Όλη η διαδικασία χορήγησης επιδόματος παιδιού & προνοιακών παροχών (ΦΕΚ)

387

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ  με το οποίο καθορίζεται η διαδικασία χορήγησης του επιδόματος παιδιού.

Όπως αναφέρει η απόφαση, οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση επιδόματος παιδιού είναι: (α) Η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε1 από τον υπόχρεο για υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. (β) Η συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης Α21, η οποία επέχει θέση αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης, για τη χορήγηση του επιδόματος, μέσω της ιστοσελίδας του ΟΓΑ. (γ) Οι αιτούντες/υπόχρεοι να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα την τελευταία πενταετία στην Ελλάδα.

 

Στο ΦΕΚ μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για:

 

Προϋποθέσεις χορήγησης – Δικαιούχοι επιδόματος παιδιού

Κατηγορίες δικαιούχων – Ειδικές περιπτώσεις

Εξαρτώμενα τέκνα

Αίτηση – υπεύθυνες δηλώσεις

Χρόνος –τρόπος υποβολής

Δικαιολογητικά

Έλεγχος αιτήσεων

Ενστάσεις – προσφυγές

Αναστολή-επαναχορήγηση

Διακοπή επιδόματος

Συμψηφισμός

Δείτε ακόμη:

Οικογενειακά Επιδόματα: Πότε θα γίνει η πρώτη πληρωμή -Αλλαγές στις αιτήσεις

Παράλληλα στο ίδιο ΦΕΚ τίθεται σε εφαρμογή το πιλοτικό πρόγραμμα διαδικασίας απονομής προνοιακών παροχών σε άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ). Κατά τη διάρκεια του πιλοτικού προγράμματος του άρθρου 215 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) η διαδικασία απονομής προνοιακών παροχών σε χρήμα σε ΑμεΑ πραγματοποιείται μέσω του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) και των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στην παρακάτω απόφαση.

ΦΕΚ-ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΗΓΗaftodioikisi.gr