Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση (ΔΕφΑθ 472/2018)

848

Η βαθμίδα της ελληνικής συνείδησης του αιτούντος ως «υψηλή» αποτελεί μη νόμιμο κριτήριο

Δ.Εφ.Αθηνών Αριθ. απόφ. 472/2018 (Τμήμα Θ – Ακυρωτικός Σχηματισμός)

Για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με την διαδικασία της πολιτογράφησης, προϋπόθεση και μόνο που πρέπει να συντρέχει σωρευτικά με την διαπίστωση της ελληνικής καταγωγής του ενδιαφερόμενου ομογενούς αλλοδαπού, είναι η διαπίστωση της ελληνικής συνείδησης αυτού.

Η βαθμίδα της ελληνικής συνείδησης του αιτούντος ως «υψηλή» ,η οποία αποτέλεσε και τον λόγο της απόρριψης του αιτήματος του, μη προβλεπόμενη από τον νόμο (ο οποίος αρκείται στην διαπίστωση της ελληνικής συνείδησης) αποτελεί μη νόμιμο κριτήριο, η χρήση του οποίου καθιστά μη νόμιμη της αιτιολογία της προσβαλλόμενης αποφάσεως.

Διαβάστε επίσης: Οι νέες διατάξεις περί ιθαγένειας (Νόμος 4531/2018)

ΠΗΓΗlawspot.gr