Οι εταιρείες του δημοσίου που δίνουν φθηνά δάνεια στους εργαζόμενους

697

Δάνεια για την εξόφληση των υποχρεώσεων τους ή για την κάλυψη έκτακτων αναγκών τους δίνουν ακόμη κάποιες από τις εταιρείες του δημοσίου, όπως προβλέπεται και μέσα από τις επιχειρησιακές συμβάσεις που έχουν υπογραφεί το τελευταίο διάστημα.
Άτοκα δάνεια στους εργαζόμενους του, χορηγεί ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών προκειμένου να καλύψουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (ΕΝΦΙΑ, έκτακτη εισφορά κλπ).

Αυτό προβλέπεται στην επιχειρησιακή σύμβαση που υπέγραψε η διοίκηση του αεροδρομίου με τους εργαζόμενους προσφάτως.
Ειδικότερα ο ΔΑΑ έχει εφαρμόσει πρόγραμμα προσωπικών δανείων προς το προσωπικό της εταιρίας με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση έκτακτων οικονομικών αναγκών (φορολογικές επιβαρύνσεις κλπ).
Δικαιούχοι είναι όλοι οι εργαζόμενοι μέχρι και τον τίτλο του Head, που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης τους. Ο εργαζόμενος δύναται να αιτηθεί νέο δάνειο μόνο μετά την πλήρη αποπληρωμή του προηγούμενου.
Όσον αφορά το ποσό του δανείου θα ανέρχεται μέχρι δύο ονομαστικούς μηνιαίους μισθούς μεικτούς με συνολικό ανώτατο όριο τα 5.000 ευρώ.
Το επιτόκιο είναι μηδενικό και η διάρκεια του δανείου θα είναι μέχρι 18 μήνες.
Δάνειο μπορεί να ζητήσει (εφόσον έχει συμπληρώσει ένα χρόνο εργασίας), ο εργαζόμενος στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ύψους ενός μικτού μηναίου μισθού και μέχρι του ποσού των 4.000 ευρώ επιβαρυνόμενος με το τέλος χαρτοσήμου 2,4% προκειμένου να καλύψει έκτακτες σοβαρές προσωπικές οικογενειακές ανάγκες για λόγους υγείας.
Το συνολικό ύψος των χορηγούμενων δανείων δεν μπορεί αν υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ. Τα αιτήματα των εργαζομένων ικανοποιούνται με σειρά προτεραιότητας και με βάση τις πραγματικές τους ανάγκες όπως ασθένεια, ατυχήματα, αγορά αγαθών μεσαίας χρηματικής αξίας καθώς και σοβαρά θέματα οικογενειακής φύσης.
Σε έκτακτες περιπτώσεις μπορεί να χορηγηθεί δάνειο μεγαλύτερο των 4.000 ευρώ ακόμη και καθ΄υπέρβαση του ανωτέρου συνολικού ορίου των 120.000 ευρώ με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της υπηρεσίας για σοβαρούς λόγους υγείας ή οικογενειακούς λόγους.
Η εξόφληση του δανείου θα γίνεται με παρακράτηση μέχρι 24 ισόποσων μηνιαίων δόσεων από το μισθό του εργαζομένου.
Επίσης προβλέπεται ότι δεν θα χορηγείται νέο δάνειο πριν την ολική εξόφληση του προηγούμενου και την παρέλευση έξι μηνών από την εξόφληση του, εκτός εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας.
ΠΗΓΗfpress.gr