Πρόσβαση πολιτών σε έγγραφα και πληροφορίες (ΣτΠ)

950

Σύλλογος για την προστασία των ρεµάτων διαµαρτυρήθηκε στον Συνήγορο του Πολίτη για την άρνηση χορήγησης σειράς µελετών, που αποτελούν µέρος του φακέλου της ∆ιεύθυνσης Αντιπληµµυρικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων, που προκύπτουν από τη Μελέτη διευθέτησης – οριοθέτησης ρέµατος Ραφήνας.

Ο Σύλλογος είχε ήδη λάβει ηλεκτρονικό αντίγραφο της σχετικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) από τη ∆ιεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ. Ο Συνήγορος απευθύνθηκε στη ∆ιεύθυνση Αντιπληµµυρικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων τονίζοντας αρχικά ότι η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) βασίζεται στο σύνολο των επιµέρους µελετών αποτελώντας ένα ενιαίο σύνολο.

Ο Συνήγορος τόνισε ότι η χώρα µας όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει κυρώσει τη Σύµβαση του Άαρχους σχετικά µε την πρόσβαση στην πληροφορία, τη συµµετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά ζητήµατα µε τον νόµο 3422/13.12.2005 (ΦΕΚ 303 Α). Από τη Σύµβαση πηγάζει η υποχρέωση της διοίκησης να ενηµερώνει κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για θέµατα που αφορούν στο περιβάλλον, όταν οι ενδιαφερόµενοι έχουν υποβάλλει σχετική αίτηση.

Οι πολίτες µπορούν να ζητούν και να έχουν πρόσβαση στην περιβαλλοντική πληροφορία, οποιαδήποτε µορφή κι αν έχει, αφού τα στοιχεία για το περιβάλλον δεν αποτελούν προϊόν πνευµατικής ιδιοκτησίας ούτε προσωπικά δεδοµένα και, εποµένως, η διοίκηση δεν µπορεί να τα αρνηθεί. Η χώρα µας για την ενσωµάτωση της Οδηγίας 2003/4 για την πρόσβαση του κοινού στην περιβαλλοντική πληροφόρηση που έχει εκδοθεί από την ΕΕ για την εφαρµογή της Σύµβασης, εξέδωσε την ΚΥΑ αρ. ΗΠ 11765/653/2006 (ΦΕΚ 327Β/17.03.2006) µε θέµα την Πρόσβαση του κοινού στις δηµόσιες αρχές για παροχή πληροφοριών σχετικά µε το περιβάλλον.

Ο Συνήγορος επεσήµανε ότι το δικαίωµα στο περιβάλλον έχει και συµµετοχικό χαρακτήρα που θεµελιώνει το δικαίωµα στην πληροφόρηση καθώς και στη συµµετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων σχετικά µε το περιβάλλον τους. Η αποτελεσµατική άσκηση του δικαιώµατος πληροφόρησης και η διαφάνεια σε όλες τις σχετικές µε το περιβάλλον δράσεις, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της Σύµβασης και από τη χώρα µας.

Για το λόγο αυτό, η διοίκηση οφείλει να αναπτύσσει σχέση εµπιστοσύνης µε τους πολίτες και, εποµένως, απαιτείται η ενηµέρωση και η ενεργός συµµετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά µε το περιβάλλον. Βασικός στόχος είναι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας ενηµέρωσης, η οποία αποτελεί αίτηµα των καιρών, αλλά και η εξασφάλιση ποιότητας ζωής για τις µελλοντικές γενεές, σύµφωνα µε την αρχή της αειφορίας. Μετά την παρέµβαση του Συνηγόρου, το Υπουργείο χορήγησε στο Σύλλογο το σύνολο των αιτηθέντων στοιχείων και τις µελέτες ενηµερώνοντας παράλληλα εγγράφως και την Ανεξάρτητη Αρχή. (Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ιωάννης Π. Σαγιάς Ειδικοί επιστήµονες: Αιµιλία Λιάσκα)

Δείτε το Έγγραφο ΣτΠ

ΠΗΓΗlegalnews24.gr