Οι νέες αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Εγκύκλιος)

855

Τι αλλάζει στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με τον Νόμο 4549/2018 (Πολυνομοσχέδιο)

 

Με εγκύκλιό της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχώρησε σε  κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του ν.4549/14.06.2018 με τις οποίες τροποποιήθηκε το άρθρο 966 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

 

Αναλυτικά η εγκύκλιος

Σε συνέχεια του Τέταρτου Μέρους της ΠΟΛ 1017/1.2.2018, σας κοινοποιούμε συνημμένα τις διατάξεις του άρθρου 23 του Τμήματος Γ του ν. 4549/14.06.2018 (Α’ 105) «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων -Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις», με τις οποίες τροποποιείται το άρθρο 966 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α’182) με την προσθήκη τριών νέων εδαφίων μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του ανωτέρω άρθρου.

Ειδικότερα με τις νέες διατάξεις θεσπίζονται τα ακόλουθα :

(α) η δικάσιμος για τη συζήτηση της αίτησης της παραγράφου 2 του άρθρου 966 ΚΠολΔ περί μείωσης της τιμής πρώτης προσφοράς, ορίζεται υποχρεωτικά και κατά απόλυτη προτεραιότητα εντός οκτώ (8) εργασίμων ημερών από την κατάθεσή της, με επίδοση αυτής τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συζήτηση,

(β) η σχετική απόφαση επί της ανωτέρω αίτησης εκδίδεται υποχρεωτικά εντός οκτώ (8) εργασίμων ημερών από τη συζήτηση της αίτησης,

(γ) κατά τη συζήτηση της ανωτέρω αίτησης, ο αιτών οφείλει να προσκομίσει έκθεση εκτίμησης της αξίας του πράγματος, με χρόνο εκτίμησης μεταγενέστερο της ημερομηνίας ορισμού διενέργειας του τελευταίου πλειστηριασμού, ενώ για τον καθορισμό της νέας τιμής πρώτης προσφοράς το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη του κάθε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, όπως τυχόν εκθέσεις εκτίμησης πιστοποιημένων εκτιμητών κ.ά.

Για το σκοπό αυτό και ενόψει της άσκησης της αίτησης από τους πληρεξούσιους του Ελληνικού Δημοσίου για μείωση της τιμής πρώτης προσφοράς, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης πρέπει να αποστέλλουν στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ, ιδίως : την έκθεση κατάσχεσης, τα προγράμματα πλειστηριασμών, τις κατακυρωτικές εκθέσεις των προηγούμενων άγονων πλειστηριασμών, τις αποφάσεις μη έγκρισης κατακύρωσης στο Δημόσιο, τις απόψεις τους, την αιτιολογία για την τυχόν άσκηση της αίτησης, έκθεση εκτίμησης (από πιστοποιημένο ή μη εκτιμητή) του κατασχεθέντος πράγματος με χρόνο εκτίμησης μεταγενέστερο της ημερομηνίας ορισμού διενέργειας του τελευταίου πλειστηριασμού, ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό μέσο που διαθέτει η υπηρεσία και συνηγορεί στη μείωση του τιμήματος (π.χ. τυχόν πράξεις μεταβίβασης ακινήτων της περιοχής ή άλλα εμπορικά συγκριτικά στοιχεία).

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο εδώ.

ΠΗΓΗlawspot.gr