ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟ 2011 Αυξάνεται το όριο επιβάρυνσης των ΥΚΩ στους λογαριασμούς ρεύματος

318

Την αναπροσαρμογή του ορίου ετήσιας επιβάρυνσης των πελατών ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) το έτος 2018 αποφάσισε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Η αύξηση αυτή, αν και οριακή, είναι η πρώτη από το 2011 και μετά

Ειδικότερα με απόφαση που ήταν σε ισχύ από το 2011 προβλεπόταν ότι για την ηλεκτρική ενέργεια η ετήσια επιβάρυνση Πελάτη κατά θέση κατανάλωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των επτακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα ενός (773.531) ευρώ.

Σύμφωνα με την ΡΑΕ επειδή, το έτος 2017 σύμφωνα με τον «Πίνακα εξέλιξης ετήσιων μεταβολών και μέσων ετήσιων μεταβολών Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή» της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2017 – Δεκεμβρίου 2017 σε σύγκριση με τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2016 – Δεκεμβρίου 2016 παρουσίασε αύξηση 1,1% (ένα κόμμα ένα τοις εκατό), η ΡΑΕ αποφάσισε την αναπροσαρμογή του ορίου της μέγιστης ετήσιας επιβάρυνσης Πελάτη κατά θέση κατανάλωσης για την κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) το έτος 2018, σε € 782.307 (επτακόσιες ογδόντα δυο χιλιάδες, τριακόσια επτά ευρώ).

Η αύξηση βέβαια είναι οριακή και σημαίνει ότι ακόμα και σε αυτό το ύψος συμμετοχής και επιβάρυνσης στις χρεώσεις των ΥΚΩ να φτάσει ο καταναλωτής η επιβάρυνση θα είναι μικρή, αλλά το αξιοσημείωτο είναι ότι η ΡΑΕ μετά από το 2011 αποφασίζει για πρώτη φορά την αύξηση του ορίου.

ΠΗΓΗdikaiologitika.gr