Οι αλλαγές στις διατάξεις για τη διαμεσολάβηση από τη διαβούλευση μέχρι και μετά τις νομοτεχνικές αλλαγές (Πίνακες)

373

Αλλαγές στις διαφορές που εξαιρούνται από την υποχρεωτική διαμεσολάβηση, την ελάχιστη αμοιβή διαμεσολαβητή και άλλα

 

Με ανάρτησή του ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, κ. Δημήτρης Βερβεσός, παρουσίασε δύο πίνακες με τις αλλαγές των διατάξεων του «πολυνομοσχεδίου» για τη διαμεσολάβηση.

Ειδικότερα:

Α’ Πίνακας: Σύγκριση Προσχεδίου διαβούλευσης (2.1.2018) με το κατατεθέν νομοσχέδιο (8.1.2018) 

Άρθρο Αρχικό Σχέδιο (κείμενο διαβούλευσης) Νομοσχέδιο
182 παρ. 1 Διαφορές υπαγόμενες στην υποχρεωτική διαμεσολάβηση Οροφοκτησία, Αυτοκίνητα, Αμοιβες, Οικογενειακές, Εργατικές, Ιατρική ευθύνη, βιομηχανική ιδιοκτησία, τραπεζικές, χρηματιστηριακές, ναυτικές Εξαιρέθηκαν: 1. εργατικές, 2. κύριες παρεμβάσεις, 3. διαφορές με εναγόμενο το δημόσιο ή ΝΠΔΔ, 4. υποθέσεις νομικής βοήθειας
182 παρ. 2Β Κλήτευση Νομότυπη Με : 1. email, 2. fax, ή 3. συστημένη επιστολή
182 παρ. 2Β Χρηματική ποινή επί μη προσέλευσης 1000 € – 5000 € + 0,1% – 0,2 % του αντικειμένου της διαφοράς 120 € – 300 € + 0% – 2% του αντικειμένου της διαφοράς
182 παρ. 2Β Είσπραξη χρηματικών ποινών Δημόσιο ΤΑΧΔΙΚ
183 παρ. 2 Επιλογή διαμεσολαβητή επί ασυμφωνίας των μερών Επιλογή από την Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης
184 παρ. 2 Κατάθεση πρακτικού διαμεσολάβησης Γραμματεία Μον. Πρωτ. τόπου της διαμεσολάβησης Γραμματεία Μον. Πρωτ. τόπου που είναι αρμόδιο για την επίλυση της διαφοράς
194 Ελάχιστη αμοιβή διαμεσολαβητή 250 € (έως 2 ώρες) 170 € (έως 2 ώρες)
194 Ελάχιστη αμοιβή διαμεσολαβητή στις μικροδιαφορές 250 € (έως 2 ώρες) + 100 €/ώρα (πέραν των 2 ωρών) 100 €
196 Παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης από εταιρίες Κεφαλαιουχικές και προσωπικές Μόνο προσωπικές
206 Έναρξη ισχύος υποχρεωτικής διαμεσολάβησης 12 μήνες από την δημοσίευση στο ΦΕΚ 9 μήνες από την δημοσίευση στο ΦΕΚ

Β’ Πίνακας : Σύγκριση κατατεθέντος νομοσχεδίου (8.1.2018) με το σχέδιο που τίθεται ψήφιση, μετά τις νομοτεχνικές αλλαγές (12.1.2018)

