Τροπολογία για τα αυθαίρετα του Ν.4495/2017

2018

Η τροπολογία ενσωματώθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ “περί θεσπίσεως πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό” και άλλες διατάξεις».

Με την τροπολογία, τροποποιούνται-συμπληρώνονται συγκεκριμένες διατάξεις του ν.4495/2017, που αναφέρονται σε διάφορα πολεοδομικής φύσεως θέματα (τακτοποίηση αυθαιρέτων κ.λπ.):

Τι περιλαμβάνουν οι νέες διατάξεις
1.    Περιλαμβάνονται μεταβατικής ισχύος διατάξεις του ανωτέρω νόμου σχετικά με τη συγκρότηση των προβλεπόμενων συλλογικών οργάνων και επιτροπών (Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, Επιτροπή Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων, Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων κ.λπ.) και προβλέπεται η παράταση για πέντε (5) μήνες ακόμα (μέχρι τις 31-12-2018, αντί μέχρι τις 31-7-2018, που ισχύει), της θητείας των υφιστάμενων οργάνων με δυνατότητα περαιτέρω παράτασης, μετά από σχετικές υπουργικές αποφάσεις.
2.    Ορίζεται ότι, η υλοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, μέσω της οποίας διενεργείται η διαδικασία υποβολής, ελέγχου και έκδοσης των μνημονευόμενων πράξεων εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών, μπορεί να ανατεθεί εν όλω ή εν μέρει σε φορέα, που θα καθορισθεί με υπουργική απόφαση.
3.    Επεκτείνεται και στις εργασίες, για τις οποίες δεν απαιτείται οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, η εφαρμογή των κειμένων διατάξεων (άρθρο 81 παρ. 4 του ν.4495/2017), σύμφωνα με τις οποίες παύουν οριστικά και τίθενται στο αρχείο εκκρεμείς ποινικές διώξεις για πολεοδομικές παραβάσεις αυθαίρετης δόμησης που δεν έχουν εισαχθεί στο ακροατήριο.
4.    Διευρύνονται οι περιπτώσεις τακτοποίησης, κατ’ εξαίρεση, αυθαίρετων και επεκτείνεται και για εκείνες για τις οποίες οι εκθέσεις αυτοψίας έχουν συνταχθεί μετά τις 28-7-2011. Περαιτέρω, προβλέπεται ότι, οι ιδιοκτήτες αυθαίρετων κατασκευών οφείλουν, μέχρι 31-12-2018, να προβούν σε κατεδάφιση αυτών μετά την έκδοση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών. Στην περίπτωση αυτή μετά την ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης και τη διενέργεια αυτοψίας, εφαρμόζεται η διαδικασία διαγραφής ανείσπρακτων βεβαιωθέντων προστίμων και αναστολή όλων των αναγκαίων μέτρων εκτέλεσης των ποινικών διώξεων.
5.    Παρέχεται η εξουσιοδότηση, για τον καθορισμό, με υπουργική απόφαση, των αναγκαίων λεπτομερειών σχετικά με την ανάπτυξη, τη λειτουργία, τη σύσταση, την επικαιροποίηση και την τήρηση του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (διαδικασία συντήρησης, συμμετέχοντες φορείς, όροι συμμετοχής και συνεργασίας κ.λπ.), το οποίο αφορά στα πολεοδομικά δεδομένα της χώρας και περιλαμβάνει δημόσια γεωχωρικά και λοιπά δεδομένα του εθνικού πολεοδομικού σχεδιασμού («Ηλεκτρονική Πολεοδομία»).

Τροπολογία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο σχέδιο νόμου «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ «περί θεσπίσεως πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδίασμά» και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

