Αναπροσαρμογή και θέσπιση παραβόλων αδειών διαμονής αλλοδαπών, τελών και προστίμων με το νόμο 4546/2018

2051

Αναλυτικός πίνακας με το ύψος των προβλεπόμενων παραβολών, τελών και προστίμων σχετικά με τη χορήγηση αδειών διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών

Με το άρθρο 38 του νόμου Ν.4546/2018 – ΦΕΚ 101/Α/12-6-2018, τροποποιούνται-συμπληρώνονται συγκεκριμένες διατάξεις του ν.4251/2014 (Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης) και επανακαθορίζεται το ύψος των προβλεπόμενων παραβόλων, τελών και προστίμων σχετικά με τη χορήγηση αδειών διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών.

Ειδικότερα

α. Διπλασιάζεται το ύψος του καταβαλλόμενου προστίμου (100 ευρώ αντί για 50 ευρώ, που ισχύει), σε περίπτωση εκπρόθεσμης αίτησης για ανανέωση άδειας διαμονής πολίτη τρίτης χώρας.

β. Θεσπίζεται η υποχρέωση του εργοδότη, ο οποίος επιθυμεί να προσλάβει προσωπικό για εξαρτημένη εργασία, να καταθέτει στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αποδεικτικό καταβολής τέλους, ύψους 200 ευρώ για κάθε πολίτη τρίτης χώρας που θέλει να απασχολήσει, το οποίο εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου και δεν επιστρέφεται.

γ. Διπλασιάζεται το ύψος του προβλεπόμενου τέλους (100 ευρώ αντί για 50 ευρώ. που ισχύει), το οποίο καταβάλει ο εργοδότης, ο οποίος επιθυμεί να προσλάβει ως προσωπικό για εποχική εργασία, πολίτες τρίτης χώρας.

δ. Εισάγεται, κατ’ εξαίρεση, υποχρέωση καταβολής παραβόλου, ύψους 100 ευρο’), για την εξέταση της αίτησης χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους στις μνημονευόμενες περιπτώσεις (λόγοι ανωτέρας βίας, υγείας κ.λπ.).

ε. Αυξάνεται το ύψος των παραβολών χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, για επενδυτική δραστηριότητα και για οικονομικά ανεξάρτητα άτομα, στο ποσό των 2.000 ευρώ και 1.000 ευρώ αντίστοιχα. (Σήμερα, το ύψος των προβλεπόμενων παραβολών εξαρτάται από τη διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής των αιτούντων, σύμφωνα με το άρθρο 132 του ν.4251/2014).

στ. Διπλασιάζεται το ύψος των επιβαλλόμενων προστίμων (100 ευρώ αντί για 50 ευρώ, που ισχύει και, σε περίπτωση υποτροπής, 200 ευρώ αντί για 100 ευρώ, που ισχύει), σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των πολιτών τρίτων χωρών.

ζ. Θεσπίζεται παράβολο ύψους 50 ευρώ, το οποίο συνοδεύει τις αιτήσεις θεραπείας κατά των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του ν.4251/2014.

η. Μειώνεται στο ποσό των 150 ευρώ (από 450 ευρώ που ισχύει), το ύψος του καταβαλλόμενου παραβόλου για την ανανέωση της άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος δεκαετούς διάρκειας.

θ. Μειώνεται, επίσης, στο ποσό των 150 ευρώ, το ύψος των προβλεπόμενων παραβολών, τα οποία καταβάλλονται για τη χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής στις μνημονευόμενες περιπτώσεις (εξαρτημένη υπηρεσία, στελέχη επενδυτικών δραστηριοτήτων, ερευνητές, ιδιοκτήτες ακινήτων, μέλη οικογενειών κ.λπ.). (Σήμερα, το ύψος των εν λόγω παραβολών εξαρτάται από τη διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής των αιτούντων, σύμφωνα με το άρθρο 132 του ν.4251/2014).

ι. Προβλέπεται η καταβολή παραβόλου ύψους 100 ευρώ, για την επανέκδοση άδειας διαμονής όλων των κατηγοριών, με εξαίρεση αυτές που απαλλάσσονται από την εν λόγω υποχρέωση.

Η ισχύς των προαναφερόμενων ρυθμίσεων αρχίζει τρεις (3) μήνες μετά τη δημοσίευση του νόμου Ν.4546/2018 – ΦΕΚ 101/Α/12-6-2018, ήτοι 13-9-2018.

 

Τα παράβολα, τέλη και πρόστιμα με το 38 του νόμου Ν.4546/2018, διαμορφώνονται ως εξής:

 

Πρόστιμο σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής αίτησης για τη χορήγηση άδειας διαμονής, μπορεί να κατατεθεί μέχρι και ένα μήνα από τη λήξη της.

