Η στέρηση του κατόχου γης από την περιουσία του χωρίς καταβολή αποζημίωσης παραβιάζει το δικαίωμα στην ιδιοκτησία του.

500

ΑΠΟΦΑΣΗ

Krasteva κ.α. κατά Βουλγαρίας της 01-06-2017 (αριθ. προσφ. 5334/11)

βλ. εδώ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Δικαίωμα στην περιουσία τους. Αφαίρεση της ιδιοκτησίας τους χωρίς να τους καταβληθεί αποζημίωση την οποία είχαν αγοράσει καλή τη πίστη. Το ΕΔΔΑ  έκρινε ότι υπήρξε παραβίαση της Σύμβασης σε ό,τι αφορά την προστασία της ιδιοκτησίας.

ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 1 του Πρώτου Πρωτοκόλλου (προστασία της ιδιοκτησίας)

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Οι τέσσερις προσφεύγουσες επικαλέστηκαν το άρθρο 1 του πρωτοκόλλου αριθ. 1 (προστασία της ιδιοκτησίας) για να καταγγείλουν την στέρηση της ιδιοκτησίας τους, χωρίς την καταβολή αποζημίωσης. Το 1968, η δεύτερη προσφεύγουσα και οι πρόγονοι των τριών άλλων προσφευγουσών είχαν αγοράσει ένα οικόπεδο στα περίχωρα της Σόφιας. Οι εν λόγω εκτάσεις είχαν αρχικά κολεκτιβοποιηθεί μετά το 1945. Το 2002 ορισμένα άτομα, τα οποία ισχυρίζονται ότι είναι οι κληρονόμοι των αρχικών ιδιοκτητών πριν την κολεκτιβοποίηση υπέβαλλαν αγωγές  κατά των προσφευγουσών αναφορικά με τη κυριότητα της γης, ισχυριζόμενοι ότι είχαν το δικαίωμα να τους αποδοθεί αυτή. Τελικά η κυριότητα της έκτασης δόθηκε στους τελευταίους και οι προσφεύγουσες έπρεπε να παραδώσουν την έκταση.

Οι προσφεύγουσες κατήγγειλαν ότι απώλεσαν την έκταση την οποία είχαν αγοράσει καλή τη πίστη και δεν τους καταβλήθηκε καμία αποζημίωση.

ΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ…

Το ΕΔΔΑ διαπίστωσε παραβίαση του άρθρου 1 του Πρώτου Πρωτοκόλλου αριθ. 1 και επιδίκασε ποσό 82.000 ευρώ για αποζημίωση, από κοινού ανάλογα με το μέγεθος των αντίστοιχων μεριδίων τους επί της έκτασή τους,  1.000 ευρώ σε κάθε μια από της προσφεύγουσες για ηθική βλάβη και 2.979 ευρώ από κοινού για δικαστικά  έξοδα και δαπάνες.