Οι αλλαγές στο τέλος επιτηδεύματος, στην φορολογία εισοδήματος, στον ΕΝΦΙΑ, και στον Κώδικα κληρονομιών με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο

1560

Με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στην βουλή («Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις» ) επέρχονται μεταβολές στο τέλος επιτηδεύματος, στην φορολογία εισοδήματος , στον ΕΝΦΙΑ, και στον Κώδικα Διατάξεων φορολογίας κληρονομιών, δωρεών.

Αναλυτικά :

► Τέλος επιτηδεύματος

Αιτιολογική έκθεση
Άρθρο 12: Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού δίνεται ο ορισμός της έννοιας του υποκαταστήματος, για τις ανάγκες επιβολής του τέλους επιτηδεύματος, ενώ ορίζονται
ρητό οι περιπτώσεις επαγγελματικών εγκαταστάσεων που δεν λογίζονται ως υποκαταστήματα, καθώς σε αυτές ασκείται ενιαία με την έδρα το σύνολο της δραστηριότητας της επιχείρησης.

Σχέδιο νόμου
Άρθρο 12
Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 1

Μετά το πρώτο εδάφιο της περίπτ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.3986/2011 (Α’ 152) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Ως υποκατάστημα, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, νοείται κάθε επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία στην ημεδαπή, εκτός της έδρας της επιχείρησης, στην οποία ενεργείται παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα. Δεν λογίζονται ως υποκαταστήματα, για την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος, οι προσωρινοί εκθεσιακοί χώροι και οι πρόσκαιρες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, που λειτουργούν για χρονικό διάστημα μέχρι τριάντα (30) ημέρες, οι επαγγελματικές εγκαταστάσεις που στεγάζονται σε διαφορετικούς ορόφους, συνεχόμενους ή μη, του ίδιου κτιριακού συγκροτήματος, οι εγκαταστάσεις τουριστικών καταλυμάτων εντός παραδοσιακών κτισμάτων, σύμφωνα με το π.δ.33/1979 (Α’ 10), που λειτουργούν σε ξεχωριστά κτίρια, αλλά με ενιαία άδεια λειτουργίας, η οποία εντάσσεται ως ενιαία
εγκατάσταση στην ίδια τουριστική μονάδα, καθώς και οι αγροτικές καλλιέργειες».

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 και επόμενων.

 

► Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για τα έτη 2017 και 2018 των κτισμάτων τα οποία βρίσκονται στις δημοτικές ενότητες του δήμου Λέσβου της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και έχουν αποδεδειγμένα υποστεί ζημιές από το σεισμό της 12η Ιουνίου 2017.
Διόρθωση τυχόν σφαλμάτων της διοίκησης κατά τη χορήγηση εκπτώσεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7 του ν.4223/2014 , λόγω νέων στοιχείων που προκύπτουν από δηλώσεις εισοδήματος φορολογικού έτους 2016, οι οποίες υποβάλλονται μεν εμπρόθεσμα αλλά μετά την πρώτη ηλεκτρονική έκδοση των πράξεων διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2017

 

Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 13:
1.Στα πλαίσια του κράτους πρόνοιας με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 1 επιχειρείται η ανακούφιση των πληγέντων στις δημοτικές ενότητες του δήμου Λέσβου της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, μέσω της φορολογικής ελάφρυνσης.

2.Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 2 επιδιώκεται η διόρθωση τυχόν σφαλμάτων της διοίκησης κατά τη χορήγηση εκπτώσεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7, λόγω νέων στοιχείων που προκύπτουν από δηλώσεις εισοδήματος φορολογικού έτους 2016, οι οποίες υποβάλλονται μεν εμπρόθεσμα αλλά μετά την πρώτη ηλεκτρονική έκδοση των πράξεων διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2017.

Σχέδιο νόμου

Άρθρο 13
Τροποποίηση άρθρων 3 και 7 του ν. 4223/2013
1. Μετά το τέταρτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 (Α’ 287) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Κτίσματα μετά του αναλογούντος σε αυτά οικοπέδου, τα οποία βρίσκονται στις δημοτικές ενότητες του δήμου Λέσβου της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και έχουν αποδεδειγμένα υποστεί ζημιές από το σεισμό της 12η Ιουνίου 2017, απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα έτη 2017 και 2018.»