Άρθρο Νομοσχέδιο (8.1.2018) Νομοτεχνικές (12.1.2018)
182 παρ. 1 Διαφορές υπαγόμενες στην υποχρεωτική διαμεσολάβηση Οροφοκτησία, Αυτοκίνητα, Αμοιβες, Οικογενειακές, Ιατρική ευθύνη, βιομηχανική ιδιοκτησία, τραπεζικές, χρηματιστηριακές, ναυτικές. Α. Εξαιρούνται επιπλέον: 1. Οι καταναλωτικές διαφορές που άγονται στον Συνήγορο του Καταναλωτή (ν. 3297/2004) 2. Δίκες περί την εκτέλεση 3. Ανακοπές ΚΠολΔ 632, 633 παρ. 2 4. Κάθε περίπτωση στην οποία δεν προβλέπεται αναστολή εκτέλεσης 5. Διαφορές ν. 3869/2010 6. Διαταγές πληρωμής 7. Οι ναυτικές Β. Καταργείται η εξαίρεση των δανειακών συμβάσεων όταν υφίσταται εμπράγματη ασφάλεια ή ειδικό προνόμιο. Υπάγονται δηλ. όλες οι δανειακές συμβάσεις με τράπεζες
182 παρ. 2Β Προϋπόθεση του παραδεκτού της συζήτησης Το αντίγραφο του πρακτικού πρέπει να επισυνάπτεται στην αγωγή ή το ένδικο βοήθημα Αποσαφηνίζεται ότι η προσκόμιση του πρακτικού αποτυχίας δεν συνιστά προϋπόθεση προσφυγής στο δικαστήριο και δεν πρέπει να επισυνάπτεται στην αγωγή, αλλά μπορεί να προσκομιστεί και κατά τη συζήτηση (τίθεται επί ποινή απαραδέκτου της συζήτησης)
182 παρ. 4 Ενέργειες διαμεσολαβητή Ο διαμεσολαβητής καλεί τον προσφεύγοντα και τον αντίδικο Ο διαμεσολαβητής γνωστοποιεί το αίτημα προσφυγής στη διαμεσολάβηση και συνεννοείται με τα μέρη
182 παρ. 4 Γνωστοποίηση στα μέρη Γνωστοποίηση ηλεκτρονικά, εγγράφως ή με κάθε άλλο νόμιμο μέσο Προστίθεται ότι πρέπει στις περιπτώσεις αυτές να αποδεικνύεται το περιεχόμενο και η ημερομηνία της γνωστοποίησης
182 παρ. 4 Διάρκεια διαμεσολάβησης Κλήση : 15 – 30 ημέρες από την αίτηση του προσφεύγοντος Ολοκλήρωση: εντός επομένων 90 ημερών Παράταση: έως 60 ημέρες Κλήση : εντός 15 ημερών από τη γνωστοποίηση της αίτησης του προσφεύγοντος στα άλλα μέρη Ολοκλήρωση : εντός των επόμενων 30 ημερών Παράταση: έως 30 ημέρες
183 παρ. 2 Ασυμφωνία για τον τόπο της διαμεσολάβησης Οι απόψεις και προτάσεις των μερών δεν μπορούν να αποτελέσουν αποδεικτικά μέσα Επί ασυμφωνίας για τον τόπο της διαμεσολάβησης αποφαίνεται η Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης
183 παρ. 2 Αποδεικτική απαγόρευση Οι απόψεις και προτάσεις των μερών δεν μπορούν να αποτελέσουν αποδεικτικά μέσα Οι συζητήσεις και προτάσεις των μερών δεν μπορούν να αποτελέσουν αποδεικτικά
194 Ελάχιστη αμοιβή διαμεσολαβητή στις ειδικές διαδικασίες 250 € (έως 2 ώρες) + 100 €/ώρα (πέραν των 2 ωρών) 50 €
194 Ελάχιστη αμοιβή διαμεσολαβητή στις μικροδιαφορές 100 € 50 €
196 Παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης από εταιρίες/ενώσεις προσώπων Μόνο ενώσεις προσώπων ή προσωπικές εταιρίες Μόνο ενώσεις προσώπων
198 παρ. 1 Φορείς κατάρτισης Σύμπραξη δικηγορικών συλλόγων με επιστημονικούς ή εκπαιδευτικούς ή επαγγελματικούς φορείς της αυτής εφετειακής περιφέρειας Σύμπραξη δικηγορικών συλλόγων με επιστημονικούς ή εκπαιδευτικούς ή επαγγελματικούς φορείς ή επιμελητήρια
198 παρ. 2 Φορείς κατάρτισης Διοικητική & Οικονομική αυτοτέλεια Τα ΚΕΔΙΒΙΜ δεν απαιτείται να έχουν Διοικητική & Οικονομική αυτοτέλεια
202 Γραμματέας Επιτροπής Εξετάσεων Από Υπουργείο Δικαιοσύνης ή Δικαστήρια Μπορεί να προέρχεται και από οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία ή ΝΠΔΔ
206 Έναρξη ισχύος Οι διατάξεις για τους υποψήφιους διαμεσολαβητές, το πρόγραμμα σπουδών (80 ώρες), τη διαπίστευση των διαμεσολαβητών, το μητρώο, τίθενται σε εφαρμογή σε 3 μήνες από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ Οι διατάξεις για τους υποψήφιους διαμεσολαβητές, το πρόγραμμα σπουδών (80 ώρες), τη διαπίστευση των διαμεσολαβητών, το μητρώο, τίθενται σε εφαρμογή από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ

Δείτε τα αρχεία σε μορφή pdf εδώ.

ΠΗΓΗlawspot.gr