Απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας πολύτεκνου γονέα για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης επιβατικού αυτοκινήτου – Αποδεκτή η 61/2018 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ

594

Με την ΔΔΘΕΚΑ Γ 1086321 ΕΞ 2018, κοινοποιείται για ενημέρωση και εφαρμογή την υπ’ αριθ. 61/2018 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. (Β’ Τμήμα), η οποία έγινε αποδεκτή αρμοδίως από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ και αφορά την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας πολύτεκνου γονέα για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης επιβατικού αυτοκινήτου δυνάμει της ΔΔΘΤΟΚ Γ 1019676 ΕΞ 2017 απόφασης.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 1563/85, όπως ισχύει, τα επιβατικά αυτοκίνητα για τη μεταφορά προσώπων που παραλαμβάνονται για προσωπική και οικογενειακή χρήση από πολύτεκνους γονείς, οι οποίοι έχουν κατά το χρόνο παραλαβής του αυτοκινήτου τέσσερα (4) τουλάχιστον ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα, απαλλάσσονται από το προβλεπόμενο τέλος ταξινόμησης.

Επίσης, με την ΔΔΘΤΟΚ Γ 1019676 ΕΞ 2017 απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ, με την οποία έχουν καθοριστεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά χορήγησης της ανωτέρω απαλλαγής, ως το βασικό δικαιολογητικό πιστοποίησης της ιδιότητας πολύτεκνου γονέα ορίζεται το πιστοποιητικό οικογενειακής του κατάστασης που εκδίδεται από το Δήμο, στον οποίο είναι εγγεγραμμένη η οικογένεια, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της ίδιας απόφασης.

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με την κοινοποιούμενη Γνωμοδότηση ΝΣΚ, η οποία εκδόθηκε κατόπιν υποβολής σχετικού ερωτήματος της Υπηρεσίας, για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης επιβατικού αυτοκινήτου σε πολύτεκνο γονέα κατά τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 1563/1985, όπως ισχύει, αποτελεί επαρκές δικαιολογητικό προς την αρμόδια τελωνειακή αρχή το πιστοποιητικό περί οικογενειακής του κατάστασης, που εκδίδεται από τον Δήμο, στον οποίο είναι εγγεγραμμένη η οικογένεια – όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της υπ. αρ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 1019676 ΕΞ 2017 Απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ – χωρίς να απαιτείται η υποβολή και βεβαίωσης της ΑΣΠΕ για την πιστοποίηση της ιδιότητάς του ως πολύτεκνου γονέα.

 

ΠΗΓΗtaxheaven.gr