5 μισθωτές δημοτικών καταστημάτων προσέβαλαν στο ΣτΕ τις αποφάσεις εξώσεώς τους

277

Eνώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας θα συζητηθεί την 19η Σεπτεμβρίου 2017 η προσφυγή 5 μισθωτών δημοτικών καταστημάτων στην Νέα Αγορά για την ακύρωση της απόφασης του γενικού γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου και της επιτροπής του άρθρ. 152 του Ν3463/2006 με τις οποίες απορρίφθηκε το αίτημά τους για την ακύρωση της υπ’ αρίθμ. 262/2016 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου Ρόδου για την έκδοση πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής σε βάρος τους.
Η υπόθεση θα εκδικαστεί ενώπιον του Δ’ Πενταμελούς Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας και ο Δήμος Ρόδου θα εκπροσωπηθεί από το νομικό του σύμβουλο κ. Μανώλη Στάγκα.
Μεταξύ άλλων οι καταστηματάρχες ισχυρίζονται ότι οι προσβαλλόμενες στερούνται, παντελώς, νόμιμης άλλως επαρκούς αιτιολογίας.
Πιο συγκεκριμένα διατείνονται ότι τα πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής, στηρίζονται σε πλάνη περί τα πράγματα, αφού θεωρούνται δήθεν αυθαίρετοι κάτοχοι των μισθίων καταστημάτων, από 31-12-2015, ημερομηνία η οποία, θεωρείται ως καταληκτική για την υπογραφή της μεταξύ των ίδιων και του Δήμου Ρόδου συμβατικής παράτασης (τριετής) της μισθωτικής σχέσης, ενώ εξακολουθούν μέχρι σήμερα να είναι μισθωτές, καταβάλλοντας ανελιπώς (με ρύθμιση των οφειλών) τα μισθώματα.
Υποστηρίζουν ότι η τελευταία παράταση των μισθίων, έληξε στις 31-12-2012 και έκτοτε ο Δήμος εξακολουθεί να εισπράττει τα μισθώματα υπό τον παράνομο χαρακτηρισμό τους «αποζημίωση χρήσης». Προσθέτουν παραπέρα ότι η κατοχή τους στηρίζεται σε μισθωτική σχέση και καταβάλλουν για την μίσθωση αυτή μηνιαίο ενοίκιο.
Οι αμφισβητήσεις τους, όπως υποστηρίζουν, έχουν σχέση με το θέμα της διάρκειας της μισθωτικής παρατάσεως την οποία αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιο με την 383/2015 απόφαση του.
Επισημαίνουν ακόμη ότι έχουν ρυθμίσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς τον Δήμο Ρόδου.
Υποστηρίζουν παραπέρα ότι η απόφαση για την διοικητική τους αποβολή εκδόθηκε κατά κακή χρήση της διακριτικής ευχέρειας, η υπέρβαση των ακραίων ορίων της, με την έννοια ότι δεν βρίσκεται σε αρμονία με την διάταξη του άρθρ. 2 του Ν.Δ. 263/1968 που προβλέπει τις προϋποθέσεις της διοικητικής αποβολής.
Το δημοτικό συμβούλιο Ρόδου όρισε συγκεκριμένα ότι προϋπόθεση για την υπογραφή των συμβάσεων παρατάσεων, είναι ότι δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές μισθωμάτων ούτε άλλες οφειλές προς τον Δήμο (οπωσδήποτε μέχρι τον μήνα Απρίλιο 2014), εφόσον δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση και ότι θα πρέπει μέχρι την υπογραφή των παρατάσεων, σύμφωνα με σημείωμα του ταμείου να έχουν καλυφθεί τα χρέη από μισθώματα μέχρι τον Απρίλιο 2014.
Η προβλεπόμενη αυτή προϋπόθεση, όπως ισχυρίζονται, είναι επαχθής (ως όρος), αφού λόγω της οικονομικής κρίσεως τα χρέη και οι οφειλές τους προς τον Δήμο Ρόδου, έχουν συσσωρευθεί και είναι αδύνατον με τις παρούσες συνθήκες, να εξοφληθούν εφάπαξ, (παρά το γεγονός ότι έχουν υπαχθεί σε σχετική ρύθμιση σε δόσεις, την οποία τηρούν), αφετέρου είναι μη αναγκαία (ως προϋπόθεση) αφού ο Δήμος Ρόδου, σε κάθε περίπτωση, για την είσπραξη των καθυστερημένων μισθωμάτων και των άλλων οφειλών, έχει την δυνατότητα να εισπράξει όλες τις οφειλές, με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, εφαρμόζοντας κατά των οφειλετών μέτρα αναγκαστικής είσπραξης (κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων, κατάσχεση εις χείρας τρίτων, δέσμευση φορολογικού μητρώου κλπ).
Επιπλέον δε η θέσπιση τέτοιας προϋπόθεσης (είσπραξη καθυστερημένων οφειλών) για την υπογραφή της παρατάσεως των μισθωτικών συμβάσεων, αφενός δεν συνάδει με την αρχή της χρηστής διοίκησης, που πρέπει να διέπει το Δήμο Ρόδου, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, αφετέρου δεν είναι ανάλογη με το δημόσιο συμφέρον.
Διατείνονται ότι οι απόφαση για την διοικητική τους αποβολή πάσχει παντελώς νόμιμης αιτιολογίας, άλλως επαρκούς νόμιμης αιτιολογίας, με την έννοια ότι δεν κάνει αναφορά στον κανόνα δικαίου στον οποίο στηρίζεται η έκδοση της, η τυχόν ερμηνεία του κανόνος που στηρίζεται η έκδοση της, ούτε κάνει ουσιαστική εκτίμηση των ειδικότερων καταστάσεων που ισχύουν για έναν έκαστο εξ αυτών, καθώς και με ποία κριτήρια και σκέψεις το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε την έκδοση πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής. Επίσης ισχυρίζονται ότι η με αριθμ. 262/2016 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Ρόδου, δεν έχει ως στόχο την αποβολή τους από τα καταστήματα της Νέας Αγοράς, ως δήθεν αυθαίρετων κατόχων αυτών, αλλά όπως αναφέρει και η εισήγηση της, ελήφθη για την υπογραφή της παρατάσεως των μισθωτικών συμβάσεων, γεγονός το οποίο συνιστά από μόνο του κατάχρηση εξουσίας, αφού στόχος του Δήμου είναι όχι η άνευ άλλου τινός τριετής παράταση των μισθώσεων τους, αλλά η είσπραξη των καθυστερημένων μισθωμάτων.