Τροποποίηση του περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμου: Νέες διατάξεις για την Παρένθετη Μητρότητα

819

ΚΥΠΡΟΣ : Ο περί Προστασίας της Μητρότητας (Τροποποιητικός) Νόμος 116 (Ι) του 2017 τροποποιεί τους περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμους του 1997 έως 2016 και ειδικότερα:

Το άρθρο 2 του βασικού νόμου (ερμηνεία) τροποποιείται με την προσθήκη σ’ αυτό, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού του:

«“παρένθετη μητέρα” είναι η μισθωτή γυναίκα που κυοφορεί και γεννά (φέρουσα ή κυοφόρος), ύστερα από εξωσωματική γονιμοποίηση και μεταφορά εμβρύων, με χρήση γενετικού υλικού ξένου προς την ίδια, για λογαριασμό ενός ζευγαριού, το οποίο επιθυμεί να αποκτήσει παιδί αλλά αδυνατεί για ιατρικούς λόγους, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Εφαρμογής της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Νόμου·»

Το άρθρο 3 του βασικού νόμου (άδεια μητρότητας) τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση της τελείας, στο τέλος του εδαφίου (1) αυτού, με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης επιφύλαξης:

«Νοείται ότι μισθωτή η οποία έκανε χρήση παρένθετης μητρότητας για την απόκτηση τέκνου, εφόσον παρουσιάζει διάταγμα δικαστηρίου για απόκτηση παιδιού μέσω παρένθετης μητρότητας, δυνάμει των διατάξεων του περί της Εφαρμογής της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Νόμου, καθώς και ιατρική βεβαίωση από εγγεγραμμένο ιατρό για την έναρξη της εγκυμοσύνης, δικαιούται σε άδεια μητρότητας δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 3Α.»∙ και

(β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, του ακόλουθου εδαφίου (2Α):

«(2Α)(α) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (2), η παρένθετη μητέρα έχει δικαίωμα σε άδεια μητρότητας συνολικής διάρκειας δεκατεσσάρων (14) συναπτών εβδομάδων, οι οποίες λαμβάνονται υποχρεωτικά από τη δεύτερη εβδομάδα πριν από την εβδομάδα του αναμενόμενου τοκετού.

(β) Εάν ο τοκετός δεν επισυμβεί μέσα στην εβδομάδα κατά την οποία αναμένεται, η πριν από τον τοκετό περίοδος άδειας μητρότητας παρατείνεται κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της εβδομάδας του αναμενόμενου τοκετού και της εβδομάδας στην οποία επισυμβαίνει ο τοκετός, χωρίς επηρεασμό της εκτάσεως της περιόδου των οκτώ (8) εβδομάδων οι οποίες λαμβάνονται υποχρεωτικά μετά τον τοκετό.

(γ) Εάν ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από την αρχικά αναμενόμενη εβδομάδα τοκετού, το υπόλοιπο της άδειας μητρότητας παρέχεται μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται χρόνος συνολικής διάρκειας άδειας δεκατεσσάρων (14) εβδομάδων.».

Περαιτέρω, ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 3 αυτού, των ακόλουθων νέων άρθρων 3Α και 3Β:

3Α.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου και του άρθρου 3Β, οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται και στην περίπτωση μισθωτής που αποκτά παιδί μέσω παρένθετης μητρότητας, δυνάμει των διατάξεων του περί της Εφαρμογής της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Νόμου.

(2) Ειδικότερα, σε περίπτωση απόκτησης παιδιού μέσω παρένθετης μητρότητας εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις του παρόντος Νόμου: (α) Των εδαφίων (1), (2), (3Α), (4), (5Α) και (6) του άρθρου 3: Νοείται ότι η άδεια μητρότητας δεκαοκτώ (18) εβδομάδων που προβλέπεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 3, στην περίπτωση της μητέρας που κάνει χρήση παρένθετης μητρότητας, ξεκινά δύο (2) εβδομάδες πριν από την εβδομάδα του αναμενόμενου τοκετού ή την εβδομάδα του τοκετού, κατ’ επιλογή της ιδίας∙ (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 4: Νοείται ότι η απαγόρευση τερματισμού απασχόλησης που προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 4 ισχύει νοουμένου ότι η μισθωτή παρουσιάσει στον εργοδότη της διάταγμα δικαστηρίου για απόκτηση παιδιού μέσω παρένθετης μητρότητας, δυνάμει των διατάξεων του περί της Εφαρμογής της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Νόμου, καθώς και ιατρική βεβαίωση από εγγεγραμμένο ιατρό για την έναρξη της εγκυμοσύνης∙ και (γ) των άρθρων 4Β, 5, 5Α και 7.

3Β.-(1) Τα εδάφια (3Α) και (5Α) του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση της παρένθετης μητέρας.».

Επίσης, η επιφύλαξη του εδαφίου (1) του άρθρου 5 του βασικού νόμου (Διευκολύνσεις για το θηλασμό και τις αυξημένες φροντίδες του παιδιού) τροποποιείται με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος αυτής με άνω και κάτω τελεία και με την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας επιφύλαξης: «Νοείται περαιτέρω ότι η παρένθετη μητέρα χάνει το δικαίωμα που ορίζεται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, αφού αυτό μεταφέρεται στη βιολογική μητέρα, η οποία έκανε χρήση παρένθετης μητρότητας για την απόκτηση τέκνου.».

Το άρθρο 9 του βασικού νόμου (Αδικήματα και ποινές) τροποποιείται με την προσθήκη σε αυτό, αμέσως μετά τον αριθμό «3» (πρώτη γραμμή), του αριθμού και του σημείου «3Α,»

Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Νόμου αρχίζει από την 1η Αυγούστου 2017.

ΠΗΓΗcylegalnews