«Πάρτε πίσω τους ΑμΕΑ…»

496

Απόφαση-σταθμό εξέδωσε το Μονομελές Πρωτοδικείο της Αθήνας (υπ´ αριθμόν 541/2017) υποχρεώνοντας το Δήμο Φυλής να συνεχίσει να δέχεται τις υπηρεσίες 5 υπαλλήλων, οι οποίοι προσελήφθησαν με πρόγραμμα επιχορήγησης από τον ΟΑΕΔ ως προστατευόμενα πρόσωπα ειδικής κατηγορίας (ΑΜΕΑ).

Οι εργαζόμενοι προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη καθώς όπως τονίζουν στην αγωγή τους προσλήφθηκαν και απασχολήθηκαν σε συγχωνευθείσες στην υπό εκκαθάριση πλέον δημοτική επιχείρηση με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φυλής – Κ.Ε.Δ.Η.Φ.», με πρόγραμμα επιχορήγησης από τον ΟΑΕΔ ως προστατευόμενα πρόσωπα ειδικής κατηγορίας (ΑΜΕΑ).

Ειδικότερα, επισημαίνουν ότι απασχολήθηκαν στα καθήκοντα τους συνεχώς και αδιαλείπτως παρέχοντας τις υπηρεσίες τους στους αρχικούς εργοδότες τους και κατόπιν της συγχώνευσης, στην ΚΕΔΗΦ, άλλοτε με γραπτές συμβάσεις και άλλοτε με προφορικές, χωρίς να έχει μεσολαβήσει κάποιο κενό εργασίας μέχρι και την 18/5/2016 οπότε με την με αριθμό 102/18.5.2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Φυλής αποφασίστηκε ότι δεν θα μεταφερθούν στο δήμο Φυλής παρόλο που πληρούσαν τις προϋποθέσεις.

Λόγω αυτού ζητούν να υποχρεωθεί  ο δήμος να τους μεταφέρει ως προσωπικό από τη λυθείσα και τεθείσα σε εκκαθάριση «Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Φυλής» στο δήμο Φυλής, συστήνοντας προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης με βάση τα προσόντα και την προσωπική κατάσταση κάθε ενάγοντος, διεπόμενες ως προς τους όρους και το ύψος της αμοιβής τους από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και το νόμιμο μισθό που ισχύουν εκάστοτε και να τους απασχολεί στα καθήκοντα τους, καταβάλλοντος το νόμιμο μηνιαίο μισθό τους από την 18/5/2016 και στο μέλλον, λαμβανομένου υπόψη για όλες τις μισθολογικές, βαθμολογικές και ασφαλιστικές συνέπειες του χρόνου προϋπηρεσία τους.

Έτσι έγινε δεκτή η αγωγή

Το δικαστήριο σταθμίζοντας όλα τα στοιχεία που προσκομίστηκαν ενώπιον του και με δεδομένη τη βούληση του εναγόμενου να συνεχίσει την απασχόληση των εναγόντων ΑΜΕΑ, κατέληξε ότι πρέπει η αγωγή να γίνει δεκτή ως βάσιμη κατ’ ουσία και να υποχρεωθεί το εναγόμενο να αποδέχεται τις προσηκόντως προσφερόμενες υπηρεσίες των εναγόντων καταβάλλοντάς τους τις νόμιμες αποδοχές τους. Τ

έλος πρέπει να συμψηφιστεί η δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων λόγω της δυσχέρειας της ερμηνείας των εφαρμοζομένων κανόνων δικαίου (άρθρο 179 ΚΠολΔ).

Σημειώνεται πως στη δικαστική απόφαση επισημαίνεται ότι ειδικά ως προς τις επιχειρήσεις των συνενούμενων δήμων ο νόμος προβλέπει μεταξύ άλλων ότι:

# Κοινωφελείς επιχειρήσεις των ΟΤΑ, πρώτου βαθμού, που συνενώνονται σε ένα νέο δήμο, συγχωνεύονται υποχρεωτικά σε μία κοινωφελή επιχείρηση.

# Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των επιχειρήσεων που συγχωνεύονται μεταφέρεται στη νέα επιχείρηση και κατατάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της(…).

# Με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, μεταφέρεται τυχόν πλεονάζον προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ανωτέρω επιχειρήσεων σε νομικά πρόσωπα του δήμου με την ίδια σχέση εργασίας.

# Το προσωπικό που μεταφέρεται σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του δήμου κατατάσσεται σε προσωποπαγείς θέσεις της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας και αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας. Η πράξη κατάταξης του προσωπικού εκδίδεται από το αρμόδιο για το διορισμό όργανο και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

# Σε περίπτωση λύσης κοινωφελούς επιχείρησης ή ΔΕΥΑ και ανάληψης των δραστηριοτήτων της από τον οικείο δήμο ή από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αυτού, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου μεταφέρεται στον αντίστοιχο φορέα με την ίδια σχέση εργασίας, ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Συμβάσεις έργου που έχουν συναφθεί από τις επιχειρήσεις που λύονται εκτελούνται από τον αντίστοιχο φορέα άσκησης των σχετικών αρμοδιοτήτων.

ΠΗΓΗΗ Άποψη