2. Μετά την παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4223/2013 προστίθεται νέα παρ. 4 ως εξής και οι επόμενες παράγραφοι 4 και 5 αναριθμούνται σε 5 και 6 αντίστοιχα:
«4. Ειδικά για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2017, οι εκπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, που χορηγήθηκαν με πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2017, επανεξετάζονται μέχρι το τέλος Φεβρουάριου 2018 με βάση τις εμπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 και, σε περίπτωση μεταβολών, εκδίδεται νέα πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου για το έτος αυτό.»
 

►  Ρύθμιση δόσεων νομικών προσώπων για τις δηλώσεις φορολογικού έτους 2016

 

Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 14:
Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 1 γίνεται νομοτεχνική προσθήκη στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 68 του ν.4172/2013,
προκειμένου η καταβολή του φόρου εισοδήματος να μην εκτείνεται πέραν του φορολογικού έτους υποβολής της δήλωσης.
Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 2 ρυθμίζεται ο χρόνος καταβολής των δόσεων για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών
οντοτήτων φορολογικού έτους 2016
Σχέδιο νόμου

Άρθρο 14
Τροποποίηση των άρθρων 68 και 72 του ν. 4172/2013
1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 68 του ν.4172/2013 (ΑΊ67) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η καταβολή του φόρου γίνεται σε έξι (6), κατ’ ανώτατο όριο, ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης και οι υπόλοιπες πέντε (5) μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε (5) επόμενων μηνών, η οποία δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν του ίδιου φορολογικού έτους.»

2. Στο τέλος του άρθρου 72 του ν.4172/2013 προστίθεται νέα παράγραφος 41 ως εξής:
«41. Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες με φορολογικό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουάριου 2016 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους η καταβολή του φόρου σύμφωνα με το άρθρο 68 γίνεται σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνάς Ιουλίου 2017 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε επόμενων μηνών.»

3. H παρ. 1 έχει εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουάριου 2017 και μετά.
 

►  Διάταξη κώδικα Κώδικα Διατάξεων φορολογίας κληρονομιών, δωρεών.

Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 15: Με την προτεινόμενη διάταξη, ύστερα από καταδικαστική σε βάρος της Ελλάδας απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (Δ.Ε.Ε.), η οποία εκδόθηκε επί προσφυγής που ασκήθηκε κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (υπόθεση C-98/16), διευρύνεται ο κύκλος των δικαιούχων μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα νομικών προσώπων που φορολογούνται με τον ευνοϊκό φορολογικό συντελεστή 0,5% για την αιτία θανάτου απόκτηση περιουσίας και καταλαμβάνει πλέον
αυτός και τα αντίστοιχα νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και φορολογούνται στην Ελλάδα.
Η προτεινόμενη διάταξη έχει εφαρμογή και στην κτήση περιουσίας αιτία δωρεάς από τα ανωτέρω πρόσωπα δυνάμει της διάταξης της
περίπτωσης α’ της ενότητας Β’ του άρθρου 43 του Κώδικα Διατάξεων φορολογίας κληρονομιών, δωρεών.

Σχέδιο νόμου

Άρθρο 15
Τροποποίηση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια.
Η περίπτ.(β) της παρ. 3 του άρθρου 25 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2961/2001 (Α’ 266) αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, τα οποία υπάρχουν ή συνιστώνται νόμιμα στην Ελλάδα ή στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), καθώς και τα λοιπά αντίστοιχα αλλοδαπά με τον όρο της αμοιβαιότητας και οι περιουσίες του άρθρου 50 του ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α’), εφόσον επιδιώκουν αποδεδειγμένα σκοπούς εθνικούς ή θρησκευτικούς ή φιλανθρωπικούς ή εκπαιδευτικούς ή πολιτιστικούς ή γενικά επωφελείς για την κοινωνία εν άλω ή εν μέρει κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 4182/2013

 

 

ΠΗΓΗtaxheaven.gr