Συνήγορος Καταναλωτή: Οι τράπεζες να ενημερώνουν για τους κινδύνους των δανείων σε ξένο νόμισμα

387

«Πρέπει, δηλαδή, να ενημερώνεται, ο καταναλωτής με σαφήνεια ότι, συνάπτοντας σύμβαση δανείου σε ξένο νόμισμα, εκτίθεται σε ορισμένο συναλλαγματικό κίνδυνο» τονίζει η ανεξάρτητη αρχή

Την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την οποία κρίνεται ότι οι τράπεζες πρέπει να ενημερώνουν τους δανειολήπτες για τους κινδύνους που υπάρχουν από τα δάνεια σε ξένο νόμισμα κοινοποίησε ο Συνήγορος του Καταναλωτή.

Η Ανεξάρτητη Αρχή επισημαίνει ότι «το Δικαστήριο έκρινε ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όταν χορηγούν δάνειο σε ξένο νόμισμα, υποχρεούνται να παρέχουν στους δανειολήπτες επαρκή πληροφόρηση, ώστε να είναι αυτοί σε θέση να λαμβάνουν συνετές και εμπεριστατωμένες αποφάσεις όπως απαιτεί το άρθρο 4 παρ. 2 της Οδηγίας93/13/ΕΟΚ που ορίζει ότι οι συμβατικές ρήτρες πρέπει να είναι διατυπωμένες κατά τρόπο σαφή και κατανοητό.

Διευκρινίζοντας την απόφαση του δικαστηρίου ο Συνήγορος του Καταναλωτή επισημαίνει ότι «η απαίτηση αυτή, στην περίπτωση της συνομολόγησης ρήτρας για δάνειο σε ξένο νόμισμα και για εξόφλησή του στο νόμισμα στο οποίο συνομολογήθηκε, έχει την έννοια ότι η ρήτρα πρέπει να γίνεται κατανοητή από τον καταναλωτή, τόσο από τυπική και γραμματική άποψη, όσο και ως προς το συγκεκριμένο αποτέλεσμά της, υπό την έννοια ότι ο μέσος καταναλωτής, ο οποίος έχει τη συνήθη πληροφόρηση και είναι ευλόγως επιμελής και ενημερωμένος, δύναται, όχι μόνο να γνωρίζει το ενδεχόμενο ανατιμήσεως ή υποτιμήσεως του ξένου νομίσματος στο οποίο έχει συναφθεί το δάνειο, αλλά και να αξιολογεί τις δυνητικά σημαντικές οικονομικές συνέπειες μιας τέτοιας ρήτρας στις οικονομικές του υποχρεώσεις».
«Πρέπει, δηλαδή, να ενημερώνεται, ο καταναλωτής με σαφήνεια ότι, συνάπτοντας σύμβαση δανείου σε ξένο νόμισμα, εκτίθεται σε ορισμένο συναλλαγματικό κίνδυνο, στον οποίο ενδέχεται να δυσκολευθεί οικονομικά να αντεπεξέλθει, σε περίπτωση υποτίμησης του νομίσματος στο οποίο εισπράττει τα εισοδήματά του» καταλήγει στην ανακοίνωσή της η ανεξάρτη αρχή.

Δείτε την απόφαση του ΔΕΕ