ΣτΠ: Δυνατότητα υποβολής δήλωσης ακινησίας και από τον κάτοχο του οχήματος

480

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

Σχέσεις κράτους – πολίτη

Σύνοψη διαμεσολάβησης

Δυνατότητα υποβολής δήλωσης ακινησίας και από τον κάτοχο του οχήματος

Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ευανθία Σαββίδη
Ειδική επιστήμονας: Μαρία Κετσιτζίδου

Φεβρουάριος 2018

Δημόσια οικονομική υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) αρνήθηκε να κάνει αποδεκτή δήλωση ακινησίας την οποία ο κληρονόμος του οχήματος κατέθεσε προτού υποβάλει δήλωση φόρου κληρονομίας. Η Δ.Ο.Υ υποστήριξε ότι δεν είχε μεταβιβαστεί στον ενδιαφερόμενο η κυριότητα του οχήματος, καθώς αυτό προϋποθέτει την υποβολή δήλωσης φόρου κληρονομίας.

Ο Συνήγορος του Πολίτη επισήμανε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ, ότι, δεδομένης της διαζευκτικής διατύπωσης της διάταξης που ρυθμίζει την υποβολή δήλωσης ακινησίας οχήματος, η δήλωση αυτή μπορεί να υποβληθεί όχι μόνο από τον ιδιοκτήτη του οχήματος, αλλά και από τον κάτοχο αυτού.

Περαιτέρω, η Ανεξάρτητη Αρχή τόνισε ότι η κατοχή, η φυσική δηλαδή εξουσία επί του πράγματος, σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, αποτελεί πραγματική κατάσταση η οποία στοιχειοθετείται από πραγματικά περιστατικά, εναργή, δε, απόδειξη της κατοχής οχήματος αποτελεί η κατοχή των στοιχείων κυκλοφορίας αυτού (πινακίδες, άδεια κυκλοφορίας).

Τελικά, με την αριθμ. ΠΟΛ.1212/2017 εγκύκλιο οδηγία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), επιβεβαιώθηκε ότι «οποιοδήποτε πρόσωπο έχει την κατοχή του οχήματος δηλαδή έχει την φυσική εξουσία επί αυτού, ανεξάρτητα αν το ίδιο πρόσωπο έχει και την κυριότητα αυτού, μπορεί να υποβάλει δήλωση ακινησίας», και αποσυνδέθηκε ρητώς η μεταβίβαση της κυριότητας του οχήματος στον κληρονόμο από την υποβολή της δήλωσης ακινησίας.

ΠΗΓΗtaxheaven.gr