από είκοσι (20) μέχρι είκοσι δύο (22) στο 17ο Κλιμάκιο, από είκοσι δύο (22) μέχρι είκοσι τέσσερα (24) στο 16ο Κλιμάκιο, από είκοσι τέσσερα (24) έτη μέχρι είκοσι πέντε (25) στο 15ο Κλιμάκιο, από είκοσι πέντε (25) μέχρι είκοσι έξι (26) στο 14ο Κλιμάκιο, από είκοσι έξι (26) μέχρι είκοσι επτά (27) στο 13ο Κλιμάκιο, από είκοσι επτά (27) μέχρι είκοσι οκτώ (28) στο 12ο Κλιμάκιο, από είκοσι οκτώ (28) μέχρι είκοσι εννέα (29) στο 11ο Κλιμάκιο, από είκοσι εννέα (29) μέχρι τριάντα (30) έτη υπηρεσίας στο 10ο Κλιμάκιο, από τριάντα (30) μέχρι τριάντα ένα (31) στο 9ο Κλιμάκιο, από τριάντα ένα (31) και μέχρι τριάντα δύο (32) έτη στο 8ο Κλιμάκιο και με τριάντα δύο (32) και άνω στο 7ο Κλιμάκιο. Η. Αντισυνταγματάρχης και αντίστοιχοι. Μέχρι δεκατρία έτη (13) έτη υπηρεσίας στο 26ο Κλιμάκιο, από δεκατρία (13) μέχρι δεκαπέντε (15) στο 25ο Κλιμάκιο, από δεκαπέντε (15) μέχρι δεκαεπτά (17) στο 24ο Κλιμάκιο, από δεκαεπτά (17) μέχρι δεκαοκτώ (18) στο 23ο Κλιμάκιο, από δεκαοκτώ (18) έτη μέχρι δεκαεννέα έτη (19) έτη υπηρεσίας στο 22ο Κλιμάκιο, από δεκαεννέα (19) μέχρι είκοσι (20) στο 21ο Κλιμάκιο, από είκοσι (20) μέχρι είκοσι ένα (21) στο 20ο Κλιμάκιο, από είκοσι ένα (21) μέχρι είκοσι δύο (22) στο 19ο Κλιμάκιο, από είκοσι δύο (22) έτη μέχρι είκοσι τρία (23) στο 18ο Κλιμάκιο, από είκοσι τρία (23) μέχρι είκοσι τέσσερα (24) στο 17ο Κλιμάκιο, από είκοσι τέσσερα (24) μέχρι είκοσι πέντε (25) στο 16ο Κλιμάκιο, από είκοσι πέντε (25) μέχρι είκοσι έξι (26) στο 15ο Κλιμάκιο, από είκοσι έξι (26) μέχρι είκοσι επτά (27) στο 14ο Κλιμάκιο, από είκοσι επτά (27) μέχρι είκοσι οκτώ (28) στο 13ο Κλιμάκιο, από είκοσι οκτώ (28) μέχρι είκοσι εννέα (29) στο 12ο Κλιμάκιο, από είκοσι εννέα (29) μέχρι τριάντα (30) έτη υπηρεσίας στο 11ο Κλιμάκιο, από τριάντα (30) μέχρι τριάντα ένα (31) στο 10ο Κλιμάκιο και με τριάντα ένα (31) και άνω στο 9ο Κλιμάκιο.
Θ. Ταγματάρχης και αντίστοιχοι. Μέχρι έντεκα (11) έτη στο 28ο Κλιμάκιο, Από έντεκα (11) μέχρι δεκατρία (13) στο 27ο Κλιμάκιο, από δεκατρία έτη (13) έτη μέχρι δεκαπέντε (15) έτη στο 26ο Κλιμάκιο, από δεκαπέντε (15) μέχρι δεκαεπτά (17) στο 25ο Κλιμάκιο, από δεκαεπτά (17) μέχρι δεκαοκτώ (18) στο 24ο Κλιμάκιο, από δεκαοκτώ (18) έτη μέχρι δεκαεννέα έτη (19) έτη υπηρεσίας στο 23ο Κλιμάκιο, από δεκαεννέα (19) μέχρι είκοσι (20) στο 22ο Κλιμάκιο, από είκοσι (20) μέχρι είκοσι ένα (21) στο 21ο Κλιμάκιο, από είκοσι ένα (21) μέχρι είκοσι δύο (22) στο 20ο Κλιμάκιο, από είκοσι δύο (22) έτη μέχρι είκοσι τρία (23) στο 19ο Κλιμάκιο, από είκοσι τρία (23) μέχρι είκοσι πέντε (25) στο 18ο Κλιμάκιο, από είκοσι πέντε (25) μέχρι είκοσι έξι (26) στο 17ο Κλιμάκιο, από είκοσι έξι (26) μέχρι είκοσι επτά (27) στο 16ο Κλιμάκιο, από είκοσι επτά (27) μέχρι είκοσι οκτώ (28) στο 15ο Κλιμάκιο, από είκοσι οκτώ (28) μέχρι είκοσι εννέα (29) στο 14ο Κλιμάκιο, από είκοσι εννέα (29) μέχρι τριάντα (30) έτη υπηρεσίας στο 13ο Κλιμάκιο, από τριάντα (30) μέχρι τριάντα ένα (31) στο 12ο Κλιμάκιο και με τριάντα ένα (31) και άνω στο 11ο Κλιμάκιο.
Ι. Λοχαγός και αντίστοιχοι. Μέχρι επτά (7) έτη υπηρεσίας στο 31ο Κλιμάκιο, από επτά (7) έτη μέχρι εννέα (9) στο 30ο Κλιμάκιο, από εννέα (9) μέχρι έντεκα (11) στο 29ο Κλιμάκιο, από έντεκα (11) μέχρι δεκατρία (13) στο 28ο Κλιμάκιο, από δεκατρία έτη (13) έτη μέχρι δεκαπέντε (15) έτη στο 27ο Κλιμάκιο, από δεκαπέντε (15) μέχρι δεκαεπτά (17) στο 26ο Κλιμάκιο, από δεκαεπτά (17) μέχρι δεκαοκτώ (18) στο 25ο Κλιμάκιο, από δεκαοκτώ (18) έτη μέχρι δεκαεννέα έτη (19) έτη υπηρεσίας στο 24ο Κλιμάκιο, από δεκαεννέα (19) μέχρι είκοσι (20) στο 23ο Κλιμάκιο, από είκοσι (20) μέχρι είκοσι ένα (21) στο 22ο Κλιμάκιο, από είκοσι ένα (21) μέχρι είκοσι δύο (22) στο 21ο Κλιμάκιο, από είκοσι δύο (22) έτη μέχρι είκοσι τρία (23) στο 20ο Κλιμάκιο, από είκοσι τρία (23) μέχρι είκοσι πέντε (25) στο 19ο Κλιμάκιο, από είκοσι πέντε (25) μέχρι είκοσι επτά (27) στο 18ο Κλιμάκιο, από είκοσι επτά (27) και άνω στο 17ο Κλιμάκιο. Ια. Υπολοχαγός και αντίστοιχοι. Μέχρι πέντε (5) έτη υπηρεσίας στο 33ο Κλιμάκιο, από πέντε (5) μέχρι επτά (7) έτη στο 32ο Κλιμάκιο, από επτά (7) έτη μέχρι εννέα (9) στο 31ο Κλιμάκιο, από εννέα (9) μέχρι έντεκα (11) στο 30ο Κλιμάκιο, από έντεκα (11) μέχρι δεκατρία (13) στο 29ο Κλιμάκιο, από δεκατρία έτη (13) έτη μέχρι δεκαπέντε (15) έτη στο 28ο Κλιμάκιο, από δεκαπέντε (15) μέχρι δεκαεπτά (17) στο 27ο Κλιμάκιο, από δεκαεπτά (17) μέχρι δεκαοκτώ (18) στο 26ο Κλιμάκιο, από δεκαοκτώ (18) έτη μέχρι δεκαεννέα έτη (19) έτη υπηρεσίας στο 25ο Κλιμάκιο, από δεκαεννέα (19) μέχρι είκοσι (20) στο 24ο Κλιμάκιο, από είκοσι (20) μέχρι είκοσι ένα (21) στο 23ο Κλιμάκιο, από είκοσι ένα (21) μέχρι είκοσι τρία (23) στο 22ο Κλιμάκιο, από είκοσι τρία (23) μέχρι είκοσι πέντε (25) στο 21ο Κλιμάκιο, από είκοσι πέντε (25) μέχρι είκοσι επτά (27) στο 20ο Κλιμάκιο, από είκοσι επτά (27) και άνω στο 19ο Κλιμάκιο.
Ιβ. Ανθυπολοχαγός και αντίστοιχοι. Μέχρι τρία (3) έτη υπηρεσίας στο 35ο Κλιμάκιο, από τρία (3) έτη μέχρι έξι (6) έτη υπηρεσίας στο 34ο Κλιμάκιο, από έξι (6) μέχρι επτά (7) έτη στο 33ο Κλιμάκιο, από επτά (7) έτη μέχρι δέκα (10) στο 32ο Κλιμάκιο, από δέκα (10) μέχρι έντεκα (11) στο 31ο Κλιμάκιο, από έντεκα (11) μέχρι δεκατρία (13) στο 30ο Κλιμάκιο, από δεκατρία έτη (13) έτη μέχρι δεκαπέντε (15) έτη στο 29ο Κλιμάκιο, από δεκαπέντε (15) μέχρι δεκαεπτά (17) στο 28ο Κλιμάκιο, από δεκαεπτά (17) μέχρι δεκαοκτώ (18) στο 27ο Κλιμάκιο, από δεκαοκτώ (18) έτη μέχρι δεκαεννέα έτη (19) έτη υπηρεσίας στο 26ο Κλιμάκιο, από δεκαεννέα (19) και άνω στο 25ο Κλιμάκιο.Με τις διατάξεις της παρ.2 ορίζεται η μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των στελεχών της Κατηγορίας Β’, ως εξής:
Α. Συνταγματάρχης και αντίστοιχοι. Μέχρι τριάντα έξι (36) έτη υπηρεσίας στο 2ο Κλιμάκιο, από τριάντα έξι (36) έτη και άνω στο 1ο Κλιμάκιο.
Β. Αντισυνταγματάρχης και αντίστοιχοι. Μέχρι είκοσι επτά (27) έτη στο 7ο Κλιμάκιο, από είκοσι επτά (27) μέχρι είκοσι οκτώ (28) στο 6ο Κλιμάκιο, από είκοσι οκτώ (28) μέχρι είκοσι εννέα (29) στο 5ο Κλιμάκιο, από είκοσι εννέα (29) μέχρι τριάντα (30) έτη υπηρεσίας στο 4ο Κλιμάκιο, από τριάντα (30) μέχρι τριάντα ένα (31) στο 3ο Κλιμάκιο και με τριάντα ένα (31) έτη και άνω στο 2ο Κλιμάκιο.
Γ. Ταγματάρχης και αντίστοιχοι. Μέχρι είκοσι πέντε (25) στο 9ο Κλιμάκιο, από είκοσι πέντε (25) μέχρι είκοσι επτά (27) στο 8ο Κλιμάκιο, από είκοσι επτά (27) μέχρι είκοσι οκτώ (28) στο 7ο Κλιμάκιο, από είκοσι οκτώ (28) μέχρι είκοσι εννέα (29) στο 6ο Κλιμάκιο, από είκοσι εννέα (29) μέχρι τριάντα ένα (31) έτη υπηρεσίας στο 5ο Κλιμάκιο, από τριάντα ένα (31) έτη μέχρι τριάντα τέσσερα (34) στο 4ο Κλιμάκιο και με τριάντα τέσσερα (34) και άνω στο 3ο Κλιμάκιο. Δ. Λοχαγός και αντίστοιχοι. Μέχρι είκοσι ένα (21) έτη στο 13ο Κλιμάκιο, από είκοσι ένα (21) μέχρι είκοσι δύο (22) στο 12ο Κλιμάκιο, από είκοσι δύο (22) έτη μέχρι είκοσι τρία (23) στο 11ο Κλιμάκιο, από είκοσι τρία (23) μέχρι είκοσι πέντε (25) στο 10ο Κλιμάκιο, από είκοσι πέντε (25) μέχρι είκοσι επτά (27) στο 9ο Κλιμάκιο, από είκοσι επτά (27) μέχρι είκοσι οκτώ (28) στο 8ο Κλιμάκιο, από είκοσι οκτώ (28) μέχρι είκοσι εννέα (29) στο 7ο Κλιμάκιο, από είκοσι εννέα (29) μέχρι τριάντα ένα (31) στο 6ο Κλιμάκιο, από τριάντα ένα (31) μέχρι τριάντα δύο (32) στο 5ο Κλιμάκιο και με τριάντα δύο (32) έτη και άνω στο 4ο Κλιμάκιο.
Ε. Υπολοχαγός και αντίστοιχοι. Μέχρι δεκαεπτά (17) έτη υπηρεσίας στο 17ο Κλιμάκιο, από δεκαεπτά (17) μέχρι δεκαοκτώ (18) στο 16ο Κλιμάκιο, από δεκαοκτώ (18) έτη μέχρι δεκαεννέα έτη (19) έτη υπηρεσίας στο 15ο Κλιμάκιο, από δεκαεννέα (19) μέχρι είκοσι ένα (21) στο 14ο Κλιμάκιο, από είκοσι ένα (21) μέχρι είκοσι δύο (22) έτη στο 13ο Κλιμάκιο, από είκοσι δύο (22) έτη μέχρι είκοσι τρία (23) στο 12ο Κλιμάκιο, από είκοσι τρία (23) μέχρι είκοσι πέντε (25) στο 11ο Κλιμάκιο, από είκοσι πέντε (25) μέχρι είκοσι επτά (27) στο 10ο Κλιμάκιο, από είκοσι επτά (27) μέχρι είκοσι οκτώ (28) στο 9ο Κλιμάκιο, από είκοσι οκτώ (28) μέχρι είκοσι εννέα (29) στο 8ο Κλιμάκιο, από είκοσι εννέα (29) μέχρι τριάντα ένα (31) στο 7ο Κλιμάκιο, από τριάντα ένα (31) έτη μέχρι τριάντα δύο (32) έτη στο 6ο Κλιμάκιο και από τριάντα δύο (32) έτη και άνω στο 5ο Κλιμάκιο.
Στ. Ανθυπολοχαγός και αντίστοιχοι. Μέχρι δεκατέσσερα (14) έτη υπηρεσίας στο 20ο Κλιμάκιο, από δεκατέσσερα (14) έτη μέχρι δεκαπέντε (15) έτη στο 19ο Κλιμάκιο, από δεκαπέντε (15) έτη μέχρι δεκαεπτά (17) έτη υπηρεσίας στο 18ο Κλιμάκιο, από δεκαεπτά (17) μέχρι δεκαοκτώ (18) στο 17ο Κλιμάκιο, από δεκαοκτώ (18) έτη μέχρι δεκαεννέα έτη (19) έτη υπηρεσίας στο 16ο Κλιμάκιο, από δεκαεννέα (19) μέχρι είκοσι ένα (21) στο 15ο Κλιμάκιο, από είκοσι ένα (21) μέχρι είκοσι δύο (22) έτη στο 14ο Κλιμάκιο, από είκοσι δύο (22) έτη μέχρι είκοσι τρία (23) στο 13ο Κλιμάκιο, από είκοσι τρία (23) μέχρι είκοσι πέντε (25) στο 12ο Κλιμάκιο, από είκοσι πέντε (25) μέχρι είκοσι επτά (27) στο 11ο Κλιμάκιο, από είκοσι επτά (27) μέχρι είκοσι οκτώ (28) στο 10ο Κλιμάκιο, από είκοσι οκτώ (28) μέχρι είκοσι εννέα (29) στο 9ο Κλιμάκιο, από είκοσι εννέα (29) μέχρι τριάντα ένα (31) στο 8ο Κλιμάκιο, από τριάντα ένα (31) έτη μέχρι τριάντα δύο (32) έτη στο 7ο Κλιμάκιο και από τριάντα δύο (32) έτη και άνω στο 6ο Κλιμάκιο.
Ζ. Ανθυπασπιστής και αντίστοιχοι. Μέχρι δέκα (10) έτη υπηρεσίας στο 24ο Κλιμάκιο, από δέκα (10) έτη μέχρι έντεκα (11) έτη στο 23ο Κλιμάκιο, από έντεκα (11) έτη μέχρι δώδεκα (12) έτη στο 22ο Κλιμάκιο, από δώδεκα (12) έτη μέχρι δεκατέσσερα (14) έτη στο 21ο Κλιμάκιο, από δεκατέσσερα (14) έτη μέχρι δεκαπέντε (15) έτη στο 20ο Κλιμάκιο, από δεκαπέντε (15) έτη μέχρι δεκαεπτά (17) έτη υπηρεσίας στο 19ο Κλιμάκιο, από δεκαεπτά (17) μέχρι δεκαοκτώ (18) στο 18ο Κλιμάκιο, από δεκαοκτώ (18) έτη μέχρι δεκαεννέα έτη (19) έτη υπηρεσίας στο 17ο Κλιμάκιο, από δεκαεννέα (19) μέχρι είκοσι ένα (21) στο 16ο Κλιμάκιο, από είκοσι ένα (21) μέχρι είκοσι δύο (22) έτη στο 15ο Κλιμάκιο, από είκοσι δύο (22) έτη μέχρι είκοσι τρία (23) στο 14ο Κλιμάκιο, από είκοσι τρία (23) μέχρι είκοσι πέντε (25) στο 13ο Κλιμάκιο, από είκοσι πέντε (25) μέχρι είκοσι επτά (27) στο 12ο Κλιμάκιο, από είκοσι επτά (27) μέχρι είκοσι οκτώ (28) στο 11ο Κλιμάκιο, από είκοσι οκτώ (28) μέχρι είκοσι εννέα (29) στο 10ο Κλιμάκιο, από είκοσι εννέα (29) μέχρι τριάντα ένα (31) στο 9ο Κλιμάκιο, από τριάντα ένα (31) έτη μέχρι τριάντα δύο (32) έτη στο 8ο Κλιμάκιο και από τριάντα δύο (32) έτη και άνω στο 7ο Κλιμάκιο.
Η. Αρχιλοχίας και αντίστοιχοι. Μέχρι πέντε (5) έτη υπηρεσίας στο 27ο Κλιμάκιο, από πέντε (5) έτη μέχρι επτά (7) στο 26ο Κλιμάκιο, από επτά (7) έτη μέχρι δέκα (10) έτη υπηρεσίας στο 25ο Κλιμάκιο, από δέκα (10) έτη μέχρι έντεκα (11) έτη στο 24ο Κλιμάκιο, από έντεκα (11) έτη μέχρι δώδεκα (12) έτη στο 23ο Κλιμάκιο, από δώδεκα (12) έτη μέχρι δεκατέσσερα (14) έτη στο 22ο Κλιμάκιο, από δεκατέσσερα (14) έτη μέχρι δεκαπέντε (15) έτη στο 21ο Κλιμάκιο, από δεκαπέντε (15) έτη μέχρι δεκαεπτά (17) έτη υπηρεσίας στο 20ο Κλιμάκιο, από δεκαεπτά (17) μέχρι δεκαοκτώ (18) στο 19ο Κλιμάκιο, από δεκαοκτώ (18) έτη μέχρι δεκαεννέα έτη (19) έτη υπηρεσίας στο 18ο Κλιμάκιο, από δεκαεννέα (19) μέχρι είκοσι ένα (21) στο 17ο Κλιμάκιο, από είκοσι ένα (21) μέχρι είκοσι δύο (22) έτη στο 16ο Κλιμάκιο, από είκοσι δύο (22) έτη μέχρι είκοσι τρία (23) στο 15ο Κλιμάκιο, από είκοσι τρία (23) μέχρι είκοσι πέντε (25) στο 14ο Κλιμάκιο, από είκοσι πέντε (25) μέχρι είκοσι επτά (27) στο 13ο Κλιμάκιο, από είκοσι επτά (27) μέχρι είκοσι οκτώ (28) στο 12ο Κλιμάκιο, από είκοσι οκτώ (28) μέχρι είκοσι εννέα (29) στο 11ο Κλιμάκιο και από είκοσι εννέα (29) έτη και άνω στο 10ο Κλιμάκιο.
Θ. Επιλοχίας και αντίστοιχοι. Μέχρι πέντε (5) έτη υπηρεσίας στο 28ο Κλιμάκιο, από πέντε (5) έτη μέχρι επτά (7) στο 27ο Κλιμάκιο, από επτά (7) έτη μέχρι δέκα (10) έτη υπηρεσίας στο 26ο Κλιμάκιο, από δέκα (10) έτη μέχρι έντεκα (11) έτη στο 25ο Κλιμάκιο, από έντεκα (11) έτη μέχρι δώδεκα (12) έτη στο 24ο Κλιμάκιο, από δώδεκα (12) έτη μέχρι δεκατέσσερα (14) έτη στο 23ο Κλιμάκιο, από δεκατέσσερα (14) έτη μέχρι δεκαπέντε (15) έτη στο 22ο Κλιμάκιο, από δεκαπέντε (15) έτη μέχρι δεκαεπτά (17) έτη υπηρεσίας στο 21ο Κλιμάκιο, από δεκαεπτά (17) έτη και άνω στο 20ο Κλιμάκιο.
Ι. Λοχίας και αντίστοιχοι. Μέχρι πέντε (5) έτη υπηρεσίας στο 28ο Κλιμάκιο, από πέντε (5) έτη μέχρι δέκα (10) έτη στο 27ο Κλιμάκιο, από δέκα (10) έτη μέχρι έντεκα (11) έτη στο 26ο Κλιμάκιο, από έντεκα (11) έτη μέχρι δώδεκα (12) έτη στο 25ο Κλιμάκιο, από δώδεκα (12) έτη μέχρι δεκατέσσερα (14) έτη στο 24ο Κλιμάκιο και από δεκατέσσερα (14) έτη και άνω στο 23ο Κλιμάκιο.Με τις διατάξεις της παρ.3 ορίζεται η μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των στελεχών της Κατηγορίας Γ’, ως εξής :
Α. Ανθυπασπιστής και αντίστοιχοι. Μέχρι δεκαπέντε (15) έτη υπηρεσίας στο 14ο Κλιμάκιο, από δεκαπέντε (15) έτη μέχρι δεκαέξι (16) έτη στο 13ο Κλιμάκιο, από δεκαέξι (16) μέχρι δεκαεπτά (17) έτη υπηρεσίας στο 12ο Κλιμάκιο, από δεκαεπτά (17) μέχρι δεκαεννέα έτη (19) έτη υπηρεσίας στο 11ο Κλιμάκιο, από δεκαεννέα (19) μέχρι είκοσι (20) έτη στο 10ο Κλιμάκιο, από είκοσι (20) μέχρι είκοσι ένα (21) έτη στο 9ο Κλιμάκιο, από είκοσι ένα (21) μέχρι είκοσι τρία (23) στο 8ο Κλιμάκιο, από είκοσι τρία (23) μέχρι είκοσι πέντε (25) στο 7ο Κλιμάκιο, από είκοσι πέντε (25) μέχρι είκοσι επτά (27) στο 6ο Κλιμάκιο, από είκοσι επτά (27) μέχρι είκοσι εννέα (29) στο 5ο Κλιμάκιο, από είκοσι εννέα (29) μέχρι τριάντα ένα (31) στο 4ο Κλιμάκιο, από τριάντα ένα (31) έτη μέχρι τριάντα έξι (36) έτη στο 3ο Κλιμάκιο, από τριάντα έξι (36) έτη μέχρι τριάντα εννέα (39) έτη στο 2ο Κλιμάκιο και από τριάντα εννέα (39) έτη και άνω στο 1ο Κλιμάκιο.
Β. Αρχιλοχίας και αντίστοιχοι. Μέχρι δεκατρία (13) έτη υπηρεσίας στο 16ο Κλιμάκιο, από δεκατρία (13) έτη μέχρι δεκαπέντε (15) έτη στο 15ο Κλιμάκιο, από δεκαπέντε (15) έτη μέχρι δεκαέξι (16) έτη στο 14ο Κλιμάκιο, από δεκαέξι (16) μέχρι δεκαεπτά (17) έτη υπηρεσίας στο 13ο Κλιμάκιο, από δεκαεπτά (17) μέχρι δεκαεννέα έτη (19) έτη υπηρεσίας στο 12ο Κλιμάκιο, από δεκαεννέα (19) μέχρι είκοσι (20) έτη στο 11ο Κλιμάκιο, από είκοσι (20) μέχρι είκοσι ένα (21) έτη στο 10ο Κλιμάκιο, από είκοσι ένα (21) μέχρι είκοσι τρία (23) στο 9ο Κλιμάκιο, από είκοσι τρία (23) μέχρι είκοσι πέντε (25) στο 8ο Κλιμάκιο, από είκοσι πέντε (25) μέχρι είκοσι επτά (27) στο 7ο Κλιμάκιο, από είκοσι επτά (27) μέχρι είκοσι εννέα (29) στο 6ο Κλιμάκιο, από είκοσι εννέα (29) μέχρι τριάντα ένα (31) στο 5ο Κλιμάκιο, από τριάντα ένα (31) έτη μέχρι τριάντα έξι (36) έτη στο 4ο Κλιμάκιο και από τριάντα έξι (36) έτη και άνω στο 3ο Κλιμάκιο. Γ. Επιλοχίας και αντίστοιχοι. Μέχρι δεκατρία (13) έτη υπηρεσίας στο 17ο Κλιμάκιο, από δεκατρία (13) έτη μέχρι δεκαπέντε (15) έτη στο 16ο Κλιμάκιο, από δεκαπέντε (15) έτη μέχρι δεκαέξι (16) έτη στο 15ο Κλιμάκιο, από δεκαέξι (16) μέχρι δεκαεπτά (17) έτη υπηρεσίας στο 14ο Κλιμάκιο, από δεκαεπτά (17) μέχρι δεκαεννέα έτη (19) έτη υπηρεσίας στο 13ο Κλιμάκιο, από δεκαεννέα (19) μέχρι είκοσι (20) έτη στο 12ο Κλιμάκιο, από είκοσι (20) μέχρι είκοσι ένα (21) έτη στο 11ο Κλιμάκιο, από είκοσι ένα (21) μέχρι είκοσι τρία (23) στο 10ο Κλιμάκιο, από είκοσι τρία (23) μέχρι είκοσι πέντε (25) στο 9ο Κλιμάκιο, από είκοσι πέντε (25) μέχρι είκοσι επτά (27) στο 8ο Κλιμάκιο, από είκοσι επτά (27) μέχρι είκοσι εννέα (29) στο 7ο Κλιμάκιο, από είκοσι εννέα (29) μέχρι τριάντα ένα (31) στο 6ο Κλιμάκιο και από τριάντα ένα (31) έτη και άνω στο 5ο Κλιμάκιο.
Δ. Λοχίας και αντίστοιχοι. Μέχρι δεκατρία (13) έτη υπηρεσίας στο 18ο Κλιμάκιο, από δεκατρία (13) έτη μέχρι δεκαπέντε (15) έτη στο 17ο Κλιμάκιο, από δεκαπέντε (15) έτη μέχρι δεκαέξι (16) έτη στο 16ο Κλιμάκιο, από δεκαέξι (16) μέχρι δεκαεπτά (17) έτη υπηρεσίας στο 15ο Κλιμάκιο, από δεκαεπτά (17) μέχρι δεκαεννέα έτη (19) έτη υπηρεσίας στο 14ο Κλιμάκιο, από δεκαεννέα (19) μέχρι είκοσι (20) έτη στο 13ο Κλιμάκιο, από είκοσι (20) μέχρι είκοσι ένα (21) έτη στο 12ο Κλιμάκιο, από είκοσι ένα (21) μέχρι είκοσι τρία (23) στο 11ο Κλιμάκιο, από είκοσι τρία (23) μέχρι είκοσι πέντε (25) στο 10ο Κλιμάκιο και από είκοσι πέντε (25) έτη και άνω στο 9ο Κλιμάκιο.
Ε. Δεκανέας και αντίστοιχοι. Μέχρι τρία (3) έτη υπηρεσίας στο 21ο Κλιμάκιο, από τρία (3) μέχρι πέντε (5) έτη στο 20ο Κλιμάκιο, από πέντε (5) έτη μέχρι δεκατρία (13) έτη στο 19ο Κλιμάκιο και από δεκατρία (13) έτη και άνω στο 18ο Κλιμάκιο.
Στ. Μόνιμος Στρατιώτης και Αστυφύλακας που δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις. Μέχρι τρία (3) έτη υπηρεσίας στο 22ο Κλιμάκιο, από τρία (3) μέχρι πέντε (5) έτη στο 21ο Κλιμάκιο και από πέντε (5) έτη και άνω στο 20ο Κλιμάκιο.Με τις διατάξεις της παρ.4 ορίζεται η μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των στελεχών της Κατηγορίας Δ’, ως εξής :
Ειδικοί Φρουροί – Συνοριακοί Φύλακες. Μέχρι ένα (1) έτος υπηρεσίας στο 18ο Κλιμάκιο, από ένα (1) έτος μέχρι τρία (3) έτη στο 17ο Κλιμάκιο, από τρία (3) έτη μέχρι πέντε (5) έτη στο 16ο Κλιμάκιο, από πέντε (5) έτη μέχρι επτά (7) στο 15ο Κλιμάκιο, από επτά (7) έτη μέχρι εννέα (9) έτη υπηρεσίας στο 14ο Κλιμάκιο, από εννέα (9) έτη μέχρι έντεκα (11) έτη στο 13ο Κλιμάκιο, από έντεκα (11) έτη μέχρι δεκατρία (13) έτη στο 12ο Κλιμάκιο, από δεκατρία (13) έτη μέχρι δεκαπέντε (15) έτη στο 11ο Κλιμάκιο, από δεκαπέντε (15) έτη μέχρι δεκαεπτά (17) έτη υπηρεσίας στο 10ο Κλιμάκιο, από δεκαεπτά (17) μέχρι δεκαεννέα έτη (19) έτη υπηρεσίας στο 9ο Κλιμάκιο, από δεκαεννέα (19) μέχρι είκοσι ένα (21) στο 8ο Κλιμάκιο, από είκοσι ένα (21) μέχρι είκοσι τρία (23) στο 7ο Κλιμάκιο, από είκοσι τρία (23) μέχρι είκοσι πέντε (25) στο 6ο Κλιμάκιο, από είκοσι πέντε (25) μέχρι είκοσι επτά (27) στο 5ο Κλιμάκιο, από είκοσι επτά (27) μέχρι είκοσι εννέα (29) στο 4ο Κλιμάκιο, από είκοσι εννέα (29) έτη μέχρι τριάντα ένα (31) έτη στο 3ο Κλιμάκιο, από τριάντα ένα (31) έτη μέχρι τριάντα τρία (33) στο 2ο Κλιμάκιο και από τριάντα τρία (33) έτη και άνω στο 1ο Κλιμάκιο.Η μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των στελεχών των ανωτέρω κατηγοριών σε Μ.Κ. απεικονίζεται στους κάτωθι πίνακες :

