ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Πώς θα υπολογίζονται οι συντάξεις στο Δημόσιο

294

Τον τρόπο υπολογισμού των κύριων, των επικουρικών συντάξεων, του μερίσματος και της εφάπαξ παροχής, για τους δημόσιους υπαλλήλους, αποσαφηνίζει Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας.

Eπισημαίνεται ότι πρόκειται για εφαρμογή διατάξεων του νόμου Κατρούγκαλου (ν.4387/2016) και δείχνουν τις αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη κατά τη διάρκεια του εργασιακού βίου των δημοσίων υπαλλήλων, για να υπολογιστεί η σύνταξη, το μέρισμα και το εφάπαξ τους.

Στην ΚΥΑ τονίζεται ότι για τον προσδιορισμό των κατά τα ανωτέρω συντάξιμων αποδοχών απαιτείται η αναζήτηση των σχετικών στοιχείων. Η αναζήτηση θα πραγματοποιηθεί με ενιαίο τρόπο και για τους τρεις εμπλεκόμενους φορείς – τομείς κοινωνικής ασφάλισης, ΕΦΚΑ–ΓΛΚ, ΕΤΕΑΕΠ και ΜΤΠΥ, στους οποίους υπάγονται οι δημόσιοι υπάλληλοι και λειτουργοί. Εργαλείο καταγραφής – αποτύπωσης των στοιχείων και για τους τρεις ως άνω φορείς – τομείς αποτελεί η διαδικτυακή Εφαρμογή του Δελτίου Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης (Ε-ΔΑΥΚ) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του Υπουργείου Οικονομικών.

Ουσιαστικά, επέρχεται αλλαγή σε ένα συγκεκριμένο υποκεφάλαιο του ΔΑΥΚ και στο εξής θα έχει και πίνακα με τις εξής στήλες: * Σύνολο αποδοχών, οι οποίες υποβλήθηκαν σε εισφορές υπέρ Κύριας Σύνταξης. * Ποσό εισφορών υπέρ Κύριας Σύνταξης. * Σύνολο αποδοχών, οι οποίες υποβλήθηκαν σε κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ. * Ποσό κρατήσεων υπέρ ΜΤΠΥ. * Σύνολο αποδοχών, οι οποίες υποβλήθηκαν σε εισφορές υπέρ επικουρικής σύνταξης. * Ποσό εισφορών υπέρ επικουρικής σύνταξης από τακτικές αποδοχές. * Ποσό εισφορών υπέρ επικουρικής σύνταξης από πρόσθετες αμοιβές. * Σύνολο αποδοχών, οι οποίες υποβλήθηκαν σε εισφορές υπέρ εφάπαξ παροχής. * Ποσό εισφορών υπέρ εφάπαξ παροχής. * Βασικός μισθός. * Επίδομα χρόνου υπηρεσίας. * Χρόνος ασφάλισης (σε ημέρες). Τα ως άνω στοιχεία καταχωρούνται ανά μισθολογική περίοδο (μήνα). Στις αποδοχές περιλαμβάνονται και τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και το Επίδομα Αδείας (όπου/όποτε αυτά καταβλήθηκαν και επί αυτών παρακρατήθηκαν εισφορές υπέρ του οικείου Ταμείου).

Δεδομένου ότι οι αποδοχές επί των οποίων επιβάλλονται εισφορές διαφοροποιούνται ανά εντασσόμενο φορέα – τομέα στον ΕΦΚΑ και στο ΕΤΕΑΕΠ καθώς και στο ΜΤΠΥ, στα επισυναπτόμενα Παραρτήματα παρατίθενται οι αποδοχές που υπόκεινται σε εισφορές, βάσει των οικείων διατάξεων κάθε φορέα – τομέα.

Η συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων του πίνακα του υποκεφαλαίου 5.6 του ΔΑΥΚ γίνεται με βάση τα στοιχεία των αναλυτικών καταστάσεων μισθοδοσίας. Εάν δεν υπάρχουν αναλυτικές καταστάσεις μισθοδοσίας, η συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων γίνεται με βάση τα στοιχεία των υπηρεσιακών μεταβολών και τη μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου – λειτουργού, όπως αυτά προκύπτουν από τον ατομικό και υπηρεσιακό φάκελό του. Στην περίπτωση αυτή, τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών που παρακρατήθηκαν υπέρ των οικείων Ταμείων υπολογίζονται επί των κατά περίπτωση συντάξιμων αποδοχών και με βάση τα κατά περίπτωση ισχύοντα ποσοστά. Επισημαίνεται ότι από την ένταξη του Φορέα στο Πληροφοριακό Σύστημα της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (ΕΑΠ) και μετά, η συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων διενεργείται αποκλειστικά από τις αναλυτικές καταστάσεις μισθοδοσίας. 4. Προκειμένου να διεκπεραιωθούν άμεσα τα εκκρεμή αιτήματα για σύνταξη (κύρια, επικουρική), μέρισμα και εφάπαξ παροχή των ασφαλισμένων, οι οποίοι έχουν ήδη αποχωρήσει και για τους οποίους έχουν οριστικοποιηθεί τα ΔΑΥΚ, είναι επιτακτική ανάγκη όπως αποσταλούν μέσω της Εφαρμογής ΔΑΥΚ συμπληρωματικά στοιχεία από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μέσα στις προθεσμίες οι οποίες αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί και οι οποίες έχουν προσδιορισθεί με βάση τον αριθμό των οριστικοποιημένων ΔΑΥΚ των υπαλλήλων, των οποίων η υπαλληλική τους σχέση (κεφ. 2 της Ε-ΔΑΥΚ) έχει λυθεί από 30.12.2014 και μετά. Τα στοιχεία αυτά συμπεριλαμβάνονται στο υποκεφάλαιο 5.6 του ΔΑΥΚ, όπως τροποποιείται κατά τα ανωτέρω και συσχετίζονται μηχανογραφικά με το ήδη υποβληθέν ΔΑΥΚ ώστε να ενσωματωθούν σε αυτό.

DAYK.jpg

dayfk.jpg