ΑμεΑ: Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του παραβόλου στην πιλοτική διαδικασία απονομής προνοιακών παροχών – Παράταση της διάρκειας του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη»

599

Ακόμη μια τροπολογία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τίτλο “Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις” σύμφωνα με την οποία προβλέπονται τα ακόλουθα:

– Χορηγείται, η ειδική αποζημίωση ποσού επτά (7) ευρώ, που προβλέπεται για τα μέλη των Υγειονομικών Επιτροπών της περίπτωσης α’ της παραγράφου 5α του άρθρου 6 του ν. 3863/2010, και στον ιατρό, ο οποίος συνεπικουρεί την Υγειονομική Επιτροπή Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) κατά την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος απονομής προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας αξιολόγησης της αναπηρίας, (ισχύει από Φεβρουάριο έως Ιούνιο ενεστώτος έτους)

– Απαλλάσσονται, από την υποχρέωση καταβολής του προβλεπόμενου παραβόλου κατά την εξέτασή τους από τις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α., τα άτομα με αναπηρία που υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση για την ένταξή τους στις προβλεπόμενες, από την παράγραφο 1 του άρθρου 215 του ν. 4512/2018, προνοιακές παροχές.

– Παρατείνεται εκ νέου μέχρι 28.2.2019 (λήγει 31.03.2018) η διάρκεια του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Άρθρο 

Με το ν. 4512/2018 (Α’ 5) εγκρίθηκε η διενέργεια πιλοτικού προγράμματος απονομής προνοιακών παροχών σε χρήμα για τα άτομα με αναπηρία από τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) και τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας αξιολόγησης της αναπηρίας και απονομής της προνοιακής παροχής, με παράλληλη προσθήκη, στη σημερινή εκτίμηση της αναπηρίας, δεδομένων για τις καθημερινές δραστηριότητες του ατόμου με αναπηρία.

Στη συνέχεια, εκδόθηκε η υπ’ αρ. Δ 12 /Γ.Π.οικ.2738/36/2018 ( Β’ 57) κοινή απόφαση υπουργών «Πιλοτικό πρόγραμμα εφαρμογής διαδικασίας απονομής προνοιακών παροχών σε χρήμα, σε άτομα με αναπηρία» όπου, στο άρθρο 10, προβλέπει ότι: «Για τις ανάγκες εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος, η Υγειονομική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α. συνεπικουρείται από ιατρό ειδικότητας φυσιάτρου ή ιατρού εργασίας ή άλλης ειδικότητας, κατά προτίμηση με εξειδίκευση ή εμπειρία σε εργασιακά θέματα»

Ο ιατρός αυτός επικουρεί τα μέλη της υγειονομικής Επιτροπής των Κ.Ε.Π.Α. η οποία συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κανονισμού Ασφαλιστικής Αρμοδιότητας του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Τα τρία μέλη της Υγειονομικής Επιτροπής, για τις υπηρεσίες τους κατά την κρίση στα ΚΕΠΑ, αμείβονται βάσει των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3863/2010 (ΑΊ15) όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση κρίνεται επιτακτική, προκειμένου να καταστεί δυνατή η χορήγηση αποζημίωσης στον ιατρό που θα επικουρεί τα τρία μέλη της υγειονομικής επιτροπής, δεδομένου ότι προέρχεται, επίσης, από το σώμα των ιατρών που συγκροτούν τις υγειονομικές επιτροπές και μέχρι σήμερα δεν υπάρχει νομοθετική πρόβλεψη για την αμοιβή του.

Άρθρο …

Δεδομένου ότι η προβλεπόμενη στο άρθρο 215 του ν.4512/2018 (Α’5) πιλοτική διαδικασία προγράμματος απονομής προνοιακών παροχών σε χρήμα για τα άτομα με αναπηρία:

α) τροποποιεί τη μέχρι σήμερα ακολουθούμενη διαδικασία μέσω των υπηρεσιών των Δήμων, η οποία ήταν οικεία στον κόσμο της αναπηρίας

β) απαιτεί τη συμμετοχή, όσο το δυνατόν μεγαλύτερου δείγματος αιτούντων, προκειμένου να εξαχθούν τεκμηριωμένα συμπεράσματα εν όψει της εθνικής εφαρμογής του νέου συστήματος απονομής των προνοιακών παροχών σε χρήμα και

γ)εφαρμόζεται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο και περιορισμένη γεωγραφική εμβέλεια,

κρίνεται σκόπιμο οι αιτούντες να απαλλαγούν από την υποχρέωση καταβολής του ειδικού παραβόλου που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία για την πιστοποίηση της αναπηρίας τους από τις Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕΠΑ.