Με τις διατάξεις της παρ.5 προβλέπεται ότι: α. Οι Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί (Δ.Ε.Α.) λαμβάνουν το 53% του Μ.Κ. 25 της Α’ Κατηγορίας (834,75 €).
β. Οι Ανθυπολοχαγοί εκ Δ.Ε.Α. λαμβάνουν το 71% του Μ.Κ. 25 της Α’ Κατηγορίας (1.118,25 €).Με τις διατάξεις της παρ.6 ορίζεται η Μισθολογική κατάταξη μαθητών των κάτωθι Σχολών, ως εξής :
α. Ενόπλων Δυνάμεων :
αα. Μαθητές Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) λαμβάνουν το 10% του Μ.Κ. 25 της Α’ Κατηγορίας (157,50 €).
αβ. Μαθητές Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών λαμβάνουν το 8% του Μ.Κ. 17 της Β’ Κατηγορίας (118,80 €). β. Σωμάτων Ασφαλείας :
αα. Δόκιμος Αστυφύλακας και αντίστοιχοι λαμβάνουν το 33% του Μ.Κ. 28 της Β’ Κατηγορίας (325,05 €) κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους φοίτησης και το 35% του Μ.Κ. 28 της Β’ Κατηγορίας (344,75 €) κατά τη διάρκεια του δεύτερου και τρίτου έτους φοίτησης. ββ. Δόκιμος Υπαστυνόμος και αντίστοιχοι λαμβάνουν το 54% του Μ.Κ. 35 της Α’ Κατηγορίας (623,70 €) κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους φοίτησης, το 56% του Μ.Κ. 35 της Α’ Κατηγορίας (646,80 €) κατά τη διάρκεια του δεύτερου και τρίτου έτους φοίτησης και το 58% του Μ.Κ. 35 της Α’ Κατηγορίας (669,90 €) κατά το τέταρτο έτος φοίτησης.
γ. Μαθητές που προέρχονται από τα Σώματα Ασφαλείας συνεχίζουν να λαμβάνουν το σύνολο των μηνιαίων αποδοχών που αντιστοιχεί στον εκάστοτε βαθμό που κατέχουν.Με τις διατάξεις της παρ.7 ορίζεται ότι οι οπλίτες βραχείας ανακατάταξης (μέχρι τριών ετών) λαμβάνουν το Μ.Κ.19 της Γ’ Κατηγορίας (1.079 €).

Με τις διατάξεις της παρ.8 προβλέπεται ότι οι έφεδροι υψηλής ετοιμότητας (ΕΦ.Υ.ΕΣ.) κατά την περίοδο που καλούνται υπό τα όπλα λαμβάνουν ως τακτικές μηνιαίες αποδοχές ίσες με αυτές του ομοιόβαθμου επαγγελματία στρατιωτικού, πλην αυτών που κατατάσσονται στους βαθμούς του στρατιώτη και δεκανέα, οι οποίοι λαμβάνουν αποδοχές λοχία της Γ’ κατηγορίας. Για την κατάταξη και μισθολογική εξέλιξη των εν λόγω εφέδρων σε Μ.Κ. λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά και μόνο ο χρόνος πραγματικής παρασχεθείσας υπηρεσίας υπό τα όπλα με την ως άνω ιδιότητα. Συνεπώς για τη μισθολογική τους κατάταξη και εξέλιξη δεν αναγνωρίζεται οποιαδήποτε άλλη προϋπηρεσία.

Με τις διατάξεις της παρ.9 διευκρινίζεται ότι για τη μισθολογική εξέλιξη των στελεχών από το κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο στο αμέσως ανώτερο, απαιτείται να έχει συμπληρωθεί ο καθορισμένος χρόνος υπηρεσίας στο κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο που αντιστοιχεί στον κατεχόμενο βαθμό. Σε περίπτωση βαθμολογικής προαγωγής, όλος ο διανυθείς στους προηγούμενους βαθμούς χρόνος υπηρεσίας, καθώς και ο χρόνος της τυχόν αναγνωρισθείσας προϋπηρεσίας τους σε άλλους φορείς λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη στα μισθολογικά κλιμάκια που αντιστοιχούν στον νέο βαθμό.
Η κατά την προηγούμενη παράγραφο μισθολογική εξέλιξη των στελεχών γίνεται με πράξη του αρμόδιου για το διορισμό/ κατάταξη οργάνου, που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΠΕΡ.Ι) Ως υπηρεσία για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη αναγνωρίζεται η αναφερόμενη στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4354/2015 (Α’ 176). Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 154, κατά την πρώτη εφαρμογή του νέου νόμου, η μισθολογική κατάταξη των υπηρετούντων στελεχών στα ανωτέρω μισθολογικά κλιμάκια πραγματοποιείται σύμφωνα με το χρόνο υπηρεσίας στο φορέα που υπηρετούν, καθώς και το χρόνο υπηρεσίας, που έχει αναγνωριστεί για μισθολογική εξέλιξη από τον εν λόγω φορέα, μέχρι και στις 31-12-2016. Μετά την αρχική κατάταξη των στελεχών αυτών, αλλά και στις περιπτώσεις στελεχών που κατατάσσονται μετά την 1-1-2017, είναι δυνατή η αναγνώριση προϋπηρεσίας που έχει προσφερθεί σε φορείς που κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν.4354/2015 (1-1-2016) αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου 7 του εν λόγω νόμου (Δημόσιο, Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α’ του ν. 3429/2005) της Ελλάδας και των λοιπών κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου. Κατά συνέπεια, δεν αναγνωρίζονται προϋπηρεσίες σε φορείς που σήμερα δεν εφαρμόζουν τις διατάξεις του ενιαίου μισθολογίου (π.χ. Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε. κ.λπ.). Επίσης, δεν αναγνωρίζονται προϋπηρεσίες σε φορείς που σήμερα δεν υφίστανται, εκτός εάν έχουν ενσωματωθεί ή απορροφηθεί από άλλο φορέα, ο οποίος σήμερα υπάγεται στις διατάξεις του ενιαίου μισθολογίου, οπότε είναι δυνατή η αναγνώριση σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που τάσσει ο ν.4354/2015.
Περαιτέρω, σε καμία περίπτωση δεν αναγνωρίζεται ο χρόνος παροχής υπηρεσίας στους ανωτέρω φορείς με σύμβαση μίσθωσης έργου ή με ανάθεση κατ’ αποκοπήν εργασίας εκτός εάν οι υπηρεσίες αυτές έχουν χαρακτηριστεί με διάταξη νόμου ή με δικαστική απόφαση ότι διανύθηκαν με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση κάθε προϋπηρεσίας, είναι να μην έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση καμίας άλλης οικονομικής παροχής (καταβολή αποζημίωσης) ή αναγνώρισης συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
Η αναγνώριση των ανωτέρω προϋπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου ή άλλου αρμοδίου οργάνου και τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών στις αρμόδιες Υπηρεσίες του οικείου φορέα. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που έχουν υποβληθεί αιτήσεις πριν την 1-1-2017 για αναγνώριση προϋπηρεσίας και το αρμόδιο για την αναγνώριση όργανο δεν έχει ακόμη αποφανθεί, εφόσον η προϋπηρεσία αυτή αναγνωριζόταν και από το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο, τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής ισχύουν από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου (1-1-2017).
Ειδικότερα, η προϋπηρεσία για την αναγνώριση μισθολογικής εξέλιξης αποδεικνύεται από πιστοποιητικά των αρμόδιων Υπηρεσιών, που έχουν εκδοθεί με βάση τα επίσημα στοιχεία και στα οποία θα πρέπει να αναφέρονται :
•    οι αποφάσεις πρόσληψης,
•    η ιδιότητα με την οποία υπηρέτησαν,
•    η σχέση εργασίας (π.χ. σχέση εργασίας ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου),
•    το ωράριο εργασίας (πλήρες ή μειωμένο), καθώς και
•    η διάρκεια των προϋπηρεσιών αυτών.
Για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν με μειωμένο ωράριο εργασίας, αναγνωρίζεται για μισθολογική εξέλιξη τόσος χρόνος, όσος προκύπτει από το πηλίκο της διαιρέσεως του συνόλου των ωρών εργασίας δια του αριθμού των ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης που ισχύει για τον αντίστοιχο κλάδο εργαζομένων (λειτουργών, υπαλλήλων και στελεχών) που απασχολούνται με πλήρες ωράριο (σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 153). Για τον υπολογισμό της αναγνωριζόμενης κατά τα προαναφερθέντα υπηρεσίας το έτος λογίζεται ως τριακόσιες ημέρες, ο μήνας λογίζεται ως είκοσι πέντε ημέρες και η εβδομάδα ως έξι ημέρες εργασίας.
Μετά την αρχική μισθολογική κατάταξη των στελεχών σε Μ.Κ. τυχόν υφιστάμενος πλεονάζων χρόνος σε αυτό λαμβάνεται υπόψη για τη χορήγηση του επομένου Μ.Κ..
ΠΕΡ.ΙΙ) Επιπλέον, μόνο για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας αναγνωρίζονται για μισθολογική εξέλιξη ο χρόνος φοίτησής τους στις στρατιωτικές σχολές ή στις αντίστοιχες σχολές των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και ο χρόνος απόκτησης ιατρικής ειδικότητας (εξαιρουμένης οιασδήποτε άλλης), εφόσον η ειδικότητα αυτή αποτελεί τυπικό προσόν κατάταξης και εφόσον οι χρόνοι αυτοί δεν συμπίπτουν με αναγνωριζόμενο χρόνο δημόσιας υπηρεσίας. Επισημαίνεται ότι, από 1-1-2017 και εντεύθεν, ο χρόνος φοίτησης σε οποιεσδήποτε, πλην των ανωτέρω, Σχολές δεν αναγνωρίζεται πλέον για μισθολογική εξέλιξη, ανεξάρτητα από το εάν μετά την εν λόγω φοίτηση αποκτήθηκε πτυχίο που αποτέλεσε τυπικό προσόν κατάταξης – πρόσληψης. Επίσης, από 1-1-2017 σε καμία περίπτωση δεν αναγνωρίζεται ο χρόνος στρατιωτικής θητείας και η θαλάσσια προϋπηρεσία που έχει προσφερθεί εκτός των φορέων του άρθρου 7 του ν.4354/2015.
Όλοι οι χρόνοι των προϋπηρεσιών των ανωτέρω που υπηρετούσαν κατά την 31-12-2016 (εν ενέργεια στελέχη) και έχουν ήδη νομίμως αναγνωριστεί για μισθολογική εξέλιξη (για χορήγηση χρονοεπιδόματος και για απονομή μισθολογικών προαγωγών) μέχρι την εν λόγω ημερομηνία (σύμφωνα με τα προϊσχύοντα μισθολογικά καθεστώτα) θα ληφθούν υπόψη για την αρχική κατάταξη και μισθολογική εξέλιξη τους στα ως άνω μισθολογικά κλιμάκια (βλ. και άρθρο 154). Επίσης, διευκρινίζεται ότι για τυχόν υφιστάμενα συμπίπτοντα χρονικά διαστήματα (που είχαν ληφθεί υπόψη για χορήγηση επιδόματος χρόνου υπηρεσίας και για απονομή μισθολογικών προαγωγών) η προσμέτρησή τους για τη νέα μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη θα γίνει μια φορά.
Τέλος, διευκρινίζεται ότι από την έναρξη ισχύος του μέρους ΣΤ’ του νόμου (δηλαδή από 1-1-2017 και εντεύθεν) καταργείται το καθεστώς των μισθολογικών προαγωγών των στελεχών των Ε.Δ. και των Σ.Α. (στο άρθρο 160 γίνεται μνεία των σχετικών καταργούμενων διατάξεων). Συνεπώς, από 1-1-2017 κάθε στέλεχος θα λαμβάνει τον βασικό μισθό (Μ.Κ.) που αντιστοιχεί στον εκάστοτε κατεχόμενο διοικητικό βαθμό και, σε καμία περίπτωση, δεν καταβάλλεται βασικός μισθός που αντιστοιχεί (εν μέρει ή πλήρως) σε επόμενο διοικητικό βαθμό.Επί του άρθρου 127
Επιδόματα

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού προβλέπεται ότι πέρα από το βασικό μισθό του προηγούμενου άρθρου παρέχονται και τα εξής επιδόματα και παροχές κατά μήνα:
Α. Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4354/2015 (Α’176), όπως κάθε φορά ισχύει. Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 15 του ν.4354/2015 παρέχονται στην αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ ερμηνευτική εγκύκλιο του Αν. Υπουργού Οικονομικών.

Β. Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας, λόγω της ιδιαίτερης φύσης των καθηκόντων των εν λόγω στελεχών καθώς και της απασχόλησης χωρίς ωράριο εργασίας ή πέραν του ωραρίου εργασίας, οριζόμενο ως εξής:


Το εν λόγω επίδομα προσαυξάνεται κατά πενήντα πέντε (55) ευρώ για τα στελέχη που είναι έγγαμα (συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν συνάψει Σύμφωνο Συμβίωσης και των εν διαστάσει ευρισκομένων) χωρίς τέκνα ή έχουν τέκνα, για τα οποία, όμως, δεν καθίστανται δικαιούχοι της οικογενειακής παροχής του άρθρου 15 του ν.4354/2015(Α’176) (βλ. ΠΙΝΑΚΑΣ Α). Για τα στελέχη που έχουν τέκνα, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης της προαναφερόμενης οικογενειακής παροχής, το εν λόγω επίδομα προσαυξάνεται κατά εκατόν δεκαπέντε (115) ευρώ, ανεξάρτητα του εάν τα εν λόγω στελέχη είναι άγαμα ή τελούν σε διάσταση, διάζευξη ή χηρεία (βλ. ΠΙΝΑΚΑΣ Β).

Σε περίπτωση συζύγων που αμείβονται και οι δύο με τις διατάξεις του παρόντος (δηλαδή είναι και οι δύο εν ενεργεία στελέχη των Ε.Δ. ή των Σ.Α.), η ως άνω προσαύξηση καταβάλλεται και στους δύο.

Τα ποσά του ανωτέρω επιδόματος για τα έγγαμα στελέχη χωρίς τέκνα και για τα στελέχη με τέκνα που δικαιολογούν την λήψη οικογενειακής παροχής διαμορφώνονται ως εξής:

Το ως άνω επίδομα καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι του προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική πραγματική απασχόληση στα καθήκοντα και τις συνθήκες που δικαιολογούν την καταβολή του. Επίσης καταβάλλονται και για όσο διάστημα τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες (π.χ. κανονικές, συνδικαλιστικές, ειδικές, εκπαιδευτικές έως 2 μηνών, διευκόλυνσης στελεχών με οικογενειακές υποχρεώσεις, μητρότητας και ανατροφής τέκνου), σε βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια μέχρι έξι (6) μέρες το χρόνο, καθώς και αυτής που χορηγείται από δημόσια νοσοκομεία, κέντρα υγείας του δημοσίου, πανεπιστημιακές κλινικές και ιδιωτικές κλινικές, εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία στις τελευταίες (ιδιωτικές κλινικές), η οποία αποδεικνύεται με σχετικά παραστατικά στοιχεία (εισαγωγή, εξιτήριο κ.λπ.).
Σε περίπτωση απομάκρυνσης των στελεχών με απόσπαση, μετακίνηση, διάθεση ή εκπαιδευτική άδεια μεγαλύτερη των δύο (2) μηνών, από καθήκοντα, θέσεις και συνθήκες που συνδέονται με τη παροχή υπηρεσίας υπό την ιδιότητα του στελέχους των Ε.Δ. και των Σ.Α. και δικαιολογούν τη χορήγηση του επιδόματος αυτού, διακόπτεται ισοχρόνως η καταβολή του με βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου.

Γ. Επίδομα θέσης ευθύνης, οριζόμενο κατά βαθμίδα θέσης, ως εξής :

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του εν λόγω επιδόματος είναι η πραγματική άσκηση των καθηκόντων που συνδέονται με θέση ευθύνης όλων των εν ενεργεία ανωτέρω.
Διευκρινίζεται ότι, η χορήγηση του επιδόματος ιδιαιτέρων συνθηκών (παρ.Β ) και του επιδόματος θέσης ευθύνης (παρ.Γ) συνδέονται με την ενεργό πραγματική άσκηση καθηκόντων των εν ενεργεία στελεχών των Ε.Δ. & Σ.Α. και, συνεπώς, δεν καταβάλλονται για χρονικά διαστήματα που δεν παρασχέθηκε πραγματική υπηρεσία (πλην των προαναφερομένων θεσμοθετημένων αδειών και αναρρωτικών αδειών), όπως π.χ. σε περιπτώσεις στελεχών που επανέρχονται αναδρομικά στην ενέργεια ως αποκατασταθέντες με δικαστικές αποφάσεις, για το χρόνο που ήταν εκτός υπηρεσίας, στην κατάσταση αργίας, διαθεσιμότητας.

Δ. α. Στο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας (Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστικό και Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή), το οποίο λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών εργασίας τους αποδεδειγμένα εργάζεται πέραν των πέντε (5) ημερών την εβδομάδα, χορηγείται ειδική αποζημίωση, η οποία ανέρχεται στο ποσό των σαράντα έξι ευρώ (46 €) για κάθε επιπλέον ημέρα πραγματικής απασχόλησης.
β. Στο ένστολο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας (Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστικό και Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή), καθώς και στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, που αποδεδειγμένα εργάζεται κατά τις νυκτερινές ώρες χορηγείται ειδική αποζημίωση, η οποία ανέρχεται στο ποσό των δύο ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (2,77 €) ανά ώρα νυχτερινής απασχόλησης. Το ανώτατο όριο των ωρών νυχτερινής αποζημίωσης, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της εν λόγω αποζημίωσης καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Μέχρι την έκδοση των εν λόγω κοινών υπουργικών αποφάσεων για τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας εξακολουθεί να καταβάλλεται το επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. Α.8 υποπ. β’ του άρθρου 51 του Ν.3205/2003 (Α’297) και σύμφωνα με τις σχετικές εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις (η με αριθμ. 8002/32/122-α/6-9-2007 κ.υ.α. (ΦΕΚ Β’/1803) για τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος και η με αριθμ. 2/2381/0022/5-5-2009 κ.υ.α. (ΦΕΚ Β’/928) για τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Όσον αφορά τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων για τη χορήγηση της εν λόγω ειδικής αποζημίωσης απαιτείται προηγουμένως η έκδοση σχετικής κ.υ.α., κατά τα ανωτέρω, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, δεδομένου ότι το μηνιαίο επίδομα επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων της υποπ. α’ της παρ. Α.8 του άρθρου 51 του ν. 3205/2003 καταργείται με τις διατάξεις του άρθρου 160 του κοινοποιούμενου νόμου. Σε περίπτωση απομάκρυνσης των στελεχών με απόσπαση (με την επιφύλαξη των διατάξεων της υποπαρ. γ), μετακίνηση ή εκπαιδευτική άδεια μεγαλύτερη των δύο (2) μηνών από τα καθήκοντα, τις θέσεις και τις συνθήκες, οι οποίες δικαιολογούν τη χορήγηση των αποζημιώσεων αυτών, διακόπτεται ισοχρόνως και η καταβολή τους με βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου.
γ. Στο ένστολο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας που αποσπάται ή διατίθεται ως προσωπικό ασφαλείας σε γραφεία μελών της Κυβέρνησης, υφυπουργών, γενικών και ειδικών γραμματέων καταβάλλονται οι αποζημιώσεις των προηγούμενων περιπτώσεων και η υπερωριακή αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου Γ2 του άρθρου 20 του ν.4354/2015. Στην περίπτωση που το εν λόγω προσωπικό εκτελεί διοικητικά καθήκοντα στα ως άνω γραφεία δικαιούται υπερωριακή αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. Α2 του ίδιου άρθρου και νόμου.

Ε. Στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που υπηρετούν ή είναι αποσπασμένα στο Νομό Έβρου και στους Νομούς Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσων και Σαμοθράκης, καθώς και στο ένστολο προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας που υπηρετεί ή είναι αποσπασμένο στη Σκύρο, χορηγείται, από 1-1-2017, μηνιαίο επίδομα ύψους εκατό ευρώ (100 €).

Το επίδομα αυτό καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι του προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στην Υπηρεσία της περιοχής που δικαιολογεί την καταβολή του.

Επίσης καταβάλλεται και για όσο διάστημα τα δικαιούχα στελέχη τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες (π.χ. κανονικές, συνδικαλιστικές, ειδικές, εκπαιδευτικές έως 2 μηνών, διευκόλυνσης στελεχών με οικογενειακές υποχρεώσεις, μητρότητας και ανατροφής τέκνου) και σε βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια μέχρι έξι (6) μέρες το χρόνο, καθώς και αυτής που χορηγείται από δημόσια νοσοκομεία, κέντρα υγείας του δημοσίου, πανεπιστημιακές κλινικές και ιδιωτικές κλινικές, εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία στις τελευταίες, η οποία αποδεικνύεται με σχετικά παραστατικά στοιχεία (εισαγωγή, εξιτήριο κ.λπ.). Αντίθετα, δεν καταβάλλεται όταν τα δικαιούχα στελέχη τίθενται σε κατάσταση αργίας ή διαθεσιμότητας.

Σε περίπτωση απομάκρυνσης των ανωτέρω στελεχών, για οποιονδήποτε λόγο (όπως ενδεικτικά, μετακίνηση, απόσπαση, μετάθεση, μετάταξη, διάθεση) από την περιοχή, η οποία δικαιολογεί τη χορήγησή του, διακόπτεται ισοχρόνως η καταβολή του με βεβαίωση του οικείου Προϊσταμένου.

Διευκρινίζεται ότι για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος (που υπηρετούν στις προαναφερόμενες περιοχές) καταργείται, από 1-1-2017, η χορήγηση της ημερήσιας αποζημίωσης εκτός έδρας της περίπτωσης θ’ της παρ. 3 του άρθρου 13 του π.δ. 200/1993, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160 του εν λόγω νόμου. Σε περίπτωση που η εν λόγω ημερήσια αποζημίωση έχει ήδη καταβληθεί σε στελέχη και αφορά χρονικά διαστήματα από 1-1-2017 μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του κοινοποιούμενου νόμου, τα σχετικά ποσά δεν αναζητούνται.