 

Πρόστιμο 100 €
Υποχρέωση του εργοδότη, ο οποίος επιθυμεί να απασχολήσει πολίτη τρίτης χώρας βάσει της διαδικασίας της μετάκλησης για εξαρτημένη εργασία παράβολο 200 €
Τέλος το οποίο οφείλει να καταβάλλει ο εργοδότης για κάθε πολίτη τρίτης χώρας που επιθυμεί να απασχολήσει ως εποχικό εργαζόμενο βάσει της διαδικασίας της μετάκλησης παράβολο  100 €
Χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής για πολίτες τρίτων χωρών, οι υποθέσεις των οποίων έχουν παραπεμφθεί στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής από τις οριζόμενες στην περίπτωση (στ) της παρ. 1 του άρθρου 19 Α του ν. 4251/2014, Αρχές παράβολο 100 €
Παράβολο για την Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα (επενδυτές, άρθρο 16 του ν.4251/2014) 2.000 ευρώ . παράβολο 2.000 €

(από 500 €)

Αίτηση χορήγησης ή ανανέωση άδειας διαμονής για οικονομικά ανεξάρτητα άτομα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20Α παρ.Α του ν.4251/2014 παράβολο 1.000 €
Αίτηση για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής για την κατηγορία «μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή» σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ.Β του ν.4251/2014 παράβολο 2.000 €

(από 500 €)

Αναπροσαρμογή προστίμου στους πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι δεν εκπληρώνουν τις ορισθείσες στο άρθρο 22 του Κώδικα Μετανάστευσης, υποχρεώσεις γνωστοποίησης προς τις Αρχές (δηλώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 22 που γίνονται μέσα σε δύο μήνες αφότου συμβεί το αντίστοιχο γεγονός πλην της περίπτωσης ανανέωσης διαβατηρίου, η οποία μπορεί να γίνει μέχρι και την ημερομηνία υποβολής αίτησης ανανέωσης ή επανέκδοσης της άδειας διαμονής και της δήλωσης γέννησης τέκνου η οποία μπορεί να γίνει μέσα σε δύο έτη από τη γέννησή του) Πρόστιμο 100 € 

(σε περίπτωση υποτροπής 200 €)

Αιτήσεις θεραπείας κατά απόφασης που εκδίδεται κατ’ εφαρμογή του Κώδικα Μετανάστευσης παράβολο 50 €
Αίτηση για την απόκτηση άδειας διαμονής δεκαετούς διάρκειας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 138 ν. 4251/2014 παράβολο 900 €
ανανέωση της άδειας διαμονής δεκαετούς διάρκειας παράβολο 150 €
Χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής που εκδίδονται βάσει Οδηγιών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της άδειας διαμονής για επί μακρόν διαμένοντες παράβολο 150 €
Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία (άρθρο 15 ν. ν. 4251/2014) παράβολο 150 €
Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα (ως στελέχη επένδυσης) (άρθρο 16 παρ.Α ν. 4251/2014) παράβολο 150 €
Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής ειδικού σκοπού (άρθρο 17 ν. 4251/2014) παράβολο 150 €
Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής εφόσον αιτιολογημένα συντρέχει δημόσιο συμφέρον (άρθρο 19 παρ.7 ν. 4251/2014) παράβολο 150 €
Χορήγηση άδειας διαμονής για λόγους σπουδών (άρθρο 33 ν. 4251/2014) παράβολο 150 €
Ανανέωση της άδειας διαμονής για λόγους σπουδών (άρθρο 34 ν. 4251/2014) παράβολο 150 €
Αίτηση για να παρακολουθήσει μέρος του προγράμματος σπουδών σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 35 ν. 4251/2014) παράβολο 150 €
Ταχεία διαδικασία χορήγησης αδειών διαμονής σε μεταπτυχιακούς σπουδαστές (άρθρο 37 ν. 4251/2014) παράβολο 150 €
Χορήγηση άδειας διαμονής ερευνητή  (άρθρο 61 ν. 4251/2014) παράβολο 150 €
Ανανέωση της άδειας διαμονής ερευνητή (άρθρο 62 ν. 4251/2014) παράβολο 150 €
Χορήγηση άδειας διαμονής, στην Ελλάδα, σε πολίτη τρίτης χώρας που έχει λάβει άδεια διαμονής ερευνητή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 64 ν. 4251/2014) παράβολο 150 €
Χορήγηση της άδειας διαμονής για μέλος της οικογένειας, μετά την είσοδό του στη χώρα και πριν από τη λήξη της θεώρησης εισόδου (άρθρο 72 ν. 4251/2014) παράβολο 150 €
Ανανέωση άδειας διαμονής για μέλος της οικογένειας, μετά την είσοδό του στη χώρα και πριν από τη λήξη της θεώρησης εισόδου (άρθρο 73 ν. 4251/2014) παράβολο 150 €
Χορήγηση άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος (άρθρο 90 ν. 4251/2014) παράβολο 150 €
Χορήγηση άδειας διαμονής, στην Ελλάδα, σε πολίτη τρίτης χώρας με καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (άρθρο 98 ν. 4251/2014) παράβολο 150 €
Χορήγηση και ανανέωση «Μπλε κάρτας της ΕΕ» (άρθρο 114 ν. 4251/2014) παράβολο 150 €
Δικαίωμα διαμονής στην Ελλάδα σε κάτοχο «Μπλε κάρτας της ΕΕ» από άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ (άρθρο 122 ν. 4251/2014) παράβολο 150 €
Αίτηση επανέκδοσης άδειας διαμονής όλων των κατηγοριών, με εξαίρεση αυτές οι οποίες απαλλάσσονται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, από την υποχρέωση καταβολής παραβόλου. παράβολο 100 €
ΠΗΓΗe-nomothesia.gr