ΚΥΠΡΟΣ : Ανώτατο για αποφάσεις με προσωπικά δεδομένα

241

Το Ανώτατο Δικαστήριο εξέδωσε εγκύκλιο/ οδηγίες αναφορικά με τη δημοσίευση των δικαστικών αποφάσεων σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για τα Προσωπικά Δεδομένα (GDRP) που τέθηκε σε ισχύ την 25 Μαΐου 2018.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η οποία έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Ανωτάτου, οι δικαστικές αποφάσεις που προορίζονται για δημοσιοποίηση/ επεξεργασία στο διαδίκτυο θα δημοσιεύονται με αναφορά μόνο στο επίθετο των διαδίκων (φυσικών προσώπων), ενώ κατά την εκφώνηση των αποφάσεων σε δημόσια συνεδρία θα ανωνυμοποιούνται μια σειρά από προσωπικά δεδομένα «που δεν είναι αναγκαία η δημοσιοποίηση τους κατά την κρίση του Δικαστηρίου και τηρουμένης πάντοτε της αρχής της αναλογικότητας».

Στα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνονται οι διευθύνσεις των διαδίκων και των εμπλεκομένων, τα βιομετρικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα γενετικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, οι αριθμοί τηλεφώνου, οι αριθμοί κυκλοφορίας οχημάτων, οι αριθμοί δελτίου ταυτότητας και διαβατηρίου, οι ληξιαρχικές πράξεις θανάτου, οι αριθμοί δημοτολογίου (για αλλοδαπούς), οι τραπεζικοί λογαριασμοί, οι αριθμοί χρηματιστηριακών λογαριασμών, οι τραπεζικές επιταγές, ο αριθμός εγγραφής ακινήτου, ο αριθμός μητρώου Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή άλλου ασφαλιστικού Ταμείου, ο αριθμός φορολογικού μητρώου, οι αριθμοί που συνδέονται απόλυτα με κάποιον εμπλεκόμενο στην υπόθεση (πχ αριθμό της δικηγορικής ταυτότητας), η διαθήκη και οι πράξεις υιοθεσίας.

 

Στα προσωπικά δεδομένα που θα ανωνυμοποιούνται περιλαμβάνονται, επίσης, τα δεδομένα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις διαδίκων ή μαρτύρων ή δεδομένα που αφορούν στη σεξουαλική ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό, πλην πάντοτε των περιπτώσεων όπου η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους ουσιαστικού δημοσίου συμφέροντος ή κρίνεται απολύτως αναγκαία από το Δικαστήριο ενεργόντας υπό τη δικαιοδοτική του ιδιότητα.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο δεν ανωνυμοποιούνται: Ονόματα μαρτύρων εκτός των ήδη υπαρχόντων περιορισμών (π.χ. αστυνομικούς), ονόματα άλλων εμπλεκομένων με την υπόθεση που παρέχουν γνωματεύσεις (π.χ. πραγματογνώμονες, γιατροί, μηχανικοί, ορκωτοί λογιστές, κ.λπ.), δικαστές, δικηγόροι, πληρεξούσιοι δικηγόροι, δικαστικές αποφάσεις και Δικαστήρια, Υπουργεία ή Υπηρεσίες, Ανεξάρτητοι θεσμοί, Αρχές.

Σημειώνεται ότι περαιτέρω επεξεργασία με ανάρτηση στο διαδίκτυο (Cylaw), είτε για σκοπούς έκδοσης από το ίδιο το Ανώτατο Δικαστήριο (Νομικές Εκδόσεις), όλες οι πολιτικές και ποινικές αποφάσεις θα πρέπει να τυγχάνουν πριν την ανάρτηση ή την εκτύπωση τους επεξεργασίας, πέραν των ήδη ανωνυμοποιημένων στοιχείων ως ανωτέρω και τα ονόματα: των μαρτύρων και άλλων εμπλεκομένων με την υπόθεση που παρέχουν γνωματεύσεις (πχ. πραγματογνώμονες, γιατροί, μηχανικοί, ορκωτοί λογιστές, κ.λπ) εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου πρόκειται για νομικά πρόσωπα, Υπουργεία ή Υπηρεσίες, Ανεξάρτητους Θεσμούς, Αρχές και φυσικά πρόσωπα όταν εκπροσωπούν Θεσμούς.