Σε 37.455 οι ελληνικές επιχειρήσεις που είχαν συναλλαγές με την Ε.Ε.

182

Τι δείχνουν τα στοιχεία έρευνας της ΕΛΣΤΑΤ

Σε 37.455 ανήλθαν οι ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες το 2015 πραγματοποίησαν εισαγωγές, εξαγωγές ή και τα δύο είδη συναλλαγών, σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για τις στατιστικές διεθνούς εμπορίου αγαθών.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, οι 22.854 επιχειρήσεις διενήργησαν συναλλαγές με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι 25.133 με τρίτες χώρες. Η συνολική αξία εισαγωγών και εξαγωγών ανήλθε σε 67.237 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 35.684,4 εκατ. ευρώ αφορούν σε συναλλαγές με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα 31.552,6 εκατ. ευρώ αφορούν σε συναλλαγές με τρίτες χώρες.

Το 55% της αξίας των συναλλαγών πραγματοποιήθηκε από επιχειρήσεις των τομέων οικονομικής δραστηριότητας «Μεταποίησης, Παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού, Παροχής νερού, επεξεργασίας λυμάτων, διαχείρισης αποβλήτων και δραστηριοτήτων εξυγίανσης και Ορυχείων και λατομείων», το 9,6% από επιχειρήσεις των τομέων «Γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας, Κατασκευών και Λοιπών υπηρεσιών (πλην Χονδρικού και λιανικού εμπορίου κ.λπ.)» και το 35,4% από επιχειρήσεις του τομέα «Χονδρικού και λιανικού εμπορίου, επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών».

Στις εισαγωγές, από το σύνολο των 31.590 επιχειρήσεων οι οποίες πραγματοποίησαν εισαγωγές συνολικής αξίας 41.957,2 εκατ. ευρώ, το 46,9% (19.673,2 εκατ. ευρώ) της συνολικής αξίας πραγματοποιήθηκε από επιχειρήσεις των τομέων «Μεταποίησης, Παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού, Παροχής νερού, επεξεργασίας λυμάτων, διαχείρισης αποβλήτων και δραστηριοτήτων εξυγίανσης και Ορυχείων και λατομείων», οι οποίες αποτελούν το 21,3% (6.741 επιχειρήσεις) του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων.

Το 10,7% (4.486,7 εκατ. ευρώ) από επιχειρήσεις των τομέων «Γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας, Κατασκευών και Λοιπών υπηρεσιών (πλην Χονδρικού και λιανικού εμπορίου κλπ.)», οι οποίες αποτελούν το 19,8% (6.246 επιχειρήσεις) του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων. Και το 42,4% (17.797,2 εκατ. ευρώ) από επιχειρήσεις του τομέα «Χονδρικού και λιανικού εμπορίου, επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών», οι οποίες αποτελούν το 58,9% (18.603 επιχειρήσεις) του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων.

Στις εξαγωγές, από το σύνολο των 17.732 επιχειρήσεων συνολικής αξίας 25.279,8 εκατ. ευρώ, το 68,6% (17.336,9 εκατ. ευρώ) της συνολικής αξίας πραγματοποιήθηκε από επιχειρήσεις των τομέων «Μεταποίησης, Παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού, Παροχής νερού, επεξεργασίας λυμάτων, διαχείρισης αποβλήτων και δραστηριοτήτων εξυγίανσης και Ορυχείων και λατομείων», οι οποίες αποτελούν το 33,1% (5.865 επιχειρήσεις) του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων.

Το 7,7% (1.955,3 εκατ. ευρώ) από επιχειρήσεις των τομέων της «Γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας, Κατασκευών και Λοιπών υπηρεσιών (πλην Χονδρικού και λιανικού εμπορίου κλπ.)», οι οποίες αποτελούν το 17,9% (3.179 επιχειρήσεις) του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων. Και το 23,7% (5.987,6 εκατ. ευρώ) από επιχειρήσεις του τομέα «Χονδρικού και λιανικού εμπορίου, επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών», οι οποίες αποτελούν το 49,0% (8.688 επιχειρήσεις) του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων.

Από την ανάλυση των στοιχείων των εισαγωγών κατά τάξη μεγέθους των επιχειρήσεων με βάση την απασχόληση και κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας, παρατηρείται ότι οι μικρές επιχειρήσεις με λιγότερους από 50 απασχολουμένους- οι οποίες αποτελούν το 87,5% του συνολικού αριθμού των εισαγωγικών επιχειρήσεων- πραγματοποίησαν το 31,7% της συνολικής αξίας των εισαγωγών, ή 13.302,9 εκατ. ευρώ.

Οι μεσαίες επιχειρήσεις με 50 έως 249 απασχολουμένους- οι οποίες αποτελούν το 4,5% του συνολικού αριθμού των εισαγωγικών επιχειρήσεων- πραγματοποίησαν το 23,6% της συνολικής αξίας των εισαγωγών, ή 9.892,0 εκατ. ευρώ, και οι μεγάλες επιχειρήσεις άνω των 250 απασχολουμένων- οι οποίες αποτελούν το 1,2% του συνολικού αριθμού των εισαγωγικών επιχειρήσεων- πραγματοποίησαν το 44,4% της συνολικής αξίας των εισαγωγών, ή 18.636,0 εκατ. ευρώ.

Από την ανάλυση των στοιχείων των εξαγωγών, παρατηρείται ότι οι μικρές επιχειρήσεις με λιγότερους από 50 απασχολουμένους- οι οποίες αποτελούν το 85,6% του συνολικού αριθμού των εξαγωγικών επιχειρήσεων- πραγματοποίησαν το 28% της συνολικής αξίας των εξαγωγών, ή 7.096,0 εκατ. ευρώ.

Οι μεσαίες επιχειρήσεις με 50 έως 249 απασχολουμένους- οι οποίες αποτελούν το 6,2% του συνολικού αριθμού των εξαγωγικών επιχειρήσεων- πραγματοποίησαν το 21,7% της συνολικής αξίας των εξαγωγών, ή 5.479,6 εκατ. ευρώ και οι μεγάλες επιχειρήσεις άνω των 250 απασχολουμένων- οι οποίες αποτελούν το 1,5% του συνολικού αριθμού των εξαγωγικών επιχειρήσεων- πραγματοποίησαν το 50% της συνολικής αξίας των εξαγωγών, ή 12.640,7 εκατ. ευρώ.

Με βάση το μέγεθος των συναλλαγών, παρατηρείται ότι το 25,9% της συνολικής αξίας των εισαγωγών πραγματοποιήθηκε από 5 συνολικά επιχειρήσεις με τις περισσότερες σε αξία συναλλαγές, το περίπου ήμισυ της συνολικής αξίας των εισαγωγών (47,7%) πραγματοποιήθηκε από 100 συνολικά επιχειρήσεις, ενώ το 76,7% της συνολικής αξίας των εισαγωγών πραγματοποιήθηκε από 1.000 συνολικά επιχειρήσεις. Αντίστοιχα όσον αφορά στις εξαγωγές, το 25,9% της συνολικής αξίας των εξαγωγών πραγματοποιήθηκε από 5 συνολικά επιχειρήσεις με τις περισσότερες σε αξία συναλλαγές, πάνω από το ήμισυ της συνολικής αξίας των εξαγωγών (53,6%) πραγματοποιήθηκε από 100 συνολικά επιχειρήσεις, ενώ το 75,1% πραγματοποιήθηκε από 500 συνολικά επιχειρήσεις όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.