Πλασματικός χρόνος κύησης-λοχείας και συνταξιοδότηση

2901

1.Πλασματικός χρόνος κύηση και λοχείας

Πρόκειται για το χρόνο απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας, ο οποίος, σύμφωνα με το Ν. 2874/2000 που κύρωσε το άρθρο 7 της ΕΓΣΣΕ της 23/05/2000, ανέρχεται σε 17 εβδομάδες (119 μέρες).

1 Ο χρόνος αυτός αναγνωρίζεται ως χρόνος ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μετά την 03/08/1984 (άρθρο 12 παρ. 1 του Ν. 1469/84). Αυτό σημαίνει ότι ο χρόνος απουσίας λόγω κύησης μετά την 03/08/1984 ανακεφαλαιώνεται και λαμβάνεται υπόψη τόσο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για τον προσδιορισμό του ποσού της σύνταξης.

Σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν. 3996/2011, για τις ασφαλισμένες οι οποίες συνταξιοδοτούνται με προϋποθέσεις που ισχύουν από 01/01/2011 και εξής, θα λαμβάνεται υπ’ όψιν ως πλασματικός χρόνος ασφάλισης ο χρόνος απουσίας των απασχολούμενων μητέρων από την εργασία τους, λόγω κύησης και λοχείας.

Ο χρόνος αυτός υπολογίζεται μόνο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος, όπως συμβαίνει με τους χρόνους ανεργίας και ασθένειας.

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι ο χρόνος απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας λαμβάνεται υπ’ όψιν

α) ως χρόνος ασφάλισης, εφόσον υπάρχει επιδότηση από τον ΟΑΕΔ λόγω κύησης και λοχείας από 03/08/1984 και μετά,

β) ως πλασματικός χρόνος για τις περιπτώσεις απουσίας από την εργασίας λόγω κύησης και λοχείας πριν από τις 03/08/1984.

Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις που μία ασφαλισμένη δεν επιδοτήθηκε από τον ΟΑΕΔ μετά την 03/08/1984, πλην όμως απουσίασε από την εργασία της λόγω κύησης και λοχείας, ο χρόνος αυτός θα ληφθεί υπόψη ως πλασματικός χρόνος ασφάλισης, μόνο για θεμελίωση σε σύνταξη λόγω γήρατος.

Ο χρόνος κύησης και λοχείας δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο που προβλέπεται κάθε φορά από την ΕΓΣΣΕ. Για τον προσδιορισμό του λαμβάνονται υπόψη τα ασφαλιστικά βιβλιάρια, από τα οποία προκύπτουν τα έτη γέννησης των τέκνων της ασφαλισμένης, και το διάστημα απουσίας από την εργασία της, καθώς και η σχετική βεβαίωση από το τμήμα παροχών ασθενείας.

Οι νόμοι

• Ν. 2874/2000
• Ν. 1469/1984
• Ν. 3863/2010
• Ν. 3996/2011
• Εγκύκλιος ΙΚΑ 4/17.01.2012

1 Με το Ν. 1302/82 η άδεια μητρότητας ορίστηκε σε 12 εβδομάδες και με το Ν. 1849/89 σε 15 εβδομάδες (52 ημέρες πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και 53 μετά τον τοκετό).