Έτσι κέρδισε την δικαστική… κούρσα ο ΟΔΙΕ

252

Τον Οργανισμό Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος Α.Ε. δικαίωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας στην αντιδικία του με τον δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας. Συγκεκριμένα ο ΟΔΙΕ ζητούσε με την προσφυγή του ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας την αναίρεση της απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, όσο αφορά το σκέλος με το οποίο απορρίφθηκε η προσφυγή της κατά της αποφάσεως του δημάρχου Μαρκόπουλου Μεσογαίας Αττικής, με την οποία επιβλήθηκε εις βάρος της φόρος σε ποσοστό 2% επί των εισπράξεων, για τα έτη 2006 έως και 2012, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 3342/2005, συνολικού ποσού 31.117.162,84 ευρώ.

Ρεπορτάζ: Πωλίνα Βασιλοπούλου

Στην δικαστική απόφαση επισημαίνεται πως με νόμο καθορίστηκαν το πλαίσιο και η διαδικασία χορηγήσεως αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και λοιπών εμπορικών χρήσεων στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις και ρυθμίσθηκαν θέματα σχετικά με το ωράριο λειτουργίας των εν λόγω καταστημάτων, καθώς και την επιβολή ειδικού φόρου υπέρ των οικείων Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού.

Ειδικότερα, στο άρθρο 7 του Κεφαλαίου Α΄, όπως το εδ. α΄ της παρ. 1 αυτού ίσχυε πριν από την αντικατάστασή του από το άρθρο 32 του ν. 4179/2013 (ΦΕΚ Α΄ 175), ορίζετο ότι «επιβάλλεται ειδικός φόρος υπέρ των οικείων ΟΤΑ Α΄ βαθμού εντός των διοικητικών ορίων των οποίων βρίσκεται η εγκατάσταση, σε ποσοστό 2% επί των εισπράξεων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και των λοιπών εμπορικών χρήσεων που λειτουργούν στα Ολυμπιακά συγκροτήματα. Τα Ολυμπιακά συγκροτήματα, όπως περιγράφονται στην παρ. 1 του άρθρου 9 απαλλάσσονται από την καταβολή κάθε άλλου δημοτικού φόρου ή τέλους, εκτός όσων προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224 Α΄) … 2. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού δύναται να ρυθμίζεται ειδικά ο τρόπος και ο χρόνος απόδοσης του φόρου της παρ. 1 στους ΟΤΑ Α΄ βαθμού».

Εκτός «λίστας» ο νέος ιππόδρομος 
Στη δικαστική απόφαση τονίζεται πως ως «Ολυμπιακά Συγκροτήματα» για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3342/2005 νοούνται οι ολυμπιακές εγκαταστάσεις ή οι ενότητες ολυμπιακών εγκαταστάσεων, οι οποίες απαριθμούνται στα εδάφια α΄ έως ιη΄ του άρθρου 9 του εν λόγω νόμου και των οποίων οι χρήσεις επανακαθορίζονται –ειδικώς για καθεμία από αυτές τις εγκαταστάσεις– στα άρθρα 11 έως 26 του νόμου. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται το Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκόπουλου (εδάφιο ιζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 και άρθρο 26), δεν περιλαμβάνεται, όμως, ο νέος Ιππόδρομος, ο οποίος, κατά την ρητή πρόβλεψη του ιδίου νόμου (άρθρο 8 παρ. 1 εδάφιο β΄), θεωρείται ως Ολυμπιακό Συγκρότημα μόνον για την έκδοση των πάσης φύσεως αδειών που προβλέπονται στο ν. 3342/2005 και, συνεπώς, όχι για την εφαρμογή των λοιπών διατάξεων του νόμου αυτού.

Εξετάζοντας όλα τα στοιχεία το δικαστήριο κατέληξε πως με την προσβαλλομένη απόφαση του δημάρχου Μαρκόπουλου, επιβλήθηκε εις βάρος της αναιρεσείουσας ο προβλεπόμενος από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3342/2005 ειδικός φόρος σε ποσοστό 2% επί των ακαθαρίστων εσόδων της, οικονομικών ετών 2006 έως και 2012, καθώς και πρόστιμο του άρθρου 19 του ν. 1080/1980, λόγω μη υποβολής δηλώσεως αποδόσεως στον Δήμο του ως άνω ειδικού φόρου.

Συνολικά επιβλήθηκε στην ΟΔΙΕ Α.Ε. φόρος €31.117.162,84, καθώς και πρόστιμο, συνολικού ύψους €29.559.844,09. Εν συνεχεία ο οργανισμός προσέφυγε ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών προβάλλοντας, μεταξύ άλλων, ότι η έκταση ιδιοκτησίας της, δηλαδή ο Ιππόδρομος στο Μαρκόπουλο Αττικής, δεν αποτελεί Ολυμπιακό συγκρότημα για την επιβολή του επιδίκου φόρου. Το διοικητικό εφετείο απέρριψε την προσφυγή με το σκεπτικό ότι στο άρθρο 9 του ν. 3342/2005 ρητά ορίζεται ότι στο Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκόπουλου περιλαμβάνεται το σύνολο των εγκαταστάσεων, που χρησιμοποιήθηκαν για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, όπως αυτές χωροθετούνται στο συνημμένο από 7 Μαρτίου 2015, τοπογραφικό διάγραμμα 17, στο εν λόγω δε τοπογραφικό διάγραμμα περιλαμβάνεται όλη η ανωτέρω έκταση.

Το ΣτΕ διαφώνησε με αυτήν την κρίση και στην υπό αριθμ. 1628/2017 απόφασή του τονίζει πως η κρίση αυτή του δικάσαντος δικαστηρίου «δεν είναι νόμιμη, διότι το άρθρο 9 του ν. 3342/2005 ουδόλως ορίζει ποιες εγκαταστάσεις περιλαμβάνει το Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο και μάλιστα δια παραπομπής στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, αλλά, όπως εξετέθη ανωτέρω, ορίζει ποιες από τις εγκαταστάσεις ή ενότητες ολυμπιακών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιήθηκαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 νοούνται ως “Ολυμπιακά Συγκροτήματα” για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 3342/2005, μεταξύ των οποίων δεν περιλαμβάνεται ο νέος Ιππόδρομος, του οποίου κύριος, κάτοχος και νομέας κατά τον κρίσιμο χρόνο εφέρετο η αναιρεσείουσα, δίχως τούτο ν’ αμφισβητείται, ενώ η διαχείριση και εκμετάλλευση του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου, που περιλαμβάνεται, κατά τα προεκτεθέντα στα Ολυμπιακά Συγκροτήματα του ν. 3342/2005, είχε ανατεθεί, κατά τον κρίσιμο εν προκειμένω χρόνω, με το άρθρο 35 του ιδίου ως άνω νόμου 3342/2005 στην ανώνυμη εταιρία “Ολυμπιακά Ακίνητα”».

Με αυτό το σκεπτικό ακύρωσε την απόφαση του δημάρχου.