Τα επιδόματα των παραγράφων Β’ έως Ε’ του άρθρου 127 (δηλαδή το επίδομα ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας, το επίδομα θέσης ευθύνης, η ειδική αποζημίωση για εργασία πέραν του πενθημέρου, η ειδική αποζημίωση για νυχτερινή απασχόληση και το μηνιαίο επίδομα παραμεθορίων Νομών), δεν καταβάλλονται στους οπλίτες βραχείας ανακατάταξης (μέχρι τριών ετών), στους μαθητές των σχολών αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των σχολών των Σωμάτων Ασφαλείας, στους τελούντες σε κατάσταση πολεμικής ή μόνιμης διαθεσιμότητας, καθώς και στους έφεδρους και δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς. Σημειώνεται ότι οι αποδοχές των υπαγόμενων στις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 15 του ν.3234/2004 (Α’ 52) και του άρθρου 3 του Π.Δ.27/2014 (Α’ 46) υπολογίζονται μόνο επί του βασικού μισθού του ΜΚ της κατηγορίας στην οποία κατατάσσονται συμπεριλαμβανομένων και της τυχόν δικαιούμενης οικογενειακής παροχής. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι ως άνω διατάξεις συμπεριλαμβανομένης της προσαύξησης του τελευταίου εδαφίου της περ.β’ της παρ.3 του άρθρου 15 του ν.3234/2004. Τυχόν ήδη καταβληθείσες (για το διάστημα από 1-1-2017 έως την ημερομηνία δημοσίευσης του κοινοποιούμενο νόμου) παροχές της παραγράφου Δ σε μαθητές των σχολών των Σωμάτων Ασφαλείας δεν αναζητούνται.

ΣΤ. Τα επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πτητικό, πτώσεως αλεξιπτωτιστών, καταδυτικό, υποβρύχιων καταστροφέων, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων, Ε.Κ.Α.Μ., Ε.Μ.Α.Κ., Μ.Α.Τ., ανιχνευτών, εξουδετερωτών βομβών και εκρηκτικών μηχανισμών, συνοδών σκύλων που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση εκρηκτικών υλών και άλλων ελέγχων, ειδική αποζημίωση πυροτεχνουργών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, γραφείου λόγω ανικανότητας ένεκα παθήματος στην υπηρεσία) που παρέχονται στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας εξακολουθούν να καταβάλλονται, σύμφωνα με τις ισχύουσες περί αυτών διατάξεις (διατάξεις τυπικών νόμων ή και κανονιστικών διοικητικών πράξεων) και στο ύψος που έχουν διαμορφωθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος (δηλαδή κατά την 31-12-2016). Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, οι οποίες εκδίδονται σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) έτους από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του παρόντος (δηλαδή μέχρι την 31-12-2017), καθορίζονται το ύψος, οι δικαιούχοι οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης των ως άνω επιδομάτων. Στην περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία παύει στο εξής η καταβολή οποιουδήποτε από τα παραπάνω επιδόματα.

Διευκρινίζεται ότι για τη χορήγηση επιδομάτων κινδύνου στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων έχει ήδη εκδοθεί, κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. ΣΤ του άρθρου 127 του κοινοποιούμενου νόμου, η υπ’ αριθμ. Φ.841/26/38463 Σ.7925/ 20.05.2017 σχετική κ.υ.α. (ΦΕΚ Β’/1762).

Ζ. Στο αστυνομικό προσωπικό που υπηρετεί στα Αστυνομικά Τμήματα Κακαβιάς και Κρυσταλλοπηγής διατηρείται το ειδικό μηνιαίο επίδομα μετακίνησης της παρ.4 του άρθρου 10 του ν. 3103/2003 (Α’23), στο ίδιο ύψος και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν έως την ημερομηνία έναρξης του παρόντος νόμου (δηλαδή μέχρι και 31-12-2016).

Η. Για το αστυνομικό προσωπικό που υπηρετεί στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, διατηρείται η ειδική μηνιαία αποζημίωση που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 4 του ν. 2713/1999 (Α’89) στο ίδιο ύψος και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν έως την ημερομηνία έναρξης του παρόντος νόμου (δηλαδή μέχρι και 31-12-2016), όπως αυτά προβλέπονται από τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2/71122/0022/2-12-1999 σχετικής κ.υ.α. (ΦΕΚ Β’/2190).

Θ. Για το στρατιωτικό προσωπικό που υπηρετεί στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής διατηρείται η ειδική μηνιαία αποζημίωση που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 50 του ν. 2935/2001 (Α’ 162) στο ίδιο ύψος και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν έως την ημερομηνία έναρξης του παρόντος νόμου (δηλαδή μέχρι και 31-12-2016), όπως αυτά προβλέπονται από τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2/8229/0022/24-3-2005 σχετικής κ.υ.α. (ΦΕΚ Β’/410).

Ι. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και των καθ’ ύλην αρμόδιων Υπουργών, η οποία εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) έτους από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του παρόντος (δηλαδή μέχρι την 31-12-2017), καθορίζεται η αποζημίωση (ωριαία ή μηνιαία) του διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού των στρατιωτικών σχολών και των κέντρων εκπαίδευσης των Ενόπλων Δυνάμεων (π.χ. Α.Σ.Ε.Ι.) και των Σωμάτων Ασφαλείας (π.χ. σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας). Στην περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία παύει στο εξής η καταβολή της παραπάνω αποζημίωσης. Μέχρι την έκδοση της εν λόγω κοινής απόφασης εξακολουθούν να καταβάλλονται τα ποσά που ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης βάσει των σχετικών υφισταμένων νομοθετημάτων, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν (π.χ. κ.υ.α. με αριθμ. 2/10873/0022/8-4-2008 (ΦΕΚ Β’696), 2/42740/0022/14-8-2008 (ΦΕΚ Β’ 1732), 2/46142/0022/27-09-2004 (ΦΕΚ Β’ 1490), 2/81325/0022/27-12-2000 (ΦΕΚ Β’ 14/12-1-2001), 2/1490/0022/28-3-2005 (ΦΕΚ Β’ 501) κ.λπ.)

Κ. Πέρα από τα επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού, όλες οι άλλες (μισθολογικές) παροχές, επιδόματα και αποζημιώσεις με οποιαδήποτε ονομασία, που προβλέπονται από άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις καταργούνται. Θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο του άρθρου 15 του ν.4336/2015 (Α’94) δεν επηρεάζονται από τον παρόντα νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΜΕΛΗ Δ.Ε.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ, ΜΕΛΗ Ε.Π. ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (Α.Τ.Ε.Ι.), ΜΕΛΗ Δ.Ε.Π. ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ(Α.Σ.Ε.Ι.), ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ (Α.Ε.Α.) ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Α.Ε.Ν.), ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Σ.Δ.Υ.), ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥ- ΤΟΥ (Π.Ι.), ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π), ΕΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΕΔΙΠ) ΤΩΝ Α.Σ.Ε.Ι., ΜΕΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π.) ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π.) ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Α.Τ.Ε.Ι.

Επί του άρθρου 128
Μισθολογική κατάταξη

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται ότι για τη μισθολογική κατάταξη των κατηγοριών των λειτουργών που υπάγονται στο παρόν Κεφάλαιο ορίζονται δεκαέξι (16) μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.) για κάθε βαθμίδα με εισαγωγικό το Μ.Κ. 1 και καταληκτικό το Μ.Κ. 16.

Επί του άρθρου 129
Χρόνος και τρόπος μισθολογικής εξέλιξης

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού προβλέπεται ότι για τη μισθολογική εξέλιξη απαιτείται υπηρεσία ενός (1) έτους στο πρώτο μισθολογικό κλιμάκιο (Μ.Κ.1) και δύο (2) έτη για κάθε επόμενο.

Με τις διατάξεις της παρ. 2 ορίζεται ότι για τη μισθολογική εξέλιξη των λειτουργών που υπάγονται στο παρόν Κεφάλαιο από το κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο στο αμέσως ανώτερο, απαιτείται να έχει συμπληρωθεί ο καθορισμένος χρόνος υπηρεσίας στο κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο. Σε περίπτωση βαθμολογικής εξέλιξης, όλος ο διανυθείς στους προηγούμενους βαθμούς χρόνος υπηρεσίας, καθώς και ο χρόνος της τυχόν αναγνωρισθείσας προϋπηρεσίας τους σε άλλους φορείς λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη στα μισθολογικά κλιμάκια που αντιστοιχούν στον νέο βαθμό.

Με τις διατάξεις της παρ. 3 προβλέπεται ότι η κατά την προηγούμενη παράγραφο εξέλιξη των ανωτέρω γίνεται με πράξη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου, που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με τις διατάξεις της παρ. 4 ορίζεται ότι ως υπηρεσία για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη υπολογίζεται η αναφερόμενη στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν.4354/2015 (Α’ 176), όπως κάθε φορά ισχύει.
Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι για την αναγνώριση υπηρεσιών για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των υπαγομένων στο Κεφάλαιο Γ’ κατηγοριών προσωπικού εφαρμόζονται αναλογικά τα αναφερόμενα στην παρούσα εγκύκλιο επί της περ.Ι) της παρ. 9 του άρθρου 126 του κοινοποιούμενου νόμου. Επισημαίνεται ότι δεν αναγνωρίζεται ο χρόνος παροχής υπηρεσίας με σύμβαση μίσθωσης έργου ή με ανάθεση κατ’ αποκοπήν εργασίας εκτός εάν οι υπηρεσίες αυτές έχουν χαρακτηριστεί με διάταξη νόμου ή με δικαστική απόφαση ότι διανύθηκαν με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
Επιπλέον, μόνο για τα μέλη Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων καθώς και τα μέλη Ε.Π. των Α.Τ.Ε.Ι. (από 1-1-2017 και εντεύθεν), για μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία ο χρόνος διδακτικού ή ερευνητικού έργου που έχει προσφερθεί σε δημόσια ή ιδιωτικά πανεπιστήμια του εξωτερικού εφόσον οι τίτλοι σπουδών (του συγκεκριμένου Τμήματος ή της Σχολής στην οποία προσφέρθηκε το εν λόγω έργο) που αυτά παρέχουν αναγνωρίζονται, από το αρμόδιο για το σκοπό αυτό όργανο, ως ακαδημαϊκά ισότιμοι με αυτούς των Πανεπιστημίων και των Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος αυτός δεν θα πρέπει να συμπίπτει με ήδη αναγνωρισθέντα χρόνο δημόσιας υπηρεσίας στην ημεδαπή. Ειδικότερα, ο εν λόγω χρόνος διδακτικού ή ερευνητικού έργου για την αναγνώριση μισθολογικής εξέλιξης των μελών Δ.Ε.Π. και Ε.Π. πρέπει να αποδεικνύεται από πιστοποιητικά των αρμόδιων φορέων (αρμοδίως μεταφρασμένα), που έχουν εκδοθεί με βάση τα επίσημα στοιχεία και στα οποία θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα :
•    η ιδιότητα με την οποία υπηρέτησαν και το έργο που παρείχαν (διδακτικό ή ερευνητικό),
•    εάν το έργο παρεσχέθη με πλήρη (full time) ή μερική (part time) απασχόληση, καθώς και
•    η ακριβής διάρκεια των προϋπηρεσιών αυτών.
Σε περίπτωση που το ως άνω έργο παρεσχέθη με μερική απασχόληση αναγνωρίζεται για μισθολογική εξέλιξη τόσος χρόνος, όσος προκύπτει από την αναγωγή του εν λόγω χρόνου σε χρόνο πλήρης απασχόλησης, με βάση το εκάστοτε ισχύον πλήρες (εβδομαδιαίο) υποχρεωτικό ωράριο απασχόλησης για τους παρέχοντες την ίδια ή συναφή εργασία στα ανωτέρω ιδρύματα με πλήρη απασχόληση.
Επίσης, θα πρέπει να προσκομίζεται απαραίτητα από τους αιτούντες την ανωτέρω αναγνώριση και βεβαίωση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σχετικά με την ακαδημαϊκή ισοτιμία των τίτλων σπουδών που απονέμουν τα ως άνω πανεπιστημιακά ιδρύματα, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα. Η αναγνώριση των ανωτέρω υπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου και τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.Επί του άρθρου 130
Βασικός μισθός

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ. 1 της βαθμίδας του Καθηγητή Πανεπιστημίου (Καθηγητής πρώτης βαθμίδας) ορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων εκατόν είκοσι δύο ευρώ (2.122€). Ο βασικός μισθός των επόμενων μισθολογικών κλιμακίων διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού των εξήντα ευρώ (60 €).

Με τις διατάξεις της παρ. 2 ορίζεται ότι ο μηνιαίος βασικός μισθός των λοιπών βαθμίδων των μελών Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή, ως εξής :
α. Αναπληρωτής Καθηγητής : 85%
β. Επίκουρος :    75%
γ. Λέκτορας :    70%Ακολουθεί σχετικός Πίνακας :

Με τις διατάξεις της παρ. 3 καθορίζεται ο μηνιαίος βασικός μισθός των μελών Ε.Π. των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Τ.Ε.Ι.), των μελών Δ.Ε.Π. των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), του Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ..ΠΑΙ.Τ.Ε.), του Διδακτικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), καθώς και των καθηγητών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.), διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστημίου, ως εξής :

α. Καθηγητές :    90%
β. Αναπληρωτές Καθηγητές :    77%
γ. Επίκουροι :    68%
δ. Λέκτορες, Καθηγητές Εφαρμογών : 58%Ακολουθεί σχετικός πίνακας :

Με τις διατάξεις της παρ. 4 προβλέπεται ότι ο μηνιαίος βασικός μισθός του Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Α.Ε.Ν. που διατηρεί προσωποπαγείς θέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3450/2006 (Α’64), διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστημίου, ως εξής :
α. Καθηγητές :    70%
β. Επίκουροι :    62%
γ. Επιμελητές :    56%
δ. Καθηγητές Ειδικών Μαθημάτων : 54%

Ακολουθεί σχετικός πίνακας :
Με τις διατάξεις της παρ. 5 προβλέπεται ότι ο μηνιαίος βασικός μισθός των μελών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), καθώς και του προσωπικού της παρ. 6 του άρθρου 329 του ν. 4072/2012 (Α’ 86) (πρώην Παιδαγωγικού Ινστιτούτου), διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστημίου, ως εξής :

α.Σύμβουλος Α : 82%
β. Σύμβουλος Β : 73%
γ. Σύμβουλος Γ : 63%
δ. Εισηγητής : 56%

Ακολουθεί σχετικός πίνακας :

Με τις διατάξεις της παρ. 6 ορίζεται ότι ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Πανεπιστημίων διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστημίου, ως εξής :
α. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ’ ΠΕ Ε.Ε.Π. : 55%
β. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ’ ΠΕ Ε.Ε.Π. : 56%
γ. ΒΑΘΜΙΔΑ Β’ ΠΕ Ε.Ε.Π. : 59%
δ. ΒΑΘΜΙΔΑ Α’ ΠΕ Ε.Ε.Π. : 62%
ε. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ’ ΠΕ Ε.ΔΙ.Π. : 50%
στ. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ’ ΠΕ Ε.ΔΙ.Π. : 53%
ζ. ΒΑΘΜΙΔΑ Β’ ΠΕ Ε.ΔΙ.Π. : 55%
η. ΒΑΘΜΙΔΑ Α’ ΠΕ Ε.ΔΙ.Π. : 60%
θ. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ’ ΤΕ Ε.ΔΙ.Π. : 47%
ι. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ’ ΤΕ Ε.ΔΙ.Π. : 50%
ια. ΒΑΘΜΙΔΑ Β’ ΤΕ Ε.ΔΙ.Π. : 53%
ιβ. ΒΑΘΜΙΔΑ Α’ ΤΕ Ε.ΔΙ.Π. : 56%

Ακολουθούν σχετικοί πίνακες :

Με τις διατάξεις της παρ. 7 προβλέπεται ότι ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Τ.Ε.Ι.) και της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ..ΠΑΙ.Τ.Ε.), διαμορφώνεται σε ποσοστό πενήντα δύο τοις εκατό (52%) επί του βασικού μισθού του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστημίου.

Ακολουθεί σχετικός πίνακας :

Με τις διατάξεις της παρ. 8 προβλέπεται ότι ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) διαμορφώνεται σε ποσοστό πενήντα ένα τοις εκατό (51%) επί του βασικού μισθού του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστημίου.

Ακολουθεί σχετικός πίνακας :
Επίσης, προβλέπεται ότι ο μηνιαίος βασικός μισθός των Επιμελητών και Επιστημονικών Συνεργατών και του λοιπού διδακτικού προσωπικού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.), διαμορφώνεται σε ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) επί του βασικού μισθού του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστημίου.

Ακολουθεί σχετικός πίνακας :

Με τις διατάξεις της παρ. 9 προβλέπεται ότι ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστημίου, ως εξής :

α. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ ΚΛΑΔΟΣ Ι ΠΕ ΕΕΔΙΠ : 50%
β. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ ΚΛΑΔΟΣ Ι ΠΕ ΕΕΔΙΠ : 51%
γ. ΒΑΘΜΙΔΑ Β ΚΛΑΔΟΣ Ι ΠΕ ΕΕΔΙΠ : 52%
δ. ΒΑΘΜΙΔΑ Α ΚΛΑΔΟΣ Ι ΠΕ ΕΕΔΙΠ : 54%
ε. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΠΕ ΕΕΔΙΠ : 46%
στ. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΠΕ ΕΕΔΙΠ : 47%
ζ. ΒΑΘΜΙΔΑ Β ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΠΕ ΕΕΔΙΠ : 49%
η. ΒΑΘΜΙΔΑ Α ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΠΕ ΕΕΔΙΠ : 53%
θ. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΤΕ ΕΕΔΙΠ : 42%
ι. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΤΕ ΕΕΔΙΠ : 44%
ια. ΒΑΘΜΙΔΑ Β ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΤΕ ΕΕΔΙΠ : 47%
ιβ. ΒΑΘΜΙΔΑ Α ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΤΕ ΕΕΔΙΠ : 49%Ακολουθούν σχετικοί πίνακες :

Με τις διατάξεις της παρ. 10 προβλέπεται ότι όλοι οι ως άνω βασικοί μισθοί στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ, όπως φαίνεται και στους ανωτέρω πίνακες.

Με τις διατάξεις της παρ. 11 προβλέπεται ότι στους εντεταλμένους διδασκαλίας και στους επισκέπτες Καθηγητές των παρ. 4 και 6 (αντίστοιχα) του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) μπορεί να καταβάλλεται μηνιαίως αμοιβή, το ύψος και οι προϋποθέσεις της οποίας καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Με τις διατάξεις της παρ. 12 ορίζεται ότι στο επιστημονικό προσωπικό του Π.Δ. 407/1980 (Α’ 112) των Πανεπιστημίων της χώρας καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση, ανάλογα με τη βαθμίδα στην οποία προσλαμβάνεται, η οποία αποτελείται από το ογδόντα τοις εκατό (80%) του βασικού μισθού του Μ.Κ. 1 της αντίστοιχης βαθμίδας των μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίων, , χωρίς περαιτέρω μισθολογική εξέλιξη, καθώς και το ογδόντα τοις εκατό (80%) του ειδικού επιδόματος διδασκαλίας και έρευνας της αντίστοιχης βαθμίδας και για πλήρη απασχόληση. Στους ανωτέρω καταβάλλεται και η οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4354/2015 (Α’176), όπως κάθε φορά ισχύει. Τέλος, όπως ορίζεται και στην περ. η του άρθρου 160 του κοινοποιούμενου νόμου, από 1-1-2017, η αριθμ. 2/19941/0022/17.6.2004 (Β’ 947) σχετική Κ.Υ.Α. καταργείται. Σε περίπτωση μερικής απασχόλησης της εν λόγω κατηγορίας προσωπικού εφαρμόζεται η διάταξη της παρ.7 του άρθρου 153 του κοινοποιούμενου νόμου.

Με τις διατάξεις της παρ. 13 προβλέπεται ότι τα μέλη Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων και τα μέλη Ε.Π. των Α.Τ.Ε.Ι., που εντάσσονται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις στην κατηγορία μερικής απασχόλησης, λαμβάνουν το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των τακτικών αποδοχών, πλην της οικογενειακής παροχής, η οποία καταβάλλεται εις ολόκληρον, της αντίστοιχης βαθμίδας πλήρους απασχόλησης με τα ίδια έτη υπηρεσίας. Ως εκ τούτου, οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 153 του κοινοποιούμενου νόμου δεν ισχύουν για το προαναφερθέν προσωπικό.

Επί του άρθρου 131
Επιδόματα

Με τις διατάξεις της παρ. 1 προβλέπεται ότι, πέρα από το βασικό μισθό του προηγούμενου άρθρου παρέχονται και τα εξής επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις κατά μήνα:

Α. Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας, οριζόμενο ως εξής:
α. Μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων: Καθηγητής πεντακόσια (500) ευρώ. Αναπληρωτής Καθηγητής τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ. Επίκουρος Καθηγητής τετρακόσια (400) ευρώ. Λέκτορας διακόσια πενήντα (250) ευρώ.
β. Μέλη Ε.Π. των Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Τ.Ε.Ι.), μέλη Δ.Ε.Π. των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), Εκπαιδευτικό Προσωπικό της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), Διδακτικό Προσωπικό των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), καθώς και καθηγητές της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.): Καθηγητής πεντακόσια (500) ευρώ. Αναπληρωτής Καθηγητής τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ. Επίκουρος Καθηγητής τετρακόσια (400) ευρώ. Λέκτορας, καθηγητής Εφαρμογών διακόσια πενήντα (250) ευρώ.
γ. Μέλη Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), καθώς και του προσωπικού της παρ. 6 του άρθρου 329 του ν. 4072/2012 (Α’86):
Σύμβουλος Α’ : διακόσια τριάντα (230) ευρώ.
Σύμβουλος Β’ : διακόσια είκοσι πέντε (225) ευρώ.
Σύμβουλος Γ’ : διακόσια δέκα (210) ευρώ.
Εισηγητής : εκατόν ενενήντα πέντε (195) ευρώ.
δ. Τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. των Πανεπιστημίων:
α. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ’ ΠΕ Ε.Ε.Π. : εκατόν είκοσι ευρώ (120€)
β. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ’ ΠΕ Ε.Ε.Π. : εκατόν είκοσι ευρώ (120€)
γ. ΒΑΘΜΙΔΑ Β’ ΠΕ Ε.Ε.Π. : εκατόν είκοσι ευρώ (120€)
δ. ΒΑΘΜΙΔΑ Α’ ΠΕ Ε.Ε.Π. : εκατόν είκοσι ευρώ (120€)
ε. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ’ ΠΕ Ε.ΔΙ.Π. : εκατό ευρώ (100€)
στ. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ’ ΠΕ Ε.ΔΙ.Π. : εκατό ευρώ (100€)
ζ. ΒΑΘΜΙΔΑ Β’ ΠΕ Ε.ΔΙ.Π. : εκατό ευρώ (100€)
η. ΒΑΘΜΙΔΑ Α’ ΠΕ Ε.ΔΙ.Π. : εκατό ευρώ (100€)
θ. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ’ ΤΕ Ε.ΔΙ.Π. : εκατό ευρώ (100€)
ι. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ’ ΤΕ Ε.ΔΙ.Π. : εκατό ευρώ (100€)
ια. ΒΑΘΜΙΔΑ Β’ ΤΕ Ε.ΔΙ.Π. : εκατό ευρώ (100€)
ιβ. ΒΑΘΜΙΔΑ Α’ ΤΕ Ε.ΔΙ.Π. : εκατό ευρώ (100€)
ε. Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) :
α. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ’ ΚΛΑΔΟΣ Ι ΠΕ ΕΕΔΙΠ : ογδόντα ευρώ (80€)
β. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ’ ΚΛΑΔΟΣ Ι ΠΕ ΕΕΔΙΠ : ογδόντα ευρώ (80€)
γ. ΒΑΘΜΙΔΑ Β’ ΚΛΑΔΟΣ Ι ΠΕ ΕΕΔΙΠ : ογδόντα ευρώ (80€)
δ. ΒΑΘΜΙΔΑ Α’ ΚΛΑΔΟΣ Ι ΠΕ ΕΕΔΙΠ : ογδόντα ευρώ (80€)
ε. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ’ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΠΕ ΕΕΔΙΠ : εξήντα ευρώ (60€)
στ. ΒΑΘΜΙΔΑ’ Γ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΠΕ ΕΕΔΙΠ : εξήντα ευρώ (60€)
ζ. ΒΑΘΜΙΔΑ Β’ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΠΕ ΕΕΔΙΠ : εξήντα ευρώ (60€)
η. ΒΑΘΜΙΔΑ Α’ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΠΕ ΕΕΔΙΠ : εξήντα ευρώ (60€)
θ. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ’ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΤΕ ΕΕΔΙΠ : εξήντα ευρώ (60€)
ι. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ’ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΤΕ ΕΕΔΙΠ : εξήντα ευρώ (60€)
ια. ΒΑΘΜΙΔΑ Β’ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΤΕ ΕΕΔΙΠ: εξήντα ευρώ (60€)
ιβ. ΒΑΘΜΙΔΑ Α’ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΤΕ ΕΕΔΙΠ: εξήντα (60) ευρώ.
στ. Το εκπαιδευτικό προσωπικό των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) που διατηρεί προσωποπαγείς θέσεις (Καθηγητές, Επίκουροι Καθηγητές, Επιμελητές, Καθηγητές Ειδικών Μαθημάτων) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 15 του ν.3450/2006 (Α’64), εκατό ευρώ (100€), ανεξάρτητα από την κατεχόμενη βαθμίδα.
Οι Επιμελητές και Επιστημονικοί Συνεργάτες και λοιπό διδακτικό προσωπικό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.) με διδακτορικό τίτλο σπουδών, διακόσια (200) ευρώ. Σε περίπτωση που δεν κατέχουν διδακτορικό τίτλο σπουδών δεν τους καταβάλλεται το ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας.Β. Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4354/2015 (Α’176), όπως κάθε φορά ισχύει. Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 15 του ν.4354/2015 παρέχονται στην αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ ερμηνευτική εγκύκλιο του Αν. Υπουργού Οικονομικών.

Γ. Έξοδα παράστασης στους Πρυτάνεις, στους Αναπληρωτές Πρυτάνεων, στους Κοσμήτορες και στους Προέδρους Τμημάτων των Πανεπιστημίων, οριζόμενα ως εξής:
Πρύτανης διακόσια πενήντα ευρώ (250€) .
Αναπληρωτές Πρυτάνεων, διακόσια δέκα ευρώ (210€).
Κοσμήτορας ή Πρόεδρος Τμήματος διακόσια δέκα ευρώ (210€).Δ. Έξοδα παράστασης στους Προέδρους, Αναπληρωτές Προέδρους, Διευθυντές Σχολών ή Προϊσταμένους Τμημάτων των Α.Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Α.Ε.Ν. και Α.Ε.Α., οριζόμενα ως εξής:
Πρόεδρος διακόσια πενήντα ευρώ (250€) .
Αναπληρωτής Πρόεδρος διακόσια δέκα ευρώ (210€) .
Διευθυντής Σχολής διακόσια δέκα ευρώ. (210€) .
Προϊστάμενος Τμήματος εκατό ευρώ (100€).E. Στους ιατρούς, φυσικούς ιατρικής – ακτινοφυσικούς, ψυχολόγους, φαρμακοποιούς και νοσηλευτές, καθώς και στους χημικούς, κλινικούς χημικούς, βιοχημικούς και βιολόγους, οι οποίοι είναι μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. (Πανεπιστημίων) που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες, εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. ή των νοσοκομείων που ανήκουν σε Πανεπιστήμια, καταβάλλεται, από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικείου νοσοκομείου, ειδική αμοιβή για το κλινικό και εργαστηριακό έργο που παρέχουν, το ύψος της οποίας ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας. Μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης η εν λόγω ειδική αμοιβή καταβάλλεται στο ύψος που είχε διαμορφωθεί κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος νόμου και στους δικαιούχους που αναφέρονται στην αριθμ. 2/62596/0022/12-11-2001 κ.υ.α (ΦΕΚ Β’ 1541) όπως ισχύει . Η ως άνω ειδική αμοιβή δεν υπάγεται στο ανώτατο όριο αποδοχών του άρθρου 156 του παρόντος νόμου.
Με τη διάταξη της παρ. 2 προβλέπεται ότι πέραν των παροχών και αποζημιώσεων του άρθρου 131, καθώς και των αμοιβών που αναφέρονται στο άρθρο 23 του ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195) (π.χ. αμοιβές μελών Δ.Ε.Π. και Ε.Π. από χρηματοδοτούμενα έργα που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) των Α.Ε.Ι., αποζημίωση εφημεριών κ.λπ.) δεν δικαιολογείται, από την έναρξη της ισχύος του παρόντος και εφεξής, η χορήγηση άλλων μισθολογικών παροχών, με οποιαδήποτε ονομασία και από οποιαδήποτε πηγή.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ Κ.Ε.Π.Ε.

Επί του άρθρου 132


Μισθολογική κατάταξη
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται ότι για τη μισθολογική κατάταξη των κατηγοριών των λειτουργών που υπάγονται στο παρόν Κεφάλαιο ορίζονται δεκαέξι (16) μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.) για κάθε βαθμίδα με εισαγωγικό το Μ.Κ. 1 και καταληκτικό το Μ.Κ. 16.

Επί του άρθρου 133
Χρόνος και τρόπος μισθολογικής εξέλιξης
Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού προβλέπεται ότι για τη μισθολογική εξέλιξη απαιτείται υπηρεσία ενός (1) έτους στο πρώτο μισθολογικό κλιμάκιο (Μ.Κ.1) και δύο (2) έτη για κάθε επόμενο.

Με τις διατάξεις της παρ. 2 ορίζεται ότι για τη μισθολογική εξέλιξη των Ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων που υπάγονται στο παρόν Κεφάλαιο από το κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο στο αμέσως ανώτερο, απαιτείται να έχει συμπληρωθεί ο καθορισμένος χρόνος υπηρεσίας στο κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο. Σε περίπτωση βαθμολογικής εξέλιξης, όλος ο διανυθείς στους προηγούμενες βαθμίδες χρόνος υπηρεσίας, καθώς και ο χρόνος της τυχόν αναγνωρισθείσας προϋπηρεσίας τους σε άλλους φορείς λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη στα μισθολογικά κλιμάκια που αντιστοιχούν στον νέο βαθμίδα.

Με τις διατάξεις της παρ. 3 προβλέπεται ότι η κατά την προηγούμενη παράγραφο εξέλιξη των ανωτέρω γίνεται με πράξη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου, που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με τις διατάξεις της παρ. 4 ορίζεται ότι ως υπηρεσία για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη υπολογίζεται η αναφερόμενη στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν.4354/2015 (Α’ 176), όπως κάθε φορά ισχύει. Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι για την αναγνώριση υπηρεσιών για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των υπαγομένων στο Κεφάλαιο Δ’ κατηγοριών προσωπικού εφαρμόζονται αναλογικά τα αναφερόμενα στην παρούσα εγκύκλιο επί της περ.Ι) της παρ. 9 του άρθρου 126 του κοινοποιούμενου νόμου. Επισημαίνεται ότι δεν αναγνωρίζεται ο χρόνος παροχής υπηρεσίας με σύμβαση μίσθωσης έργου ή με ανάθεση κατ’ αποκοπήν εργασίας, εκτός εάν οι υπηρεσίες αυτές έχουν χαρακτηριστεί με διάταξη νόμου ή με δικαστική απόφαση ότι διανύθηκαν με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Επιπλέον, μόνο για τους Ερευνητές αναγνωρίζεται (από 1-1-2017 και εντεύθεν) για μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη, ως προϋπηρεσία το διδακτικό ή ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε δημόσια ή ιδιωτικά πανεπιστήμια του εξωτερικού, εφόσον οι τίτλοι σπουδών (του συγκεκριμένου Τμήματος ή της Σχολής, στην οποία προσφέρθηκε το εν λόγω έργο) που αυτά παρέχουν αναγνωρίζονται από το αρμόδιο για το σκοπό αυτόν όργανο ως ακαδημαϊκά ισότιμοι με αυτούς των Πανεπιστημίων και των Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος αυτός δεν θα πρέπει να συμπίπτει με ήδη αναγνωρισθέντα χρόνο δημόσιας υπηρεσίας στην ημεδαπή. Ειδικότερα, ο εν λόγω χρόνος διδακτικού ή ερευνητικού έργου για την αναγνώριση μισθολογικής εξέλιξης των Ερευνητών πρέπει να αποδεικνύεται από πιστοποιητικά των αρμόδιων φορέων (αρμοδίως μεταφρασμένα), που έχουν εκδοθεί με βάση τα επίσημα στοιχεία και στα οποία θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα :
•    η ιδιότητα με την οποία υπηρέτησαν και το έργο που παρείχαν (διδακτικό ή ερευνητικό),
•    εάν το έργο παρεσχέθη με πλήρη (full time) ή μερική (part time) απασχόληση, καθώς και
•    η ακριβής διάρκεια των προϋπηρεσιών αυτών.
Σε περίπτωση που το ως άνω έργο παρεσχέθη με μερική απασχόληση αναγνωρίζεται για μισθολογική εξέλιξη τόσος χρόνος, όσος προκύπτει από την αναγωγή του εν λόγω χρόνου σε χρόνο πλήρης απασχόλησης, με βάση το εκάστοτε ισχύον πλήρες (εβδομαδιαίο) υποχρεωτικό ωράριο απασχόλησης για τους παρέχοντες την ίδια ή συναφή εργασία στα ανωτέρω ιδρύματα με πλήρη απασχόληση.
Επίσης, θα πρέπει να προσκομίζεται απαραίτητα από τους αιτούντες την ανωτέρω αναγνώριση και βεβαίωση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σχετικά με την ακαδημαϊκή ισοτιμία των τίτλων σπουδών που απονέμουν τα ως άνω πανεπιστημιακά ιδρύματα, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα.
Η αναγνώριση των ανωτέρω υπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου και τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.Επί του άρθρου 134
Βασικός μισθός

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού προβλέπεται ότι ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ. 1 της βαθμίδας του Ερευνητή Α’ ορίζεται στο ποσό των χιλίων εξακοσίων εβδομήντα ευρώ (1.670 €). Ο βασικός μισθός των λοιπών μισθολογικών κλιμακίων διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού των πενήντα έξι ευρώ (56 €).

Ο μηνιαίος βασικός μισθός των λοιπών βαθμίδων διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Ερευνητή Α’, ως εξής :
α. Γενικός Διευθυντής ή Διευθυντής Ερευνητικού Κέντρου, Ινστιτούτου και αυτοτελούς Ερευνητικού Ινστιτούτου, καθώς και του Προέδρου της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) 120%
β. Ερευνητής Β’ 85%
γ. Ερευνητής Γ’ 75%
δ. Ερευνητής Δ’ 70%
ε. Ε.Λ.Ε. Α’ 85%
στ. Ε.Λ.Ε. Β’ 73%
ζ. Ε.Λ.Ε. Γ’ 63%
η. Ε.Λ.Ε. Δ’ 60%
Επιπλέον, προβλέπεται ότι όλοι οι ως άνω βασικοί μισθοί στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.Ακολουθούν σχετικοί πίνακες :

