ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

349

Διευκρινίσεις για τα αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας από ταμεία κύριας ή επικουρικής ασφαλίσεως

Ανακοίνωση αναφορικά με την προσάρτηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας σε συμβολαιογραφικές πράξεις εξέδωσε η Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η μόνη υπουργική απόφαση που ρυθμίζει το θέμα αυτό είναι η υπ΄ αριθμ. ΥΑΦ.21/116/04-07-2000 (ΦΕΚ 839/10-07-2000 Τ.Β(link is external)) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η οποία ρυθμίζει τα του αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας για χρέη προς το ΙΚΑ.

Διαβάστε επίσης: Διευκρινίσεις για τη διαδικασία χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας/βεβαίωσης οφειλής

Άλλη υπουργική απόφαση που να καθορίζει ομοία ή ανάλογη ρύθμιση και για τα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία, εξ όσων γνωρίζουμε, δεν υπάρχει.

Συνεπώς εάν σε αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας του ΙΚΑ αναγράφεται ότι για να είναι ο αναγραφόμενος στο αποδεικτικό πολίτης ασφαλιστικά ενήμερος πρέπει να έχει βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας και από τα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία κύριας ή επικουρικής ασφαλίσεως, τούτο δεν έχει νόμιμο έρεισμα και δεν λαμβάνεται υπόψη.