Παραχώρηση αποκλειστικής θέσης στάθµευσης σε κατόχους δελτίου στάθµευσης ατόµων µε αναπηρία

369

Έπειτα από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

 

Πατέρας ανήλικου τέκνου πάσχοντος από διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή (αυτισµό) και βαριά νοητική υστέρηση (ποσοστό αναπηρίας 90%) ζήτησε τη διαµεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη διαµαρτυρόµενος για την απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αθηναίων, µε την οποία καταργήθηκε η θέση που του είχε παραχωρηθεί για την αποκλειστική στάθµευση αναπηρικού οχήµατος.

Ο πολίτης είχε καταθέσει στον ∆ήµο το δελτίο στάθµευσης για άτοµο µε αναπηρία, το οποίο προβλέπεται, από την υπ’ αριθ. 340/2004 κανονιστική απόφαση του ∆ήµου ως αναγκαίο δικαιολογητικό για την κατάθεση αίτησης για παραχώρηση χώρου στάθµευσης.

Ωστόσο, ο ενδιαφερόµενος αποκλείσθηκε από την απόλαυση του συγκεκριµένου ευεργετήµατος, διότι δεν συνέτρεχε, κατά την κρίση της αρµόδιας υπηρεσίας, η προϋπόθεση της µειωµένης κινητικότητας, όπως προβλέπεται στην οικεία διάταξη της κανονιστικής απόφασης.

Ο Συνήγορος ανέδειξε τα προβλήµατα που ανακύπτουν όσον αφορά την ερµηνεία και εφαρµογή της ανωτέρω διάταξης, και επεσήµανε, ενόψει των διεργασιών αναθεώρησης του κανονιστικού πλαισίου, την αναγκαιότητα εναρµόνισής του µε τις συνταγµατικές και νοµοθετικές επιταγές για την προαγωγή της αυτόνοµης, ανεµπόδιστης και ασφαλούς κίνησης των ατόµων µε αναπηρία εντός του περιβάλλοντος διαβίωσής τους.

Στο πλαίσιο αυτό, προτάθηκε, από την Ανεξάρτητη Αρχή, η συµπερίληψη όλων ανεξαιρέτως των κατόχων δελτίου στάθµευσης στον κύκλο των δικαιούχων αποκλειστικής θέσης στάθµευσης. Επ’ αυτού, ο ∆ήµος Αθηναίων ανταποκρίθηκε θετικά, αναθεωρώντας το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο.

ΠΗΓΗlawspot.gr