Πρόστιμο 5.000 ευρώ για παρόνομο σύστημα βιντεοεπιτήρησης σε κατάστημα εστίασης (ΑΠΔΠΧ)

119

Παράνομη εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης σε υποκατάστημα εντός στρατοπέδου

Πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ επέβαλε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε εταιρεία εστίασης για την παράνομη εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης σε υποκατάστημά της εντός στρατοπέδου.

Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε έπειτα από καταγγελία και ήταν αιφνίδιος, χωρίς προηγούµενη ενηµέρωση του υπεύθυνου επεξεργασίας.

 

Όπως διαπιστώθηκε στο Πόρισµα των ελεγκτών:

 • Το σύστηµα βιντεοεπιτήρησης δεν περιορίζεται σε χώρους εισόδου και εξόδου ή στο ταµείο, αλλά καλύπτει επιπλέον χώρους εργασίας όπου κινούνται σχεδόν αποκλειστικά εργαζόµενοι.
 • Το σύστηµα βιντεοεπιτήρησης περιλαµβάνει κάµερες που επιβλέπουν το χώρο των τραπεζοκαθισµάτων.
 • Το σύστηµα βιντεοεπιτήρησης λαµβάνει εικόνα και από τη δηµόσια οδό εξωτερικά της κεντρικής εισόδου του καταστήµατος χωρίς η λήψη να περιορίζεται σε χώρο κοντά στην είσοδο.
 • Ο διαχειριστής του υπευθύνου επεξεργασίας έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης των εικόνων σε πραγµατικό χρόνο, αποµακρυσµένα, µέσω του κινητού του τηλεφώνου.
 • Ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει αναρτήσει δύο πινακίδες για την ενηµέρωση του κοινού στις εισόδους του καταστήµατος, αλλά αυτές δεν περιέχουν τα απαιτούµενα στοιχεία, σύµφωνα µε την οδηγία 1/2011.
 • Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν έχει υποβάλει στην Αρχή γνωστοποίηση του εν λόγω συστήµατος βιντεοεπιτήρησης.

Σύµφωνα µε τη δήλωση του διαχειριστή της επιχείρησης στα λοιπά υποκαταστήµατα έχουν τοποθετηθεί κάµερες, αλλά αυτός δεν έχει πρόσβαση ούτε γνωρίζει αναλυτικά τα στοιχεία, καθώς τα συστήµατα είναι διαφορετικά ανά κατάστηµα.

Όσον αφορά στην καταγγελία της εργαζόµενης, ανέφερε ότι πρόκειται για «προβληµατική» εργαζόµενη που δεν απασχολείται πια στο υποκατάστηµα εντός του Στρατοπέδου.

 

Η ΑΠΔΠΧ, λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του φακέλου, έκρινε ότι:

 • Ο ισχυρισµός στο υπόµνηµα του υπευθύνου επεξεργασίας για µη λειτουργία καµερών στο υποκατάστηµα εντός του στρατοπέδου δεν τεκµηριώνεται µε κανένα τρόπο και έρχεται σε αντίθεση µε όσα σηµειώνονται στο πόρισµα.
 • Το σύστηµα βιντεοεπιτήρησης που διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε στις εγκαταστάσεις του υπευθύνου δεν είχε γνωστοποιηθεί στην Αρχή.
 • Το εν λόγω σύστηµα βιντεοεπιτήρησης δεν πληροί τις προϋποθέσεις νοµιµότητας που τίθενται στα άρθρα 7, 8, 12 και 19 της µε αρ. 1/2011 Οδηγίας της Αρχής, αφού υπήρχαν κάµερες σε χώρο εργασίας, χωρίς να δικαιολογείται από τη φύση και τις συνθήκες εργασίας. Επίσης κάµερες λάµβαναν εικόνα από τα τραπεζοκαθίσµατα χώρου εστίασης, και δεν είχαν αναρτηθεί πινακίδες για την ενηµέρωση του κοινού σχετικά µε το σύστηµα βιντεοεπιτήρησης.
 • Ως εκ τούτου, συνάγεται ότι έχουν παραβιασθεί και οι θεµελιώδεις επιταγές για τη νοµιµότητα κάθε συλλογής και επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • Η επιχείρηση του υπεύθυνου επεξεργασίας φαίνεται να βρίσκεται, πλέον, σε τυπική αδράνεια, αν και οι ίδιες εγκαταστάσεις προκύπτει ότι χρησιµοποιούνται από τρίτη εταιρεία µε παρόµοιο διακριτικό τίτλο.
 • Τα στοιχεία που προσκοµίζει ο υπεύθυνος επεξεργασίας (ατοµικό εκκαθαριστικό 2016, στοιχεία οικογενειακής κατάστασης) δεν επαρκούν για την τεκµηρίωση οικονοµικής δυσχέρειας της εταιρείας.

Λαµβάνοντας υπόψη τις διαπιστώσεις αυτές, και ενόψει της βαρύτητας των παραβάσεων που διαπιστώθηκαν, η Αρχή έκρινε οµόφωνα ότι πρέπει να επιβληθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας πρόστιµο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για παραβάσεις του ν. 2472/1997.

Η απόφαση είναι διαθέσιμη εδώ.