Τι πρόστιμα ισχύουν για τις επιχειρήσεις σε ενδεχόμενο έλεγχο του ΣΔΟΕ

5272

Του Νιμορακιωτάτη Δ. Γεωργίου
Λογιστή – Φοροτεχνικού

Tα πρόστιμα για κάθε φορολογική παράβαση έχουν αλλάξει ριζικά και παρατηρούμε ότι σε πολλές περιπτώσεις είναι μικρότερα από ότι ίσχυε παλαιότερα.

“Ευνοούνται’’ σε ορισμένες περιπτώσεις οι απαλλασσόμενοι από το ΦΠΑ δηλαδή ασφαλιστικοί πράκτορες, γιατροί, φροντιστήρια, οι υποκείμενοι που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του άρθρου 39 του κώδικα ΦΠΑ (απαλλασσόμενοι από το ΦΠΑ λόγω τζίρου), όπως και οι επαγγελματίες που έχουν ενταχθεί σε ειδικά καθεστώτα καταβολής του φόρου (αλιείς, μεταχειρισμένα αγαθά, πρακτορείο ταξιδιών κτλ).

Για κάθε ανακριβή ή μη έκδοση ή λήψη ανακριβών  φορολογικών στοιχείων για τις παραπάνω κατηγορίες, επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ για αυτούς που τηρούν απλογραφικά βιβλία (Β΄ κατηγορίας) και 1.000 ευρώ για αυτούς που τηρούν διπλογραφικά (Γ΄ κατηγορίας). Προσοχή, το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται για παραβάσεις που έχουν διαπραχθεί μετά την 6/6/2017 και επιβάλλεται ανά φορολογικό έλεγχο και όχι για κάθε παράβαση ξεχωριστά.

Για παράδειγμα αν κάποιος από τις άνω κατηγορίες δεν κόψει 5 αποδείξεις τότε από τον έλεγχο θα του επιβληθεί ένα πρόστιμο των 500 ή 1.000 ευρώ ανάλογα με τα βιβλία που τηρεί. Το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται σε όλες τις επιχειρήσεις (ενταγμένες και μη στον ΦΠΑ), οι οποίες δεν έχουν εκδώσει  παραστατικά στοιχεία για την διακίνηση των εμπορευμάτων τους. Τα στοιχεία αυτά είναι το Δελτίο Αποστολής, Συνοδευτικό διακίνησης Αποθεμάτων κ.τ.λ. Φυσικά αν τα αγαθά συνοδεύονται με τιμολόγιο πώλησης δεν απαιτείται να εκδώσουμε και παραστατικό διακίνησης.

Για τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στο ΦΠΑ τα πρόστιμα, για μη έκδοση ή έκδοση ανακριβούς στοιχείου, είναι 50% επί του φόρου που θα προέκυπτε από το εκδοθέν στοιχείο. Το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 250 ευρώ για επιχειρήσεις με βιβλία Β΄ κατηγορίας και 500 ευρώ για Γ΄ κατηγορίας. Αν για παράδειγμα σε επιτόπιο έλεγχο επιχείρησης που τηρεί βιβλία Β΄ κατηγορίας, διαπιστωθεί από τους ελεγκτές ότι δεν εκδόθηκε μία απόδειξη αξίας 100 ευρώ το πρόστιμο που θα επιβληθεί θα είναι 250 ευρώ.

Οι διατάξεις ισχύουν από 25/07/2016 και μετά. Να επισημάνουμε ότι σε περίπτωση που διαπραχθεί η ίδια παράβαση για δεύτερη φορά εντός πενταετίας και εντοπισθεί η νέα παράβαση από τις αρμόδιες αρχές σε επόμενο έλεγχο, τότε το πρόστιμο διπλασιάζεται. Σε επόμενη υποτροπή τα αρχικά πρόστιμα τετραπλασιάζονται.

Άλλη κατηγορία προστίμων είναι αυτή που αφορά εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα (όπως δηλώσεις Φ.Η.Μ., συγκεντρωτικές πελατών-προμηθευτών) περιόδου από 1/1/2014  εφεξής επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ. Το ίδιο πρόστιμο ισχύει και για κάθε τιμολόγιο 500 ευρώ και άνω που εξοφλείται με μετρητά και η παράβαση διαπράττεται μετά την 6/6/2017.

Για την παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση με οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού, επιβάλλονται τα ακόλουθα πρόστιμα 1) 5.000 ευρώ όταν υπαίτιος της παράβασης είναι ο χρήστης-κάτοχος ΦΗΜ 2) 10.000 ευρώ όταν υπαίτιος της παράβασης είναι η επιχείρηση μεταπώλησης ή τεχνικής υποστήριξης που έχει εξουσιοδοτηθεί για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής ΦΗΜ. 3) 20.000 ευρώ όταν υπαίτιος είναι η επιχείρηση που έχει λάβει, από την αρμόδια επιτροπή, έγκριση λογισμικού και hardwear.

Τα παραπάνω πρόστιμα αφορούν παραβάσεις που διαπιστώνονται από 1/1/2016 και μετά, ανεξαρτήτως του χρόνου διάπραξης της παράβασης.  Παραβάσεις που αφορούν την έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης χωρίς τη χρησιμοποίηση εγκεκριμένου φορολογικού μηχανισμού ή έκδοση από μη εγκεκριμένο φορολογικό μηχανισμό, οι οποίες διαπιστώνονται από 1/1/2016 και μετά, ανεξαρτήτως του χρόνου διάπραξης της παράβασης, επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, ανεξαρτήτως του πλήθους των παραβάσεων. Να διευκρινίσουμε ότι η έκδοση στοιχείων από εγκεκριμένο αλλά μη δηλωμένο ΦΗΜ δεν επιφέρει το άνω πρόστιμο.