ΚΛΙΜΑΚΙΟ    ΕΤΗ    ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ TOY ΜΕΡΟΥΣ ΣΤ’ ΤΟΥ Ν.4472/2017
ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ & Δ/ΝΤΗΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ε.Α.Ε.    ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ Α’    ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ B’    ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ Γ’    ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ Δ’
ΜΚ1    0-1    2.004    1.670    1.420    1.253    1.169
ΜΚ2    1-3    2.071    1.726    1.467    1.295    1.208
ΜΚ3    3-5    2.138    1.782    1.515    1.337    1.247
ΜΚ4    5-7    2.206    1.838    1.562    1.379    1.287
ΜΚ5    7-9    2.273    1.894    1.610    1.421    1.326
ΜΚ6    9-11    2.340    1.950    1.658    1.463    1.365
ΜΚ7    11-13    2.407    2.006    1.705    1.505    1.404
ΜΚ8    13-15    2.474    2.062    1.753    1.547    1.443
ΜΚ9    15-17    2.542    2.118    1.800    1.589    1.483
ΜΚ10    17-19    2.609    2.174    1.848    1.631    1.522
ΜΚ11    19-21    2.676    2.230    1.896    1.673    1.561
ΜΚ12    21-23    2.743    2.286    1.943    1.715    1.600
ΜΚ13    23-25    2.810    2.342    1.991    1.757    1.639
ΜΚ14    25-27    2.878    2.398    2.038    1.799    1.679
ΜΚ15    27-29    2.945    2.454    2.086    1.841    1.718
ΜΚ16    29+    3.012    2.510    2.134    1.883    1.757ΚΛΙΜΑΚΙΟ    ΕΤΗ    ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ TOY ΜΕΡΟΥΣ ΣΤ’ ΤΟΥ Ν.4472/2017
ΕΛΕ Α’    ΕΛΕ Β’    ΕΛΕ Γ’    ΕΛΕ Δ’
ΜΚ1    0-1    1.420    1.219    1.052    1.002
ΜΚ2    1-3    1.467    1.260    1.087    1.036
ΜΚ3    3-5    1.515    1.301    1.123    1.069
ΜΚ4    5-7    1.562    1.342    1.158    1.103
ΜΚ5    7-9    1.610    1.383    1.193    1.136
ΜΚ6    9-11    1.658    1.424    1.229    1.170
ΜΚ7    11-13    1.705    1.464    1.264    1.204
ΜΚ8    13-15    1.753    1.505    1.299    1.237
ΜΚ9    15-17    1.800    1.546    1.334    1.271
ΜΚ10    17-19    1.848    1.587    1.370    1.304
ΜΚ11    19-21    1.896    1.628    1.405    1.338
ΜΚ12    21-23    1.943    1.669    1.440    1.372
ΜΚ13    23-25    1.991    1.710    1.475    1.405
ΜΚ14    25-27    2.038    1.751    1.511    1.439
ΜΚ15    27-29    2.086    1.791    1.546    1.472
ΜΚ16    29+    2.134    1.832    1.581    1.506Επί του άρθρου 135 Επιδόματα
Με τις διατάξεις της παρ. 1 προβλέπεται ότι πέρα από το βασικό μισθό του προηγούμενου άρθρου στους ανωτέρω παρέχονται και τα εξής επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις κατά μήνα:
Α. Ειδικό επίδομα έρευνας, ως εξής:
α. Γενικός Διευθυντής ή Διευθυντής Ερευνητικού Κέντρου, Ινστιτούτου και αυτοτελούς Ερευνητικού Ινστιτούτου, καθώς και του Προέδρου της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) πεντακόσια ευρώ (500 €). β. Ερευνητής Α’ πεντακόσια ευρώ (500 €). γ. Ερευνητής Β’ τετρακόσια πενήντα ευρώ (450 €). δ. Ερευνητής Γ’ τετρακόσια ευρώ (400 €). ε. Ερευνητής Δ’ διακόσια πενήντα ευρώ (250 €) στ. Ε.Λ.Ε. Α’ τριακόσια πενήντα ευρώ (350 €) ζ. Ε.Λ.Ε. Β’ τριακόσια είκοσι ευρώ (320 €) η. Ε.Λ.Ε. Γ διακόσια ενενήντα ευρώ (290 €) θ. Ε.Λ.Ε. Δ’ διακόσια εβδομήντα ευρώ (270 €)
Β. Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4354/2015 (Α’176), στις κάθε φορά ισχύει. Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 15 του ν.4354/2015 παρέχονται στην αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ ερμηνευτική εγκύκλιο του Αν. Υπουργού Οικονομικών.
Γ. Επίδομα Ραδιενέργειας, στους Ερευνητές και στους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες του
Εθνικού Κέντρου ‘Ερευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» και της Ελληνικής
Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) οριζόμενο, κατά ζώνη, ως εξής:
Ζώνη Α’ διακόσια τριάντα οκτώ ευρώ (238 €)
Ζώνη Β’ εκατόν τριάντα δύο ευρώ (132 €)
Ζώνη Γ’ εβδομήντα εννιά ευρώ (79 €)
Το επίδομα αυτό καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι αυτού προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στα καθήκοντα και στις συνθήκες που δικαιολογείται η καταβολή του. Επίσης καταβάλλονται και για όσο διάστημα τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες (π.χ. κανονικές, συνδικαλιστικές, ειδικές, εκπαιδευτικές έως 2 μηνών, διευκόλυνσης στελεχών με οικογενειακές υποχρεώσεις, μητρότητας και ανατροφής τέκνου), σε βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια μέχρι έξι (6) μέρες το χρόνο, καθώς και αυτής που χορηγείται από δημόσια νοσοκομεία, κέντρα υγείας του δημοσίου, πανεπιστημιακές κλινικές και ιδιωτικές κλινικές, εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία στις τελευταίες (ιδιωτικές κλινικές), η οποία αποδεικνύεται με σχετικά παραστατικά στοιχεία (εισαγωγή, εξιτήριο κ.λπ.). Σε περίπτωση απομάκρυνσης των λειτουργών ή υπαλλήλων με απόσπαση, μετακίνηση, διάθεση ή εκπαιδευτική άδεια άνω των δύο (2) μηνών από τα καθήκοντα, τις θέσεις και τις συνθήκες, οι οποίες δικαιολογούν τη χορήγηση του επιδόματος αυτού, διακόπτεται ισοχρόνως και η καταβολή του με βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου. Η κατανομή του προσωπικού σε ζώνες (Α’, Β’, Γ’) θα γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα.
Δ. Επίδομα θέσης ευθύνης στις Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές των Ερευνητικών Κέντρων, ύψους πεντακοσίων ευρώ (500€) μηνιαίως. Στους Διευθυντές των Ινστιτούτων των ερευνητικών κέντρων και των αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων το εν λόγω επίδομα καθορίζεται στο ποσό των τετρακοσίων ευρώ (400€). Οι προϋποθέσεις χορήγησης είναι ίδιες με αυτές που προβλέπονται στις παρ. 2,3 και 4 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α’176). Διευκρινίζεται ότι για την συνδρομή των προϋποθέσεων χορήγησης του ανωτέρω επιδόματος εφαρμόζονται αναλογικά τα αναφερόμενα επί των παρ. 2,3 και 4 του άρθρου 16 της αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκυκλίου του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) .
Με τις διατάξεις της παρ. 2 προβλέπεται αμοιβή αποδοτικότητας για τους Ερευνητές, τους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες και τις άλλες κατηγορίες προσωπικού από τη Διοίκηση του Ερευνητικού Κέντρου ή αυτοτελούς Ερευνητικού Ινστιτούτου, του Κ.Ε.Τ.ΕΘ.Α. ή της Ε.Ε.Α.Ε. (δηλαδή από το αρμόδιο όργανο διοίκησης του κάθε φορέα) με βάση τα ποσά των κονδυλίων που εισέρευσαν κατά τα παρελθόντα τρία έτη στον ερευνητικό φορέα από προγράμματα ή έργα χρηματοδοτούμενα αποκλειστικά από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους
40
ή από πλεονάσματα που προέρχονται από πωλήσεις προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών, η οποία καταβάλλεται εφάπαξ σε ετήσια βάση. Το ύψος της εν λόγω αμοιβής δεν μπορεί να ξεπερνά το σύνολο των τακτικών αποδοχών ενός μηνός (εκάστου δικαιούχου) και υπολογίζεται με κυμαινόμενο συντελεστή έως εκατό τοις εκατό (100%) επί του συνόλου των τακτικών αποδοχών του ίδιου μήνα. Με κοινή απόφαση του Υπουργών Οικονομικών και του κατά περίπτωση εποπτεύοντος Υπουργού μπορεί να ρυθμίζεται η χορήγηση της πιο πάνω αμοιβής αποδοτικότητας σε Διευθυντές ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων αυτών και αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων, καθώς και στη Διοίκηση της Ε.Ε.Α.Ε.. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω αμοιβή δεν υπάγεται στο ανώτατο όριο αποδοχών της παρ.1 του άρθρου 28 του ν.4354/2015.
Με τις διατάξεις της παρ. 3 προβλέπεται ότι από την έναρξη ισχύος του παρόντος και εφεξής, πέραν των παροχών και αποζημιώσεων του άρθρου αυτού δεν δικαιολογείται η χορήγηση άλλων μισθολογικών παροχών, με οποιαδήποτε ονομασία, πλην της αμοιβής από συγγραφικά δικαιώματα, από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και από παροχή εκπαιδευτικού έργου (π.χ. σε Α.Ε.Ι.) και πλην της πρόσθετης αμοιβής για εκτέλεση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών και λοιπών προγραμμάτων, οι λεπτομέρειες χορήγησης των οποίων ρυθμίζονται με κοινή απόφαση του αρμόδιου Υπουργού (που εποπτεύει το Ερευνητικό Κέντρο ή Ινστιτούτο) και των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΙΑΤΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Σ.Υ.), ΙΑΤΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Ε.Σ.Υ., ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ, ΜΟΝΙΜΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ, ΙΑΤΡΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Ε.Δ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Ή ΣΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Επί του άρθρου 136 Μισθολογική κατάταξη
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται ότι για τη μισθολογική κατάταξη των κατηγοριών ιατρικού προσωπικού και των Ιατροδικαστών που υπάγονται στο παρόν Κεφάλαιο, πλην των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου που δεν έχουν μισθολογική εξέλιξη, ορίζονται δεκαέξι (16) μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.) για κάθε βαθμό με εισαγωγικό το Μ.Κ. 1 και καταληκτικό το Μ.Κ. 16.
Επί του άρθρου 137 Χρόνος και τρόπος μισθολογικής εξέλιξης
Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού προβλέπεται ότι για τη μισθολογική εξέλιξη απαιτείται υπηρεσία ενός (1) έτους στο πρώτο μισθολογικό κλιμάκιο (Μ.Κ.1) και δύο (2) έτη για κάθε επόμενο.
Με τις διατάξεις της παρ. 2 ορίζεται ότι για τη μισθολογική εξέλιξη των κατηγοριών ιατρικού προσωπικού και των Ιατροδικαστών που υπάγονται στο παρόν Κεφάλαιο, πλην των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου, από το κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο στο αμέσως ανώτερο, απαιτείται να έχει συμπληρωθεί ο καθορισμένος χρόνος υπηρεσίας στο κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο. Σε περίπτωση βαθμολογικής εξέλιξης, όλος ο διανυθείς στους προηγούμενους βαθμούς χρόνος υπηρεσίας, καθώς και ο χρόνος της τυχόν αναγνωρισθείσας προϋπηρεσίας τους σε άλλους φορείς λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη στα μισθολογικά κλιμάκια που αντιστοιχούν στον νέο βαθμό.
Με τις διατάξεις της παρ. 3 προβλέπεται ότι η κατά την προηγούμενη παράγραφο εξέλιξη των ανωτέρω γίνεται με πράξη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου, που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Με τις διατάξεις της παρ. 4 ορίζεται ότι ως υπηρεσία για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη υπολογίζεται η αναφερόμενη στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν.4354/2015 (Α’ 176), όπως κάθε φορά ισχύει, καθώς και ο χρόνος απόκτησης ιατρικής ειδικότητας η οποία αποτέλεσε απαραίτητο προσόν διορισμού ή πρόσληψης και έχει αναγνωριστεί από το κατά νόμο αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση του τίτλου ειδικότητας. Επιπλέον, για τους ειδικευμένους ιατρούς και οδοντίατρους του Ε.Σ.Υ. (και μόνον) υπολογίζεται (για μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη) και η αναφερόμενη στις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4461/2017 (Α’ 38) προϋπηρεσία.
Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι για την αναγνώριση υπηρεσιών για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των υπαγομένων στο Κεφάλαιο Ε’ κατηγοριών προσωπικού (πλην των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου) εφαρμόζονται αναλογικά τα αναφερόμενα στην παρούσα εγκύκλιο επί της περ.Ι) της παρ. 9 του άρθρου 126 του κοινοποιούμενου νόμου.
Η αναγνώριση των ανωτέρω υπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου και τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής επέρχονται από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.
Επί του άρθρου 138 Βασικός μισθός
Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού προβλέπεται ότι ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ. 1 του Συντονιστή Διευθυντή ορίζεται στο ποσό τω χιλίων εννιακοσίων τριών ευρώ (1.903 €). Ο βασικός μισθός των επόμενων μισθολογικών κλιμακίων μέχρι το Μ.Κ. 16 διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού των εβδομήντα πέντε ευρώ (67 €).
Με τις διατάξεις της παρ. 2 ορίζεται ότι ο μηνιαίος βασικός μισθός των λοιπών βαθμίδων των ιατρών διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Συντονιστή Διευθυντή, ως εξής:
α. Διευθυντής και αντίστοιχοι 95% β. Επιμελητής Α’ και αντίστοιχοι 90% γ. Επιμελητής Β’ και αντίστοιχοι 78% δ. Ειδικευόμενος 63% ε. Μόνιμοι αγροτικοί ιατροί 61%
Με τις διατάξεις της παρ. 3 ορίζεται ότι ο μηνιαίος βασικός μισθός των Ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου διαμορφώνεται σε ποσοστό 61% του ΜΚ1 του Συντονιστή Διευθυντή, χωρίς περαιτέρω μισθολογική εξέλιξη (1.161 €).
Με τις διατάξεις της παρ. 4 ορίζεται ότι ο μηνιαίος βασικός μισθός όλων των βαθμών της
ιεραρχίας των Ιατροδικαστών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Συντονιστή
Διευθυντή, ως εξής:
Ιατροδικαστής Α’ Τάξεως 100%
Ιατροδικαστής Β’ Τάξεως 95%
Ιατροδικαστής Γ’ Τάξεως 90%
Ιατροδικαστής Δ’ Τάξεως 85%
Με τη διάταξη της παρ. 5 ορίζεται ότι όλοι οι ως άνω βασικοί μισθοί στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.
Ακολουθούν σχετικοί πίνακες με τους βασικούς μισθούς των υπαγομένων στο Κεφάλαιο Ε’:
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ TOY ΜΕΡΟΥΣ ΣΤ’ ΤΟΥ Ν.4472/2017
ΚΛΙΜΑΚΙΟ    ΕΤΗ    ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ    ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
και αντίστοιχοι    ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α
και αντίστοιχοι    ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β
και αντίστοιχοι    ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ    ΜΟΝΙΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ    ΙΑΤΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
ΜΚ1    0-1    1.903    1.808    1.713    1.484    1.199    1.161
ΜΚ2    1-3    1.970    1.872    1.773    1.537    1.241    1.202
Κ 3    3-5    2.037    1.935    1.833    1.589    1.283    1.243
ΜΚ4    5-7    2.104    1.999    1.894    1.641    1.326    1.283
Κ 5    7-9    2.171    2.062    1.954    1.693    1.368    1.324
ΜΚ6    9-11    2.238    2.126    2.014    1.746        1.365
ΜΚ7    11-13    2.305    2.190    2.075    1.798        1.406
ΜΚ8    13-15    2.372    2.253    2.135    1.850        1.447    1.161
ΜΚ9    15-17    2.439    2.317    2.195    1.902        1.488
ΜΚ10    17-19    2.506    2.381    2.255    1.955        1.529
ΜΚ11    19-21    2.573    2.444    2.316    2.007        1.570
ΜΚ12    21-23    2.640    2.508    2.376    2.059        1.610
ΜΚ13    23-25    2.707    2.572    2.436    2.111        1.651
ΜΚ14    25-27    2.774    2.635    2.497    2.164        1.692
ΜΚ15    27-29    2.841    2.699    2.557    2.216        1.733
ΜΚ16    29+    2.908    2.763    2.617    2.268        1.774ΚΛΙΜΑΚΙΟ    ΕΤΗ    ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΗΣ    ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΗΣ    ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΗΣ    ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΗΣ
Α’ ΤΑΞΕΩΣ    Β’ ΤΑΞΕΩΣ    Γ’ ΤΑΞΕΩΣ    Δ’ ΤΑΞΕΩΣ
ΜΚ1    0-1    1.903    1.808    1.713    1.618
ΜΚ2    1-3    1.970    1.872    1.773    1.675
Κ 3    3-5    2.037    1.935    1.833    1.731
ΜΚ4    5-7    2.104    1.999    1.894    1.788
Κ 5    7-9    2.171    2.062    1.954    1.845
ΜΚ6    9-11    2.238    2.126    2.014    1.902
ΜΚ7    11-13    2.305    2.190    2.075    1.959
ΜΚ8    13-15    2.372    2.253    2.135    2.016
ΜΚ9    15-17    2.439    2.317    2.195    2.073
ΜΚ10    17-19    2.506    2.381    2.255    2.130
ΜΚ11    19-21    2.573    2.444    2.316    2.187
ΜΚ12    21-23    2.640    2.508    2.376    2.244
ΜΚ13    23-25    2.707    2.572    2.436    2.301
ΜΚ14    25-27    2.774    2.635    2.497    2.358
ΜΚ15    27-29    2.841    2.699    2.557    2.415
ΜΚ16    29+    2.908    2.763    2.617    2.472Επί του άρθρου 139 Επιδόματα
Με τις διατάξεις της παρ. 1 προβλέπεται ότι, πέρα από το βασικό μισθό του άρθρου 138 στις κατηγορίες προσωπικού που υπάγονται στο Κεφάλαιο Ε’ παρέχονται και τα εξής επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις κατά μήνα:
Α. Στους Ιατρούς και Οδοντιάτρους του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), στους έμμισθους ειδικευόμενους ιατρούς και στους Επικουρικούς Ιατρούς, επίδομα νοσοκομειακής
απασχόλησης, οριζόμενο ως εξής:
α.    Συντονιστής Διευθυντής και Διευθυντής    340 €
β.    Επιμελητής Α’    295 €
γ.    Επιμελητής Β’    280 €
δ.    Ειδικευόμενος    230 €Β. Στους Ιατροδικαστές, ειδικό επίδομα ιατροδικαστικής υπηρεσίας, οριζόμενο ως εξής:
Ιατροδικαστής Α’ Τάξεως    550€
i.    Ιατροδικαστής Β’ Τάξεως    500 €
ii.    Ιατροδικαστής Γ’ Τάξεως    450 €
v.    Ιατροδικαστής Δ’ Τάξεως    400 €Τα ως άνω επιδόματα (συνδεόμενα άρρηκτα και αναπόσπαστα με την ενεργό άσκηση καθηκόντων) καταβάλλονται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι τους προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους που δικαιολογείται η καταβολή τους. Επίσης καταβάλλονται και για όσο διάστημα τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες (π.χ. κανονικές, συνδικαλιστικές, ειδικές, εκπαιδευτικές έως 2 μηνών, διευκόλυνσης λειτουργών με οικογενειακές υποχρεώσεις, μητρότητας και ανατροφής τέκνου), σε βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια μέχρι έξι (6) μέρες το χρόνο, καθώς και αυτής που χορηγείται από δημόσια νοσοκομεία, κέντρα υγείας του δημοσίου, πανεπιστημιακές κλινικές και ιδιωτικές κλινικές, εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία στις τελευταίες, η οποία αποδεικνύεται με σχετικά παραστατικά στοιχεία (εισαγωγή, εξιτήριο κ.λπ.).
Σε περίπτωση απομάκρυνσης των λειτουργών ή υπαλλήλων, με απόσπαση, μετακίνηση, διάθεση ή εκπαιδευτική άδεια μεγαλύτερη των δύο (2) μηνών από τα καθήκοντα, τις θέσεις, τους χώρους και τις συνθήκες, οι οποίες δικαιολογούν τη χορήγηση των επιδομάτων αυτών, διακόπτεται ισοχρόνως και η καταβολή τους με βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου.
Γ. Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4354/2015 (Α’176), όπως κάθε φορά ισχύει. Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 15 του ν.4354/2015 παρέχονται στην αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ ερμηνευτική εγκύκλιο του Αν. Υπουργού Οικονομικών.
Δ. Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών, οριζόμενο ως εξής:
α. Για κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε εβδομήντα πέντε (75) ευρώ.
β. Για κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος ετήσιας, τουλάχιστον, φοίτησης σε σαράντα
πέντε (45) ευρώ.
Το επίδομα αυτό παρέχεται για τίτλους που έχουν χορηγηθεί με ξεχωριστές σπουδές, μετά τη λήψη του πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης. Προκειμένου για κατόχους τίτλων αλλοδαπών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, το επίδομα παρέχεται μετά την αναγνώριση της ισοτιμίας τους προς τους μεταπτυχιακούς τίτλους που απονέμονται από τα Πανεπιστήμια
και τα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Το επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών χορηγείται μόνο στην περίπτωση που το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών σπουδών είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης του λειτουργού ή υπαλλήλου, όπως προκύπτει από την προκήρυξη της θέσεως κατά την πλήρωση και την περιγραφή της εργασίας από τον οργανισμό της Υπηρεσίας. Για τη συνδρομή ή όχι της προϋπόθεσης αυτής αποφαίνεται το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή άλλο αρμόδιο όργανο. Η καταβολή του επιδόματος ανατρέχει στο χρόνο κατάθεσης των σχετικών τίτλων στο αρμόδιο όργανο για τη συνάφειά τους.
Σε περίπτωση κατοχής πλέον του ενός των ανωτέρω τίτλων, καταβάλλεται το επίδομα που προβλέπεται για τον ανώτερο τίτλο σπουδών.
Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι μεταπτυχιακοί τίτλοι που έχουν ήδη κριθεί από το αρμόδιο όργανο ως προς τη συνάφειά τους με το εκάστοτε αντικείμενο της απασχόλησης των λειτουργών ή υπαλλήλων, δεν χρειάζεται να επανακριθούν.
Ε. Επίδομα θέσης ευθύνης, στους προϊσταμένους οργανικών μονάδων, για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντά τους, οριζόμενο κατά βαθμίδα θέσης, ως εξής:
α) Προϊστάμενοι της Ιατρικής Υπηρεσίας των Νοσοκομείων και Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων Διοίκησης εκατόν πενήντα ευρώ (150 €).
β) Προϊστάμενοι Τομέων της Ιατρικής Υπηρεσίας των Νοσοκομείων και Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Διοίκησης εκατόν είκοσι ευρώ (120 €).
γ) Προϊστάμενοι Τμημάτων της Ιατρικής Υπηρεσίας των Νοσοκομείων – επιστημονικά υπεύθυνοι, Υπεύθυνοι για το συντονισμό της επιστημονικής λειτουργίας των Κέντρων Υγείας και λοιπών Μονάδων Υγείας του ΠΕΔΥ, καθώς και Προϊστάμενοι Τμημάτων Διοίκησης εκατό ευρώ (100 €).
Οι προϋποθέσεις χορήγησης είναι ίδιες με αυτές που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015. Σε περιπτώσεις νόμιμης αναπλήρωσης των προϊσταμένων οργανικών μονάδων η καταβολή του επιδόματος αυτού είναι δυνατή μόνο στους νόμιμους αναπληρωτές τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις εν λόγω διατάξεις του ιδίου νόμου (βλ. σχετικά τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας – ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ – επί του άρθρου 16 (παρ.2 έως 4) του ν. 4354/2015).
Διευκρινίζεται ότι η χορήγηση του επιδόματος θέσης ευθύνης στο προσωπικό που υπάγεται στις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε’ συναρτάται πλέον αποκλειστικά με την ενεργό (πραγματική) νόμιμη άσκηση των καθηκόντων προϊσταμένου οργανικής μονάδας και δεν συνδέεται με την κατοχή συγκεκριμένου βαθμού (π.χ. Συντονιστή Διευθυντή ή Διευθυντή), όπως ίσχυε στο προηγούμενο μισθολογικό καθεστώς.
ΣΤ. α) Στους ειδικευμένους ιατρούς και οδοντίατρους του Ε.Σ.Υ. (και μόνον) προβλέπεται η συνέχιση χορήγησης αποζημίωσης ως κινήτρου προσέλκυσης και παραμονής σε προβληματικές και άγονες περιοχές, καθώς και σε άγονες ειδικότητες, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του π.δ. 131/1987 (Α’ 73) και του άρθρου 30, παρ.8, του ν.1397/1983 (Α’ 143).
β) Στους μόνιμους αγροτικούς ιατρούς και τους ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου καταβάλλεται το επίδομα απομακρυσμένων – παραμεθόριων περιοχών του άρθρου 19 του ν. 4354/2015 (βλ. σχετικά τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας – ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ – επί του άρθρου 19 του ν. 4354/2015), το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 100 € μηνιαίως.
γ) Στους υπόχρεους και επί θητεία ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου καταβάλλεται το μηνιαίο επίδομα (οικονομικό κίνητρο) που έχει καθοριστεί κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 43 του ν.4368/2016 (ΦΕΚ Α’21). Για τους υπαγόμενους (και μόνον) υπόχρεους και επί θητεία ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου στις διατάξεις της υπ’αριθμ. Α2γ/οικ.43080/9-6-2016 σχετικής κ.υ.α. (ΦΕΚ Β’ 1919), εκδοθείσας κατ’εξουσιοδότηση των εν λόγω διατάξεων, το εν λόγω επίδομα ανέρχεται στο ποσό των 400 €. Μέχρι την έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών με την οποία καθορίζονται εκ νέου οι δικαιούχοι, το ύψος και οι προϋποθέσεις χορήγησης των ως άνω επιδομάτων και αποζημιώσεων τα επιδόματα και οι αποζημιώσεις της περίπτωσης ΣΤ’ εξακολουθούν να καταβάλλονται στους ίδιους δικαιούχους, στο ίδιο ύψος και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά τις 31.12.2016.
Με τις διατάξεις της παρ. 2 ορίζεται ότι στους Οδοντίατρους Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ. και στους Ιατρούς Γενικής Ιατρικής και Βιοπαθολογίας που υπηρετούν στη Διεύθυνση Κ.Ε.Δ.Υ. του Υπουργείου Υγείας ή στις Διευθύνσεις Υγείας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ή Περιφερειών καταβάλλονται μόνο τα επιδόματα των περιπτώσεων Γ’ (οικογενειακή παροχή), Δ’ (επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών) και Ε’ (επίδομα θέσης) της παραγράφου 1 του άρθρου 139 του κοινοποιούμενου νόμου. Συνεπώς, δεν τους καταβάλλεται το επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης της περίπτωσης Α’.
Αντίθετα, στους Ιατρούς Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ., που υπηρετούν στη Διεύθυνση Κ.Ε.Δ.Υ. του Υπουργείου Υγείας ή στις Διευθύνσεις Υγείας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ή Περιφερειών (και μόνον), καταβάλλονται πέραν των προαναφερομένων παροχών των περιπτώσεων Γ’, Δ’ και Ε’, και το επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης της περίπτωσης Α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 139, σε διάφορο ύψος, οριζόμενο ως εξής:
α.    Με βαθμό αντίστοιχο του Διευθυντή ή Συντονιστή Διευθυντή    250€
β.    Με βαθμό αντίστοιχο του Επιμελητή Α’    210 €
γ.    Με βαθμό αντίστοιχο του Επιμελητή Β’    200 €Διευκρινίζεται ότι το εν λόγω επίδομα καταβάλλεται στους ανωτέρω δικαιούχους με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τους Ιατρούς και Οδοντιάτρους του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), όπως αυτοί αναφέρονται στις περιπτώσεις Α και Β της παραγράφου 1 του παρόντος (υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους που δικαιολογείται η καταβολή του).
Επιπλέον, σε όλες τις κατηγορίες ιατρικού προσωπικού που αναφέρονται στην παράγραφο 2 εξακολουθεί να καταβάλλεται, πέραν των προαναφερομένων παροχών, και το μηνιαίο επίδομα επιφυλακής της παρ.4 του άρθρου 16 του ν.3172/2003 (ΦΕΚ Α’ 197), το οποίο,
47
όμως, από 1-1-2017, θα ισούται με ποσοστό 28 % επί του εκάστοτε κατεχόμενου βασικού μισθού αυτών. Διευκρινίζεται ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης του εν λόγω επιδόματος μνημονεύονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/80961/0022/30-11-2009 σχετική εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας.
Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι σε όσους εκ των υπαγομένων στο Κεφάλαιο Ε’ κατηγοριών ιατρικού προσωπικού έχει νομίμως ανατεθεί ο έλεγχος των κατ” οίκον ασθενούντων δημόσιων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων των αιρετών περιφερειών (πρώην νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων), παράλληλα προς τα κύρια καθήκοντα της οργανικής τους θέσης, εξακολουθούν να τους καταβάλλονται, πέραν των μηνιαίων τακτικών αποδοχών τους, το εφάπαξ μηνιαίο ποσό εξόδων κίνησης (τα σχετικά ποσά εμφαίνονται στην υπ’αριθμ. οικ.2052382/4684/0022/6-8-1991 κ.υ.α. (ΦΕΚ Β’ 616), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) της παρ. 4 και το μηνιαίο επιμίσθιο (ίσο με το 30% των εκάστοτε μηνιαίων τακτικών αποδοχών) της παρ. 5 του άρθρου 60 του ν.1943/1991 (ΦΕΚ Α’ 50). Οι εν λόγω διατάξεις έχουν διατηρηθεί με τις όμοιες του άρθρου 159 (περ.στ’) του κοινοποιούμενου νόμου.
Με τις διατάξεις της παρ. 3 ορίζεται ότι στους μόνιμους αγροτικούς ιατρούς και τους ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου καταβάλλονται μόνο τα επιδόματα των περιπτώσεων Γ’ (οικογενειακή παροχή), Δ’ (επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών) και ΣΤ’ β’ (επίδομα απομακρυσμένων – παραμεθόριων περιοχών του άρθρου 19 του ν. 4354/2015) και γ’ (το μηνιαίο επίδομα – οικονομικό κίνητρο – της παρ. 4 του άρθρου 43 του ν.4368/2016, μόνο για όσους ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των σχετικών κ.υ.α.. Το εν λόγω επίδομα δεν καταβάλλεται σε μονίμους αγροτικούς ιατρούς).
