Απλοποίηση διαδικασιών για την απαλλαγή ανήλικων αναπήρων από τέλη κυκλοφορίας

462

Σχετική τροπολογία κατατέθηκε στη Βουλή στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας « Μέτρα για την προώθηση των Θεσμών και της Αναδοχής και Υιοθεσίας»

Σε τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας « Μέτρα για την προώθηση των Θεσμών και της Αναδοχής και Υιοθεσίας» με στόχο την απλούστευση της σχετικής διαδικασίας, ορίζεται ότι η απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας που δικαιούνται οι ανήλικοι ανάπηροι, δύναται να παραχωρείται έως την ενηλικίωσή τους στο πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα ή για οποιονδήποτε λόγο έχει την επιτροπεία τους, για ένα μόνο όχημα, έστω και αν ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιτροπεία σε περισσότερους ανήλικους αναπήρους.

Με την ίδια τροπολογία ρυθμίζονται θέματα δαπανών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι για το προσωπικό καθαριότητας που απασχολήθηκε στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ εντός του χρονικού διαστήματος από 13.12.2017 έως 14.3.2018 δύναται, για όλως εξαιρετικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, να καταρτισθούν συμβάσεις μίσθωσης έργου για την απασχόλησή του αυτή μετά το χρόνο λήξης της.
Η ρύθμιση, όπως προβλέπεται, ισχύει αναδρομικά από 14.3.2018. Επίσης σύμφωνα με την τροπολογία, δαπάνες για απασχόληση προσωπικού καθαριότητας των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ για το χρονικό διάστημα από 13.12.2017 έως 14.3.2018 για τις οποίες δεν έχουν τηρηθεί οι διαδικασίες δέσμευσης των πιστώσεων ή/και ανάρτησης των σχετικών αποφάσεων στο διαδίκτυο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3861/2010, θεωρούνται, για όλως εξαιρετικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, νόμιμες και δύνανται να καταβάλλονται από τις πιστώσεις του προυπολογισμού της ΑΑΔΕ του τρέχοντος οικονομικού έτους, τηρουμένων των λοιπών προυποθέσεων νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών αυτών.

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ
στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τίτλο «Μέτρα για την Προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας.»
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών

 

Άρθρο…
Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 1798/1988

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 (Α’ 166) προστίθενται δυο νέα εδάφια, ως εξής:
«Επίσης, η απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας που δικαιούνται οι ανήλικοι ανάπηροι των παραπάνω κατηγοριών, δύναται να παραχωρείται έως την ενηλικίωσή τους στο πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα ή για οποιονδήποτε λόγο έχει την επιτροπεία τους, για ένα μόνο όχημα, έστω και αν ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιτροπεία σε περισσότερους ανήλικους αναπήρους. Σε περίπτωση θανάτου αναπήρου, για λογαριασμό του οποίου είχε χορηγηθεί στα ως άνω πρόσωπα η προαναφερθείσα απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας, τα τέλη κυκλοφορίας οφείλονται από το επόμενο ημερολογιακό έτος εκείνου του θανάτου του αναπήρου.»

 

Άρθρο…
Ρυθμίσεις θεμάτων δαπανών της Α.Α.Δ.Ε.