Άρθρο 

Με την παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4052/2012 (Α’ 41) οι άστεγοι αναγνωρίζονται ρητά ως ευπαθής κοινωνική ομάδα, στην οποία η Πολιτεία οφείλει να παρέχει τη δέουσα κοινωνική προστασία. Προς τον σκοπό αυτό, υλοποιείται το Πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη», όπως αυτό ορίζεται στην υπ’ αριθμ. Δ28/οικ.31354/2352/2014 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας , η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του αυτού ως άνω άρθρου. Το εν λόγω Πρόγραμμα υλοποιείται με σκοπό την ανταπόκριση της Πολιτείας στις ιδιάζουσες στεγαστικές και εκπαιδευτικές ανάγκες της ευπαθούς κοινωνικής ομάδας των αστέγων, με απώτερο στόχο την εργασιακή επανένταξή τους.

Το Πρόγραμμα αποτελείται από δύο πυλώνες: τον πυλώνα της στέγασης, μέσω της κάλυψης του ενοικίου για την αυτόνομη διαμονή σε κατάλληλα καταλύματα, καθώς και των δαπανών οικοσκευής, εξυπηρετώντας τις ανάγκες του ωφελουμένου και των μελών της οικογένειάς του και τον πυλώνα της επανένταξης στον κοινωνικό ιστό, μέσω της επιχορηγούμενης απασχόλησης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας.
Επιπροσθέτως, στους ωφελουμένους παρέχονται υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, εργασιακής συμβουλευτικής, νομικής συμβουλευτικής, χρηματοοικονομικής διαχείρισης και διασύνδεσης με αρμόδιες υπηρεσίες και δομές κοινωνικής φροντίδας.

Μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα περισσότεροι από χίλιοι (1.000) ωφελούμενοι. Το πρόγραμμα υλοποιείται από Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου σε τριάντα ένα (31) Δήμους της Ελληνικής Επικράτειας.

Τα προγράμματα στέγασης σε διαμερίσματα, παρουσιάζουν το όφελος της επανένταξης για τους ωφελούμενους, αφού η επαφή με τον κοινωνικό ιστό είναι πιο άμεση σε σχέση με το διάστημα κατά το οποίο παρέμεναν σε δομές επείγουσας στέγασης ή σε κοινωνικούς ξενώνες και τα προβλήματα της καθημερινότητας επιλύονται, σε μεγάλο βαθμό, από τους ίδιους.

Δεδομένης της επικείμενης λήξης του προγράμματος την 31.03.2018, κρίνεται σκόπιμη η παράταση έως την 28η Φεβρουαρίου 2019, με τους υφιστάμενους φορείς υλοποίησης, προκειμένου οι ωφελούμενοι να τύχουν μιας κατά το δυνατόν ολοκληρωμένης δυνατότητας επανάκαμψης στο κοινωνικό γίγνεσθαι.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο….

Η ειδική αποζημίωση ποσού επτά (7) ευρώ που προβλέπεται για τα μέλη των Υγειονομικών Επιτροπών της περίπτωσης α’ της παραγράφου 5α του άρθρου 6 του ν. 3863/2010 (Α’115) χορηγείται και στον ιατρό, ο οποίος συνεπικουρεί την Υγειονομική Επιτροπή ΚΕΠΑ κατά την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος του άρθρου 215 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), όπως εξειδικεύεται στο άρθρο 2 παρ. 10 και 11 της Δ12/Γ.Π.οικ.2738/36/2018 (Β’ 57) κοινής υπουργικής απόφασης.

Άρθρο….

Στην παρ. 2 του άρθρου 215 του ν. 4512/2018 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Οι αιτούντες του προηγούμενου εδαφίου απαλλάσσονται, κατά την εξέτασή τους από τις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕΠΑ, από την υποχρέωση καταβολής παραβόλου, όπως ορίζεται στην υπ’ αρ. Φ 40021/26407/2051/2006 (Β’ 1829) υπουργική απόφαση.»

Άρθρο 

Η παρ. 5 του άρθρου 71 του ν. 4445/2016 (Α’ 236) αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Η διάρκεια του Προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη», που παρατάθηκε μέχρι τις 31.03.2018, παρατείνεται από τη λήξη του μέχρι τις 28.02.2019. Η ισχύς της υπ’ αριθμ. Δ23/οικ.20171/1040/2017 κοινής απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β’ 1602) και των ήδη συναφθεισών, δυνάμει της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, προγραμματικών συμβάσεων παρατείνεται αυτοδίκαια, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, έως τις 28.02.2019»

ΠΗΓΗtaxheaven.gr