Με τις διατάξεις της παρ. 4 ορίζεται ότι οι επικουρικοί ιατροί λαμβάνουν τις εκάστοτε δικαιούμενες αποδοχές (παροχές των περ. Α’ έως και Δ’) και την αποζημίωση εφημεριών (άρθρο 45 του ν.3205/2003) του Ιατρού του Ε.Σ.Υ. με βαθμό Επιμελητή Β’, πλην των κινήτρων που έχουν θεσπιστεί για την προσέλκυση, εγκατάσταση και παραμονή των ιατρών του Ε.Σ.Υ. σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας και κρατικά θεραπευτήρια που έχουν την έδρα τους σε προβληματικές και άγονες περιοχές (δηλαδή την παροχή της περ. ΣΤ α’ της παρ.1 του άρθρου 139). Για την μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των επικουρικών ιατρών στα μισθολογικά κλιμάκια που αντιστοιχούν στο βαθμό του Επιμελητή Β’ (από 1-1-2017 και εντεύθεν) αναγνωρίζεται και η τυχόν υφιστάμενη προϋπηρεσία τους, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 137 (και όχι του άρθρου 15 που εκ παραδρομής αναγράφεται στο νόμο) του Κεφαλαίου Ε του κοινοποιούμενου νόμου.
Όμως, διευκρινίζεται ότι για την αρχική κατάταξη σε μισθολογικά κλιμάκια των υπηρετούντων κατά την 31-12-2016 επικουρικών ιατρών θα ληφθούν υπόψη μόνο ο χρόνος υπηρεσίας τους στο φορέα που ήδη υπηρετούν κατά την εν λόγω ημερομηνία, ο χρόνος απόκτησης ιατρικής ειδικότητας, καθώς και ο χρόνος υπηρεσίας υπαίθρου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 154 του κοινοποιούμενου νόμου.
Επιπροσθέτως, διευκρινίζεται ότι από την έναρξη ισχύος του μέρους ΣΤ’ του νόμου (δηλαδή από 1-1-2017 και εντεύθεν) καταργείται το καθεστώς των μισθολογικών προσαυξήσεων των ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ. που υπηρετούν σε Κέντρα Υγείας (στο άρθρο 160 γίνεται μνεία των σχετικών καταργούμενων διατάξεων του άρθρου 6 του ν.2606/1998). Συνεπώς, από 1-1-2017 κάθε ιατρός του Ε.Σ.Υ. που υπηρετεί σε Κέντρο Υγείας θα λαμβάνει τον βασικό μισθό (Μ.Κ.) που αντιστοιχεί στον εκάστοτε κατεχόμενο βαθμό και, σε καμία περίπτωση, δεν του καταβάλλεται βασικός μισθός που αντιστοιχεί εν μέρει ή πλήρως σε επόμενο βαθμό.
Με τη διάταξη της παρ. 5 ορίζεται ότι, για το υπαγόμενο στο Κεφάλαιο Ε’ προσωπικό, από την έναρξη της ισχύος του κοινοποιούμενου νόμου και εφεξής (δηλαδή από 1-1-2017 και εντεύθεν), πέραν των παροχών και αποζημιώσεων του άρθρου 139 και του άρθρου 140 (αποζημίωση εφημεριών) (και του βασικού μισθού του άρθρου 138) δεν δικαιολογείται η χορήγηση άλλων μισθολογικών παροχών με οποιαδήποτε ονομασία και από οποιαδήποτε πηγή. Επισημαίνεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 9 του ν.2889/2001 (ΦΕΚ Α’37), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν οι οποίες αφορούν την ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων, έχουν διατηρηθεί με τις όμοιες του άρθρου 159 (περ.γ’) του κοινοποιούμενου νόμου.
Επί του άρθρου 140 Εφημερίες
Με τις διατάξεις της παρ. 1 αντικαθίστανται οι διατάξεις του δεύτερου και το τρίτου εδαφίου της περίπτωσης δ’ της παρ. 4 του άρθρου 45 του ν. 3205/2003 (Α’297). Ειδικότερα, τα προκύπτοντα συνολικά ποσά αμοιβής δεκαεπτάωρης ή εικοσιτετράωρης ενεργού εφημερίας, κατά περίπτωση, προσαυξάνονται κατά τριάντα ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά (31,80 €).
Επίσης, το ωρομίσθιο των εφημεριών του ιατρικού προσωπικού ορίζεται, ανά βαθμό ή βαθμίδα, ως εξής :
-Συντονιστής Διευθυντής και Καθηγητής Πανεπιστημίου, επτά ευρώ και σαράντα δύο λεπτά (7,42 €).
-Διευθυντής και Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου, επτά ευρώ και πέντε λεπτά (7,05 €).
-Επιμελητής Α’ και Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου, έξι ευρώ και εβδομήντα τρία λεπτά (6,73 €).
-Επιμελητής Β’, Λέκτορας και ειδικευμένοι ιατροί που αμείβονται με ενιαίο μμισθολόγιο
(ν.4354/2015), πέντε ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά (5,88 €).
-Έμμισθος ειδικευόμενος, τέσσερα ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά (4,48 €).
Συνεπώς, ο πίνακας του ωρομισθίου των εφημεριών διαμορφώνεται, από 1-6-2017, ως εξής:    ΙΑΤΡΟΙ    ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΑΠΟ 1-6-2017 (ν. 4472/2017)
ΕΝΕΡΓΕΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ    ΕΜΜΙΣΘΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜ.    ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β’ &
ΕΞΟΜΟΙΟΥΜΕΝΟΙ    ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
Α’ & ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ    ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ    ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ &
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ    4,48    5,88    6,73    7,05    7,42
ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ *15 %    5,15    6,76    7,74    8,11    8,53
ΚΥΡΙΑΚΩΝ * 25%    5,60    7,35    8,41    8,81    9,28
ΝΥΚΤ. ΚΥΡΙΑΚΩΝ *30%    5,82    7,64    8,75    9,17    9,65Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το ωρομίσθιο των εφημερίων καθορίζεται (ως σταθερό ποσό ανά βαθμό) απευθείας στο νόμο και αποσυνδέεται πλέον από τον εκάστοτε κατεχόμενο βασικό μισθό. Επίσης, η αποζημίωση εφημεριών των πανεπιστημιακών ιατρών εναρμονίζεται με την αντίστοιχη των νοσοκομειακών ιατρών του Ε.Σ.Υ..
Με τις διατάξεις της παρ. 2 αντικαθίσταται (από 1-6-2017) οι όμοιες της περ. ε’ της παρ.4 του άρθρου 45 του ν.3205/2003. Ειδικότερα, στους ιατρούς που υπηρετούν με βαθμό Συντονιστή Διευθυντή σε Νοσοκομεία της Α’ Ζώνης και στους Διευθυντές των πανεπιστημιακών κλινικών εργαστηρίων και μονάδων, καθώς και σε όσους ιατρούς υπηρετούν με το βαθμό του Διευθυντή (σε φορείς της Α’ Ζώνης) και απαλλάσσονται από την υποχρέωση συμμετοχής στο πρόγραμμα εφημεριών, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης Η’ του άρθρου 4 του ν.3754/2009 (ΦΕΚ Α’ 43), αντί αποζημίωσης εφημεριών καταβάλλεται μηνιαίο ποσό πεντακοσίων τριάντα ευρώ (530 €). Η απουσία των Διευθυντών για υπηρεσιακούς λόγους, εφόσον δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε ημέρες μηνιαίως, δεν επηρεάζει την καταβολή της αποζημίωσης των εφημεριών. Σε περίπτωση απουσίας για οποιονδήποτε άλλο λόγο η αποζημίωση αυτή μειώνεται αναλόγως. Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι το εν λόγω μηνιαίο ποσό δεν καταβάλλεται στους λοιπούς Διευθυντές των Νοσοκομείων της Α’ Ζώνης (δηλαδή στους Διευθυντές των φορέων της Α’ Ζώνης που δεν υπάγονται στην περίπτωση Η’ του άρθρου 4 του ν.3754/2009), εκτός από αυτούς που νομίμως αναπληρώνουν ελλείποντες Συντονιστές Διευθυντές.
Με τις διατάξεις της παρ. 3 ορίζεται ότι οι άμισθοι υπεράριθμοι ειδικευόμενοι ιατροί, οι αλλοδαποί υπότροφοι ειδικευόμενοι ιατροί, καθώς και οι μόνιμοι αγροτικοί ιατροί και οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου, αποζημιώνονται για τις εφημερίες που πραγματοποιούν (λόγω συμμετοχής τους στα προγράμματα εφημεριών των νοσηλευτικών ιδρυμάτων) με βάση το εκάστοτε ισχύον ωρομίσθιο εφημεριών των έμμισθων ειδικευόμενων ιατρών (εν προκειμένω με το ποσό των 4,48 €).
Ομοίως, μόνιμοι υπάλληλοι, οι οποίοι αμείβονται με τις διατάξεις του ενιαίου μισθολογίου (ν.4354/2015), για το χρόνο απόκτησης της ιατρικής ειδικότητάς τους λαμβάνουν εφημεριακή αποζημίωση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 127 για τους έμμισθους ειδικευόμενους ιατρούς.
Επιπλέον, επισημαίνεται ότι οι λοιπές διατάξεις (πλην των αντικατασταθέντων της παρ.4) του άρθρου 45 (εφημερίες) του ν.3205/2003, όπως έχουν τροποποιηθεί μέχρι σήμερα, εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την έναρξη ισχύος του μέρους ΣΤ’ του κοινοποιούμενου νόμου (π.χ. διατάξεις για πρόσθετες εφημερίες). Οι εν λόγω διατάξεις έχουν διατηρηθεί με τις όμοιες του άρθρου 159 (δεύτερο εδάφιο της περ. α’) του κοινοποιούμενου νόμου.
Με τις διατάξεις της παρ. 4 ορίζεται ότι, ειδικά, οι διατάξεις του άρθρου 140 ισχύουν από την 1η Ιουνίου 2017 (και όχι από 1-1-2017). Αποζημιώσεις για εφημερίες που έχουν πραγματοποιηθεί ως την ημερομηνία αυτή (μέχρι και 31-5-2017) υπολογίζονται σύμφωνα με το προηγούμενο μισθολογικό καθεστώς, δηλαδή σύμφωνα με τις οικείες μισθολογικές διατάξεις που ίσχυαν κατά την 31-12-2016.
(π.χ. το ωρομίσθιο ενεργούς εφημερίας ενός ιατρού Ε.Σ.Υ. με βαθμό επιμελητή Α’ υπολογίζεται μέχρι και την 31-5-2017, ως εξής: Συντελεστής 0,0042 * Β.Μ. Επιμελητή Α’ (που ίσχυε κατά την 31-12-2016) 1.513 € = 6,35 €).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ.
Επί του άρθρου 141 Μισθολογική κατάταξη
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται ότι για τη μισθολογική κατάταξη των κατηγοριών των λειτουργών που υπάγονται στο παρόν Κεφάλαιο ορίζονται δεκαέξι (16) μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.) για κάθε βαθμό με εισαγωγικό το Μ.Κ. 1 και καταληκτικό το Μ.Κ. 16.
Επί του άρθρου 142 Χρόνος και τρόπος μισθολογικής εξέλιξης
Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού προβλέπεται ότι για τη μισθολογική εξέλιξη απαιτείται υπηρεσία ενός (1) έτους στο πρώτο μισθολογικό κλιμάκιο (Μ.Κ.1) και δύο (2) έτη για κάθε επόμενο.
Με τις διατάξεις της παρ. 2 ορίζεται ότι για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων που υπάγονται στο παρόν Κεφάλαιο από το κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο στο αμέσως ανώτερο, απαιτείται να έχει συμπληρωθεί ο καθορισμένος χρόνος υπηρεσίας στο κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο. Σε περίπτωση βαθμολογικής εξέλιξης, όλος ο διανυθείς στους προηγούμενους βαθμούς χρόνος υπηρεσίας, καθώς και ο χρόνος της τυχόν αναγνωρισθείσας προϋπηρεσίας τους σε άλλους φορείς λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη στα μισθολογικά κλιμάκια που αντιστοιχούν στον νέο βαθμό.
Με τις διατάξεις της παρ. 3 προβλέπεται ότι η κατά την προηγούμενη παράγραφο εξέλιξη του υπαλλήλου συντελείται με πράξη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου, που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Με τις διατάξεις της παρ. 4 ορίζεται ότι ως υπηρεσία για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη υπολογίζεται η αναφερόμενη στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν.4354/2015 (Α’ 176), όπως κάθε φορά ισχύει.
Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι για την αναγνώριση υπηρεσιών για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των υπαγομένων στο Κεφάλαιο ΣΤ’ κατηγοριών προσωπικού εφαρμόζονται αναλογικά τα αναφερόμενα στην παρούσα εγκύκλιο επί της περ.Ι) της παρ. 9 του άρθρου 126 του κοινοποιούμενου νόμου.
Η αναγνώριση των ανωτέρω υπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου ή άλλου αρμοδίου οργάνου και τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.
Επί του άρθρου 143 Βασικός μισθός
Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ. 1 των υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου με το βαθμό του Πρέσβη ορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ευρώ (2.450 €). Ο βασικός μισθός των επόμενων μισθολογικών κλιμακίων μέχρι και το Μ.Κ. 16 διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού των εβδομήντα έξι ευρώ (76 €).
Με τις διατάξεις της παρ. 2 ορίζεται ότι ο μηνιαίος βασικός μισθός των λοιπών βαθμών της ιεραρχίας των υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου του Υπουργείου Εξωτερικών, του επιστημονικού προσωπικού της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας, των υπαλλήλων του κλάδου Εμπειρογνωμόνων, καθώς και του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του ίδιου Υπουργείου, διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Πρέσβη, ως εξής: α. Πληρεξούσιος Υπουργός Α’ Τάξεως, Ειδικός Νομικός Σύμβουλος και Νομικός Σύμβουλος Α’, Εμπειρογνώμονας Πρεσβευτής Σύμβουλος Α’ Τάξεως και Γενικός Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α’: 93%
β. Πληρεξούσιος Υπουργός Β’ Τάξεως, Νομικός Σύμβουλος Β’, Εμπειρογνώμονας Πρεσβευτής Σύμβουλος Β’ Τάξεως και Γενικός Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β’: 85%
γ. Σύμβουλος Πρεσβείας Α’ Τάξεως, Αναπληρωτής Νομικός Σύμβουλος, Εμπειρογνώμονας Σύμβουλος Α’ Τάξεως και Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α’: 78% δ. Σύμβουλος Πρεσβείας Β’ Τάξεως, Εμπειρογνώμονας Σύμβουλος Β’ Τάξεως και Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β’: 70%
ε. Γραμματέας Πρεσβείας Α’ Τάξεως, Εισηγητής της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας και Γραμματέας Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α’: 65%
στ. Γραμματέας Πρεσβείας Β’ Τάξεως και Γραμματέας Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β’: 60%
ζ. Γραμματέας Πρεσβείας Γ’ Τάξεως και Γραμματέας Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Γ’: 56%
η. Ακόλουθος Πρεσβείας και Ακόλουθος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων: 50% Ακολουθούν σχετικοί πίνακες:
ΚΛΙΜΑΚΙΟ    ΕΤΗ    ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ο.Ε.Υ. ΤΟΥ ΥΠ. ΕΞ.
ΠΡΕΣΒΗΣ    ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Α’, ΕΙΔΙΚΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α’, ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α’ & ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο.Ε.Υ. Α’    ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Β’, ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β’, ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β’ & ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο.Ε.Υ. Β’    ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ Α’, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α’ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο.Ε.Υ. Α’    ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ Β’, ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β’ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο.Ε.Υ. Β’
ΜΚ1    0-1    2.450    2.279    2.083    1.911    1.715
ΜΚ2    1-3    2.526    2.349    2.147    1.970    1.768
Κ CO    3-5    2.602    2.420    2.212    2.030    1.821
ΜΚ4    5-7    2.678    2.491    2.276    2.089    1.875
Κ cn    7-9    2.754    2.561    2.341    2.148    1.928
ΜΚ6    9-11    2.830    2.632    2.406    2.207    1.981
ΜΚ7    11-13    2.906    2.703    2.470    2.267    2.034
ΜΚ8    13-15    2.982    2.773    2.535    2.326    2.087
ΜΚ9    15-17    3.058    2.844    2.599    2.385    2.141
ΜΚ10    17-19    3.134    2.915    2.664    2.445    2.194
ΜΚ11    19-21    3.210    2.985    2.729    2.504    2.247
ΜΚ12    21-23    3.286    3.056    2.793    2.563    2.300
ΜΚ13    23-25    3.362    3.127    2.858    2.622    2.353
ΜΚ14    25-27    3.438    3.197    2.922    2.682    2.407
ΜΚ15    27-29    3.514    3.268    2.987    2.741    2.460
ΜΚ16    29+    3.590    3.339    3.052    2.800    2.513ΕΤΗ    ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ο.Ε.Υ. ΤΟΥ ΥΠ. ΕΞ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ Α’, ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο.Ε.Υ. Α’    ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ Β’ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο.Ε.Υ. Β’    ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ Γ’ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο.Ε.Υ. Γ’    ΑΚΟΛΟΥΘΟΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ & ΑΚΟΛΟΥΘΟΣ Ο.Ε.Υ.
0-1    1.593    1.470    1.372    1.225
1-3    1.642    1.516    1.415    1.263
3-5    1.691    1.561    1.457    1.301
5-7    1.741    1.607    1.500    1.339
7-9    1.790    1.652    1.542    1.377
9-11    1.840    1.698    1.585    1.415
11-13    1.889    1.744    1.627    1.453
13-15    1.938    1.789    1.670    1.491
15-17    1.988    1.835    1.712    1.529
17-19    2.037    1.880    1.755    1.567
19-21    2.087    1.926    1.798    1.605
21-23    2.136    1.972    1.840    1.643
23-25    2.185    2.017    1.883    1.681
25-27    2.235    2.063    1.925    1.719
27-29    2.284    2.108    1.968    1.757
29+    2.334    2.154    2.010    1.795Με τις διατάξεις της παρ. 3 προβλέπεται ότι όλοι οι ως άνω βασικοί μισθοί στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ, όπως φαίνεται και στους ανωτέρω πίνακες.
Επί του άρθρου 144 Επιδόματα
Με τις διατάξεις της παρ. 1 προβλέπεται ότι, πέρα από το βασικό μισθό του προηγούμενου άρθρου παρέχονται στους ανωτέρω και τα εξής επιδόματα και παροχές κατά μήνα:
Α. Επίδομα ειδικών καθηκόντων, οριζόμενο ως εξής: α. Πρέσβης: τετρακόσια εξήντα ευρώ (460 €).
β. Πληρεξούσιος Υπουργός Α’ Τάξεως, Ειδικός Νομικός Σύμβουλος και Νομικός Σύμβουλος Α’, Εμπειρογνώμονας Πρεσβευτής Σύμβουλος Α’ και Γενικός Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α’: τετρακόσια τριάντα ευρώ (430 €).
γ. Πληρεξούσιος Υπουργός Β’ Τάξεως, Νομικός Σύμβουλος Β’, Εμπειρογνώμονας Πρεσβευτής Σύμβουλος Β’ Τάξεως και Γενικός Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β’: τετρακόσια είκοσι ευρώ (420 €).
δ. Σύμβουλος Πρεσβείας Α’ Τάξεως, Αναπληρωτής Νομικός Σύμβουλος, Εμπειρογνώμονας Α’ Τάξεως και Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α’: τριακόσια ογδόντα ευρώ (380 €).
ε. Σύμβουλος Πρεσβείας Β’ Τάξεως, Εμπειρογνώμονας Β’ Τάξεως και Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β’: τριακόσια εξήντα ευρώ (360 €). στ. Γραμματέας Πρεσβείας Α’ Τάξεως, Εισηγητής της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας και Γραμματέας Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α’: τριακόσια τριάντα ευρώ (330 €). ζ. Γραμματέας Πρεσβείας Β’ Τάξεως και Γραμματέας Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β’: τριακόσια είκοσι ευρώ (320 €).
η. Γραμματέας Πρεσβείας Γ’ Τάξεως και Γραμματέας Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Γ’, Ακόλουθος Πρεσβείας και Ακόλουθος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων: τριακόσια ευρώ (300 €).
Β.Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4354/2015 (Α’176), όπως κάθε φορά ισχύει. Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 15 του ν.4354/2015 παρέχονται στην αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ ερμηνευτική εγκύκλιο του Αν. Υπουργού Οικονομικών.
Γ.Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών, οριζόμενο ως εξής: α.Κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος: εβδομήντα πέντε ευρώ (75 €).
β.Κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ετήσιας, τουλάχιστον, φοίτησης: σαράντα πέντε ευρώ (45 €).
Το επίδομα αυτό παρέχεται για τίτλους που έχουν χορηγηθεί με ξεχωριστές σπουδές, μετά τη λήψη του πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης.
Προκειμένου για κατόχους τίτλων αλλοδαπών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, το επίδομα παρέχεται μετά την αναγνώριση της ισοτιμίας τους προς τους μεταπτυχιακούς τίτλους που απονέμονται από τα Πανεπιστήμια και τα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Το επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών χορηγείται μόνο στην περίπτωση που το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών σπουδών είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης του υπαλλήλου, όπως προκύπτει από την προκήρυξη της θέσεων κατά την πλήρωση και την περιγραφή της εργασίας, από τον οργανισμό της Υπηρεσίας. Για τη συνδρομή ή όχι της προϋπόθεσης αυτής αποφαίνεται το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή άλλο αρμόδιο όργανο.
Η καταβολή του επιδόματος ανατρέχει στο χρόνο κατάθεσης των σχετικών τίτλων στο αρμόδιο όργανο για τη συνάφειά τους.
Σε περίπτωση κατοχής πλέον του ενός των ανωτέρω τίτλων, καταβάλλεται το επίδομα που προβλέπεται για τον ανώτερο τίτλο σπουδών.
Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι μεταπτυχιακοί τίτλοι που έχουν ήδη κριθεί από το αρμόδιο όργανο ως προς τη συνάφειά τους με το εκάστοτε αντικείμενο της απασχόλησης των λειτουργών ή υπαλλήλων, δεν χρειάζεται να επανακριθούν.
Δ. Αποζημίωση υπηρεσίας αλλοδαπής.
Το ύψος, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης αποζημίωσης υπηρεσίας αλλοδαπής καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εξωτερικών. Μέχρι την έκδοση της ως άνω κοινής απόφασης εξακολουθούν να καταβάλλονται τα ποσά που ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Μέρους.
Η αποζημίωση υπηρεσίας αλλοδαπής καταβάλλεται προς κάλυψη δαπανών των υπαλλήλων στις οποίες αυτοί υποβάλλονται εξαιτίας της υπηρεσίας που τους έχει ανατεθεί στο εξωτερικό και αυτή ορίζεται βάσει κριτηρίων που αφορούν στην ανάγκη αντιμετώπισης του αυξημένου κόστους ζωής στο εξωτερικό, στη συναλλαγματική ισοτιμία, στις ειδικές συνθήκες διαβίωσης και ασφάλειας σε κάθε χώρα, καθώς και στην απόσταση αυτής από την ημεδαπή. Η εν λόγω αποζημίωση απαλλάσσεται από κάθε φόρο και κράτηση υπέρ του Δημοσίου και υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) ή τρίτων ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών, συνιστάται επιτροπή, αποτελούμενη από τρεις (3) υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών και δύο (2) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Η επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον κάθε δύο (2) έτη για την επανεξέταση του επιδόματος αλλοδαπής, λαμβάνοντας υπόψη και τις υποβαλλόμενες από τις πρεσβείες αιτήσεις αναπροσαρμογής του εν λόγω επιδόματος για τη χώρα αρμοδιότητάς τους και υποβάλει σχετική αναφορά στους οικείους υπουργούς.
Επισημαίνεται ότι η αποζημίωση υπηρεσίας αλλοδαπής της περίπτωσης Δ της παρ.1 του παρόντος ισχύει μόνο για τους υπαγόμενους στο Κεφάλαιο ΣΤ’ του παρόντος νόμου. Μέχρι την έκδοση της κυα που προβλέπεται από τις ως άνω διατάξεις εξακολουθεί να καταβάλλεται το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του ν. 4336/2015 επίδομα αλλοδαπής και την σχετική ισχύουσα κυα όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Για τις λοιπές κατηγορίες προσωπικού του κοινοποιούμενου νόμου καθώς και το προσωπικό που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ν.4354/2015, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του ν.4336/2015 και οι σχετικές ισχύουσες κυα για το επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής.
Με τις διατάξεις της παρ. 2 προβλέπεται ότι, η μηνιαία αντιμισθία του επιτόπιου προσωπικού, που υπηρετεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις
Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας, καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Εξωτερικών.
Με τις διατάξεις της παρ. 3 προβλέπεται ότι, το σύνολο των αποδοχών, συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης υπηρεσίας αλλοδαπής, του προσωπικού που υπηρετεί σε χώρες της ευρωζώνης καταβάλλεται σε νόμισμα της ημεδαπής. Στην περίπτωση που το ανωτέρω προσωπικό υπηρετεί σε χώρες εκτός ευρωζώνης το σύνολο των αποδοχών, συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης υπηρεσίας αλλοδαπής, καταβάλλεται κατ’ επιλογήν σε ευρώ ή στο καθορισθέν νόμισμα της αλλοδαπής.
Με τις διατάξεις της παρ. 4 προβλέπεται ότι, πέρα από τα επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού, όλες οι άλλες παροχές, επιδόματα και αποζημιώσεις, με οποιαδήποτε ονομασία, που χορηγούνται στους υπαγόμενους στο παρόν Κεφάλαιο καταργούνται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
αρχιερείς
Επί του άρθρου 145 Αποδοχές
Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι οι κάθε είδους μηνιαίες αποδοχές των Αρχιερέων της Εκκλησίας της Ελλάδας καθορίζονται ως εξής :
Α. Βασικός μισθός:
α. Αρχιεπίσκοπος δύο χιλιάδες εξακόσια (2.600) ευρώ.
β. Μητροπολίτης και Τιτουλάριος Μητροπολίτης δύο χιλιάδες διακόσια δέκα (2.210) ευρώ. γ. Τιτουλάριος Επίσκοπος και Βοηθός Επίσκοπος χίλια οκτακόσια είκοσι (1.820) ευρώ.
Β. Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών:
α. Για κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε εβδομήντα πέντε (75) ευρώ.
β. Για κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος ετήσιας, τουλάχιστον, φοίτησης σε σαράντα
πέντε (45) ευρώ.
Το επίδομα αυτό παρέχεται για τίτλους που έχουν χορηγηθεί με ξεχωριστές σπουδές, μετά τη λήψη του πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης.
Προκειμένου για κατόχους τίτλων αλλοδαπών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, το επίδομα παρέχεται μετά την αναγνώριση της ισοτιμίας τους προς τους μεταπτυχιακούς τίτλους που απονέμονται από τα Πανεπιστήμια και τα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Το επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών χορηγείται μόνο στην περίπτωση που το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών σπουδών είναι συναφές με το λειτούργημα των υπαγομένων στο παρόν κεφάλαιο. Για τη συνδρομή ή όχι της προϋπόθεσης αυτής αποφαίνεται το αρμόδιο όργανο
και η καταβολή του επιδόματος ανατρέχει στο χρόνο κατάθεσης των σχετικών τίτλων στο αρμόδιο όργανο για τη συνάφειά τους.
Σε περίπτωση κατοχής πλέον του ενός των ανωτέρω τίτλων, καταβάλλεται το επίδομα που προβλέπεται για τον ανώτερο τίτλο σπουδών.
Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι μεταπτυχιακοί τίτλοι που έχουν ήδη κριθεί από το αρμόδιο όργανο ως προς τη συνάφειά τους με το εκάστοτε αντικείμενο της απασχόλησης των λειτουργών ή υπαλλήλων, δεν χρειάζεται να επανακριθούν.
Γ. Αποζημίωση εξόδων παράστασης: α. Αρχιεπίσκοπος, εκατό (100) ευρώ. β. Εν ενεργεία Μητροπολίτης , πενήντα (50) ευρώ.
Με τις διατάξεις της παρ.2 ορίζεται ότι από την έναρξη της ισχύος του κοινοποιούμενου νόμου και εφεξής (δηλαδή από 1-1-2017 και εντεύθεν), πέραν των αποδοχών του παρόντος άρθρου δεν δικαιολογείται η χορήγηση άλλων μισθολογικών παροχών με οποιαδήποτε ονομασία και από οποιαδήποτε πηγή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΜΟΥΣΙΚΟΙ, ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (Κ.Ο.Α.), ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Κ.Ο.Θ.), ΤΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣΤΗΣ ΛΥΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ (Ο.Λ.Σ.)
Επί του άρθρου 146 Μισθολογική κατάταξη
Με τη διάταξη του άρθρου αυτού προβλέπεται ότι για τη μισθολογική κατάταξη των Μουσικών του παρόντος Κεφαλαίου ορίζονται δεκαέξι (16) μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.) για κάθε βαθμίδα με εισαγωγικό το Μ.Κ. 1 και καταληκτικό το Μ.Κ. 16.
Επί του άρθρου 147 Χρόνος και τρόπος μισθολογικής εξέλιξης
Με τις διατάξεις της παρ. 1 προβλέπεται ότι για τη μισθολογική εξέλιξη απαιτείται υπηρεσία ενός (1) έτους στο πρώτο μισθολογικό κλιμάκιο (Μ.Κ.1) και δύο (2) έτη για κάθε επόμενο.
Με την παρ. 2 ορίζεται ότι για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων (Μουσικών) από το κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο στο αμέσως ανώτερο, απαιτείται να έχει συμπληρωθεί ο καθορισμένος χρόνος υπηρεσίας στο κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο. Σε περίπτωση βαθμολογικής εξέλιξης, όλος ο διανυθείς στις προηγούμενες βαθμίδες χρόνος υπηρεσίας, καθώς και ο χρόνος της τυχόν αναγνωρισθείσας προϋπηρεσίας τους σε άλλους φορείς λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη στα μισθολογικά κλιμάκια που αντιστοιχούν στη νέα βαθμίδα.
Με την παρ. 3 διευκρινίζεται ότι η κατά την προηγούμενη παράγραφο εξέλιξη του υπαλλήλου γίνεται με πράξη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου, που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Με την παρ. 4 προβλέπεται ότι ως υπηρεσία για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη αναγνωρίζεται η αναφερόμενη στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), καθώς και αυτή που έχει προσφερθεί στην Ορχήστρα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης (Ε.Ρ.Τ.).
Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι για την αναγνώριση υπηρεσιών για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη της εν λόγω κατηγορίας προσωπικού εφαρμόζονται αναλογικά τα αναφερόμενα στην παρούσα εγκύκλιο επί της περ.Ι) της παρ. 9 του άρθρου 126 του κοινοποιούμενου νόμου.
Η αναγνώριση των ανωτέρω υπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου ή άλλου αρμοδίου οργάνου και τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.
Επί του άρθρου 148 Βασικός μισθός
Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού προβλέπεται ότι ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ. 1. της κατηγορίας του Αρχιμουσικού – Εξάρχοντα ορίζεται στο ποσό των χιλίων εξακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ (1.698 €). Ο βασικός μισθός των λοιπών μισθολογικών κλιμακίων μέχρι και το Μ.Κ. 16 διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού των πενήντα δύο ευρώ (52 €).
Με τις διατάξεις της παρ. 2 ορίζεται ότι ο μηνιαίος βασικός μισθός των λοιπών κατηγοριών διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Αρχιμουσικού – Εξάρχοντα, ως εξής:
α. Κορυφαίος Α’ 98 % β. Κορυφαίος Β’ 95 % γ. Μουσικός 85 %
Ακολουθεί σχετικός πίνακας:
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΤΗΣ Κ.Ο.Α., Κ.Ο.Θ.& Ο.Λ.Σ.
ΚΛΙΜΑΚΙΟ    ΕΤΗ    ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΣ- ΕΞΑΡΧΩΝ    ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ Α’    ΚΟΡΥΦΑΙΟΥ Β’    ΜΟΥΣΙΚΟΣ
ΜΚ1    0-1    1.698    1.664    1.613    1.443
ΜΚ2    1-3    1.750    1.715    1.663    1.488
ΜΚ3    3-5    1.802    1.766    1.712    1.532
ΜΚ4    5-7    1.854    1.817    1.761    1.576
ΜΚ5    7-9    1.906    1.868    1.811    1.620
ΜΚ6    9-11    1.958    1.919    1.860    1.664
ΜΚ7    11-13    2.010    1.970    1.910    1.709
ΜΚ8    13-15    2.062    2.021    1.959    1.753
ΜΚ9    15-17    2.114    2.072    2.008    1.797
ΜΚ10    17-19    2.166    2.123    2.058    1.841
ΜΚ11    19-21    2.218    2.174    2.107    1.885
ΜΚ12    21-23    2.270    2.225    2.157    1.930
ΜΚ13    23-25    2.322    2.276    2.206    1.974
ΜΚ14    25-27    2.374    2.327    2.255    2.018
ΜΚ15    27-29    2.426    2.377    2.305    2.062
ΜΚ16    29+    2.478    2.428    2.354    2.106Όλοι οι ως άνω βασικοί μισθοί στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.
Επί του άρθρου 149 Επιδόματα
Με τις διατάξεις της παρ. 1 προβλέπεται ότι πέρα από το βασικό μισθό του άρθρου 148 στους ανωτέρω παρέχονται και τα εξής επιδόματα και παροχές κατά μήνα:
Α. Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4354/2015 (Α’176), όπως κάθε φορά ισχύει. Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 15 του ν.4354/2015 παρέχονται στην αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ ερμηνευτική εγκύκλιο του Αν. Υπουργού Οικονομικών.
Β. Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών, οριζόμενο ως εξής: i. Για κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε εβδομήντα πέντε ευρώ (75 €). ii. Για κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος ετήσιας, τουλάχιστον, φοίτησης σε σαράντα πέντε ευρώ (45 €).
Το επίδομα αυτό παρέχεται για τίτλους που έχουν χορηγηθεί με ξεχωριστές σπουδές, μετά τη λήψη του πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης.
Προκειμένου για κατόχους τίτλων αλλοδαπών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, το επίδομα παρέχεται μετά την αναγνώριση της ισοτιμίας τους προς τους μεταπτυχιακούς τίτλους που απονέμονται από τα Πανεπιστήμια και τα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Το επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών χορηγείται μόνο στην περίπτωση που το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών σπουδών είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης του υπαλλήλου, όπως προκύπτει από την προκήρυξη της θέσεως κατά την πλήρωση και την περιγραφή της εργασίας, από τον οργανισμό της Υπηρεσίας. Για τη συνδρομή ή όχι της προϋπόθεσης αυτής αποφαίνεται το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.
Η καταβολή του επιδόματος ανατρέχει στο χρόνο κατάθεσης των σχετικών τίτλων στο αρμόδιο όργανο για τη συνάφειά τους.
Σε περίπτωση κατοχής πλέον του ενός των ανωτέρω τίτλων, καταβάλλεται το επίδομα που προβλέπεται για τον ανώτερο τίτλο σπουδών.
Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι μεταπτυχιακοί τίτλοι που έχουν ήδη κριθεί από το αρμόδιο όργανο ως προς τη συνάφειά τους με το εκάστοτε αντικείμενο της απασχόλησης των λειτουργών ή υπαλλήλων, δεν χρειάζεται να επανακριθούν.
Γ. Επίδομα μουσικής και οργάνου, οριζόμενο ως εξής :
Αρχιμουσικός – Εξάρχων    380 €
i.    Κορυφαίος Α’    350 €
ii.    Κορυφαίος Β’    320 €
v.    Μουσικός    270 €Με τις διατάξεις της παρ. 2 ορίζεται ρητά ότι πέρα από τα επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού, όλες οι άλλες παροχές, επιδόματα και αποζημιώσεις που προβλέπονται από άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις (π.χ. παροχές των περ. 15 – 17 της παραγράφου Γ’ του άρθρου 69 του ν.2065/1992) καταργούνται.
Επιπροσθέτως, επισημαίνεται ότι από την έναρξη ισχύος του μέρους ΣΤ’ του νόμου (δηλαδή από 1-1-2017 και εντεύθεν) καταργείται το καθεστώς των μισθολογικών προσαυξήσεων των υπαγομένων στο κεφάλαιο Η’ (στο άρθρο 160 γίνεται μνεία των σχετικών καταργούμενων διατάξεων της περ. β’ της παρ.1 του άρθρου 13 του ν.2703/1999). Συνεπώς, από 1-1-2017 κάθε Μουσικός των Κ.Ο.Α., Κ.Ο.Θ. και της Ε.Λ.Σ. θα λαμβάνει τον βασικό μισθό (Μ.Κ.) που αντιστοιχεί στον εκάστοτε κατεχόμενο βαθμό και, σε καμία περίπτωση, δεν του καταβάλλεται βασικός μισθός που αντιστοιχεί (εν μέρει ή πλήρως) σε επόμενο βαθμό.
Διευκρινίζεται ότι στις διατάξεις του Κεφαλαίου Η’ (άρθρα 146 – 149) υπάγονται (από 1-1¬2017) και οι απασχολούμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Μουσικοί της Κ.Ο.Α., της Κ.Ο.Θ. και της Ε.Λ.Σ..
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Διευκρινίζεται ότι στις διατάξεις του Κεφαλαίου Θ υπάγονται όλες οι κατηγορίες προσωπικού που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Μέρους ΣΤ του κοινοποιούμενου νόμου
Επί του άρθρου 150
Αποδοχές αποσπασμένων ή μετακινούμενων λειτουργών, υπαλλήλων και στελεχών
Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου αντιμετωπίζονται θέματα καταβολής αποδοχών των αποσπασμένων ή μετακινούμενων λειτουργών, υπαλλήλων και στελεχών. Ειδικότερα: Με την παρ.1 ορίζεται ότι oι λειτουργοί ή υπάλληλοι που αποσπώνται ή μετακινούνται από το φορέα τους σε άλλο φορέα λαμβάνουν τις μηνιαίες τακτικές αποδοχές της οργανικής τους θέσης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις χορήγησής τους. Αυτό σημαίνει ότι ένα λειτουργός, υπάλληλος ή στέλεχος που ασκεί καθήκοντα προϊσταμένου στην οργανική του θέση αποσπασθεί σε άλλη θέση στην οποία δεν ασκεί πλέον τα ίδια καθήκοντα τότε θα σταματά η καταβολή του προβλεπόμενου επιδόματος θέσης ευθύνης. Το ίδιο ισχύει και με άλλα επιδόματα, όπως π.χ. ενδεικτικά αναφέρονται το επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας, λόγω της ιδιαίτερης φύσης των καθηκόντων της παρ. Β του άρθρου 127 του Κεφαλαίου Β’, το επίδομα Ραδιενέργειας, στους Ερευνητές και στους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες του Εθνικού Κέντρου ‘Ερευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» και της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε. ) της παρ.Γ του άρθρου 135 του Κεφαλαίου Δ’.
Με την παρ. 2 ορίζεται ότι η καταβολή των αποδοχών των αποσπασμένων ή μετακινούμενων λειτουργών ή υπαλλήλων διενεργείται από την υπηρεσία στην οποία τοποθετούνται, εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται σε ειδικές διατάξεις (π.χ. καταβολή αποδοχών αποσπασμένων στελεχών- υπαλλήλων σε Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών).
Επί του άρθρου 151 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων
Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου προβλέπεται ότι για την επιστροφή τυχόν αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), όπως κάθε φορά ισχύει. Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 24 του ν.4354/2015 παρέχονται στην αριθμ.2/31029/6-5-2016/6-5-2016 ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ ερμηνευτική εγκύκλιο του Αν. Υπουργού Οικονομικών.
Επί του άρθρου 152 Αμοιβές συλλογικών οργάνων
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται ότι για τις αμοιβές από τη συμμετοχή σε συλλογικά όργανα εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), όπως κάθε φορά ισχύει. Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 21 του ν.4354/2015 παρέχονται στην αριθμ.2/31029/6-5-2016/6-5-2016 ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ ερμηνευτική εγκύκλιο του Αν. Υπουργού Οικονομικών.
Επί του άρθρου 153 Γενικές ρυθμίσεις για θέματα αποδοχών
61
Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου αντιμετωπίζονται διάφορα θέματα που προκύπτουν κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης των αποδοχών των λειτουργών, στελεχών και υπαλλήλων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του μέρους ΣΤ’ του ν.4472/2017. Οι συγκεκριμένες διατάξεις λειτουργούν συμπληρωματικά προς ειδικότερες διοικητικές ρυθμίσεις που ισχύουν για τους λειτουργούς, στελέχη και υπαλλήλους που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος νόμου. Ειδικότερα:
Με την παρ. 1 ορίζεται ρητά ότι η αξίωση του λειτουργού, στελέχους ή υπαλλήλου για αποδοχές αρχίζει από την ανάληψη υπηρεσίας και παύει με τη λύση της υπαλληλικής (υπηρεσιακής) του σχέσης. Δεν καταβάλλονται αποδοχές όταν ο λειτουργός, το στέλεχος ή ο υπάλληλος από υπαιτιότητά του δεν παρέσχε υπηρεσία καθόλου ή εν μέρει.
Με την παρ. 2 προβλέπεται ότι για τον υπολογισμό των αποδοχών ο μήνας λογίζεται για τριάντα (30) ημέρες. Στις περιπτώσεις απεργίας ή αποχής του λειτουργού, στελέχους ή υπαλλήλου από τα καθήκοντά του, ο μήνας λογίζεται για είκοσι πέντε (25) ημέρες. Στην περίπτωση απεργίας ή αποχής, στην έννοια της οποίας υπάγονται και οι στάσεις εργασίας, γίνεται περικοπή των μεικτών μηνιαίων τακτικών αποδοχών, συμπεριλαμβανομένων και των κρατήσεων, εργοδότη και εργαζόμενου, για κύρια και επικουρική σύνταξη, στην περίπτωση που η ημέρα απεργίας αναγνωρίζεται ως συντάξιμη.
Επιπλέον, επισημαίνεται ότι οι υπάλληλοι που βρίσκονται: α) σε άδεια χωρίς αποδοχές και β) στην περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας, θα αναφέρονται ως μισθοδοτούμενοι από την Υπηρεσία τους, χωρίς να διενεργείται καμία κράτηση (υπέρ ασφαλιστικών ταμείων, κύριας σύνταξης κ.λπ.), με την επιφύλαξη ειδικών σχετικών διατάξεων.
Με την παρ. 3 προβλέπεται ότι ο λειτουργός ή ο υπάλληλος κατά τη διάρκεια θέσης σε διαθεσιμότητα δικαιούται τα τρία τέταρτα (3/4) των (μηνιαίων τακτικών ) αποδοχών του, πλην αυτών που συνδέονται με την πραγματική (ενεργό ) άσκηση των καθηκόντων του (π.χ. επίδομα ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας, επίδομα θέσης ευθύνης, επίδομα της παρ.Ε των στελεχών των Ε.Δ. και των Σ.Α., επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης των Ιατρών και Οδοντιάτρων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), ειδικό επίδομα ιατροδικαστικής υπηρεσίας των Ιατροδικαστών κ.λπ.) τα οποία περικόπτονται εντελώς. Ο χρόνος διαθεσιμότητας δεν λαμβάνεται υπόψη για μισθολογική εξέλιξη.
Με την παρ. 4 ορίζεται ότι ο λειτουργός, το στέλεχος ή ο υπάλληλος που τελεί σε κατάσταση αργίας δικαιούται το ήμισυ (50%) των αποδοχών του, πλην αυτών που συνδέονται με την πραγματική άσκηση (ενεργό) των καθηκόντων του, (π.χ. επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας και επίδομα θέσης ευθύνης για τους υπαγόμενους στο Κεφάλαιο Β’ του παρόντος, μηνιαίο επίδομα (100€) για όσους από τους υπαγόμενους στο Κεφάλαιο Β του παρόντος και οι οποίοι υπηρετούν ή είναι αποσπασμένοι στο Νομό Έβρου, Λέσβου, Χίου Σάμου Δωδεκανήσων και Σαμοθράκης κ.λπ.) τα οποία περικόπτονται εντελώς. Ο χρόνος αργίας δεν λαμβάνεται υπόψη για μισθολογική εξέλιξη. Σε περίπτωση που επιβληθεί η ποινή της απόλυσης ή της οριστικής παύσης (ή απόταξης) , οι αποδοχές που καταβλήθηκαν σε αυτόν κατά το διάστημα της αργίας αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες.
Με την παρ. 5 προβλέπεται ότι λειτουργός, υπάλληλος ή στέλεχος, ο οποίος επανέρχεται από την κατάσταση της διαθεσιμότητας ή της αργίας ή λόγω πλάνης σχετικά με το συνταξιοδοτικό του δικαίωμα στα καθήκοντά του δικαιούται πλήρεις αποδοχές από την εκ νέου ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων του. Στην περίπτωση που από οικείες διατάξεις, προβλέπεται επιστροφή αποδοχών για την περίοδο που ο λειτουργός , στέλεχός ή υπάλληλος είχε τεθεί σε αργία αυτή δεν δύναται να περιλαμβάνει αποδοχές που συνδέονται με την ενεργό (πραγματική) άσκηση των καθηκόντων του (π.χ. επίδομα ραδιενέργειας, επίδομα θέσης ευθύνης κ.λπ.). Στην περίπτωση που ο λειτουργός, το στέλεχος ή ο υπάλληλος επιστρέφει στα καθήκοντά του μετά από τη θέση του σε διαθεσιμότητα με υπαιτιότητα της Υπηρεσίας, για το διάστημα αυτό καταβάλλεται το σύνολο των αποδοχών του.
Με την παρ. 6 προβλέπεται ότι σε περίπτωση πειθαρχικής ποινής επιβολής προστίμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, αυτό υπολογίζεται επί των μηνιαίων μεικτών τακτικών αποδοχών του λειτουργού ή υπαλλήλου, αφαιρουμένων των προβλεπόμενων κρατήσεων.
Με την παρ.7 ορίζεται ότι λειτουργοί και υπάλληλοι μερικής απασχόλησης (π.χ. μέρος του επιστημονικού προσωπικού του π.δ. 407/1980 των Πανεπιστημίων)ή εργαζόμενοι ως ωρομίσθιοι λαμβάνουν αναλογία των αποδοχών αντίστοιχου προσωπικού πλήρους απασχόλησης (εκτός εάν το ωρομίσθιό τους καθορίζεται από ειδικές ισχύουσες διατάξεις). Ειδικότερα: Ο τρόπος υπολογισμού των αποδοχών του προσωπικού μερικής απασχόλησης καθώς και του προσωπικού που απασχολείται ως ωρομίσθιο, είναι ο εξής: σύνολο μηνιαίων αποδοχών επί τις ώρες της ημερήσιας ή εβδομαδιαίας απασχόλησης δια του αντίστοιχου υποχρεωτικού ωραρίου. Εξαίρεση αποτελούν τα μέλη Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων και τα μέλη Ε.Π. των Α.Τ.Ε.Ι. που εντάσσονται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις στην κατηγορία μερικής απασχόλησης τα οποία λαμβάνουν το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των μηνιαίων τακτικών αποδοχών της αντίστοιχης βαθμίδας πλήρους απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 130 του παρόντος. Επισημαίνεται ότι στο ωρομίσθιο προσωπικό ή στο προσωπικό μερικής απασχόλησης καταβάλλεται εις ολόκληρον η οικογενειακή παροχή.
Με την παρ. 8 ορίζεται ότι για υπηρεσίες που παρέχονται με μειωμένο ωράριο εργασίας, αναγνωρίζεται για μισθολογική εξέλιξη (κατάταξη και εξέλιξη σε Μ.Κ.) τόσος χρόνος, όσος προκύπτει από το πηλίκο διαίρεσης του συνόλου των ωρών εργασίας δια του αριθμού των ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης που ισχύει για τον αντίστοιχο κλάδο λειτουργών, υπαλλήλων και στελεχών. Για τον υπολογισμό των αναγνωριζομένων κατά τα προαναφερθέντα υπηρεσιών το έτος λογίζεται ως τριακόσιες ημέρες, ο μήνας λογίζεται ως είκοσι πέντε ημέρες και η εβδομάδα ως έξι ημέρες εργασίας.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Μέλος Ε.Π. Τ.Ε.Ι. με προϋπηρεσία ως Εκπαιδευτικός Μέσης Εκπαίδευσης με μειωμένο ωράριο εργασίας έχει προσφέρει διδασκαλία 500 ωρών, το δε υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας των μονίμων εκπαιδευτικών της ειδικότητάς του που ίσχυε κατά το χρόνο παροχής της υπηρεσίας του ήταν 18 ώρες. Σύμφωνα με τα παραπάνω θα έχουμε: 500 : 18 = 2714/18 εβδομάδες και 2714/18 x 6 = 16612/18 ημέρες. Για την εξεύρεση του χρόνου προϋπηρεσίας του διαιρείται το ακέραιο των εν λόγω ημερών, δηλαδή 166 δια 25. Συνεπώς ο χρόνος που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη για τη μισθολογική του εξέλιξη είναι 6
μήνες και 16 ημέρες.
Με την παρ. 9 ορίζεται ότι οι λειτουργοί και υπάλληλοι που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, οι οποίοι κατέχουν νόμιμα και δεύτερη έμμισθη θέση στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης και το τριάντα τοις εκατό (30%) των αποδοχών της δεύτερης θέσης στην οποίο απασχολούνται, με την επιφύλαξη της παρ.13 του άρθρου 130 του παρόντος νόμου (μέλη Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων και μέλη Ε.Π. των Α.Τ.Ε.Ι. που εντάσσονται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις στην κατηγορία μερικής απασχόλησης). Ως δεύτερη θέση νοείται η δεύτερη χρονικά, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικές περιπτώσεις. Επίσης ορίζεται ότι ως δεύτερη θέση ή απασχόληση λογίζεται η προσδιοριζόμενη με τη διάταξη της παρ.12 του άρθρου 25 του ν.4354/2015 στην οποία αναφέρεται ότι ως δεύτερη απασχόληση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 1 του ν.1256/1982 (Α’65), νοείται αυτή της οποίας η αμοιβή υπερβαίνει τον εισαγωγικό βασικό μισθό υπαλλήλου κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης (780€).
Με την παρ. 10 ορίζονται για την εφαρμογή του παρόντος νόμου οι μηνιαίες τακτικές αποδοχές, οι οποίες αποτελούνται από το βασικό μισθό, τα επιδόματα και τις παροχές που καθορίζονται από τις διατάξεις του μέρους ΣΤ’ του νόμου αυτού καθώς και την προσωπική διαφορά του άρθρου 155.
Δεν περιλαμβάνονται στην έννοια των μηνιαίων τακτικών αποδοχών (και, επομένως, δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της προσωπικής διαφοράς του άρθρου 155) τα εξής επιδόματα και παροχές:
α) η ειδική αποζημίωση για εργασία πέραν των πέντε (5) ημερών την εβδομάδα της περίπτωσης α’ της παραγράφου Δ’ του άρθρου 127 που χορηγείται στο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας (Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστικό και Λιμενικό Σώμα- Ελληνική Ακτοφυλακή),
β) η ειδική αποζημίωση για εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες της περίπτωσης β’ της παραγράφου Δ’ του άρθρου127 που χορηγείται στο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας (Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστικό και Λιμενικό Σώμα- Ελληνική Ακτοφυλακή) καθώς και στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων,
γ) η αμοιβή αποδοτικότητας της παραγράφου 2 του άρθρου 135 για τους Ερευνητές, τους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες,
δ) η αποζημίωση υπηρεσίας αλλοδαπής της περίπτωσης Δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 144.
Δεν αποτελούν, επίσης, τακτικές αποδοχές οι εφημερίες του άρθρου 140, αποζημιώσεις που καταβάλλονται για υπερωριακή απασχόληση, η αποζημίωση για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα (επιτροπές, ομάδες εργασίας κ.λπ.) και τα επιμίσθια για εκτέλεση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων της παραγράφου 3 του άρθρου 135 του παρόντος νόμου.
Επιπλέον, δεν αποτελούν τακτικές αποδοχές (των υπαγομένων στο Κεφάλαιο Ε’ κατηγοριών προσωπικού) τα έξοδα κίνησης της παρ. 4 του άρθρου 60 του ν. 1943/1991 (Α’ 50), καθώς και το μηνιαίο επιμίσθιο της παραγράφου 5 του ίδιου άρθρου και νόμου.
Με την παρ. 11 ορίζεται ότι οι ρυθμίσεις των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου, αναφορικά με τις αποδοχές κατά τη διάρκεια θέσης σε διαθεσιμότητας και τις αποδοχές σε κατάσταση αργίας αντίστοιχα, ισχύουν με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων (π.χ. οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 36 του ν.1481/1984 και των άρθρων 19 και 20 του π.δ. 120/2008 για τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας).
Επί του άρθρου 154
Μεταβατικές διατάξεις – Μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των υπηρετούντων λειτουργών
και υπαλλήλων.
Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου προβλέπεται ότι κατά την πρώτη εφαρμογή του κοινοποιούμενου νόμου, η μισθολογική κατάταξη των (υπηρετούντων κατά την 1-1-2017) λειτουργών, στελεχών και υπαλλήλων (συμπεριλαμβανομένων και των υπηρετούντων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου) στα μισθολογικά κλιμάκια που προβλέπονται από τις διατάξεις του Μέρους ΣΤ’ του εν λόγω νόμου πραγματοποιείται σύμφωνα με το χρόνο υπηρεσίας στο φορέα που ήδη υπηρετούν, καθώς και το χρόνο υπηρεσίας, που έχει νομίμως αναγνωριστεί για μισθολογική εξέλιξη (χορήγηση επιδόματος χρόνου υπηρεσίας) από το φορέα αυτόν (π.χ. προϋπηρεσίες σε άλλους φορείς), μέχρι και στις 31-12-2016. Ειδικά για τη μισθολογική κατάταξη των ευρισκομένων στην ενέργεια (κατά την 1-1-2017) στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας λαμβάνονται υπόψη και χρονικά διαστήματα που έχουν αναγνωριστεί για απονομή μισθολογικών προαγωγών (π.χ. ο χρόνος στρατιωτικής θητείας), εφόσον δεν συμπίπτουν με χρόνο που έχει ήδη αναγνωριστεί για χορήγηση επιδόματος χρόνου υπηρεσίας.
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που έχουν υποβληθεί εντός του έτους 2016 αιτήσεις για αναγνώριση προϋπηρεσίας (χορήγηση επιδόματος χρόνου υπηρεσίας) και το αρμόδιο για την αναγνώριση όργανο δεν έχει ακόμη αποφανθεί, εφόσον η προϋπηρεσία αυτή αναγνωριζόταν και από το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο (π.χ. ν.3205/2003), τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής ισχύουν από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου (1-1-2017). Τέλος, στην περίπτωση που τυχόν κατεχόμενη προϋπηρεσία, αναγνωριζόμενη από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, αποτελεί τυπικό προσόν διορισμού, για νέα πρόσληψη ή διορισμό από 1-1¬2017, τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής ισχύουν από την ημερομηνία πρόσληψης ή διορισμού του υπαλλήλου. Όμως, στην περίπτωση που υποβάλλεται από νεοδιόριστους, μετά την 1-1-2017, αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας μετά το διορισμό τους, τα οικονομικά αποτελέσματα έχουν ισχύ από την ημερομηνία αίτησης του λειτουργού, στελέχους ή υπαλλήλου.
Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία της νέας μισθολογικής κατάταξης θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε εύλογο χρόνο από τη δημοσίευση του κοινοποιούμενου χρόνου, με ευθύνη των Υπηρεσιών Διοικητικού/Προσωπικού και Οικονομικού των φορέων που απασχολούν προσωπικό που αμείβεται με ειδικό μισθολόγιο.
Κατά την ως άνω διαδικασία εφιστάται η προσοχή των αρμόδιων Υπηρεσιών για το σωστό υπολογισμό της προϋπηρεσίας των υπαλλήλων, προκειμένου να αποφευχθούν λάθη που θα έχουν αντίκτυπο τόσο στον υπολογισμό της συνολικής υπηρεσίας του υπαλλήλου ή λειτουργού, όσο και των αποδοχών του.
Στην περίπτωση που, για τους ήδη υπηρετούντες λειτουργούς ή υπαλλήλους, εκκρεμούν από το έτος 2016 αιτήσεις αναγνώρισης συνάφειας για μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, χωρίς ακόμη να έχουν κριθεί από τα αρμόδια προς τούτο όργανα, τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου νόμου (1-1-2017), εφόσον φυσικά μεσολαβήσει η απαιτούμενη αναγνώριση της συνάφειας από το αρμόδιο προς τούτο όργανο (μόνο για όσες κατηγορίες προσωπικού προβλέπεται η χορήγηση επιδόματος μεταπτυχιακών σπουδών). Αντιθέτως, στην περίπτωση που υποβληθούν αιτήσεις για αναγνώριση μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών από 1-1-2017 και εφεξής, η χορήγηση του προβλεπόμενου επιδόματος μεταπτυχιακών σπουδών και τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής πραγματοποιείται από την ημερομηνία αίτησης του υπαλλήλου.
Τέλος, είναι ευνόητο ότι οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται σε όσους λειτουργούς, στελέχη ή υπαλλήλους διορίζονται, κατατάσσονται ή προσλαμβάνονται μετά την 1-1-2017.
Επί του άρθρου 155 Διασφάλιση αποδοχών
Με τις διατάξεις του άρθρου 155 ορίζεται ότι αν από τις ρυθμίσεις των διατάξεων του νόμου αυτού προκύπτουν τακτικές μηνιαίες αποδοχές χαμηλότερες από αυτές που δικαιούνταν ο λειτουργός ή υπάλληλος (ή στέλεχος) στις 31.12.2016, η διαφορά διατηρείται ως προσωπική. Συνεπώς, είναι προφανές ότι για τον υπολογισμό της προσωπικής διαφοράς θα ληφθούν υπόψη μόνο οι τακτικές αποδοχές (της οργανικής ή προσωποπαγούς θέσης) και όχι το σύνολο των αποδοχών κάθε υπαλλήλου το οποίο επηρεάζεται και από τις μη τακτικές αποδοχές. Ωστόσο, για τον υπολογισμό της προσωπικής διαφοράς δεν λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή παροχή, παρόλο που αποτελεί μέρος των τακτικών αποδοχών, καθώς και τα επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις που αναφέρονται ρητά στις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 155.
Για τους υπαγομένους στις μισθολογικές διατάξεις του μέρους ΣΤ του παρόντος νόμου, οι αποδοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως «τακτικές» περιλαμβάνονται ρητά και περιοριστικά στις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 153. Επίσης, για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, στις ίδιες διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 153, αναφέρονται και οι αποδοχές που δεν περιλαμβάνονται στην έννοια των τακτικών αποδοχών και συνεπώς δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της προσωπικής διαφοράς.
Επιπλέον, βάσει των διατάξεων της παρ. 1, δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της προσωπικής διαφοράς:
•    Για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος το επίδομα της παραγράφου Ε’ του άρθρου 127 και τα επιδόματα της παραγράφου ΣΤ’ του ίδιου άρθρου. Δηλαδή το μηνιαίο επίδομα (ποσού 100 €) των υπηρετούντων στις αναφερόμενες στην παρ. Ε’ του άρθρου 127 περιοχές και τα επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (που μνημονεύονται στην παρ. ΣΤ του άρθρου 127).
•    Για τους υπαγόμενους στο Κεφάλαιο Γ’ (μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων και Ε.Π. των Α.Τ.Ε.Ι., Α.Ε.Ν. και Α.Ε.Α.), τα έξοδα παράστασης των περιπτώσεων Γ’ και Δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 131. Επίσης, για τα μέλη Δ.Ε.Π. Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. των Πανεπιστημίων δεν λαμβάνεται υπόψη η ειδική αμοιβή (της περίπτωσης Ε’ της παρ.1 του ιδίου άρθρου) για το κλινικό και εργαστηριακό έργο που παρέχουν σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες, εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. ή των Πανεπιστημίων.
•    Για τους υπαγόμενους στο Κεφάλαιο Δ’ (Ερευνητές και Ε.Λ.Ε.), το επίδομα θέσης ευθύνης της περίπτωσης Δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 135. Το επίδομα αυτό λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της προσωπικής διαφοράς, μόνο στην περίπτωση που καταβάλλεται στις αποδοχές του λειτουργού ή υπαλλήλου τον τελευταίο μήνα πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, αλλά δεν προβλέπεται η εκ νέου χορήγησή του με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.
•    Για τους υπαγόμενους στο Κεφάλαιο Ε’ (Ιατροί του Ε.Σ.Υ. κλπ.) δεν λαμβάνονται υπόψη τα επιδόματα και οι αποζημιώσεις της περίπτωσης Ε’ (επίδομα θέσης ευθύνης) και ΣΤ’ (κίνητρο προσέλκυσης και παραμονής σε άγονη περιοχή ή ειδικότητα, επίδομα παραμεθορίων περιοχών κλπ.) της παραγράφου 1 του άρθρου 139. Το επίδομα θέσης ευθύνης λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της προσωπικής διαφοράς μόνο στην περίπτωση που καταβάλλεται στις αποδοχές του λειτουργού ή υπαλλήλου τον τελευταίο μήνα πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, αλλά δεν προβλέπεται η εκ νέου χορήγησή του με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος (π.χ. επίδομα θέσης ευθύνης ιατρών του Ε.Σ.Υ., με βαθμό Διευθυντή, που δεν ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας).
•    Για τους υπαγόμενους στο Κεφάλαιο Ζ’ (Αρχιερείς), η αποζημίωση εξόδων παράστασης της περίπτωσης Γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 145.
