ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ – ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

579

Με την Δ.ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017 (ΦΕΚ 2743 Β΄/04-08-2017) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 4 του ν.4172/2013 (Κ.Φ.Δ.) και η οποία κατισχύει κάθε άλλης αντίθετης ρύθμισης ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, και ζητήματα αρμοδιότητας της Φορολογικής Διοίκησης για την παραλαβή και καταχώρηση των φορολογικών δηλώσεων.

Για την παραλαβή και καταχώρηση των φορολογικών δηλώσεων στις φορολογίες κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων ισχύουν τα οριζόμενα στις περιπτώσεις 151, 152 και 156 του άρθρου 1 της ανωτέρω απόφασης. Σημειώνεται ότι μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής ίσχυαν οι περιπτώσεις 100 υποπ. 9 και 10, 101 υποπ. 7 και 8, 110, 127, 128 και 132 της απόφασης Δ.ΟΡΓ.Α 1036682 ΕΞ 2014/25-02-2014 (Β΄ 478), όπως κατά καιρούς είχε τροποποιηθεί.

Με την απόφαση αυτή δεν επέρχεται ουσιαστική μεταβολή στις αρμοδιότητες των Δ.Ο.Υ. για την παραλαβή δηλώσεων στις πιο πάνω φορολογίες, όπως αυτές ρυθμίζονταν με προηγούμενες αποφάσεις, παρά μόνο ως προς την προεκτίμηση/προσωρινή αξία των ακινήτων.

Ειδικότερα, στην περίπτωση που για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας ακινήτων τα οποία μεταβιβάζονται αιτία θανάτου, δωρεάς /γονικής παροχής ή με επαχθή αιτία δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα, η προσωρινή εκτίμηση της αξίας διενεργείται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδιος για την παραλαβή της δήλωσης. Εάν το ακίνητο βρίσκεται στη χωρική αρμοδιότητα άλλης Δ.Ο.Υ., η δήλωση διαβιβάζεται στη Δ.Ο.Υ. του ακινήτου (και όχι στη Δ.Ο.Υ. του ελέγχου), ο Προϊστάμενος της οποίας προσδιορίζει την αξία και επιστρέφει τη δήλωση.

Οι δηλώσεις φόρου κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής, οι οποίες προς το παρόν υποβάλλονται χειρόγραφα, καταχωρούνται, μέχρι την υλοποίηση των ηλεκτρονικών βιβλίων καταχώρησης
δηλώσεων, η οποία αναμένεται σύντομα, στο οικείο βιβλίο μεταγραφής των δηλώσεων, το οποίο, για λόγους διασφάλισης των συμφερόντων των διοικουμένων και αποφυγής αλλοιώσεων αυτού, στο τέλος κάθε έτους θεωρείται, ώστε να μην καταλείπεται η δυνατότητα καταχώρησης νέων δηλώσεων. Μέχρι την υλοποίηση των ηλεκτρονικών βιβλίων καταχώρησης δηλώσεων, εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή των
προϊσταμένων στην ορθή τήρηση και θεώρηση των βιβλίων.

ΠΗΓΗtaxheaven.gr