Πώς φορολογείται η αποζημίωση λόγω απόλυσης

316

Ποιοι είναι οι συντελεστές που εφαρμόζονται

Εάν το ποσό δεν υπερβαίνει τις 60.000 ευρώ, η αποζημίωση που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι λόγω απόλυσης ή διακοπής της σχέσης εργασίας για οποιονδήποτε λόγο ή άλλης σύμβασης, είναι αφορολόγητη.

Ουσιαστικά για την πλειονότητα των εργαζομένων η αποζημίωση δεν φορολογείται. Αντίθετα οι αποζημιώσεις που λαμβάνουν στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων και τραπεζών για να αποχωρήσουν, οι οποίες υπερβαίνουν συνήθως τις 60.000 ευρώ φορολογούνται με συντελεστές από 10% έως 30%.

Πιο συγκεκριμένα η αποζημίωση φορολογείται με βάση κλίμακα με τους εξής συντελεστές:

– 0% για αποζημίωση έως 60.000 ευρώ.

– 10% για 60.000,01-100.000 ευρώ.

– 20% για το τμήμα της αποζημίωσης από 100.000,01-150.000 ευρώ.

– 30% για το τμήμα που υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ.

Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ακόμα τα εξής:

  • Όταν η αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας υπερβαίνει τις αποδοχές δύο μηνών, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει κατά την απόλυση μέρος της αποζημίωσης που αντιστοιχεί στις αποδοχές δύο μηνών. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σε διμηνιαίες δόσεις, καθεμία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τις αποδοχές δύο μηνών, εκτός και αν το ποσό που υπολείπεται για την εξόφληση του συνόλου της αποζημιώσεως είναι μικρότερο. Η πρώτη δόση καταβάλλεται την επομένη της συμπλήρωσης διμήνου από την απόλυση.
  • Όταν η αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας καταβάλλεται σε δόσεις που αντιστοιχούν σε διαφορετικά φορολογικά έτη, δηλώνεται τμηματικά στα φορολογικά έτη που εισπράχθηκε η κάθε δόση, καθόσον το δικαίωμα είσπραξης του δικαιούχου της αποζημίωσης αντιστοιχεί στο χρόνο είσπραξης της κάθε δόσης που δικαιούται. Στις περιπτώσεις αυτές οι υπόχρεοι(εργοδότες) για την υποβολή του ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων οφείλουν να αποστέλλουν μόνο το τμήμα της αποζημίωσης που πραγματικά εισπράχθηκε μέσα στο φορολογικό έτος και όχι τη συνολικά οφειλόμενη.
  • Σε περίπτωση καταβολής της αποζημίωσης, λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, σε δόσεις, ανεξάρτητα από το αν αυτές αντιστοιχούν στο ίδιο ή σε διαφορετικά φορολογικά έτη, ο οφειλόμενος φόρος υπολογίζεται επί του συνόλου της οφειλόμενης αποζημίωσης σύμφωνα με την κλίμακα. Ο φόρος αυτός επιμερίζεται εις μέρη ανάλογα με τα ποσά των καταβαλλόμενων δόσεων, παρακρατείται κατά την καταβολή της κάθε δόσης και αποδίδεται το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της κάθε δόσης.
ΠΗΓΗnewsbeast.gr