Διευκρινίζεται ότι όποιες από τις ανωτέρω αναφερόμενες παροχές υφίσταντο και στο προηγούμενο μισθολογικό καθεστώς δεν θα ληφθούν υπόψη στις δικαιούμενες κατά την 31.12.2016 αποδοχές, προκειμένου να εξευρεθεί η ως άνω προσωπική διαφορά. Ειδικά για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας αναφέρεται ότι το Επίδομα Αυξημένης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Μονάδων των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας (προσδιορισμένο σε ώρες νυχτερινής απασχόλησης) δεν λαμβάνεται υπόψη στο σύνολο των αποδοχών κατά την 31-12-2016. Αντίθετα, το ομώνυμο μηνιαίο επίδομα των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (περ. α’ της παρ. Α.8 του άρθρου 51 του ν.3205/2003) θα ληφθεί υπόψη στις αποδοχές κατά την 31-12-2016 προκειμένου να υπολογιστεί στη προσωπική διαφορά.
Υπογραμμίζεται ότι, οι αποδοχές που χαρακτηρίζονται ως τακτικές λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της προσωπικής διαφοράς (διενέργεια σύγκρισης) τόσο κατά την 31/12/2016 (προηγούμενο μισθολογικό καθεστώς) όσο και κατά την 1/1/2017 (νέο μισθολογικό καθεστώς).
Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που λειτουργός ή υπάλληλος ή στέλεχος δεν μισθοδοτήθηκε κατά το μήνα Δεκέμβριο του 2016, λόγω απουσίας του με άδεια άνευ αποδοχών, για την εξεύρεση της προσωπικής διαφοράς θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι τακτικές αποδοχές που θα εδικαιούτο να λάβει τον εν λόγω μήνα εάν δεν απουσίαζε. Η εν λόγω προσωπική διαφορά μειώνεται από οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση των αποδοχών του λειτουργού, στελέχους ή υπαλλήλου (π.χ. λόγω αλλαγής Μ.Κ.) πλην της χορήγησης παροχών και επιδομάτων που εξαιρούνται της ανωτέρω σύγκρισης (π.χ. χορήγηση ή αύξηση της οικογενειακής παροχής).
Στη συνέχεια αναφέρονται παραδείγματα εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων. Α) Έστω στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων, με βαθμό Λοχαγού, κατηγορίας Α’ (προέλευση από Α.Σ.Ε.Ι.), Διοικητής ανεξάρτητης υπομονάδας στο νομό Λέσβου, με 15 έτη συνολικής υπηρεσίας, έγγαμος με ένα ανήλικο τέκνο, κατά την 31-12-2016 λαμβάνει : Βασικό μισθό 1.021 €, Επίδομα Χρόνου Υπηρεσίας 326,72 €, επίδομα εξομάλυνσης μισθ. διαφορών 212,94 €, επίδομα ειδικής απασχόλησης 180,82 €, επίδομα θέσης υψηλής ή αυξημένης ευθύνης 33,81 €, επίδομα Ευθύνης Διοίκησης Διεύθυνσης 42,89 €, επίδομα Αυξημένης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Μονάδων 45,39 €, επίδομα ειδικών συνθηκών 68,46 € και οικογενειακή παροχή 50 €.
Με τις διατάξεις του νέου νόμου δικαιούται : Βασικό μισθό (ΜΚ26 της Α’ κατηγορίας) 1.525 €, επίδομα ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας (μαζί με την προσαύξηση τέκνου) 335 €, μηνιαίο επίδομα της παρ. Ε του άρθρου 127 100 €, οικογενειακή παροχή 50 €. Σε αυτήν την περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό προσωπικής διαφοράς μόνο η οικογενειακή παροχή και το μηνιαίο επίδομα της παρ. Ε του άρθρου 127. Επειδή οι νέες τακτικές μηνιαίες αποδοχές είναι συνολικά μικρότερες από τις δικαιούμενες κατά την 31-12-2016 όμοιες, η προκύπτουσα προσωπική διαφορά ποσού 72,03 € διατηρείται ως προσωπική, η οποία θα μειώνεται με οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση των αποδοχών του πλην της χορήγησης ή αύξησης παροχών που εξαιρούνται της ανωτέρω σύγκρισης (π.χ. αύξηση της οικογενειακής παροχής, λόγω απόκτησης δεύτερου τέκνου). Κατόπιν αυτών, οι νέες αποδοχές του εν λόγω στελέχους θα είναι οι εξής : Βασικός μισθός 1.525 €, επίδομα ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας (μαζί με την προσαύξηση τέκνου) 335 €, μηνιαίο επίδομα της παρ. Ε του άρθρου 127 100 €, οικογενειακή παροχή 50 € και προσωπική διαφορά 72,03 €.
Β) Έστω στέλεχος του Πυροσβεστικού Σώματος, με βαθμό Αρχιπυροσβέστη, κατηγορίας Β’ (προέλευση από Σχολή Πυροσβεστών), με 11 έτη συνολικής υπηρεσίας, έγγαμος χωρίς παιδί, ο οποίος δεν υπηρετεί στις αναφερόμενες στην παρ. Ε του άρθρου 127 περιοχές, με πραγματοποιηθείσες 41 ώρες νυχτερινής απασχόλησης και 4 ημέρες εργασίας πέραν του πενθημέρου κατά τον μήνα Δεκέμβριο του 2016. Λαμβάνει κατά τον εν λόγω μήνα τα εξής : Βασικό μισθό 843 €, Επίδομα Χρόνου Υπηρεσίας 202,32 €, επίδομα εξομάλυνσης μισθ. διαφορών 159,61 €, επίδομα ειδικής απασχόλησης 165,30 €, επίδομα θέσης υψηλής ή αυξημένης ευθύνης 27,58 €, επίδομα Αυξημένης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Μονάδων 113,57 €, επίδομα ειδικών συνθηκών 68,46 €, αποζημίωση για απασχόληση πέραν του πενθημέρου 184 €.
Με τις διατάξεις του νέου νόμου δικαιούται : Βασικό μισθό (ΜΚ23 της Β’ κατηγορίας) 1.245 €, επίδομα ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας (μαζί με την προσαύξηση έγγαμου) 145 €, ειδική αποζημίωση για απασχόληση πέραν του πενθημέρου (ανάλογα με τις ημέρες πραγματικής απασχόλησης ανά μήνα) και επίδομα Αυξημένης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Μονάδων (ανάλογα με τις ώρες πραγματικής νυχτερινής απασχόλησης ανά μήνα). Σε αυτήν την περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό προσωπικής διαφοράς μόνο το επίδομα Αυξημένης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Μονάδων και η αποζημίωση για απασχόληση πέραν του πενθημέρου.
Επειδή οι νέες τακτικές μηνιαίες αποδοχές είναι συνολικά μικρότερες από τις δικαιούμενες κατά την 31-12-2016 όμοιες, η προκύπτουσα προσωπική διαφορά ποσού 76,27 € διατηρείται ως προσωπική και θα μειώνεται με οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση των αποδοχών του πλην της χορήγησης ή αύξησης παροχών που εξαιρούνται της ανωτέρω σύγκρισης (π.χ. χορήγηση οικογενειακής παροχής, λόγω απόκτησης τέκνου). Κατόπιν αυτών, οι νέες αποδοχές του εν λόγω στελέχους θα είναι οι εξής : Βασικός μισθός 1.245 €, επίδομα ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας (μαζί με την προσαύξηση έγγαμου) 145 €, ειδική αποζημίωση για απασχόληση πέραν του πενθημέρου, επίδομα Αυξημένης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Μονάδων και προσωπική διαφορά 76,27 €.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 ορίζεται ότι σε περίπτωση που από τις ρυθμίσεις των διατάξεων του νόμου αυτού προκύπτουν τακτικές μηνιαίες αποδοχές υψηλότερες από αυτές που ελάμβανε ο λειτουργός ή υπάλληλος στις 31.12.2016, η προκαλούμενη αύξηση καταβάλλεται ως εξής:
α) Εφόσον η μηνιαία αύξηση δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι (20) ευρώ, αυτή καταβάλλεται άμεσα και σε μία δόση.
β) Εφόσον η μηνιαία αύξηση υπερβαίνει το ποσό των είκοσι (20) ευρώ, αυτή καταβάλλεται σε ισόποσες (ετήσιες) δόσεις σε χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών. Για τη σύγκριση των αποδοχών εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1.
Παράδειγμα εφαρμογής:
Έστω Νοσοκομειακός Ιατρός του Ε.Σ.Υ., με βαθμό Διευθυντή, ο οποίος δεν ασκεί καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας, με 20 συνολικά έτη υπηρεσίας (συμπεριλαμβανομένου του χρόνου απόκτησης ειδικότητας), έγγαμος με 2 ανήλικα παιδιά, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, κατά την 31-12-2016 λαμβάνει (πλην εφημεριών) :
Βασικό μισθό 1.580 €, Επίδομα Χρόνου Υπηρεσίας 632 €, Πάγια αποζημίωση για συμμετοχή σε σεμινάρια και ενημέρωση βιβλιοθήκης 225 €, επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης 238 €, επίδομα θέσης ευθύνης 62,40 €, επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών 75 € και οικογενειακή παροχή 70 €.
Με τις διατάξεις του νέου νόμου δικαιούται : Βασικό μισθό (ΜΚ11) 2.444 €, επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης 340 €, επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών 75 € και οικογενειακή παροχή 70 €. Στην προκείμενη περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό προσωπικής διαφοράς μόνο η οικογενειακή παροχή. Αντίθετα, το χορηγούμενο κατά την 31 – 12-2016 επίδομα θέσης ευθύνης λαμβάνεται υπόψη για τον εν λόγω υπολογισμό, επειδή δεν προβλέπεται η εκ νέου χορήγησή του με την εφαρμογή των διατάξεων του νέου νόμου (καθόσον ο εν λόγω ιατρός δεν ασκεί καθήκοντα προϊσταμένου- επιστημονικού υπεύθυνου σε μονάδα του νοσοκομείου). Σε περίπτωση που ασκούσε και συνεχίζει να ασκεί καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας (π.χ. Τμήματος) το χορηγούμενο κατά την 31-12-2016 επίδομα θέσης ευθύνης, ποσού 156 € και το δικαιούμενο, από 1-1-2017, όμοιο ποσού 100 € δεν θα λαμβάνονταν υπόψη για την εξεύρεση της προσωπικής διαφοράς. Επειδή οι νέες τακτικές μηνιαίες αποδοχές είναι συνολικά υψηλότερες από τις δικαιούμενες κατά την 31-12¬2016 όμοιες, κατά το ποσό των 46,6 €, η εν λόγω προκύπτουσα μηνιαία αύξηση χορηγείται σταδιακά σε διάστημα τεσσάρων ετών ως εξής: Από τον νέο βασικό μισθό (Μ.Κ.), στον οποίο κατατάσσεται, βάσει του ν.4472/2017, ο ως άνω ιατρός θα αφαιρεθούν, το 1ο έτος τα 3/4 του ποσού των 46,6 € (δηλαδή 34,95 €), το 2ο έτος τα 2/4 του ποσού των 46,6 € (δηλαδή 23,3 €) και ούτω καθεξής. Σε περίπτωση που στο εν λόγω χρονικό διάστημα προκύψει αλλαγή Μ.Κ., λόγω παρέλευσης του προβλεπόμενου χρόνου ή και λόγω βαθμολογικής εξέλιξης, τα σχετικά ποσά θα αφαιρούνται από τον νέο βασικό μισθό.
Συνεπώς, ο βασικός μισθός του εν λόγω ιατρού θα ανέρχεται στο ποσό των 2.409,05 € (2.444 – 34,95) για το 2017, στο ποσό των 2.420,70 € (2.444-23,3) για το 2018, στο ποσό των 2.455,65 € για το 2019 (2.444-11,65) και στο ποσό των 2.444 € για το έτος 2020. Πέραν του βασικού μισθού του θα λαμβάνει επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης 340 €, επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών 75 €, οικογενειακή παροχή 70 € και αποζημίωση εφημερίων (ανάλογα με τις πραγματοποιηθείσες εφημερίες εκάστου μήνα).
Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι η τυχόν ύπαρξη προσωπικής διαφοράς των λειτουργών ή υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (π.χ. επικουρικοί ιατροί) καταβάλλεται μόνο για όσο διάστημα οι λειτουργοί ή υπάλληλοι αυτοί εξακολουθούν να παρέχουν αδιάλειπτα τις υπηρεσίες τους με ανανέωση ή παράταση της αρχικής σύμβασης εργασίας τους, που προβλέπεται από κείμενες διατάξεις. Αυτό σημαίνει ότι η προσωπική διαφορά καταβάλλεται μόνο για το συνεχές διάστημα που προσφέρουν υπηρεσία. Στην περίπτωση που λήξει η σύμβασή τους για ένα χρονικό διάστημα και επανέλθουν στη συνέχεια τότε κατατάσσονται στα Μ.Κ. της κατηγορίας τους, σύμφωνα με τα έτη υπηρεσίας και την τυχόν αναγνωρισθείσα προϋπηρεσία τους σε άλλους φορείς, χωρίς όμως τη διατήρηση
προσωπικής διαφοράς. Όμοια ισχύουν και στην περίπτωση που προκύπτει μηνιαία αύξηση στις τακτικές αποδοχές τους, δηλαδή η σταδιακότητα στη χορήγησή της ισχύει μέχρι την λήξη της σύμβασής τους.
Επί του Άρθρου 156 Ανώτατο όριο αποδοχών
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού προβλέπεται ότι για τον καθορισμό του ανωτάτου ορίου αποδοχών του προσωπικού που υπάγεται στις διατάξεις του κοινοποιούμενου νόμου, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (Α’ 176). Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 28 του ν.4354/2015 παρέχονται στην αριθμ.2/31029/6-5-2016/6- 5-2016 ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ ερμηνευτική εγκύκλιο του Αν. Υπουργού Οικονομικών. Προς διευκόλυνση αναφέρεται ότι οι πάσης φύσεως αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές ή σύνταξη που καταβάλλεται στους λειτουργούς ή υπαλλήλους που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, απαγορεύεται να υπερβαίνουν τις εκάστοτε αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου. Οι εν λόγω αποδοχές ανέρχονται στο ποσό των 4.631€. Συνεπώς, οι αποδοχές όλων των ανωτέρω από 1-1-2017 δεν μπορεί να υπερβαίνουν το ποσό αυτό. Στο ανωτέρω όριο δεν συνυπολογίζεται η αποζημίωση (ή επίδομα) υπηρεσίας αλλοδαπής καθώς και οι αμοιβές από κάθε είδους προγράμματα χρηματοδοτούμενα (αποκλειστικά) από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων που επιχορηγούνται και εποπτεύονται από το κράτος και των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. Επίσης, διευκρινίζεται ότι η ειδική αμοιβή για το κλινικό και το εργαστηριακό έργο που παρέχουν οι ιατροί, φυσικοί ιατρικής-ακτινοφυσικοί, ψυχολόγοι, φαρμακοποιοί και νοσηλευτές, χημικοί, κλινικοί χημικοί, βιοχημικοί και βιολόγοι, οι οποίοι είναι μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. ή των νοσοκομείων που ανήκουν σε Πανεπιστήμια σύμφωνα τα οριζόμενα στην παρ.1 του άρθρου 131 του παρόντος νόμου, δεν υπάγεται στο ανώτατο όριο αποδοχών.
Από το όριο αυτό εξαιρούνται, οι κάτωθι κατηγορίες προσωπικού:
Α) Οι ιατροί του Ε.Σ.Υ., για τους οποίους ως ανώτατο όριο αποδοχών (κατά παραπομπή της παρ.3περ.β του άρθρου 28 του ν.4354/2015) ορίζεται το προβλεπόμενο στο άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 3808/2009 (Α’ 227), δηλαδή οι αποδοχές Εφέτη με 19 έτη υπηρεσίας (5.964,33 €). Διευκρινίζεται, όμως ότι οι λοιπές κατηγορίες ιατρικού προσωπικού που υπάγονται στο Κεφάλαιο Ε’ του μέρους ΣΤ’ του κοινοποιούμενου νόμου (π.χ. ιατροί Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ.) υπάγονται στο (γενικό) ανώτατο όριο αποδοχών της παρ.1 του άρθρου 28 του ν.4354/2015. Β) Τα στελέχη των Ενόπλων δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας για τους οποίους ως ανώτατο μηνιαίο όριο αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών ή απολαβών ,από 1-1-2017 ορίζεται το ποσό των πέντε χιλιάδων τριακοσίων εξήντα πέντε ευρώ (5.365 €), δηλαδή το σύνολο των μηνιαίων τακτικών αποδοχών του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Α/Γ.Ε.Ε.Θ.Α.), συμπεριλαμβανομένης της προσαύξησης του τρίτου εδαφίου της παραγράφου Β’ του άρθρου 127 του κοινοποιούμενου νόμου (προσαύξηση στο επίδομα ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας), χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή παροχή.
71
Επί του Άρθρου 157 Έλεγχος μισθοδοσίας
Με τις διατάξεις της παρ.1 ορίζεται ότι η ευθύνη για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος ανήκει στους εκκαθαριστές αποδοχών των λειτουργών, υπαλλήλων και στελεχών.
Επιπλέον, στην παρ. 2 προβλέπεται ότι η παρακολούθηση της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος, διενεργείται από τη Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με την παροχή οδηγιών, μέσω επιτόπιων επαληθεύσεων, καθώς και με τη δυνατότητα συμμετοχής των υπαλλήλων της σε ελέγχους που διενεργούνται από τους προβλεπόμενους ελεγκτικούς φορείς.
Επί του Άρθρου 158 Αποδοχές εκπαιδευτικής άδειας
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται ότι για τον υπολογισμό της προσαύξησης των αποδοχών λόγω χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας (εσωτερικού ή και εξωτερικού), εφόσον η εν λόγω προσαύξηση προβλέπεται από ισχύουσες διατάξεις στο προσωπικό του παρόντος νόμου λαμβάνεται υπόψη μόνο ο βασικός μισθός.
Επί του Άρθρου 159 Διατηρούμενες διατάξεις
Με το άρθρο 159 διατηρούνται σε ισχύ υφιστάμενες διατάξεις. Ειδικότερα εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις:
α) Των άρθρων 29, 30, 32 και 33 εκτός της παρ. 6Β του ν. 3205/2003 (Α’297). Επίσης του άρθρου 45 του ίδιου νόμου όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εκτός του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης δ’ και της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 4 που αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 137 του παρόντος. β) Της παρ. 4 του άρθρου 48 του ν. 3205/2003.
γ) Του άρθρου 9 του ν. 2889/2001 (Α’ 37), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. δ) Του άρθρου 38 και της παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 4368/2016 (Α’21). ε) Του άρθρου 31 του ν. 3105/2003 (Α’ 29).
στ) Των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 60 του ν. 1943/1991 (Α’ 50). ζ) Του άρθρου 1 του ν. 2136/1952 (Α’151).
η) Της με αριθμ. 2079923/11735/0022/24.12.1996 (Β’3) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης.
Επί του Άρθρου 160 Καταργούμενες διατάξεις
72
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού προβλέπεται η κατάργηση τόσο των κάτωθι αναφερόμενων μισθολογικών διατάξεων του Β’ Μέρους του ν.3205/2003 όσο και οποιονδήποτε άλλων ρυθμίζουν θέματα που καλύπτει πλέον ο κοινοποιούμενος νόμος. Ειδικότερα από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος νόμου καταργούνται οι διατάξεις :
α) Των άρθρων 15, 34 έως 44 και 46 έως 54 του ν. 3205/2003, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
β) Του άρθρου 6 του ν. 2606/1998 (Α’89).
γ) Της περίπτωσης β’ της παρ.1 του άρθρου 13 του ν. 2703/1999 (Α’72).
δ) Των άρθρων 5 και 6 του ν. 2838/2000 (Α’179), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 37 του ν. 3016/2002 (Α’110).
ε) Του άρθρου 10 του ν. 2936/2001 (Α’ 166).
στ) Της περίπτωσης θ’ της παρ. 3 του άρθρου 13 του π.δ. 200/1993 (Α’75). ζ) Του άρθρου 72 του ν. 3746/2009 (Α’ 27).
η) Της με αριθμ. 2/19941/0022/17.6.2004 (Β’ 947) κοινής υπουργικής απόφασης. θ) Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη κατά το μέρος που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή κατά το μέρος που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο θέματα που διέπονται από αυτόν.
Ενδεικτικά αναφέρονται ως αντικείμενες στις διατάξεις του μέρους ΣΤ’ του ν.4472/2017 και, συνεπώς, καταργούμενες και οι εξής διατάξεις:
–    Του άρθρου 30 του ν.3187/2003 (Α’233), όπως είχε τροποποιηθεί και ίσχυε.
–    Του άρθρου 11 του ν.3450/2006 (Α’ 64), όπως είχε τροποποιηθεί και ίσχυε.
–    Του άρθρου 16 του ν.3432/2006 (Α’14), όπως είχε τροποποιηθεί και ίσχυε.
–    Των παραγράφων 14 και 15 του άρθρου 11 του ν.3966/2011 (Α’ 118), όπως είχε τροποποιηθεί
και ίσχυε.
–    Του άρθρου 4 του ν.δ.4219/1961 (Α’ 171), όπως είχε τροποποιηθεί και ίσχυε.
–    Της παρ.3 του άρθρου 3 του ν.2226/1994 (Α’122).
–    Της παρ.5 του άρθρου 36 του ν.1481/1984 (Α’ 152).
–    Το άρθρο 1 (παρ. 1 και 2) του ν.δ.824/1971 (Α’ 11).
–    Το άρθρο 1 του ν.δ.319/1974 (Α’ 46).
–    Η παρ.1 του άρθρου 9 του ν.3366/2005 (Β’ 167).
–    Η παρ.2 του άρθρου 89 του ν.δ.3365/1955 (Α’ 257).
–    Του άρθρου 3 του π.δ.118/2002 (Α’ 99), όπως είχε τροποποιηθεί και ίσχυε.
Επί του Άρθρου 161
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού προβλέπεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 236 του ν. 4389/2016 (Α’ 94), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο ένατο του ν.4393/2016 (Α’ 106) (με τις οποίες προβλεπόταν η αναστολή κάθε μισθολογικής ωρίμανσης και μισθολογικής προαγωγής των αμειβομένων με ειδικά μισθολόγια), παύουν να ισχύουν (από 1-1-2017) μόνο για τις υπαγόμενες κατηγορίες προσωπικού στο άρθρο 123 του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους ΣΤ’ του κοινοποιούμενου νόμου.
Συνεπώς, οι ως άνω διατάξεις του ν.4389/2016 διατηρούνται σε ισχύ για τους Δικαστικούς Λειτουργούς και το κύριο προσωπικό του Ν.Σ.Κ. (ως μη υπαγόμενοι στο μέρος ΣΤ’ του ν.4472/2017), για τους οποίους συνεχίζεται η αναστολή της μισθολογικής ωρίμανσης (δηλαδή της χορήγησης επιπλέον ποσοστού τέσσερα τοις εκατό (4%) στο επίδομα χρόνου υπηρεσίας με τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου υπηρεσίας από 1/1/2017 και εντεύθεν, καθώς και η αύξηση του επιδόματος αυτού λόγω αναγνώρισης προϋπηρεσίας) και της απονομής μισθολογικών προαγωγών έως 31/12/2008. Διευκρινίζεται, όμως, ότι οι εν λόγω διατηρηθείσες διατάξεις δεν αφορούν στη χορήγηση νέων αποδοχών των εν λόγω κατηγοριών λειτουργών λόγω αλλαγής βαθμού, συνεπεία βαθμολογικής προαγωγής (π.χ. προαγωγή Εφέτη σε Πρόεδρο Εφετών). Σε αυτή την περίπτωση που ο λειτουργός προάγεται βαθμολογικά δικαιούται και λαμβάνει όλες τις αποδοχές του νέου του βαθμού.
Επί του Άρθρου 162 Έναρξη ισχύος
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται η έναρξη ισχύος του κοινοποιούμενου νόμου
από 1.1.2017, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στις επί μέρους διατάξεις του.
Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 140 του παρόντος ισχύουν από 1 –
6-2017.
Γενικές επισημάνσεις
1.    Για την αποφυγή άσκοπης αλληλογραφίας παρακαλούνται οι αρμόδιες Υπηρεσίες Διοικητικού/Οικονομικού να μην αποστέλλουν ερωτήματα, τα οποία απαντώνται ευθέως εκ του νόμου ή από την παρούσα εγκύκλιο. Σε περίπτωση που η αποστολή ερωτήματος προς την Υπηρεσία μας κρίνεται απολύτως απαραίτητη, αυτό θα πρέπει να είναι διατυπωμένο με σαφήνεια και να συνοδεύεται από όλα τα στοιχεία που καθιστούν ευκολότερη την απάντησή του.
2.    Επιπλέον, επισημαίνεται ότι ο κατά περίπτωση έλεγχος των προϋποθέσεων αναγνώρισης προϋπηρεσιών και ο υπολογισμός του χρόνου αυτών για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των λειτουργών, στελεχών και υπαλλήλων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του μέρους ΣΤ’ του ν.4472/2017, εμπίπτουν κατ’ αρχήν στην αρμοδιότητα των αρμοδίων Υπηρεσιών Διοικητικού/Οικονομικού, οι οποίες δεν είναι σκόπιμο να ζητούν, κατά περίπτωση, εγγράφως από τη Διεύθυνσή μας επιβεβαίωση των σαφώς οριζομένων από τις σχετικές διατάξεις του εν λόγω νόμου και των αναφερομένων στην παρούσα εγκύκλιο. Επίσης, διευκρινίζεται ότι στην αρμοδιότητα των εν λόγω Υπηρεσιών εμπίπτει και η διερεύνηση του δημόσιου χαρακτήρα ενός Ν.Π.Ι.Δ. (κατά την έννοια της διάταξης της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 7 του
74
ν.4354/2015), προκειμένου να καταστεί δυνατή η (κατά περίπτωση) αναγνώριση της προσφερθείσας σε αυτό προϋπηρεσίας.
3.    Περαιτέρω, παρακαλούνται τα αρμόδια επισπεύδοντα Υπουργεία όπως προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την (σε εύλογο χρονικό διάστημα) σύνταξη και προώθηση στην Υπηρεσία μας των προβλεπομένων από το μέρος ΣΤ’ του κοινοποιούμενου νόμου και κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθησομένων (σχεδίων) κανονιστικών διοικητικών πράξεων (κ.υ.α.), προκείμενου να τύχουν της δέουσας επεξεργασίας και προωθηθούν αρμοδίως προς συνυπογραφή στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών. Εν προκειμένω, εφιστάται η προσοχή στις αρμόδιες Υπηρεσίες όπως προωθήσουν τα εν λόγω σχέδια κανονιστικών πράξεων τηρώντας τη διαδικασία που προβλέπεται και τις προϋποθέσεις που τίθενται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/14226/0021/25-2-2015 σχετική εγκύκλιο του Υπουργού Οικονομικών (ΑΔΑ: ΩΜΛ2Η- 89Ζ) με θέμα: «Διαδικασία προώθησης κανονιστικών πράξεων».
4.    Επισυνάπτεται παράρτημα Α’, με πίνακα όπου αναφέρονται οι κωδικοί αριθμοί εξόδων του κρατικού προϋπολογισμού που δημιουργούνται ή μετονομάζονται και στους οποίους πρέπει να καταχωρούνται οι αποδοχές και οι αποζημιώσεις του Ν. 4472/2017.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ Η’ ΜΕΤΟΝΟΜΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.4472/2017
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ Ν.4472/2017    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΥ    ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΣΤ ΤΟΥ Ν.4472/2017
Βασικός μισθός στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής που εντάσσονται στην κατηγορία Α    0411
”Βασικός μισθός κατηγορίας Α”    1
Βασικός μισθός στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής που εντάσσονται στην κατηγορία Β    0413
”Βασικός μισθός κατηγορίας B”    1
Βασικός μισθός στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής που εντάσσονται στην κατηνορία Γ    0416
”Βασικός μισθός κατηγορίας Γ”    1
Βασικός μισθός στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής που εντάσσονται στην κατηγορία Δ    0417
”Βασικός μισθός κατηγορίας Δ”    1
Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας    0425
“Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας”
Προσωπική διαφορά    0426
“Προσωπική διαφορά στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας”
Επίδομα θέσης ευθύνης    0435
“Επίδομα θέσης ευθύνης”
Επίδομα παραμεθορίου    0438
“Επίδομα παραμεθορίου και επίδομα μετακίνησης της παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν.3103/2003”
Ειδικό μηναίο επίδομα μετακίνησης της παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν.3103/2003    0438
“Επίδομα παραμεθορίου και επίδομα μετακίνησης της παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν.3103/2003”
Ειδική μηνιαία αποζημίωση που καταβάλλεται στο αστυνομικό προσωπικό της Δ/νσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας    0439 “Λοιπά ειδικά επιδόματα”
Ειδική μηναία αποζημίωση που καταβάλλεται στο στρατιωτικό προσωπικό της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής    0439 “Λοιπά ειδικά επιδόματα”
Ειδική αποζημίωση στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας για απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες    0521
“Ειδική αποζημίωση στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας για απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες”
Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΣΤ ΤΟΥ Ν.4472/2017
Προσωπική διαφορά    0255
“Προσωπική διαφορά”
Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας    0256
“Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας”
Έξοδα παράστασης    0259
“Λοιπά επιδόματα, προσωπική διαφορά αποδοχών κλπ”
Γ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΣΤ ΤΟΥ Ν.4472/2017
Προσωπική διαφορά    0221 “Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου (Άρθρο 29 παρ. 2 Ν .4024/27-10-2011) ”
Ειδικό επίδομα Έρευνας    0239 ”Λοιπά κλαδικά επιδόματα”
Δ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΣΤ ΤΟΥ Ν.4472/2017
Προσωπική διαφορά ιατροδικαστών    ‘0269 “Λοιπά επιδόματα”
Ειδικό επίδομα ιατροδικαστικής υπηρεσίας    ‘0269 “Λοιπά επιδόματα”
Επίδομα θέσης ευθύνης ιατρικού προσωπικού    0275 “Επίδομα θέσης ευθύνης”
Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης    0276
“Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου”
Προσωπική διαφορά ιατρικού προσωπικού    0278
“Προσωπική διαφορά ιατρικού προσωπικού”
Ε. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΣΤ ΤΟΥ Ν.4472/2017
Επίδομα ειδικών καθηκόντων    0245
“Επίδομα ειδικών καθηκόντων, ξενίας-παράστασης και ξένων γλωσσών”
Προσωπική διαφορά    0247
“Προσωπική διαφορά υπαλλήλων διπλωματικού κλάδου και κίνητρο απόδοσης”
Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή    0248
“Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή”
Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών    0249
“Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις”
ΣΤ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΣΤ ΤΟΥ Ν.4472/2017
Επίδομα μουσικής και οργάνου    0239 ”Λοιπά κλαδικά επιδόματα”
Προσωπική διαφορά    0221 “Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου (Άρθρο 29 παρ. 2 Ν .4024/27-10-2011) ”
Σημειώσεις1    Αποκλειστικά για το οικονομικό έτος 2017 θα χρησιμοποιείται μόνο ο ΚΑΕ 0411 για το βασικό μισθό των στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής που εντάσσονται στις κατηγορίες Α, Β, Γ και Δ. Ενώ για το οικονομικό έτος 2018 και εφεξής οι ΚΑΕ όπως αναφέρονται στον πίνακα ανωτέρω.
2    Οι αποδοχές και αποζημίωσεις του Ν.4472/2017 που δεν περιλαμβάνονται στον ανωτέρω πίνακα καταχωρούνται στους ΚΑΕ που χρησιμοποιούνταν και στο παρέλθον.
3    Στις περιπτώσεις που η μισθοδοσία προσωπικού (π.χ κατηγορίες ερευνητών) βαρύνει τον Π/Υ νομικού προσώπου θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι αντίστοιχοι για τα νομικά πρόσωπα κωδικοί αριθμοί εξόδων.
Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Ακριβές Αντίγραφο Ο Προϊστάμενος αυτοτ. γραφ., γραμμ. & αρχείου κ.α.α.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.

ΠΗΓΗtaxheaven.gr