Ρύθμιση οφειλών δικαιούχων εργατικής κατοικίας τ.Ο.Ε.Κ. – Επέκταση της προθεσμίας αίτησης ορισμένων περιπτώσεων

287
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ απόφαση του υπ.Εργασίας με την οποία τροποποιείται η 13097/661/13.4.2017  υπουργική απόφαση με θέμα «Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων και μη ληξιπρόθεσμων οφειλών δικαιούχων εργατικής κατοικίας στους οικισμούς του τ. Ο.Ε.Κ. και επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής των ως άνω οφειλών».

Συγκεκριμένα στο  Κεφάλαιο Πρώτο, στις Γενικές Ρυθμίσεις και στην περίπτωση 11 τροποποιούνται τα εδάφια α και β ως εξής :

Στις περιπτώσεις Β και Γ του δεύτερου κεφαλαίου ο οριζόμενος χρόνος (6 μήνες) υποβολής της αίτησης ένταξης στην παρούσα,δύναται να παραταθεί κατά έξι(6) ακόμα μήνες λόγω ανυπαίτιου κωλύματος.
Στις περιπτώσεις Β και Γ του Δεύτερου Κεφαλαίου η προθεσμία υποβολής της αίτησης ένταξης στην παρούσα λήγει την 25.4.2019, με δυνατότητα παράτασης ενός εξαμήνου, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ

Οι δικαιούχοι της περίπτωσης Α του δεύτερου κεφαλαίου,δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση έως και τον χρόνο έκδοσης του Οριστικού Παραχωρητηρίου
Οι δικαιούχοι της περίπτωσης Α του Δεύτερου Κεφαλαίου δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση έως και το χρόνο έκδοσης του Οριστικού Τίτλου Παραχώρησης Κυριότητας. Για δικαιούχους που δεν έχουν υποβάλει αίτημα για υπαγωγή στις διατάξεις της παρούσας εντός της ανωτέρω προθεσμίας, παρέχεται η δυνατότητα, εντός εξαμήνου από την παραλαβή του τίτλου, υποβολής ηλεκτρονικού αιτήματος  υπαγωγής σ΄ αυτήν.

 

 

ΠΗΓΗtaxheaven.gr