Επιστροφή παραβόλων έφεσης σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης (ΣτΠ)

1406

Ο Συνήγορος εξέτασε αίτηµα δικηγόρου για την επιστροφή ποσών από παράβολα του Ελληνικού ∆ηµοσίου, τα οποία καταβλήθηκαν από τον δικηγόρο για λογαριασµό των εντολέων του, στο πλαίσιο εκδίκασης έφεσής τους. Η αρµόδια ∆.Ο.Υ. απέρριψε το αίτηµά του, παρά το γεγονός ότι προσκόµισε δικαστική απόφαση, που διέτασσε την επιστροφή των παραβόλων, επειδή οι εντολείς του – κάτοικοι εξωτερικού, δεν διέθεταν Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα.

Ο νόµος (Π.∆. 16/1989, αρ. 105, § 1 και 2), απαιτεί για την επιστροφή παραβόλων αίτηση του δικαιούχου στη ∆.Ο.Υ. που εξέδωσε το παράβολο, τη ∆ικαστική Απόφαση και το διπλότυπο είσπραξης (παράβολο). Η αρµόδια για την επιστροφή ∆.Ο.Υ., ενηµέρωσε τον δικηγόρο, ότι αδυνατεί να προβεί στην επιστροφή των παραβόλων, επειδή αυτά είχαν εκδοθεί σε µηδενικούς Α.Φ.Μ. και προκειµένου να τα επιστρέψει, ζήτησε την έκδοση Α.Φ.Μ. από τους εν λόγω κατοίκους εξωτερικού. Ο Συνήγορος υποστήριξε ότι οι πελάτες του δικηγόρου ουδέποτε ήταν κάτοικοι Ελλάδας, εποµένως δεν θα ήταν δυνατή η έκδοση Α.Φ.Μ. και σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Εισπράξεων της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων, κάλεσε τη ∆.Ο.Υ. να επιστρέψει τα παράβολα, σε εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας, αναγράφοντας στον τίτλο πληρωµής, τον ίδιο Α.Φ.Μ. µε τον τίτλο είσπραξης, δηλαδή τον µηδενικό Α.Φ.Μ. Μετά την παρέµβαση του Συνηγόρου, η ∆.Ο.Υ. προέβη στην επιστροφή των παραβόλων, που εκδόθηκαν µε µηδενικό Α.Φ.Μ. και αποδόθηκαν µε δικαστική απόφαση προς τους πολίτες. (Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη : Ευανθία Σαββίδη Ειδική επιστήµονας: Πετρούλα Βορριά)

Δείτε το Έγγραφο Σ.τ.Π. προς τη Δ.Ο.Υ. 

ΠΗΓΗlegalnews24.gr