Τροποποίηση των διατάξεων του ΚΕΔΕ μετά τις νέες διατάξεις διαδικασίας διενέργεια πλειστηριασμών με ηλεκτρονικά μέσα

781

Δημοσιεύτηκε η ΠΟΛ. 1017/1.2.2018 εγκύκλιος της ΑΑΔΕ με θέμα «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 404 και 405 (τροποποιήσεις διατάξεων του Ν.Δ. 356/1974-ΚΕΔΕ) καθώς και των άρθρων 176,177, 207 και 208 (τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και του Πτωχευτικού Κώδικα) του Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α’5/17.1.2018) και συναφή θέματα». Η εγκύκλιος περιλαμβάνει τα εξής μέρη:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Τροποποιήσεις στο Ν.Δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ) μετά το ν. 4512/2018

Α.1.Τροποποιήσεις στην προδικασία και την κύρια διαδικασία των διενεργούμενων κατά ΚΕΔΕ πλειστηριασμών (κινητών και ακινήτων) και συναφή θέματα :

(i) Θέσπιση διενέργειας και των κατά ΚΕΔΕ διενεργούμενων πλειστηριασμών με ηλεκτρονικά μέσα. Αποκλειστική διενέργεια αυτών με ηλεκτρονικά μέσα από 1/5/2018.

(ii) Εναρμόνιση του χρόνου και τρόπου διενέργειας πλειστηριασμού με ηλεκτρονικά μέσα κατά τα πρότυπα του ΚΠολΔ

(iii) Θέσπιση ηλεκτρονικής δημοσίευσης περιλήψεων προγραμμάτων πλειστηριασμού σε διαδικτυακό τόπο και μεταβολή /εναρμόνιση του χρόνου κοινοποίησης και δημοσίευσης του προγράμματος πλειστηριασμού

(iv) Θέσπιση ελάχιστου/υποχρεωτικού περιεχομένου της περίληψης προγράμματος πλειστηριασμού

(v) Θέσπιση ειδικής προθεσμίας κατάθεσης εκπλειστηριάσματος από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού με ηλεκτρονικά μέσα.

(vi) Μεταβολή του χρόνου αποστολής των σχετικών εγγράφων στον υπάλληλο του πλειστηριασμού σε τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από τον πλειστηριασμό

(vii) Δυνατότητα ανάθεσης της σύνταξης προγράμματος πλειστηριασμού ακινήτων σε δικαστικό επιμελητή

(viii) Δυνατότητα επιλογής υπαλλήλου του πλειστηριασμού πέραν της περιφέρειας στην οποία υπάγεται ο ορισθείς τόπος του πλειστηριασμού με ηλεκτρονικά μέσα

Α.2. Επαναπροσδιορισμός της τιμής πρώτης προσφοράς σε προγράμματα πλειστηριασμών ακινήτων που εκδίδονται μετά την 17.1.2018 και καθορισμός αυτής βάσει της εμπορικής αξίας τους. Εναρμόνιση με τα ισχύοντα περί εκτίμησης της αξίας και καθορισμού τιμής πρώτης προσφοράς στην εμπορική αξία των ακινήτων, για κατασχέσεις που επιβάλλονται μετά την 18.1.2018.

Α.3. Διεύρυνση της προθεσμίας άσκησης αναγγελίας του Δημοσίου το αργότερο σε δέκα πέντε ημέρες από τον πλειστηριασμό

Α.4. Εναρμόνιση των διατάξεων του ΚΕΔΕ περί κατάταξης απαιτήσεων του Δημοσίου με τον ΚΠολΔ και τον Πτωχευτικό Κώδικα

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Τροποποίηση κατάταξης απαιτήσεων στην αναγκαστική εκτέλεση (977 Α ΚΠολΔ) και την πτώχευση (156 Α Πτωχευτικού Κώδικα)

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: Ειδικότερες λεπτομέρειες εφαρμογής της ΠΟΛ. 1011/2018 (ΦΕΚ Β 63/18.1.2018)

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: Διαδικασία μείωσης τιμής πρώτης προσφοράς στους διενεργούμενους κατά ΚΕΔΕ πλειστηριασμούς κατόπιν δικαστικής απόφασης.

Δείτε το σύνολο της ΠΟΛ. 1017/1.2.2018 εγκυκλίου εδώ

 

ΠΗΓΗe-forologia.gr