Στα 321 ευρώ το γραμμάτιο προείσπραξης για τα συναινετικά διαζύγια (Νομοσχέδιο)

2303

Οι ελάχιστες αμοιβές δικηγόρων και συμβολαιογράφων στη νέα διαδικασία έκδοσης συναινετικού διαζυγίου

 

Διατάξεις που αφορούν τα συναινετικά διαζύγια περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με την Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Πρόληψη και τη Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βία, το οποίο βρίσκεται από χθες στη Βουλή.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις του προτεινόμενου άρθρου 28 συμπληρώνονται οι διατάξεις του πρόσφατου ν. 4509/2017 για το συναινετικό διαζύγιο, ώστε να προβλέπονται οι ελάχιστες αμοιβές των δικηγόρων και των συμβολαιογράφων που μετέχουν στη διαδικασία.

Αναλυτικά το άρθρο 28:

1.Στο Παράρτημα II με τίτλο «Πίνακας αμοιβών δικηγόρων για παράσταση σε συμβόλαια» του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013) προστίθεται η φράση:

«ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΥΣΗΣ ΓΑΜΟΥ ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ 321 ευρώ»

2. Στην περίπτ. δ’ του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 111376/11-01-2012 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Καθορισμός δικαιωμάτων συμβολαιογράφων» (Β’ 13), προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Για την πράξη με την οποία βεβαιώνεται η λύση του γάμου και επικυρώνονται οι συμφωνίες των συζύγων οφείλονται πάγια δικαιώματα και δεν καταβάλλεται τέλος χαρτοσήμου».

ΠΗΓΗlawspot