ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ Νέα διαδικασία για την ελληνική ιθαγένεια

822

Αλλάζει στην διαδικασία απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στην Βουλή. Με την υπόψη τροπολογία, εισάγονται νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών γενικότερα θέματα ιθαγένειας.

 

Ειδικότερα με την τροπολογία τροποποιούνται κατά βάση διατάξεις του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004) και ορίζεται ότι οι ρυθμίσεις για την κτήση ελληνικής ιθαγένειας με δήλωση και αίτηση λόγω γέννησης ή/και φοίτησης σε σχολείο στην Ελλάδα, καταλαμβάνουν και τη φοίτηση σε σχολείο που ακολουθεί το υποχρεωτικό ελληνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και διδασκαλίας στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την τροπολογία επεκτείνεται και για τους συζύγους των υπαλλήλων που υπηρετούν στις διπλωματικές και προξενικές αρχές του Υπουργείου Εξωτερικών, η προσμέτρηση του χρόνου παραμονής στο εξωτερικό λόγω της Υπηρεσίας των Ελλήνων συζύγων τους, για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου κτήσης ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση.

Επίσης αλλοδαπός που κατέχει έγκυρο τίτλο διαμονής, εκτός των προσωρινών, και πληροί τις μνημονευόμενες τυπικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης, μπορεί να ζητήσει την πολιτογράφηση του, εφόσον διαμένει στην Ελλάδα δώδεκα συνεχή έτη πριν την υποβολή της σχετικής αίτησης. Η απόφαση πολιτογράφησης διορθώνεται σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία.

Επίσης καταργούνται οι ειδικές μεταβατικές διατάξεις για την πολιτογράφηση αλλογενών αλλοδαπών (άρθρο 25 του ν. 3838/2010), οι δε εκκρεμείς αιτήσεις πολιτογράφησης που υποβλήθηκαν βάσει των διατάξεων αυτών, εξακολουθούν να εξετάζονται σύμφωνα με αυτές όπως ίσχυαν πριν την κατάργηση τους.

Παράλληλα επανακαθορίζεται η συγκρότηση της Επιτροπής για τη σύνταξη Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, κατά το μέρος που αφορά στην ιδιότητα των μελών της.

Τέλος ορίζεται ότι, για τους ομογενείς Βορειοηπειρώτες, Κυπρίους και προερχόμενους εκ Κωνσταντινουπόλεως και εξ Ίμβρου και Τενέδου που αποκτούν την Ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, δεν αποτελεί προϋπόθεση διορισμού ή πρόσληψης στο δημόσιο τομέα η συμπλήρωση ενός έτους από την απόκτηση της, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα.

Αναλυτικά σύμφωνα με τις διατάξεις:

Ανήλικος αλλοδαπός που κατοικεί μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα θεμελιώνει δικαίωμα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης σε ελληνικό σχολείο, ή σε σχολείο που ακολουθεί το υποχρεωτικό ελληνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και διδασκαλίας, εφόσον έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση είτε εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η φοίτηση στο νηπιαγωγείο δεν προσμετράται. Η επιτυχής ολοκλήρωση της απαιτούμενης φοίτησης αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση της αρμόδιας αρχής.»
Συνεπεία της παραπάνω τροποποιητικής διάταξης, προκειμένου για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπούς μαθητές που φοιτούν στη χώρα μας, εξισώθηκαν τα ξένα σχολεία στην Ελλάδα, που όμως ακολουθούν το υποχρεωτικό ελληνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και διδασκαλίας, με τα ελληνικά σχολεία στην Ελλάδα.

Εντούτοις, η ελληνική ιθαγένεια μπορεί επίσης να αποκτηθεί από: «α. το τέκνο αλλοδαπών που γεννιέται ή γεννήθηκε στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση εγγραφής του στην Α’ τάξη ελληνικού σχολείου της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και της συνέχισης παρακολούθησης ελληνικού σχολείου κατά το χρόνο υποβολής της κοινής δήλωσης – αίτησης των γονέων του (παρ. 1 του άρθρου ΙΑ του ΚΕΙ) και,
β. τον αλλοδαπό που κατοικεί μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και είναι απόφοιτος Τμήματος ή Σχολής ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ, εφόσον διαθέτει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα

Για τους παραπάνω, επομένως, τρόπους κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας, όπου επίσης παραπέμπουν για την εφαρμογή τους σε προϋποθέσεις που σχετίζονται με τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα, δεν υπήρξε αντίστοιχη πρόβλεψη, με αποτέλεσμα για τις εν λόγω περιπτώσεις να μην μπορεί εκ της γραμματικής διατύπωσης του νόμου να θεωρηθεί ότι γίνονται αποδεκτά και έτη φοίτησης σε ξένα σχολεία στην Ελλάδα, που όμως ακολουθούν το υποχρεωτικό ελληνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και διδασκαλίας.
Κατά την ως τώρα εφαρμογή του ως άνω άρθρου, σημειώθηκε το άτοπο να μην χορηγείται η ελληνική ιθαγένεια σε παιδιά που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς την παρακολούθηση είτε εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πλην όμως το σχολείο τους δεν ήταν ελληνικό, αλλά ξένο. Και τούτο παρότι το σχολείο αυτό ακολουθούσε το υποχρεωτικό ελληνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και διδασκαλίας. Για να ξεπεραστεί το άτοπο αυτό, κρίνεται σκόπιμο να γίνει ρητά η σχετική διευκρίνιση και να εξομοιωθούν για τις ανάγκες της ρύθμισης αυτής, τα ελληνικά σχολεία με εκείνα που ακολουθούν το εκάστοτε ισχύον υποχρεωτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και διδασκαλίας.

