Τι προβλέπει η εγκύκλιος για τη λειτουργία σκαφών αναψυχής

1175

Εκδόθηκε από τη γενική γραμματεία Λιμένων του υπουργείου Ναυτιλίας η πολυαναμενόνενη επεξηγηματική εγκύκλιος για τη λειτουργία των σκαφών αναψυχής, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις  του ν. 4504/2017.

Για την δραστηριοποίηση στην Ελλάδα πλοίων που έχουν χαρακτηριστεί επαγγελματικά σύμφωνα με το δίκαιο άλλης χώρας προεβλέπει ότι:

«Σύμφωνα με την υποπαράγραφο β΄ της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4256/2014, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 136 του ν. 4504/2017: «β. Η εκτέλεση σύμβασης ναύλωσης από επαγγελματικό πλοίο αναψυχής με σημαία κράτους – μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή σημαίας εκτός της Ε.Ε. επιτρέπεται, μόνο όταν ο τόπος επιβίβασης και αποβίβασης των επιβατών του πλοίου αναψυχής βρίσκεται στην αλλοδαπή. Σε κάθε άλλη περίπτωση, τα πλοία αυτά δεν αναγνωρίζονται στην ελληνική επικράτεια ως επαγγελματικά πλοία αναψυχής αλλά ως ιδιωτικά και υποχρεούνται σε έκδοση Δελτίου Κίνησης Πλοίων Αναψυχής (ΔΕ.Κ.Π.Α.) ή Δελτίου Κίνησης (transit log).».

Διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω διάταξη, αφορά στα πλοία αναψυχής που έχουν χαρακτηριστεί επαγγελματικά σύμφωνα με το δίκαιο άλλης χώρας. Πλοία που δεν έχουν χαρακτηριστεί επαγγελματικά σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4256/2014 όπως ισχύει, επιτρέπεται να εκτελούν σύμβαση ολικής ναύλωσης στην Ελλάδα, μόνο όταν ο τόπος επιβίβασης και αποβίβασης επιβατών βρίσκεται στην αλλοδαπή.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της παρ. 3 (α) του άρθρου 3 του ν. 4256/2014, η εκτέλεση σύμβασης ναύλωσης, στην οποία ο τόπος παράδοσης και ο τόπος επαναπαράδοσης του πλοίου αναψυχής βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια, επιτρέπεται στα ακόλουθα πλοία αναψυχής:

α) υπό σημαία ελληνική ή άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., καθώς και

β) υπό σημαία κράτους εκτός της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., ολικού μήκους άνω των τριάντα πέντε (35) μέτρων, εφόσον είναι κατασκευασμένα κατά το μεγαλύτερο μέρος τους από μέταλλο ή πλαστικό και έχουν μεταφορική ικανότητα άνω των δώδεκα (12) επιβατών.

Μέχρι την ολοκλήρωση και τη θέση σε λειτουργία του Μητρώου του άρθρου 2 του ν. 4256/2014, τα πλοία αναψυχής, τα οποία ορίζονται στην παρ. 3 (α) του άρθρου 3 του ίδιο νόμου που πρόκειται να δραστηριοποιηθούν και να χαρακτηρισθούν ως επαγγελματικά κατά τις διατάξεις του ν. 4256/2014 εφοδιάζονται προσωρινά και μέχρι τη λειτουργία του ηλεκτρονικού Μητρώου τουριστικών πλοίων του άρθρου 2 του ίδιου νόμου, από την αρμόδια Διεύθυνση Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Θαλασσίου Τουρισμού του Υ.ΝΑ.Ν.Π., με άδεια επαγγελματικού πλοίου αναψυχής για την πραγματοποίηση ταξιδιών με ολική ναύλωση (παρ. 8 (α) του άρθρου 15 του ν. 4256/2014).

ΠΗΓΗnaftemporiki.gr