Νομιμοποίηση δικηγόρου στις δίκες ενώπιον του ΣτΕ

1884

Με την απόφαση αρ. 1063/2017 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε ότι οι διατάξεις του πδ 18/89 περί τρόπου παροχής δικαστικής πληρεξουσιότητας στις δίκες ενώπιον του ΣτΕ, ως δικονομικές και ειδικές σε σχέση με τις διατάξεις του άρθρου 11 ΑΚ, ρυθμίζουν κατ’ αποκλειστικότητα το ζήτημα αυτό, και, ως εκ τούτου, εφαρμόζονται ανεξαρτήτως του αν το έγγραφο δικαστικής πληρεξουσιότητας για δίκη που διεξάγεται ενώπιον του ΣτΕ, συντάσσεται στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

Ναι μεν η αιτούσα δεν προσκόμισε συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο για την νομιμοποίηση του δικηγόρου, ο οποίος υπογράφει το δικόγραφο της αιτήσεως και παρέστη κατά την συζήτηση της υποθέσεως ως πληρεξούσιός της, αλλά “ειδικό πληρεξούσιο”, στο οποίο πιστοποιείται η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της από δημόσιο υπάλληλο, αλλά, τελικώς δεν προσκόμισε εντός της ταχθείσης εις αυτόν προθεσμίας προξενικό πληρεξούσιο, οπότε η αίτηση απορρίπτεται για έλλειψη νομιμοποιήσεως.

ΠΗΓΗlegalnews24.gr