Εταιρίες τηλεπικοινωνιών: Στις περιπτώσεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου δεν δύναται να πραγματοποιηθεί αύξηση του παγίου ή μείωση οποιασδήποτε υπηρεσίας του πακέτου

254

Με έγγραφο που κατέθεσε στη Βουλή ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων απάντησε σε ερώτηση βουλευτή σχετικά με το ότι η Ελλάδα είναι η ακριβότερη χώρα στον ΟΟΣΑ στις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας.

Σε συνέχεια της ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή θέτουμε υπόψη σας τα κάτωθι:

Καταρχάς, σημειώνεται ότι σύμφωνα με το ισχύον Εθνικό και Κοινοτικό Νομοθετικό Κανονιστικό Πλαίσιο για την ανάλυση αγορών προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών που επιδέχονται εκ των προτέρων ρύθμιση, η ΕΕΤΤ καλείται να ορίσει σχετικές αγορές στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών ακολουθώντας τη διαδικασία ταυτοποίησης και ορισμού αγορών που τίθεται στην Οδηγία Πλαίσιο.

Ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 16, παρ. 1 και 2 της Οδηγίας Πλαίσιο: «1. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές διεξάγουν ανάλυση των σχετικών αγορών βασιζόμενες στις αγορές που ταυτοποιούνται στη Σύσταση και λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τους τις Κατευθυντήριες Γραμμές».

Σύμφωνα με την ισχύουσα Σύσταση της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2014, «σχετικά με σημαντικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες επιδέχονται εκ των προτέρων κανονιστική ρύθμιση, σύμφωνα με την οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών»: «Κατά τον ορισμό των σχετικών αγορών που αντιστοιχούν στις εθνικές συνθήκες, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 3 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να διενεργούν ανάλυση των αγορών προϊόντων και υπηρεσιών που προσδιορίζονται στο παράρτημα». Στο Παράρτημα της Σύστασης προβλέπεται ότι υφίσταται μια διακριτή σχετική αγορά, αφορώσα τον «Τερματισμό φωνητικών κλήσεων σε μεμονωμένα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, σε επίπεδο χονδρικής».

Με βάση τα ως άνω και σύμφωνα με την Απόφαση της ΕΕΤΤ 815/002/22.6.2017 (ΦΕΚ 2530/Β/20.7.2017) «Ορισμός χονδρικής αγοράς τερματισμού φωνητικών κλήσεων σε μεμονωμένα κινητά δίκτυα, Καθορισμός Επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ και Κανονιστικές Υποχρεώσεις αυτών (4ος Γύρος Ανάλυσης)» είναι υπό ρύθμιση μόνο τα τέλη τερματισμού των κλήσεων από χώρες της EE/ ΕΟΧ που τερματίζουν σε πάροχο δικτύου Ελλάδας (επίπεδο χονδρικής).

Στο επίπεδο λιανικής αγοράς, οι υπηρεσίες κινητής δεν τελούν υπό ρύθμιση από πλευράς Τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας.

Περαιτέρω, και καθόσον αφορά τη μελέτη του ΟΟΣΑ στην οποία αναφέρεται η ερώτηση του κ. Βουλευτή, λεκτέα τα εξής:

Στην εν θέματι μελέτη ο υπολογισμός που εμπεριέχεται σε αυτή, γίνεται αφού ληφθούν υπόψη μια σειρά από παραδοχές. Συγκεκριμένα, οι ονομαστικές τιμές τιμοκαταλόγου, ήτοι οι τιμές πριν κανονικοποιηθουν κατά μονάδες αγοραστικής δύναμης (ΜΑΔ), ενσωματώνουν Φ.Π.Α. 24% και άλλους φόρους/τέλη, όπως για παράδειγμα τα τέλη συνδρομητών κινητής. Τα τέλη αυτά εξαρτώνται από τη χρήση, εν προκειμένω στο παράδειγμα ανέρχονται σε τουλάχιστον 12%.

Τα τέλη αυτά (ήτοι τα τέλη συνδρομητών κινητής) δεν εφαρμόζονται στα περισσότερα κράτη της ΕΕ, γεγονός που πρέπει επίσης να αξιολογηθεί όσον αφορά την εκτίμηση των χρεώσεων στην Ελλάδα.