Σύμφωνα με το δ’ εδάφιο της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 5 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, προκειμένου για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας από τους συζύγους Ελλήνων διπλωματικών υπαλλήλων προσμετράται για τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση απαιτούμενου χρόνου (τριετίας ή επταετίας) και ο χρόνος παραμονής τους στο εξωτερικό λόγω της υπηρεσίας των Ελλήνων συζύγων τους, εφόσον έχουν συμπληρώσει, οποτεδήποτε, ένα έτος διαμονής στην Ελλάδα.

Εντούτοις, με την παραπάνω διάταξη του ΚΕΙ δεν υπήρξε αντίστοιχη πρόβλεψη για τους υπαλλήλους που υπηρετούν μεν στις διπλωματικές και προξενικές αρχές
σύμφωνα με τον Κώδικα του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών αλλά δεν ανήκουν στον διπλωματικό κλάδο, όπως πιο συγκεκριμένα οι υπάλληλοι του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων, Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, Κλάδου ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού, Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων και Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής (αρ. 103, 112, 119, 127 και 135 αντιστοίχως του ν. 3566/2007 (Α’ 117), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Κατά συνέπεια, με την προτεινόμενη τροπολογία επιλύεται το ανωτέρω ζήτημα, παρεχόμενης έτσι της δυνατότητας και για τους συζύγους Ελλήνων υπαλλήλων, οι οποίοι υπηρετούν στις διπλωματικές και προξενικές αρχές του Υπουργείου Εξωτερικών αλλά δεν ανήκουν στον διπλωματικό κλάδο, να προσμετράται για τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση απαιτούμενου χρόνου (τριετίας ή επταετίας) και ο χρόνος παραμονής τους στο εξωτερικό λόγω της υπηρεσίας των Ελλήνων συζύγων τους, εφόσον έχουν συμπληρώσει, οποτεδήποτε, ένα έτος διαμονής στην Ελλάδα.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται η εξίσωση των κριτηρίων φοίτησης σε όλους τους τρόπους χορήγησης της ελληνικής ιθαγένειας, παρεχόμενης έτσι της δυνατότητας να γίνονται αποδεκτά και έτη φοίτησης σε ξένα σχολεία στην ΕλλάδαΡύθμιση παραγράφου 3

Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα στους συζύγους Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν μεν στις διπλωματικές και προξενικές αρχές σύμφωνα με τον Κώδικα του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών αλλά δεν ανήκουν στον διπλωματικό κλάδο, να προσμετράται για τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση απαιτούμενου χρόνου πριν την υποβολή αίτησης για πολιτογράφηση (τριετίας ή επταετίας) και ο χρόνος παραμονής τους στο εξωτερικό λόγω της υπηρεσίας των Ελλήνων συζύγων τους, εφόσον έχουν συμπληρώσει, οποτεδήποτε, ένα έτος διαμονής στην Ελλάδα.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση δύνεται η δυνατότητα πολιτογράφησης και συνεπώς διευκολύνεται η διαδικασία ένταξης στην ελληνική κοινωνία μεγάλου αριθμού αλλοδαπών, που παρά το γεγονός της ήδη μακρόχρονης (τουλάχιστον 12ετούς) συνεχούς νόμιμης διαμονής τους στη χώρα δεν κατέχουν κάποιον από τους αποκλειστικά απαριθμούμενους τίτλους διαμονής που προβλέπονται στο άρθρο 5 παρ. 1 περ. ε’, κατέχουν, όμως, άλλο έγκυρο τίτλο διαμονής, εκτός των προσωρινών.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση εξορθολογείται η διαδικασία πολιτογράφησης, με την πρόβλεψη και εφαρμογή ενός ενιαίου πάγιου συστήματος και την απάλειψη ειδικών ρυθμίσεων μεταβατικού χαρακτήρα.

Ρύθμιση παραγράφου 5
Με την προτεινόμενη ρύθμιση απλουστεύεται και επιταχύνεται η διαδικασία διόρθωσης ονοματεπωνυμικών στοιχείων επί της εκδοθείσας απόφασης πολιτογράφησης, η οποία δεν οφείλεται σε εκ παραδρομής σφάλμα που ενδεχομένως να έχει λάβει χώρα κατά την έκδοση της απόφασης, αλλά στην ορθογραφική ή φθογγολογική τους απόδοση καθώς πλέον αυτή γίνεται με πράξη Δημάρχου.

Ρύθμιση παραγράφου 6
Με την προτεινόμενη ρύθμιση επικαιροποιείται η σύνθεση της Επιτροπής για τη σύνταξη Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας με την αντικατάσταση: α) του Γενικού Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής ως Προέδρου της Επιτροπής, η θέση του οποίου δεν υφίσταται πλέον εκ του νόμου μετά την κατάργηση της Γενικής Γραμματείας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής και β) του Προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας και Μεταναστευτικής Πολιτικής ως μέλους, η θέση του οποίου επίσης δεν υφίσταται πλέον εκ του νόμου μετά την κατάργηση της Γενικής Γραμματείας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής.

Ρύθμιση παραγράφου 7
Με την προτεινόμενη τροπολογία επιλύεται η υφιστάμενη αντίφαση, παρεχόμενης της δυνατότητας διορισμού ή πρόσληψης των ομογενών που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.Δ 3832/1958 στον δημόσιο τομέα, χωρίς να απαιτείται η παρέλευση ενός έτους από την πολιτογράφησή τους

ΠΗΓΗdikaiologitika.gr