Άρθρο…..
1)    Στο άρθρο 26 του ν.4495/2017 (ΦΕΚ Α-167), η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής και προστίθεται νέα παράγραφος 3:
«2. Μέχρι τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων και επιτροπών των άρθρων 7, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22 και 24, συνεχίζουν να λειτουργούν τα υφιστάμενα κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος όργανα και ασκούν τις αρμοδιότητές τους, αυτές που τους είχαν αποδοθεί πριν τη δημοσίευση του παρόντος, καθώς και αυτές που ορίζονται στον παρόντα.
Η θητεία των υφιστάμενων οργάνων, έστω και αν αυτή είχε λήξει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, παρατείνεται έως τις 31.12.2018, με δυνατότητα περαιτέρω παράτασης μετά από απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή και των κατά περίπτωση συναρμοδίων Υπουργών.».
3.    Μέχρι την συγκρότηση των υπηρεσιών του άρθρου 2 του παρόντος, όπου για την συγκρότηση συμβουλίων απαιτείται συμμετοχή υπαλλήλων των υπηρεσιών αυτών, συμμετέχει υπάλληλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή της Περιφέρειας».
2)    Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του ν.4495/2017, τροποποιείται ως εξής:
«1. Η διαδικασία υποβολής, ελέγχου και έκδοσης των πράξεων εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών του άρθρου 28, καθώς και η διαδικασία υποβολής και γνωμοδότησης των συμβουλίων των άρθρων 7,12, 13,20, 22,24 διενεργείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας η υλοποίηση της οποίας μπορεί να ανατεθεί εν όλω ή εν μέρει σε φορέα που θα καθοριστεί με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.»
3)    Στην παράγραφο 4 του άρθρου 81 του ν.4495/2017, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως και για τις εργασίες του άρθρου 30 του παρόντος νόμου.»
4)    Στην παράγραφο 3 του άρθρου 94 του ν.4495/2017, η περίπτωση α τροποποποείται και προστίθεται νέα περίπτωση γ ως εξής:
«α) Αν ο ιδιοκτήτης, με υπεύθυνη δήλωση στο Τοπικό Παρατηρητήριο, ενημερώσει ότι θα προβεί αυτοβούλως στην κατεδάφιση – αποκατάσταση της αυθαιρεσίας εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήψη γνώσης της έκθεσης αυτοψίας, το Τοπικό Παρατηρητήριο ενημερώνει το Περιφερειακό Παρατηρητήριο προκειμένου να ορίσει ελεγκτή δόμησης για τη διαπίστωση της κατεδάφισης – αποκατάστασης της αυθαιρεσίας και επιβάλλεται πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ. Εξαιρούνται πρόχειρες ή προσωρινές κατασκευές, καθώς και λυόμενες κατασκευές, ως αυτές ορίζονται στις παραγράφους 75,74 και 45 αντίστοιχα του άρθρου 2 του ν. 4067/2012, για τις οποίες η διαδικασία οικειοθελούς κατεδάφισης/απομάκρυνσης εφαρμόζεται μόνο μία φορά στο ίδιο ακίνητο. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλονται κανονικά τα πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης»
«γ) Τα αναφερόμενα στις άνω παραγράφους α και β ισχύουν και για εκθέσεις αυτοψίας που έχουν συνταχθεί μεταξύ 28.07.2011 και την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος. Οι ιδιοκτήτες οφείλουν να προβούν σε κατεδάφιση μέχρι την 31-12- 18, μετά από έκδοση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του άρθρου 28 παρ ε. Οι ιδιοκτήτες που θα προβούν στην κατεδάφιση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, ενημερώνουν την αρμόδια ΥΔΟΜ, προκειμένου να προβεί σε αυτοψία για την διαπίστωση της εν λόγω κατεδάφισης. Μετά τη διαπίστωση εφαρμόζεται η διαδικασία διαγραφής ανείσπρακτων βεβαιωθέντων προστίμων και αναστολής όλως των αναγκαστικών μέτρων εκτέλεσης και ποινικών διώξεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107 του παρόντος νόμου.»
5)    Η παράγραφος 2 του άρθρου 107 του ν.4495/2017, τροποποιείται ως εξής:
«Αν το ακίνητο ανήκει σε περισσότερους συνιδιοκτήτες και έχει συσταθεί οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, μέχρι τις 28.07.2011, για τον υπολογισμό των πολεοδομικών μεγεθών και την έκδοση οικοδομικής άδειας που αναλογούν στα ιδανικά μερίδια κάθε συνιδιοκτήτη, δεν λαμβάνονται υπόψη οι αυθαίρετες κατασκευές που έχουν εκτελεστεί σε άλλη οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία.».
6)    Το άρθρο 23 παρ. δ του ν.4067/2012 (ΦΕΚ Α-79) τροποποιείται ως εξής:
«δ. Αν προϋφίσταται του Β.Δ της 09.08.1955 ή εξαιρέθηκε με τις διατάξεις του ν. 1337/1983, ή εξαιρέθηκε οριστικά σύμφωνα με διατάξεις ρύθμισης, τακτοποίησης ή αναστολής επιβολής κυρώσεων αυθαιρέτων.»
7)    Στο άρθρο 124 του ν. 4495/2017 προστίθεται νέο εδάφιο:
«Με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια για την ανάπτυξη, λειτουργία, σύσταση, επικαιροποίηση και τήρηση πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αφορά στα πολεοδομικά δεδομένα της χώρας και περιλαμβάνει δημόσια γεωχωρικά και λοιπά δεδομένα του εθνικού πολεοδομικού σχεδιασμού (“Ηλεκτρονική Πολεοδομία”) και αφορά ιδίως:
1)    την διαδικασία συντήρησης και ενημέρωσης του πληροφοριακού συστήματος,
2)    τους συμμετέχοντες φορείς, όρους συμμετοχής και συνεργασίας,
3)    τους όρους υποχρεωτικής χρήσης και αξιοποίησης του τομεακού πληροφοριακού συστήματος για τα πολεοδομικά δεδομένα της χώρας
4)    κάθε άλλο ζήτημα που αφορά την πλήρη αξιοποίηση και την λειτουργία του συστήματος “Ηλεκτρονική Πολεοδομία” και των εφαρμογών του.

ΠΗΓΗe-nomothesia.gr