Παρόλα αυτά, ακόμα και αν αφαιρεθεί η επίδραση των παραπάνω πρόσθετων επιβαρύνσεων, στην Ελλάδα εξακολουθούν να διαπιστώνονται υψηλές τιμές για τα 3 καλάθια χρήσης με βάση τη μεθοδολογία της συγκεκριμένης μελέτης του ΟΟΣΑ. Εντούτοις, τα μεγέθη εξακολουθούν να αφορούν σε τιμές τιμοκαταλόγου των πακέτων και δεν περιλαμβάνουν την επίδραση προσφορών ή συνδυασμό πακέτων που μπορεί να εκμεταλλευτεί ένας καταναλωτής και να μειώσει σημαντικά τη σχετική μηνιαία δαπάνη. Για παράδειγμα, στο μέσο πακέτο χρήσης (300 κλήσεις ή 600 λεπτά, 80 SMS και 1 GB δεδομένα) που χρησιμοποιείται στη μελέτη του ΟΟΣΑ υπάρχουν συνδυαστικές λύσεις ή προσφορές ή εκπτώσεις σε υφιστάμενα προϊόντα που μειώνουν σημαντικά (-20% ) την τελική επιβάρυνση του Έλληνα καταναλωτή. Ενδεικτικά, μπορεί να αξιοποιηθεί η σχετική εφαρμογή της ΕΕΤΤ (www.pricescope.gr).

Πρέπει να σημειωθεί επίσης, ότι με βάση στοιχεία της Διεθνούς Ενώσεως Τηλεπικοινωνιών (ITU), η υπόθεση ότι οι εταιρίες κινητής στην Ελλάδα έχουν τις υψηλότερες χρεώσεις δεν ευσταθεί. Συγκεκριμένα, στο δεύτερο τόμο της ετήσιας έκθεσής της ITU «Measuring the information Society Report 2017», σελ. 70, φαίνεται ότι οι τιμές κινητής στην Ελλάδα, σταθμισμένες ως προς το ακαθάριστο εισόδημα, δεν είναι οι πιο υψηλές στην Ευρώπη.

Ο πίνακας που ακολουθεί, παρατίθεται στη σελ. 70 της συγκεκριμένης έρευνας, δείχνει ότι οι τιμές κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα είναι πιο προσιτές από το μέσον όρο αντίστοιχων τιμών στην υπόλοιπη Ευρώπη.

 

Ελλάδα Ευρώπη
Τιμές Κινητής Τηλεφωνίας (% GNI pc) 0.4 1.0
Τιμές Κινητής Ευρυζωνικής. Πρόσβασης 500 MB (% GNI pc) 0.9 0.6
Τιμές Κινητής Ευρυζωνικής. Πρόσβασης 1 GB (% GNI pc) 1.0 0.6

Η ΕΕΤΤ συλλέγει στοιχεία για τα προγράμματα που διαθέτουν οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας στην αγορά. Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΕΤΤ, σήμερα διατίθενται εμπορικά περισσότερα από 600 προγράμματα κινητής τηλεφωνίας. Ανάλογα με τα επίπεδα χρήσης, υπάρχουν ομάδες προγραμμάτων που ανταγωνίζονται μεταξύ τους βάσει τιμής για διαφορετικά προφίλ/μοτίβα χρήσης. Επίσης, υπάρχουν και επιπρόσθετα (add-on) προγράμματα για την κάλυψη ιδιαίτερων ή περιστασιακών αναγκών.

Τέλος, σημειώνεται ότι η ΕΕΤΤ θα εξακολουθήσει να συλλέγει στοιχεία και με στόχο να διαπιστώσει εάν υφίστανται ζητήματα υπερβολικής τιμολόγησης στην κινητή τηλεφωνία που κρίνουν επιβεβλημένη την παρέμβασή της από πλευράς δικαίου του ανταγωνισμού.

Ήδη ωστόσο, με τη δημοσίευση σε ΦΕΚ (ΦΕΚ 4262/Β/6-12-17) του νέου Κανονισμού Γενικών αδειών στις αρχές Δεκεμβρίου, η ΕΕΤΤ απέστειλε επιστολή στους Παρόχους κινητής ενημερώνοντας τους ότι στις περιπτώσεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου, ανεξαρτήτως του εάν υπάρχει επιδότηση συσκευής ή έκπτωση παγίου, δεν δύναται εντός του ορισμένου χρόνου της σύμβασης να πραγματοποιηθεί αύξηση του παγίου ή μείωση οποιασδήποτε υπηρεσίας του πακέτου υπηρεσιών (όπως λεπτά χρόνου ομιλίας, αριθμός SMS/MMS και όγκος δεδομένων).