1.    Δαπάνες των περιφερειακών και των ειδικών αποκεντρωμένων υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) που πραγματοποιήθηκαν από την
1.    1.2017 μέχρι την 8.8.2017, για τις οποίες δεν έχουν τηρηθεί οι διαδικασίες δέσμευσης των πιστώσεων ή/και δεν προκύπτουν από έγγραφες συμβάσεις θεωρούνται νόμιμες και δύνανται να πληρωθούν κατ’ εξαίρεση σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε. του τρέχοντος ή/και του επόμενου οικονομικού έτους κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, τηρούμενων των λοιπών προϋποθέσεων νομιμότητας και κανονικότητας αυτών.
2.    Πραγματοποιηθείσες δαπάνες του έτους 2017 για έξοδα μετακίνησης, έξοδα πρώτης εγκατάστασης και μεταφορά οικοσκευής υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε., λόγω απόσπασής τους σε όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία, ή για έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. για την συμμετοχή τους σε κοινοτικά προγράμματα, θεωρούνται νόμιμες και δύναται να πληρωθούν από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε. του τρέχοντος ή/και του επόμενου οικονομικού έτους κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, τηρούμενων των λοιπών προϋποθέσεων νομιμότητας και κανονικότητας αυτών.
3.    Πραγματοποιηθείσες δαπάνες του έτους 2017 λόγω αποσπάσεων υπαλλήλων σε περιφερειακές και ειδικές αποκεντρωμένες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., στο πλαίσιο εκτέλεσης φορολογικών ή τελωνειακών ελέγχων θεωρούνται νόμιμες και δύνανται να πληρωθούν από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε. του τρέχοντος ή/και του επόμενου οικονομικού έτους, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, τηρουμένων των λοιπών προϋποθέσεων νομιμότητας και κανονικότητας αυτών.
4.    Πραγματοποιηθείσες δαπάνες αποζημίωσης για υπερωριακή εργασία και εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες, υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. κατά το 2017, για τις οποίες δεν έχουν τηρηθεί οι διαδικασίες δέσμευσης των πιστώσεων, ή έκδοσης της απόφασης συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης ή ανάρτησής της στη «Διαύγεια», θεωρούνται νόμιμες και δύνανται να πληρωθούν από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε. του τρέχοντος ή/και του επόμενου οικονομικού έτους κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, τηρουμένων των λοιπών προϋποθέσεων νομιμότητας και κανονικότητας αυτών.
5.    Πραγματοποιηθείσες δαπάνες μετακινήσεων παρελθόντων ετών, για τις οποίες δεν έχουν τηρηθεί οι διαδικασίες δέσμευσης των πιστώσεων, θεωρούνται νόμιμες και δύναται να πληρωθούν από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε. του τρέχοντος ή/και του επόμενου οικονομικού έτους κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, τηρουμένων των λοιπών προϋποθέσεων νομιμότητας και κανονικότητας αυτών.
6.    Δαπάνες για την καταβολή εξόδων διοικητικής εκτέλεσης που απορρέουν από διενεργηθείσες συναφείς πράξεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από Υπηρεσίες της πρώην Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών από την
1.    1.2014 έως 31.12.2016, καθ’ υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων και χωρίς την τήρηση των περί αναλήψεως σχετικών διατάξεων ή/ και χωρίς την έκδοση σχετικού φορολογικού στοιχείου εντός του έτους παροχής της υπηρεσίας ή οριστικοποίησης της συναλλαγής θεωρούνται νόμιμες και δύνανται να πληρωθούν, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε. του τρέχοντος ή/και του επόμενου οικονομικού έτους κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, τηρουμένων των λοιπών προϋποθέσεων νομιμότητας και κανονικότητας αυτών.

 

Άρθρο …
Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού καθαριότητας της Α.Α.Δ.Ε.

1.    Για το προσωπικό καθαριότητας που απασχολήθηκε στις υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. κατ’ εφαρμογή του άρθρου ένατου του ν. 4506/2017 (Α’ 191) εντός του χρονικού διαστήματος από 13.12.2017 έως 14.3.2018, δύναται, για όλως εξαιρετικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, να καταρτισθούν συμβάσεις μίσθωσης έργου για την ως άνω απασχόλησή του, μετά το χρόνο λήξης αυτής. Η ρύθμιση της παρούσας παραγράφου ισχύει αναδρομικά από την 14.3.2018. Οι συμβάσεις αυτές θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α’ 112) .
2.    Δαπάνες για απασχόληση προσωπικού καθαριότητας των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. για το χρονικό διάστημα από 13.12.2017 έως 14.3.2018, για τις οποίες δεν έχουν τηρηθεί οι διαδικασίες δέσμευσης των πιστώσεων ή/και ανάρτησης των σχετικών αποφάσεων στο διαδίκτυο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3861/2010, θεωρούνται, για όλως εξαιρετικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος νόμιμες και δύνανται να καταβάλλονται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε. του τρέχοντος οικονομικού έτους τηρουμένων των λοιπών προϋποθέσεων νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών αυτών.

 

Άρθρο…
Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 2971/2001

Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.2971/2001 (Α’285) και πριν την τελεία προστίθεται η φράση «, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν μέλη με τις ιδιότητες της παρούσας παραγράφου χωρίς περιορισμό συνδεόμενο με τοπική αρμοδιότητα».

 

Κατεβάστε (εδω) την τροπολογία

 

ΠΗΓΗe-nomothesia.gr