Ποιες αλλαγές έρχονται στο σύστημα κινητικότητας των δημοσίων υπαλλήλων

859

Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή τροποποιούνται συγκεκριμένες διατάξεις του νόμου για την κινητικότητα των υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα.

Ειδικότερα προβλέπονται τα ακόλουθα:

Δεν απαιτείται η προηγούμενη έκδοση Οργανισμών για τη συμμετοχή φορέων ως υπηρεσιών υποδοχής στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας , εφόσον βεβαιώνεται ότι οι υπηρεσιακές ανάγκες για τη λειτουργία του καλύπτονται από τις υφιστάμενες οργανικές διατάξεις.

α. Ορίζεται ότι. σε περίπτωση που ο φορέας προέλευσης δεν βεβαιώνει, εντός της μνημονευόμενης προθεσμίας, την πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής στο ΕΣΚ (άρθρο 4 του ν.4440/2016, τεκμαίρεται ότι αυτές πληρούνται, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
β. Τίθεται ανώτατο όριο φορέων, για τις θέσεις των οποίων οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση προτίμησης, η οποία υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986.
γ. Επανακαθορίζεται η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων από την υπηρεσία υποδοχής, στις περιπτώσεις που η προκηρυσσόμενη θέση αφορά κλάδο ή ειδικότητα ΠΕ ή ΤΕ κατηγοριών, καθώς και κλάδο ή ειδικότητα των ΔΕ ή ΥΕ κατηγοριών.
δ. Στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας και σε περίπτωση που ο υποψήφιος, εντός της οριζόμενης αποκλειστικής προθεσμίας, παραιτείται ή δεν προσκομίζει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών του προσόντων, η υπηρεσία του φορέα υποδοχής ενημερώνει αμελλητί το αρμόδιο τριμελές όργανο για την υπόδειξη του επικρατέστερου επιλαχόντα.
Προβλέπεται η δυνατότητα ανάκλησης των πράξεων μετάταξης ή απόσπασης μόνο για λόγους που αφορούν στη μη συνδρομή των μνημονευόμενων προϋποθέσεατν συμμετοχής στο ΕΣΚ.
ε. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις εφαρμόζονται και για τις εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόμου, διαδικασίες αξιολόγησης υποψηφίων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.

α. Παρέχεται η δυνατότητα παράτασης, μέχρι τις 31-12-2018 (λήγουν στις 15-4-2018) των αποσπάσεων, για τις οποίες είχε υποβληθεί αίτηση του υπαλλήλου ή είχε εκδοθεί ανακοίνωση – πρόσκληση μέχρι και τις 31-7-2017 (άρθρο 18 παρ. 4 του ν.4440/2016 κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
β. Προβλέπεται, επίσης, η δυνατότητα μετάταξης των, κατά τα ανωτέρω, αποσπασμένων υπαλλήλων, στην υπηρεσία που είναι αποσπασμένοι, σύμφωνα με την ειδικότερα αναφερόμενη διαδικασία και χωρίς να απαιτείται η έκδοση της εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006.
Η μετάταξη διενεργείται σε κενή θέση του κλάδου της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας και εάν δεν υπάρχει, με μεταφορά της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος, με την ίδια σχέση εργασίας και διατήρηση της τυχόν προσωπικής διαφοράς στις αποδοχές.
γ. Για τις διενεργούμενες, κατά τα ανωτέρω, αποσπάσεις και μετατάξεις, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 15 του ν.4440/2016 σχετικά με τον τρόπο κάλυψης της δαπάνης μισθοδοσίας των αποσπώμενων και μετατασσόμενων υπαλλήλων.

ΠΗΓΗΕΝΙΚΟΣ