Ο νέος περί Αγωγών Αποζημίωσης για Παραβάσεις του Δικαίου του Ανταγωνισμού Νόμος του 2017

1164
466820780

Πολύ σημαντικός ο νέος περί Αγωγών Αποζημίωσης για Παραβάσεις του Δικαίου του Ανταγωνισμού Νόμος 113 (Ι) του 2017 που ψηφίστηκε για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με ορισμένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημιώσεων βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και δημοσιεύθηκε στις 21 Ιουλίου 2017.

Ο νέος Νόμος αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι οιοσδήποτε υπέστη ζημία λόγω παράβασης του δικαίου ανταγωνισμού από επιχείρηση ή από ένωση επιχειρήσεων, μπορεί να ασκήσει αποτελεσματικά το δικαίωμα για αξίωση πλήρους αποζημίωσης για την εν λόγω ζημία από την επιχείρηση ή την ένωση επιχειρήσεων.

Ο Νόμος θεσπίζει κανόνες για το συντονισμό μεταξύ της εφαρμογής του δικαίου ανταγωνισμού από εθνική αρχή ανταγωνισμού και την εφαρμογή του δικαίου ανταγωνισμού σε αγωγές αποζημίωσης ενώπιον Δικαστηρίου.

Οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσια αρχή που έχει υποστεί ζημία λόγω παράβασης του δικαίου ανταγωνισμού μπορεί να αξιώσει και να επιτύχει πλήρη αποζημίωση για την εν λόγω ζημία.

Ως πλήρης αποζημίωση θεωρείται η αποκατάσταση του προσώπου που ζημιώθηκε στην κατάσταση, στην οποία θα βρισκόταν εάν δεν είχε τελεσθεί η παράβαση του δικαίου ανταγωνισμού, με την επιδίκαση, ιδίως γενικών και/ή ειδικών αποζημιώσεων και/ή διαφυγόντος κέρδους, όπως και καταβολή τόκων, οι οποίοι οφείλονται από τη στιγμή κατά την οποία προκλήθηκε η ζημία και μέχρι την καταβολή της αποζημίωσης. Η πλήρης αποζημίωση δεν περιλαμβάνει επιδίκαση τιμωριτικών αποζημιώσεων. Η παραγραφή για την άσκηση της εν λόγω αξίωσης είναι 6ετής.

Δείτετο πλήρες κείμενο του νέου Νόμου εδώ

ΠΗΓΗcylegalnews