Επιβολή προστίμου 170.000 ευρώ στην Τράπεζα Κύπρου για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές

344

ΚΥΠΡΟΣ : Διοικητικό πρόστιμο ύψους 170.000 ευρώ επέβαλε η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή στην Τράπεζα Κύπρου για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει τα εξής: “Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ανακοινώνει την έκδοση διοικητικής απόφασης εναντίον της Τράπεζας Κύπρου για παράβαση του περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμου.

Η απόφαση αφορά αυτεπάγγελτη έρευνα που διενήργησε η Υπηρεσία, σε σχέση με πρακτικές της τράπεζας σε συμβάσεις στεγαστικών δανείων με καταναλωτές. Η Υπηρεσία ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νόμο, διαπίστωσε παραβάσεις των άρθρων 4 και 6 του Νόμου οι οποίες συνίστανται στις ακόλουθες αθέμιτες εμπορικές πρακτικές:

Χρήση ασαφών συμβατικών όρων που επιτρέπουν στην τράπεζα να μεταβάλλει μονομερώς επιτοκιακές και άλλες χρεώσεις που βαρύνουν τον καταναλωτή.

Χρήση ασαφών συμβατικών όρων σχετικά με την επιβολή στους καταναλωτές επιβαρύνσεων, εξόδων, δαπανών χωρίς ανάλυση.

Παροχή ασαφών και ελλιπών πληροφοριών σχετικά με τις προϋποθέσεις και το συνολικό κόστος προπληρωμής του δανείου.

Σύνδεση της σύμβασης δανείου με ασφαλιστική σύμβαση – εξάρτηση ισχύος της δανειακής σύμβασης με πληρωμή ασφαλίστρων, με χρήση ασαφών συμβατικών όρων.

Μονομερής τροποποίηση χρόνου αποπληρωμής δανείου χωρίς συμβατικό δικαίωμα και έναρξη διαδικασίας αναθεώρησης σύμβασης για επαναφορά στην προηγούμενη κατάσταση.

Ενόψει των πιο πάνω η Υπηρεσία:

διέταξε την Τράπεζα να τερματίσει τις διαπιστωθείσες παραβάσεις και να αποφύγει την επανάληψή τους στο μέλλον και επέβαλε στην Τράπεζα διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους €170.000”.

Η πιο πάνω απόφαση παρατίθεται αυτούσια εδώ.

ΠΗΓΗcylegalnews