Ε9 – Τα συμβολαιογραφικά προσύμφωνα

5219

Ορέστης Σεϊμένης – Αλεξάνδρα Γεράγγελου

1. Ε9 ο αγοραστής: Συμβολαιογραφικό προσύμφωνο με παράδοση της χρήσης του ακινήτου: Συμβολαιογραφική πράξη μέσα σε δύο μήνες

Σε περίπτωση που ο εργολάβος είχε υποσχεθεί, με συμβολαιογραφικό προσύμφωνο, τη μεταβίβαση ακινήτου σε τρίτο και έχει παραδώσει τη χρήση του ακινήτου σ’ αυτόν με ιδιαίτερη συμβολαιογραφική πράξη παράδοσης, η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μέσα σε 2 μήνες από την παράδοση της χρήσης του ακινήτου, υπόχρεος για την υποβολή του Ε9 είναι ο εκ προσυμφώνου αγοραστής. ΠΟΛ.1062/17.2.1997 παρ.1
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διάταξη αυτή δεν ισχύει γιατί δεν μεταφέρθηκε στην ΠΟΛ.1237/11.11.2014

2. Ε9 ο πωλητής: Συμβολαιογραφικό προσύμφωνο με παράδοση της χρήσης του ακινήτου-συμβολαιογραφική πράξη μετά τους δύο μήνες

Σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου με προσύμφωνο, μεταξύ εργολάβου και αγοραστή, υπόχρεος για την υποβολή του εντύπου Ε9 είναι ο εκ προσυμφώνου πωλητής, αν έχει παραδοθεί η χρήση του ακινήτου στον εκ προσυμφώνου αγοραστή και έχει υπογραφεί ιδιαίτερη συμβολαιογραφική πράξη μετά την παρέλευση δύο μηνών από την παράδοση της χρήσης του ακινήτου.
ΠΟΛ.1062/17.2.1997 παρ. 1
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διάταξη αυτή δεν ισχύει γιατί δεν μεταφέρθηκε στην ΠΟΛ.1237/11.11.2014

3. Ε9 ο πωλητής: Συμβολαιογραφικό προσύμφωνο με παράδοση της χρήσης του ακινήτου-χωρίς ιδιαίτερη συμβολαιογραφική πράξη για την παράδοση της χρήσης του ακινήτου

Σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου με προσύμφωνο, υπόχρεος για την υποβολή του εντύπου Ε9 είναι ο εκ προσυμφώνου πωλητής, αν έχει παραδοθεί η χρήση του ακινήτου στον εκ προσυμφώνου αγοραστή και δεν έχει υπογραφεί  ιδιαίτερη συμβολαιογραφική πράξη για την παράδοση της χρήσης του ακινήτου.
ΠΟΛ.1062/17.2.1997 παρ.1
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διάταξη αυτή δεν ισχύει γιατί δεν μεταφέρθηκε στην ΠΟΛ.1237/11.11.2014

4. Ε9 ο αγοραστής: Όταν στο προσύμφωνο μεταβίβασης υπάρχει ο όρος της αυτοσύμβασης …

Σε περίπτωση προσυμφώνου μεταβίβασης ακινήτου με αντάλλαγμα με το δικαίωμα σύνταξης οριστικού συμβολαίου μεταβίβασης από τον αγοραστή, με το δικαίωμα της αυτοσύμβασης, το ακίνητο περιλαμβάνεται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων του εκ προσυμφώνου αγοραστή.
Ο αγοραστής θα συμπληρώσει το Ε9.
ΠΟΛ.1237/11.11.2014  II  παρ.18

5. Ε9 ο πωλητής: Όταν στο προσύμφωνο μεταβίβασης προβλέπεται ρητή προθεσμία σύνταξης Οριστικού Συμβολαίου και παρέλθει άπρακτη η προθεσμία …..

Εφόσον στο προσύμφωνο προβλέπεται ρητή προθεσμία σύνταξης του οριστικού συμβολαίου, μετά την παρέλευση άπρακτης της οποίας δεν παρέχεται δικαίωμα σύνταξης οριστικού συμβολαίου, το ακίνητο περιλαμβάνεται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων του εκ προσυμφώνου πωλητή.
Ο πωλητής-εργολάβος θα συμπληρώσει το Ε9.
ΠΟΛ.1237/11.11.2014 II παρ.18

Σημείωση: για τις περιπτώσεις υπογραφής μεταβιβαστικών συμβολαίων για ακίνητα με τον όρο της αναβλητικής ή της διαλυτικής αίρεσης θα αναφερθούμε προσεχώς.

Ε9

ΕΙΔΟΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ (ΣΤΗΛΕΣ 15 & 19) Αναγράφεται κωδικός ως εξής:
ΚΩΔ
1 …..
2 …..
3 …..
4 …..
5 Πλήρης κυριότητα από προσύμφωνο αγοράς με δικαίωμα αυτοσύμβασης
6 Ψιλή κυριότητα από προσύμφωνο αγοράς με δικαίωμα αυτοσύμβασης
7 Επικαρπία από προσύμφωνο αγοράς με δικαίωμα αυτοσύμβασης
ΕΙΔΟΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
(ΣΤΗΛΗ 18)

 

Αναγράφεται ο κωδικός του δικαιώματος σε αγροτεμάχιο ως εξής:
ΚΩΔ
1 ….
2 ….
3 ….
4 ….
5 Πλήρης κυριότητα από προσύμφωνο αγοράς με δικαίωμα αυτοσύμβασης.
6 Ψιλή κυριότητα από προσύμφωνο αγοράς με δικαίωμα αυτοσύμβασης.
7 Επικαρπία από προσύμφωνο αγοράς με δικαίωμα αυτοσύμβασης.

 

ΠΗΓΗtaxheaven.gr