fbpx
Αρχική Αγροτική πολιτική Υποχρέωση ένταξης μη επαγγελματιών αγροτών στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ και στην ασφάλιση...

Υποχρέωση ένταξης μη επαγγελματιών αγροτών στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ και στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ

5356
Οι  μη επαγγελματίες αγρότες, οι αφανείς αγρότες, οι  περιπτώσεις πολιτών που κατέχουν λίγα κτήματα, τα οποία τους δίνουν μικρή αγροτική παραγωγή για ιδία κατανάλωση και  λαμβάνουν μικρή επιδότηση ποιές υποχρεώσεις έχουν ? Αφορά το ερώτημα ιδίως τις  περιπτώσεις που είναι είτε Δημόσιοι υπάλληλοι, είτε Ιδιωτικοί υπάλληλοι, είτε συνταξιούχοι και εξ αιτίας της ιδιοκτησίας λίγων κτημάτων εισπράττουν μιά μικρή επιδότηση, χωρίς να πωλούν προιόντα, και περαιτέρω  υποχρεούνται να ενταχθούν στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ αγροτών. Αυτές οι περιπτώσεις δεν έχουν προσέλθει στο Μητρώο να δηλώσουν την παραπάνω μεταβολή.Το ερώτημα αφορά ποιές υποχρεώσεις προκύπτουν  συνολικά εξ αιτίας του αγροτικού εισοδήματος και ειδικά της είσπραξης επιδότησης ? ( φορολογικές υποχρεώσεις , ασφαλιστικές υποχρεώσεις ΕΦΚΑ). Και επειδή πλησιάζει και ο χρόνος υποβολής φορολογικών δηλώσεων, θα έχουν πρόβλημα στην υποβολή της φορολογικής δήλωσης εάν δεν προσέλθουν στη Δ.Ο.Υ. να ενταχθούν στο Ειδικό καθεστώς ΦΠΑ αγροτών?

Το ίδιο παραπάνω ερώτημα και για κάτοικο εξωτερικού (υποβάλλει δηλώσεις στην Δ.Ο.Υ.ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) και ο οποίος εισπράττει μικρή επιδότηση, θα πρέπει να ενταχθεί στο Ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. Αγροτών? Μήπως δημιουργείται θέμα στον κάτοικο Εξωτερικού ?

Οι παραπάνω περιπτώσεις που σας αναφέρω αφορούν ποσά επιδοτήσεων σε κάθε περίπτωση  κάτω των 1.000 ευρώ και μας προβληματίζουν εάν θα πρέπει να συνεχίσουν να την λαμβάνουν την επιδότηση ή να την παύσουν.
Σας ευχαριστώ για την πολύτιμη απάντηση σας
Με εκτίμηση

Με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1010/2018, διευκρινίσθηκε ότι στο ειδικό καθεστώς αγροτών, εντάσσονται οι αγρότες οι οποίοι κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος πραγματοποίησαν προς οποιοδήποτε πρόσωπο παραδόσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και παροχές αγροτικών υπηρεσιών αξίας κατώτερης των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ και έλαβαν επιδοτήσεις συνολικής αξίας κατώτερης των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ

Διαβάστε την πλήρη απάντηση παρακάτω 

Πλήρης Απάντηση

1. Με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1010/2018, διευκρινίσθηκε ότι στο ειδικό καθεστώς αγροτών, εντάσσονται οι αγρότες οι οποίοι κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος πραγματοποίησαν προς οποιοδήποτε πρόσωπο παραδόσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και παροχές αγροτικών υπηρεσιών αξίας κατώτερης των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ και έλαβαν επιδοτήσεις συνολικής αξίας κατώτερης των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. (άρθρο 41 παρ.1 του Κώδικα ΦΠΑ Ν.2859/2000). Με βάση το νομικό αυτό πλαίσιο, διευκρινίζεται ότι και οι αγρότες που το έτος 2016 έλαβαν επιδοτήσεις κατώτερες των 5.000 ευρώ που αφορούν το εν λόγω έτος, έστω και αν δεν πραγματοποιούν καμία παράδοση αγαθών και παροχή αγροτικών υπηρεσιών εγγράφονται στο ειδικό καθεστώς αγροτών.

