Δικαιώματα Φωτογράφων και Πνευματική Ιδιοκτησία-Γνωμοδότηση ΑΠΔΠΧ

2656

Φίλος φωτογράφος μου έθεσε το ερώτημα κατά πόσο θα μπορούσε να κάνει χρήση φωτογραφιών τρίτων προσώπων και δη δημόσια στο διαδίκτυο. Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα απαντά στο θέμα και το θέτει εντός του ορθού πλαισίου σύγκρουσης του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας του φωτογράφου επί της φωτογραφίας και του δικαιώματος επί της προσωπικότητας του εικονιζομένου στη φωτογραφία προσώπου, το οποίο δικαιούται να απαγορεύει τη χρήση της εικόνας του.

“Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων,

(ι) αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 19 παρ. 1 περ. θ’ του Ν. 2472/1997,
(ιι) αφού έλαβε υπόψη το γεγονός ότι τον τελευταίο καιρό πληθαίνουν οι προσφυγές πολιτών προς την Αρχή με αιτήματα σχετικά με τη νομιμότητα διατήρησης των αρνητικών φωτογραφιών από τους φωτογράφους-δημιουργούς και προβολής των φωτογραφιών αυτών στις προθήκες των καταστημάτων τους χωρίς τη συγκατάθεση των εικονιζομένων,
(ιιι) αφού έλαβε υπόψη την από 28/01/2002 εισήγηση επί του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης (υπόθεση ***) του κ. Α. Παπαχρίστου,

εξέδωσε ομοφώνως την ακόλουθη

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ    ΑΡ. 30 / 2002

1.    Σύμφωνα με το νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας (Ν. 2121/1993, άρθρα 2 παρ. 1 και 4 και 38 παρ. 4) οι φωτογραφίες προστατεύονται ως πνευματικά έργα, εφόσον έχουν πρωτότυπο χαρακτήρα. Σύμφωνα με την Οδηγία 93/98 της Ε.Ε. (άρθρο 6), πρωτότυπη είναι η φωτογραφία εφόσον είναι αποτέλεσμα της προσωπικής πνευματικής εργασίας του δημιουργού.
Με βάση τα παραπάνω, θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι και οι φωτογραφίες γάμου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του φωτογράφου, ο οποίος και δικαιούται να τηρεί στο αρχείο του τα αρνητικά.

2.    Το δικαίωμα, όμως, αυτό του φωτογράφου συγκρούεται με το δικαίωμα της προσωπικότητας των εικονιζόμενων προσώπων (ΑΚ 57). Τα πρόσωπα αυτά δεν μπορούν να ζητήσουν τα αρνητικά –εκτός αν κάτι τέτοιο έχει συμφωνηθεί–  δικαιούνται ωστόσο να απαγορεύουν κάθε χρήση που παρά τη θέλησή τους προσβάλλει το δικαίωμα επί της ιδίας εικόνας, στοιχείο του γενικότερου δικαιώματος της προσωπικότητάς τους.

Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Δαφέρμος
Επιτ. Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου

Η Γραμματέας
Ευγενία Τσιγγάνου”