Απερρίφθη το αίτημα της ΚΑΪΡ για υπαγωγή της στη διαδικασία εξυγίανσης

357

Με απόφαση, που εξέδωσε χθες το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ρόδου, με την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, απορρίφθηκε για τυπικό λόγο, ως απαράδεκτη, η από 26 Μαρτίου 2014, αίτηση της ΚΑΙΡ ΑΕ για την υπαγωγή της στην διαδικασία εξυγίανσης κατ΄ άρθρο 99 επ. του πτωχευτικού κώδικα.
Η υπόθεση είχε εξεταστεί, το πρώτον, ενώπιον του ίδιου δικαστηρίου την 5η Ιουνίου 2014 ενώ είχε προηγηθεί η έκδοση προσωρινής διαταγής με την οποία ανεστάλησαν προσωρινά οι ατομικές διώξεις και τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της περιουσίας της ΚΑΙΡ ΑΕ.
Επρόκειτο να επαναληφθεί την 3η Νοεμβρίου 2016, λόγω της μεγάλης καθυστέρησης στην έκδοση απόφασης από Πρωτοδίκη εισηγητή, που υπηρετούσε στη Ρόδο και είχε αναλάβει την διεκπεραίωσή της και τελικώς αναβλήθηκε και συζητήθηκε την 2α Μαρτίου 2017.
Το δικαστήριο είχε απαγορεύσει προσωρινά κάθε μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης της κινητής και ακίνητης περιουσίας της εταιρείας αλλά και την αναγγελία στον “Τειρεσία” οποιουδήποτε δυσμενούς στοιχείου σε βάρος της.
Η κερδοφόρα πορεία της εταιρείας, που της επέτρεπε την απρόσκοπτη ανάπτυξη και εξέλιξη της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, ανετράπη.
Η ΚΑΙΡ βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με προβλήματα οικονομικής ύφεσης και ρευστότητας.
Η ΚΑΙΡ σύμφωνα με την αίτηση όφειλε την 30ή Σεπτεμβρίου 2013 το συνολικό ποσό των 2.045.408,93€ έναντι του Δημοσίου. Η Εταιρεία έχει προβεί σε ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της έναντι φορολογικών αρχών και ασφαλιστικών οργανισμών. Δυνάμει των βεβαιώσεων, το υπόλοιπο των οφειλών έναντι του Δημοσίου ανέρχεται στο ποσό των 1.089.548,86 € και έναντι των Ασφαλιστικών Οργανισμών στο ποσό των 1.179.061,03 €. Η Εταιρία οφείλει προς τους εργαζόμενους το συνολικό ποσό των 236.701,12 €. Στους ανέγγυους πιστωτές της οφείλει το ποσό των 3.686.444,58 € και στους ενέγγυους πιστωτές της το συνολικό ποσό των 1.202.056,56 €.
Την 29η Νοεμβρίου 2011 η ΚΑΙΡ μεταβίβασε κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην Αγροτική Τράπεζα ακίνητα ιδιοκτησίας της με σκοπό να αχθούν σε πίστωση των οφειλών της.
Με τον τρόπο αυτό αποξενώθηκε από μεγάλο τμήμα της ακίνητης περιουσίας της και κατάφερε να εξοφλήσει το υπόλοιπο της οφειλής της προς την ΑΤΕ, πλην του δανείου με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και των προς διαγραφή οφειλών, ποσού 1.202.056,66 €. Με το ίδιο συμφωνητικό επαναβεβαιώθηκε η υφιστάμενη από το έτος 2000 εκκρεμότητα σχετικά με την μεταβίβαση προς την τράπεζα ακινήτων ιδιοκτησίας της Εταιρείας στις περιοχές Σιαννών και Καλαβαρδών.
Η ΚΑΙΡ διαθέτει 33 ακίνητα, κινητά ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας και αποθέματα συνολικής αξίας 5.503.869,37 €. Διατηρεί εξάλλου απαιτήσεις κατά τρίτων συνολικού ποσού 7.029.105,50 €.
Προς αντιμετώπιση του οικονομικού της προβλήματος, η ΚΑΙΡ επικεντρώνεται πλέον στη λήψη μέτρων που σχετίζονται με την αύξηση του μεριδίου της στην αγορά, με την ενδυνάμωση των γραμμών παραγωγής και του δικτύου διανομής και επιπλέον με την σταδιακή αποπληρωμή των υφιστάμενων οφειλών της.
Για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών της, η ΚΑΙΡ πρότεινε:
-Πάγωμα του τραπεζικού δανεισμού για το κεφάλαιο επί μία τριετία και για τους τόκους επί μία διετία και ρύθμιση του τραπεζικού δανεισμού από 1/6/2015 με συνολικό επιτόκιο περίπου 4% και διάρκεια αποπληρωμής δεκαπέντε 15 χρόνια.
-Ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο με διαγραφή του συνόλου των προσαυξήσεων και αποπληρωμή σε 144 δόσεις.
-Ρύθμιση οφειλών προς το ΙΚΑ με διαγραφή του συνόλου των προσαυξήσεων και αποπληρωμή σε 144 δόσεις.
-Αποπληρωμή οφειλών προς παραγωγούς, λοιπούς προμηθευτές και πιστωτές κατόπιν συμφωνίας, εξόφληση των παραγωγών του 2013 εντός του 2014 και εξόφληση του υπολοίπου σε 10 χρόνια. Με δεδομένο ότι οι επισφάλειες της ΚΑΙΡ από τους πελάτες της έχουν περιοριστεί στο 1% του ετήσιου κύκλου εργασιών, προσδοκά, σε συνδυασμό και με την τουριστική ανάπτυξη που φαίνεται να υπάρχει στην επόμενη πενταετία, αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 20% τουλάχιστον, γεγονός που σε συνδυασμό με την εξυγιαντική συμφωνία, θα μετατρέψει την ΚΑΙΡ σε μία πρότυπη ανώνυμη συνεταιριστική εταιρία.
Εν πάση περιπτώσει στην δίκη που διεξήχθη τον Μάρτιο του 2017 είχε ασκήσει κύρια παρέμβαση με αίτημα την απόρριψη της το Ελληνικό Δημόσιο, νομίμως εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομικών και η Τράπεζα Πειραιώς.
Το δικαστήριο απέρριψε την αίτηση, ως απαράδεκτη, σύμφωνα με τις πληροφορίες, διότι η εταιρεία δεν προσκόμισε βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας για τα χρέη της προς το δημόσιο, όπως όφειλε, ενώ το Ελληνικό Δημόσιο ισχυρίστηκε ότι δεν έχει ρυθμιστεί το σύνολο της οφειλής της έχοντας χάσει μάλιστα το σχετικό δικαίωμα για μέρος εξ’ αυτών.
Η Τράπεζα Πειραιώς μάλιστα διατείνεται ότι η ΚΑΙΡ δεν είναι βιώσιμη κι έχει ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις ύψους 1.2 εκατ. ευρώ περίπου.
Το δικαστήριο απέρριψε μάλιστα με την απόφαση του και την προσωρινή προστασία της εταιρείας από τους πιστωτές της.