Επίσης, στην ίδια εγκύκλιο αναφέρεται:  «Τέλος για την αποφυγή παρερμηνειών, λαμβάνοντας υπόψη και τα σχετικά ερωτήματα που τίθενται στην Υπηρεσία μας, επισημαίνεται ότι οι αγρότες που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς αγροτών δεν υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών, η δε εγγραφή τους στο Μητρώο TAXIS αγροτών, μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι την πρώτη αίτηση επιστροφής με την υποβολή εντύπου Μ0 (άρθρο 36 παρ.8β, άρθρο 41 παραγρ. 12. Κατόπιν τούτου εφόσον οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος δεν υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών, αλλά με την υποβολή της αίτησης (Μ0) εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς αγροτών, και ως εκ τούτου οι εν λόγω αγρότες δεν υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών και μπορούν να απενταχθούν από το ειδικό καθεστώς οποτεδήποτε (ανεξαρτήτως του εντύπου που χρησιμοποιείται προς το σκοπό αυτό) χωρίς την επιβολή προστίμου. Είναι αυτονόητο ότι για την απένταξη αυτή πρέπει ο αγρότης να μην έχει λάβει την κατ΄ αποκοπή επιστροφή ΦΠΑ για τα έτη που ζητά την απένταξη».

Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα πρόσωπα που λαμβάνουν επιδότηση, ανεξάρτητα της ιδιότητάς τους, υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Πλην όμως από την ΠΟΛ.1010/2018 προκύπτει εμμέσως δυνατότητα παραμονής στο «αφανές καθεστώς»,  καθώς η ένταξη στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι την πρώτη αίτηση επιστροφής.

2. Στη φορολογία εισοδήματος, οι επιδοτήσεις τυγχάνουν της φορολογικής αντιμετώπισης σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 21 του ΚΦΕ. Ειδικότερα, στην παρ. 1 αναφέρεται ότι, ειδικά, για τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα περιλαμβάνονται εκ των άμεσων ενισχύσεων του Πυλώνα I της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, όπως αυτές ορίζονται, μόνο η βασική ενίσχυση καθώς και, κατά το ποσό που υπερβαίνουν τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, οι πράσινες και συνδεδεμένες ενισχύσεις. Οι αγροτικές αποζημιώσεις στο σύνολό τους δεν περιλαμβάνονται στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα.

θα επανέλθουμε με το ασφαλιστικό σκέλος της ερώτησης.

Από το Ν.4387/2016 και έπειτα δεν έχει εκδοθεί κανονισμός ασφάλισης του ΟΓΑ. Συνεπώς δεν έχει υπάρξει καμία απάντηση σε αίτημα για υπαγωγή στην ασφάλιση από 1/1/2017 και μετά (πλην εξαιρετικών περιπτώσεων για λόγους υγείας).

Με βάση το προγενέστερο καθεστώς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν.3050/2002 η απόφαση για υπαγωγή στην ασφάλιση κρινόταν με βάση την «κατά κύριο επάγγελμα απασχόληση» στην αγροτική οικονομία κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.4169/1961.

Αντικειμενικά εκ του νόμου κριτήρια ως προς την ποσότητα παραγωγής ή ως προς το ύψος των λαμβανόμενων επιδοτήσεων δεν υπήρχαν.

Σημαντικό ήταν ότι σύμφωνα με τη νομολογία, δεν μπορούσε να θεωρηθεί υπαγόμενος στην ασφάλιση του ΟΓΑ αυτός που δεν ασκούσε συστηματικά επάγγελμα ασφαλιστέο στον ΟΓΑ και ειδικότερα εκείνος που έχει απομακρυνθεί από τον τόπο όπου βρίσκεται η αγροτική του περιουσία και έχει εγκατασταθεί σε αστικό κέντρο ή σε άλλη περιοχή, έστω και αν επανέρχεται περιοδικά και ασχολείται ευκαιριακά σε αγροτικές εργασίες (1696/2012 ΔεφΑθηνών, 1197/2013 ΣτΕ, 2679/2015 ΣτΕ, 26/2016 ΣτΕ κ.α).

Σύμφωνα, με το προϊσχύον καθεστώς, επίσης, δεν συνεπαγόταν ασφάλιση στον ΟΓΑ η έναρξη εργασιών στη ΔΟΥ με το ειδικό καθεστώς αγρότη.

Πλέον, βάσει του Ν.4387/2016 υπάρχει μεν υποχρέωση ασφάλισης για κάθε επαγγελματική δραστηριότητα αλλά καλό είναι να αναμένουμε τον κανονισμό ασφάλισης καθώς υπάρχει η πιθανότητα επιβολής πλαφόν ή εξαιρέσεων.

Από τη διοίκηση του ΟΓΑ προτείνεται η υποβολή αίτησης για ασφάλιση σε κάθε περίπτωση στον κατά τόπο ανταποκριτή με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (εκκαθαριστικά εφορίας, Ε9, τυχόν παραστατικά, βεβαιώσεις από ελαιοτριβείο κ.α) για να μην επιβληθούν μελλοντικά πρόστιμα σε περίπτωση υποχρέωσης υπαγωγής στην ασφάλιση.

Σας παρακαλώ επί πλέον διευκρίνιση:
1. Θεωρώ ότι στην τελευταία παράγραφο της απάντησης σας 1. από λάθος έχει αναφερθεί κανονικό Καθεστώς ΦΠΑ αντί του ορθό Ειδικό καθεστώς ΦΠΑ : ……Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα πρόσωπα που λαμβάνουν επιδότηση, ανεξάρτητα της ιδιότητάς τους, υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Πλην όμως από την ΠΟΛ.1010/2018… .
2.Επί του ερωτήματος και επί της απάντησης …. Πλην όμως από την ΠΟΛ.1010/2018 προκύπτει εμμέσως δυνατότητα παραμονής στο «αφανές καθεστώς», καθώς η ένταξη στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι την πρώτη αίτηση επιστροφής ,το ερώτημα μου είναι όσοι δεν ενταχθούν/δεν πραγματοποιήσουν στο Τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ. την ένταξη στο Ειδικό Καθεστώς ΦΠΑ Αγροτών,θα υπάρχει η δυνατότητα να δηλώσουν την ενίσχυση που έλαβαν στο 2017 και η οποία φορολογείται?
3.Για τον φορολογικό Κάτοικο Εξωτερικού που λαμβάνει αγροτική επιδότηση μήπως τίθεται θέμα? (Κατοικεί στο εξωτερικό μόνιμα, συνταξιούχος άλλης Χώρας).
Ευχαριστώ πολύ, Με εκτίμηση
1. Πράγματι, στην τελευταία παράγραφο, από παραδρομή αναφέρθηκε η υπαγωγή στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, ενώ το ορθό είναι «ειδικό καθεστώς».

2. Όσοι δεν ενταχθούν στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ, καθώς όπως προαναφέρθηκε έμμεσα προκύπτει η δυνατότητα παραμονής στο «αφανές καθεστώς» έως την πρώτη αίτηση επιστροφής ΦΠΑ, θα πρέπει να δηλώσουν τις αγροτικές επιδοτήσεις-ενισχύσεις στο έντυπο Ε3 και εν συνεχεία στο Ε1.

Στο έντυπο Ε3, σημειώνεται η ένδειξη 3 «αφανείς αγρότες χωρίς ΚΑΔ» του Κ.Α 009, ενώ οι  επιδοτήσεις δηλώνονται στον πίνακα Γ2. Ειδικότερα:

α) Η βασική ενίσχυση στον ΚΑ 071 (φορολογείται από το πρώτο ευρώ)

β) Οι πράσινες και συνδεδεμένες στους κωδικούς 072, 073 (φορολογούνται για το ποσό άνω των 12.000 αθροιστικά).

γ) Οι λοιπές ενισχύσεις αναγράφονται στον ΚΑ 075

δ) Οι επενδυτικές στον ΚΑ 074.

3. Ο φορολογικός κάτοικος Ελλάδος έχει την ίδια υποχρέωση αναγραφής των επιδοτήσεων στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Βέβαια, θα πρέπει να εξεταστεί αν προβλέπει κάτι ιδιαίτερο η Σύμβαση Αποφυγής Διπλής φορολογίας.